tisdag, juni 20, 2006

Elpriserna gav räntehöjning?

Räntehöjningen till 2,25 procent kan delvis ha orsakats av elprisernas "oväntade" stegring. Att det skulle vara kommande brist på arbetskraft som skulle generera inflationsdrivande lönekrav kan Riksbanken däremot inte visa i sin inflationsrapport.

Riksbanken höjer reporäntan med 0,25 procentenheter från och med i morgon onsdag 21/6 2006. Inflationsrapporten (pdf) tar upp de vanliga argumenten men den här gången finns också ett resonemang om elprisernas inverkan. I nedanstående diagram visas hur den underliggande inflationen, som är det officiösa riktmärket för Riksbanken, har utvecklats i olika prognoser. (I detta mått ingår inte effekter av indirekta skatter och räntan.)

Vi ser här hur inflationen stiger i början av 2006 någorlunda i enlighet med prognoserna som gjordes i början och mitten av 2005. Det var dock en prognosuppfyllelse delvis av felaktiga orsaker. Dessutom ser vi att senare inflationsprognoser blivit försiktigare och utvisar att inflationen inte ens till 2009 kommer upp i den målsatta nivån på 2 procent. Om man rensar UND1X från el- och oljeprisernas inverkan framträder bilden av en betytligt lägre inflation. Detta visas av den gråa kurvan i nedanstående diagram.

Tack vare elbolagens smarta manipulationer för att höja elpriserna och etablera en högre elprisnivå mera i paritet med utlandets har den inhemska inflationen stigit så mycket att inflationsförväntningarna slagit in. Och det är inflationsförväntningarna som är den egentliga grunden för Riksbankens penningpolitik. Utläggningarna i inflationsrapporterna framstår till betydande del enbart som en efterhandsrationalisering av de förväntningar om räntehöjningar och inflation som regelbundet rapporteras i undersökningar av attityderna hos inköpschefer, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, penningmarknadsaktörer och liknande grupper.

Den ekonomisk-teoretiska "transmissionsmekanismen" från räntepolitiken till inflationen går annars ut på att höjd ränta skall leda till fördyrade bostadskostnader, dämpade eller fallande bostadspriser, minskade tillgångsvärden och en kompenserande sparökning och minskad låntagning, vilket alltsammans skall reducera den privata konsumtionen. När denna dämpas eller minskar ökar arbetslösheten och då blir det svårare för löntagarna att höja sina löner vilket vid given produktivitet sänker enhetskostnaderna och eliminerar behovet av att höja priserna för att upprätthålla företagens lönsamhet.

För att kunna motivera en räntehöjning enligt konventionell teori fordras alltså att arbetsmarknaden skall bli hetare. Men i nedanstående diagram framgår att det inte hittills finns några tendenser till att tillgången på arbetskaraft blir trängsta sektion för möjligheterna att öka produktionen. Det visas av den blåa prickade kurvan längst ned. Den gula anger "kapacitetsutnyttjande" (h ax) och den svarta anger maskin- och anläggningskapacitet.

Det är bara företag inom byggsektorn som redovisar större brist på arbetskraft än tidigare. Inga tendenser till brist finns inom den stationära industrin, vilket framgår av nedanstående diagram.

Det kan diskuteras huruvida det skulle kunna uppstå spridningseffekter från byggsektorn till övriga branscher. Hur har AMS försökt motverka detta genom omskolning av arbetslösa till byggnadsarbetare? Och hur har utbildningen av byggnadsarbetare egentligen skötts? Unga personer som kan tänka sig att bli byggnadsarbetare kanske måste få mera betalt. Då är det något som andra löntagare stillatigande får acceptera utan att kräva kompensation i form av inflationsdrivande löneökningar.

3 Comments:

At 21 juni, 2006 03:26, Blogger Per-Olof Persson said...

Jakt på bostäder

Riksbanken och bankerna har lyckats med sin uppgift att producera nya pengar. I april hade antalet nya pengar blivit 15 % sedan ett år tillbaka.

Människor har valt att använda de nya pengarna till att köpa begagnade bostäder och till att bygga nya bostäder. Att inflation enbart är ett monetärt fenomen bekräftas av prisstegringarna på bostäder.

Eftersom de finansiella marknaderna numera är avreglerade så uppkommer det även inflation på olika typer av värdepapper. Det uppkommer även inflation på råvarumarknaderna eftersom nya pengar kan användas till spekulation i ex olja och guld. Priserna stiger på sådant som inte ingår i KPI.

Men frågan är hur man kan ge näringslivet möjlighet till att växa och anställa fler? Eftersom KPI inte har stigit så värst mycket, trots alla nya pengar, så kan detta betyda att kostnaden för att producera och att anställa är för hög.

Kostnaden för välfärdssamhället hamnar i företagens resultaträkningar. Detta innebär att endast en mindre mängd produkter blir lönsamma att producera. En nackdel med att förlita sig på att nyskapade pengar ska öka företagens intäkter är att den procentuella ökningstakten av pengar hela tiden måste öka.

 
At 21 juni, 2006 12:16, Blogger Danne Nordling said...

Det är tydligen så att låg ränta ökar penningmängden utan att denna riktar sig särskilt mycket mot den löpande produktionen i form av ökad efterfrågan. Istället binds penningvolymen i transaktioner på de finansiella marknaderna och i bostadsinvesteringar (där en stor del är begagnat). Eftersom börskurser och villapriser inte ingår i KPI borde RB inte bry sig om dessa. Men ett dilemma uppstår när man börjar snegla åt detta håll i alla fall.

RB försöker dämpa bostadspriserna i tro att för högt uppdrivna priser kan leda till instabilitet om räntan behöver höjas. Därför höjer man räntan redan nu vilket kan ha effekter på börskurserna - det ser vi redan i USA. Sjunkande aktiekurser ökar oron och sparandet och bidrar till att förstärka den åtstramande politiken. När amerikanerna börjar spara får vi lågkonjunktur i en stor del av världen ...

Att höja räntan för att andra gör det och för att amatörer förväntar sig det kan bli en ödesdiger penningpolitik. Jag noterade att RB också har ändrat definitionerna av penningmängden. Gamla M3 kallas nu M2.
/DNg

 
At 17 februari, 2007 00:31, Anonymous Anonym said...

Where did you find it? Interesting read lark tote second mortgage refinancing sacramento hayward cal Esophageal cancer picture Full bed mattresses lamborghini diablo gear stick dvd player with cd g video conferencing dvd vcr player World magyar regiona lis eura pa szlova kia imitrex ibuprofen 53 gmc replacement front fender Cialis berichte Huston blackjack laser tattoo removal dvd pal format player Make graphics card emulate pixel shaders

 

Skicka en kommentar

<< Home