onsdag, oktober 19, 2005

Kollektiva varor kräver skatter

Skulle en grupp villaägare klara att kollektivt finansiera en skogsavverkning som skulle ge dem fin utsikt? Nej, det sätter den sluge "economic man" stopp för. Därför måste kollektiva nyttigheter skattefinansieras. Men det kan inte motivera övriga skatter.

< Försvar, polis, rättsväsende och liknande nyttigheter har en speciell karaktär som gör att de kräver skattefinansiering till skillnad från mat, kläder, sjukvård och utbildning. Det är fråga om kollektiva varor eller nyttigheter som är en mera korrekt översättning av "common goods". Jag skall försöka förklara den speciella karaktären hos kollektiva nyttigheter med ett okontroversiellt exempel som handlar om ett antal villaägares mödor för att skaffa sig en "fin utsikt". Det bygger på den svenske statsvetaren Erik Mobergs bok från 1994.

Vi betraktar exemplet med ett antal villaägare på en höjd vid havet som har kommit på att de skulle kunna få en väldigt fin utsikt om de kunde avverka skymmande buskar och träd en bit därifrån. Geografin är så beskaffad att en enda villaägare inte tycker att det är värt att göra en så stor avverkning för att själv (tillsammans med andra) få utsikten. Men genom att alla, som får bättre utsikt, går samman om finansieringen kan det tänkas att pengarna räcker för avverkningen.

En delegation går då runt i villaområdet och frågar alla vad de skulle vilja betala för utsikten. När man summerar ihop de olika beloppen finner man att summan räcker för att bekosta avverkningen. Då är väl allt frid och fröjd med en lyckad frivillig finansiering? Nej, menar nationalekonomerna. De anser att människan inte är beskaffad på detta sätt och håller istället fram "economic man" som ett hinder för en lyckad finansiering av en kollektiv nyttighet som "fin utsikt".

De cyniska ekonomerna anser att människan grovt sett agerar som en rationell, nyttomaximerande person med egenintresse. När villaägarnas delegation knackar på dörren antar ekonomerna att många av de tillfrågade kommer att ljuga om sitt intresse för den fina utsikten. De kommer att ange ett mycket lägre belopp för värdet av utsikten eftersom de slugt beräknar att alla andra kommer att ställa upp med mycket mera pengar. Det är kortsiktigt rationellt för att öka den egna nyttan maximalt. De vill åka snålskjuts på de andras bekostnad och få "fin utsikt" nästan gratis.

Eftersom "economic man" inte begriper att han eller hon kan tänkas ha många kollegor som tänker likadant kommer många att ange ett för litet belopp för vad de vill betala för utsikten. Summan kommer då inte att räcka för att finansiera avverkningen trots att alla genuint önskar och vill finansiera denna. Detta misslyckande beskrivs på ekonomspråk som att en Pareto-optimal lösning inte går att uppnå i spelet 'samarbetsdilemmat'.

I ett litet kollektiv är det dock fortfarande möjligt att hantera en finansiering av det beskrivna slaget. Även mellan parter som samarbetar upprepade gånger är det möjligt, enligt årets nobelpristagare. Men i större kollektiv där det behövs finansiering varje år kommer de tråkiga egenskaperna hos "economic man" att slå igenom. Därför behövs tvångsfinansiering med skatter för kollektiva nyttigheter.

Observera att det handlar om kollektiva nyttigheter. Får en villaägare fin utsikt, får alla det. Det går inte att exkludera dem som inte vill betala med höga plank eller liknande. Om däremot delegationen kom med krav på finansiering av en "gemensam" golfbana skulle den ofta bli utkastad. Det är en individuell nyttighet som inte kräver kollektiv finansiering. Frågan är bara hur kommunala golfbanor då kan motiveras.

(Hur skall skatterna tas ut? Läs min blogg om Wicksells princip för rättvis beskattning 1/6-05)

Fortsättning: Om kollektiva nyttigheter kräver skatter, har man då bundit sig moraliskt för obegränsade skatter?

12 Comments:

At 19 oktober, 2005 15:04, Blogger Per-Olof Persson said...

Demokrati är ett tvångssystem

Ett stort problem med demokratin är att den är ett tvångssystem. Detta beror på att minoriteten är tvingad till att acceptera majoritetens önskningar. Att konstitutionen säger att majoritetsbeslut ska gälla innebär inte att individen frivilligt har godkänt beslutet.

Det är enbart om individen frivilligt signerar ett kontrakt och inte fullföljer kontraktet som tvång kan användas. För att då minska skadeverkningarna av "tvångssystemet demokrati" så måste regler sättas upp för vad politikerna kan besluta och inte kan besluta. Det måste finnas spärrar för skatteuttag och offentliga utgifter.

Politiken svarar på frågan "Vad ska göras?". Men politikerna begränsas inte av moral och logiskt resonerande. Nationalekonomin säger "att de ekonomiska lagarna sätter gränser för vad som kan göras". Filosofin försöker svara på frågan "När är det logiskt och moraliskt riktigt att göra något eller inte göra något?".

"Tänkare" har olika svar på denna fråga. Men det bör vara klart för alla att det måste sättas gränser för tvångssystemen demokrati och politik.

 
At 19 oktober, 2005 20:14, Blogger Danne Nordling said...

Nationalekonomin missbrukas

De som vill utsträcka demokratin till allt och alla kan missbruka förekomsten av kollektiva nyttigheter. Det är svårt att se att finansieringen av dessa skulle kunna tas ut frivilligt. Därför blir det en uppgift för politikerna. De bestämmer vad folk antas vilja betala för dem och tvingar fram skatter.

När de har gjort detta anser de att ett prejudikat har skapats. Om vi av pragmatiska skäl nödgas acceptera ett minimalt tvång för nattväktarstaten anser de att detta är detsamma som att nästan obegränsat tvång är principiellt legitimerat. -Om majoriteten vill ha 100 procents skatt måste det accepteras, som Göran Greider sade för några år sedan.

Vem driver idag frågan om politikens gränser?
/DNg

 
At 19 oktober, 2005 20:29, Anonymous Anonym said...

Konstitutionen

Det Per-Olof Persson efterlyser är konstitutionen, vilken givetvis bör kompletteras med en författningsdomstol.

USA:s konstitution går samt och synnerligen ut på att begränsa politikens makt över medborgaren. Den skall skydda dem mot övergrepp från statsmakten. Den skall skydda minoriteten från orimliga krav från majoriteten.

Dock missade man att sätta en gräns för statens beslag av medborgarnas inkomster. Då hade säkert ingen kunnat föreställa sig att staten skulle ställa anspråk på mer än storleksordningen 10 %. En modern konstitution bör ange en gräns för fredstida skatteuttag, ex.vis 15 % för kommun och 10 % för stat. Även för moms bör en gräns sättas.

Sverige behöver en konstitution och en författningsdomstol.

 
At 20 oktober, 2005 01:38, Blogger Per-Olof Persson said...

Ett samhälle utan en stat

Ekonomen Hans-Hermann Hoppe förespråkar ett samhälle utan en stat (han är anarko-kapitalist). Hoppe menar att felet med liberalismen är att den legitimerar statsmakten och att det är utopiskt att tro att det går att begränsa den. När staten väl har fått den ultimata makten i samhället så kommer den hela tiden att växa.

Hoppe är emot staten men inte mindre sammanslutningar. Människor med samma intressen och kultur kommer att sluta sig samman och utforma sina egna regler för uppförande och för vem som får bo där. Några sammanslutningar blir kanske kommunistiska, några kapitalistiska, några helt utflippade osv. Det är plats för alla och självbestämmande för alla förutsatt att de följer reglerna.

I boken "Democracy The God That Failed" ger Hoppe ett alternativ till dagens demokrati - en anarki byggt på den privata äganderätten. Hoppe föreställer sig många små samhällen baserade på frivillighet och där människor lever som de själva vill.

Om denna typ av samhälle fanns innan kung, kyrka, adel och präster började parasitera Sverige så skulle det även kunna fungera idag.

 
At 20 oktober, 2005 17:18, Anonymous Anonym said...

Men är inte "economic man" en aning rumphuggen? Verkligheten har ju en fortsättning på skeendet. Om alla bidrar med mindre än vad de egentligen finner nyttigheten värd så kan det ju tänkas att de insamlade pengarna inte räcker (det är långt ifrån en sanning att det alltid är så då en nyttighet kan kräva lite pengar medan den kan ha stort värde för kollektivet, vilket jag tror är ganska vanligt). Men alla borde ju då vara villiga att slanta in lite mer.
Det är ju först när alla nått gränsen för vad de anser nyttigheten vara värd som finansieringen inte räcker till. Och då är väl allt frid och fröjd trots allt?
Det är väl att jämföra med vilken ekonomisk förhandling som helst där man ska nå marknadsmässigt pris, lite som att stå på marknaden och pruta.
Möjligtvis kan man säga att det i teorin kan verka vara ett besvärligt sätt att finansiera stora kollektivs nyttigheter men jag är inte så säker på det. Jag tror att vi på ganska kort sikt kan hamna på den nivå vi vill ha vad gäller t ex polisverksamhet, rättsväsende och försvar. Åtminstone tycker jag att det vore intressant att testa frivilligheten i praktiken och inte rata den utifrån de teorier som skissas fram, det värsta som kan hända är ju att inte heller den lösningen fungerar särskilt bra. Spontana ordningar och frivillighet kanske kan lösa mer än vi anar.

Man måste ju ställa denna variant av finansiering mot alternativet.
Genom frivillig finanisiering kanske vårt första bud hamnar för lågt och vi frivilligt får buda oss uppåt tills pengarna räcker. Tvingas pengarna in så är det troligt att man får in mer än nödvändigt vilket antingen gör nyttigheten i sig extra kostsam eller att överskottet går till annan verksamhet och vi får en svällande statsapparat.

 
At 20 oktober, 2005 18:48, Blogger Per-Olof Persson said...

Köp av polistjänster

Det bör inte vara något problem att låta privata företag sälja polistjänster, brandkårstjänster osv. Att det idag anses vara omöjligt beror på en socialistisk indoktrinering som går ut på att marknaden inte är perfekt.

Detta synsätt är felaktigt därför att allt till och med försvaret går att ordna genom privata företag. Människor betalar en månadsavgift för att få del av polisens arbete. Bor människor i tungt brottsbelastade områden så får de betala en högre avgift. Detta ger ett incitament att hålla reda på sina ouppfostrade ungar.

 
At 21 oktober, 2005 11:41, Anonymous Anonym said...

Per-Olof om "Ett samhälle utan stat":
utan att ha läst Hoppes skrift, vad är det som hindrar att man lyfter upp resonemanget ett snäpp? Land blir värld och de mindre sammanslutningarna blir ländernas folk. I sådana fall kan man väl säga att systemet finns redan idag - problemet är bara att alla dessa sammanslutningar har valt mer eller mindre fel väg.
Man kan invända att sammanslutningarna inte är frivilliga, men samtidigt finns det ju möjligheter (om än inte fullständiga) att flytta till den grupp man tycker bäst om.
Vad har du att säga om det resonemanget?

 
At 21 oktober, 2005 12:21, Blogger Danne Nordling said...

Till Fredrik:
Det finns en omfattande men ganska abstrakt teoridiskussion om "klubbar" inom nationalekonomin. Men den bygger förstås mest på 'economic man' som förutsättning och därför har det inte kommit ut några revolutionerande slutsatser om statens finansiering därifrån. Det borde dock finnas andra tekniska möjligheter att få folk att avslöja sina verkliga preferenser - jag pekar på en metod i nästa artikel.

Samma invändning har ekonomerna rest mot privata socialförsäkringssystem. Genom att "dåliga risker" kan försäkras till medelpremien blir finansieringen otillräcklig. Att avslöja sin oförmånliga riskprofil är mycket begärt av egoistiska försäkringskunder - de försöker komma undan med hemmagjorda resonemang om "rättvisa" eller "jämlikhet" när försäkringsbolaget kräver en aktuariskt korrekt premie av dem.

Det lär dock finnas indikationer från empiriska försök att problemet med detta ('adverse selection') är överdrivet.

Allting bottnar sist och slutligen i att ingen på allvar är intresserad av alternativa modeller. Därför forskas och utreds det inte tillräckligt mycket på området.
/DNg

 
At 21 oktober, 2005 17:19, Anonymous Anonym said...

Till Danne:

Finns det inte en stor brist i den här typen av (standard)resonemang om kollektiva nyttigheter?
Slutsatsen följer inte på något sätt från premisserna!
Även om villaägarna inte kan komma överens så följer ju inte att staten måste finansiera projektet via skatter. För det krävs nån typ av moraliska premisser.

 
At 24 oktober, 2005 19:09, Blogger Danne Nordling said...

Nationalekonomer är försiktiga med moraliska rekommendationer. I detta fall är de dock benägna att säga att en Preto-sanktionerad reform skall genomföras. Om det inte går pga ett marknadsmisslyckande måste staten hjälpa till. Reformen gör att ingen får det sämre och några får det bättre (de som varit villiga att betala mera än enhetspriset).
/DNg

 
At 26 oktober, 2005 08:33, Anonymous Anonym said...

Problemet med att ekonomer säger att att en Pareto-sanktionerad skall/bör genomföras är att de då tagit av sig ekonom/vetenskaps-hatten och tagit på sig tyckarhatten.
Den vanliga invändningen är att "ingen kan väl vara emot att minst 1 person får det bättre och ingen får det sämre". Tyvärr är det inte så, tänk bara på Rawls differensprincip som är oförenlig med Pareto-kriteriet.

 
At 26 oktober, 2005 17:31, Blogger Danne Nordling said...

Pareto-kriteriets ifrågasättande

En förändring som 1 person får det bättre av och ingen sämre borde införas, menar nog många ekonomer. Med viss rätt, tycker jag. Varför?

Ett sätt att rättfärdiga denna ståndpunkt är att hänvisa till Nozicks härledning av minimalstaten. De som fråntas rätten att försvara sig får gottgörelse.

Mot detta kan utilitaristiska och den rawlsianska omfördelningskriterier ställas. Några får det bättre genom att andra får det sämre utan gottgörelse. Det strider mot Pareto-kriteriet och kan bara godtas om kontrahenterna gått med på förfarandet i förväg.

Ett specialfall är en omfördelning från det ideala "mönsterläget". I princip kan det inte finnas något sådant i ett utilitaristiskt mönsterläge - där kan ingen få det bättre utan att någon annan får det "mera" sämre.

Men i ett rawlsianskt mönsterläge kan många få det bättre utan att de sämst ställda får det sämre. Detta förbjuder dock 'differensprincipen' vilket förvånat flera bedömare. Här förefaller Rawls ha begått ett misstag, eftersom han förutsätter att differensprincipen konstitueras av personer som inte karaktäriseras av missunsamhet.

Det finns 'prima facie' ingen annan anledning att förbjuda en förändring som några tjänar på utan att de sämst ställda påverkas än just missunsamhet.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home