onsdag, november 01, 2006

Etanolbilar är miljöbovar enligt Sterns siffror

Sir Nicholas Stern, ekonom åt Blair, visar i sin rapport att det kostar 66 öre per kilo kol att med sparmetoder undvika kolförbränningen. Etanolbilar är befriade från koldioxidskatt och energiskatt på 5:08. De förbränner dessutom 15 procent bensin och förbrukar 40 procent mer bränsle. Att spara 1 kg kol med etanol förhindrar därför en besparing med 10,3 kg kol utomlands.

Sternrapporten som refererades i media igår väcker flera undringar bortsett från den slarviga uttolkningen att den skulle varna för lågkonjunktur. Det som Nicholas Stern anser att världen kan göra är att vidta drastiska åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och andra växthusgaser. Idag är den sammanlagda halten 430 ppm CO2e (0,043 % koldioxidekvivalenter). Stern vill ha ner denna halt från en fördubbling (?) till 450-550 ppm. Hur stora utsläppsreduktioner detta skulle fordra framgår inte och inte heller vilken temperaturutveckling som då vore inom räckhåll.

Pressmededelandet är otillräckligt och presentationen i media erbarmerlig. Som alltid när en alarmistisk rapport presenteras med hjälp av auktoritetsargument blir man skeptisk. Framförallt blir man undrande när inte Kyoto-protokollet nämns i detta sammanhang. Alla som följt denna debatt vet att detta internationella samarbete, som inte USA godtagit, inte har särskilt stora effekter på klimatutvecklingen. Koldioxidutsläppen från signatärerna skall reduceras med 5 procent till 2012. Övriga länder kan fortsätta att öka utsläppen.

Om inga fler Kyoto-avtal genomförs har det ansetts att temperaturen på lång sikt reduceras med 0,02 grader. Stern anser att nuvarande trend kommer att höja temperaturen med ytterligare 1,5-2,5 grader till 2050. Med 10 Kyoto-protokoll kan vi alltså få bort 0,2 grader. Om detta räcker för att undvika de drastiska översvämningar som Stern ställer i utsikt vet vi inte.

Men slutsatsen är enligt min mening uppenbar. När ett enda Kyoto-avtal är så svårt att uppnå är 10-20 sådana helt orealistiska. Vad Sir Nicholas Stern kräver av världens stater är alltså fullständigt otroligt. Hans tjocka rapport kommer att mötas av en axelryckning.

Men han har i alla fall en del nyheter för dem som bara varit inriktade på att bilkörningen måste försvåras för att rädda klimatet. Stern pekar på att avskogningen (skogsbränder, svedjebruk, avverkning) svarar för större koldioxidutsläpp än all världens transporter (bilar, flygplan, båtar, ånglok, diesellok). Det är mycket billigare att sätta stopp för en del av denna än att börja köra bilarna med etanol. Får vi tro att det blir mera realism i den debatten?

Besläktad med avskogningen är nyplantering av skog. Jag vet att tidigare studier av Cline har pekat på otroligt låga kostnader per kilo koldioxid. Dessa tycks Stern inte känna till. Han gör jämförelsen mellan en beräknad skada per ton koldioxid på $85 - dvs 612 kr eller 61 öre/kg CO2 - och de som han tror lägsta kostnaderna för att undvika utsläpp på $25 per ton. Det motsvarar 18 öre/kg CO2 eller 66 öre per kg rent kol. Cline refererade till projekt i Guatemala till en kostnad under 1 öre/kg kol, men kostnaden kan ha stigit sedan början av 90-talet.

Den svenska koldioxidskatten är uttryckt i kronor per viktenhet kol. Sterns skadekostnad är alltså 61 öre för CO2 vilket blir 224 öre per kg rent kol. Vitsen med koldioxidskatten är alltså att det skall bli lönsamt att vidta åtgärder mot kolförbränning som kostar mindre än 224 öre. Var ligger då den svenska koldioxidskatten? Jo på 2 kronor och 28 öre per kg kol (2 282 kr/t). Det verkar som om Stern använt samma källor som de svenska skattekonstruktörerna. Men därefter går något snett i den svenska skattepolitiken.

Sverige vill så gärna förhäva sig och visa att vi är bäst. Därför har staten bestämt att etanoldrivna bilar inte bara skall slippa koldioxidskatten på kr 2:15 utan också energiskatten på 2:93 per liter bensin. Det betyder plötsligt att skadekostnaden höjts från 2:14 till 5:08 per liter bensin, som innehåller 0,94 kg kol. Det för med sig att etanolbilar blir rena miljöbovarna med Sterns siffror.

För att få bäst effekt per satsad krona i inbesparad kolförbränning borde vi använda Sterns metoder som alltså kostar 66 öre/kg kol. Det är således metoder som är 3,4 gånger effektivare än de som ligger på gränsen för skadekotnaden på 224 öre/kg kol. Gör vi inte detta blir vår klimatpolitik kontraproduktiv med avseende på att förhindra förbränning av kol och därmed följande koldioxidutsläpp. Låt oss se hur det förhåller sig med etanolbilarna.

En överslagskalkyl ger följande resultat. Att köra skattefritt på etanol ger kr 2:15 i mindre koldioxidskatt samt 2:93 mindre i energiskatt, summa 5:08 per liter bensin.
Staten skulle alltså kunna förbjuda etanolbilarna och få in drygt 5 kronor per liter och körsträcka (ungefär samma pris per mil) som kunde skickas till utländska projekt där 2,3 gånger mer pengar genom 3,4 gånger bättre effektivitet skulle räcka till för att få bort 7,7 kg kol istället för 0,94 kg. Tala om miljöbovar?

Men eftersom det finns 15 procent bensin i etanolen, som orsakar ca 40 procents högre bränsleförbrukning, ger etanoldriften inte ens en besparing på 0,94 kg kol. Den bör reduceras med 20 procent och blir då 0,75 kg. Med Sterns siffror ger en besparing med 0,75 kg kol i en etanolbil upphov till en samhällsekonomisk förlust i form av utebliven koldioxid- och energiskatt som skulle räcka till för att få bort 7,7 kg kol i utlandet. Eller med andra ord: en besparing med 1 kilo minskat kolutsläpp i en etanolbil subventioneras med uteblivna skatter som skulle räckt till 10,3 kilo minskat kolutsläpp enligt Stern.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

9 Comments:

At 02 november, 2006 09:24, Anonymous Anonym said...

Det finns några ganska uppenbara fel i dina beräkningar.

för det första så är inte bränsleförbrukningen 40% högre.
Den ligger mellan 15 och 25% högre (riktiga sifror från folk som verkligen använder bilarna i fråga)

Sen så bollar du bara med siffror utan att ta hänsyn till verkligheten. Detta leder till lite intresanta felaktigheter.

1) etanol tillför inte naturen ngt netotilskott av koldioxid. den koldioxid som släppsut pga etanolförbränning har tagits upp ur atmosfären av de grödor man gjorde etanol av. Att ersätta dessa med fosilabränslen ger ett nettotilskott av koldioxid. Allså är det en dålig ide.

2) svedjebruk tillför atmosfären koldioxid men den koldioxiden tas sen upp av växterna som återtar marken effter några år. så det orsakar ingen nettobelastning på systemet.

3) Du tar inte hänsyn till hur mycket dessa billiga åtgärder som är tillgängliga. Och vilka råvaror som skulle ersätta trä som råvara i papper,hus,möbler osv.

Min poäng är att man kan inte hantera detta problemet utifrån en ren kronor och ören uträckning uttan man måste faktiskt ta hänsyn till vilka åtgärder som är långsiktigt bra (dvs ta bort tilflödet av fosilt CO2) och vilka som är tillfäliga lösningar (dvs binda atmosväriskt CO2 i växtlighet osv)

Den senare lösningen verkar billigare på paper men problemet är om vi fortsätter att tillföra fosilt CO2 så kommer den senare lösningen att ta slut.

Lösningen på en läckande kran är inte att svabba upp vatnet och stoppa det i en kink för hinken blir full, Lösningen är att täta kranen.
/C

 
At 02 november, 2006 10:18, Blogger Tino_G said...

Att möjligheten tar slut är inget argument att inte fullt utnyttja den om det är kostnadseffektiv. Dessutom tar förstås utsläppen av fossila bränslen ut förr eller senare.

Det enda rimliga OM man vill (som jag ser det mest av kvasireligiösa skäl) minska CO2-utsläppen är att låta marknaden bestämma hur de ska minska ett givet antal ton koldioxid. På det sättet får man maximal effekt för minst kostnader.

Att miljörörelsen inte accepterar detta visar än en gång att det i grunden handlar om en ideologisk driven rörelse, och inte seriös vetenskaplighet.

Stern-rapporten är nästan komiskt dålig. Jag skummade de ekonomiska avsnitten, stycke efter stycke får man se exempel på dålig ekonomi. Rapporten är bara vetenskaplig till ytan, han är duktig på att ta med seriösa papper och beräkningar, men sen när det är dags att dra slutsatser använda de mest extrema outlier han hittar för att blåsa upp.

Några roliga bitar ur denna ”ekonomiska” analys:

* Vägran att använda räntor. I stället antar han 0.1% ränta (om jag minns rätt) men vag hänvisning till marknadsmisslyckande. Faktum är att så länge vi har alternativ att stoppa pengarna i banken (investera) och få en avkastning så MÅSTE denna pris mellan idag och framtiden användas. Att han inte gör det har ett enda orsak: att han vill blåsa upp siffrorna.

• Klarar inte av att inse att ekonomin ändrar beteende när förhållanden ändras. Om havshöjning med 88 centimeter leder till att 1 miljard mark kommer under vatten eller att man måste investera 100 miljoner i vallar och landhöjning är den andra siffran relevant, inte den första. Ändå bygger hela rapporten på motsatsen. När det gäller jordbruk blir det mest knäpp, att anta att folk skulle odla exakt samma växter om temperaturen ändras 6 grader.

• Varför använder han nästan dubbel så höga estimat på klimatförändringar än FN:s klimatpanel? Har de inte förklarat att dessa siffror är vetenskapligt bevisade, så att alla som inte håller med tillhör Flat Earth Society? Varför får han använda andra siffror? Blir man dubbel så vetenskapligt med dubbel så höga antaganden?

• Sir Stern räknar med att tusentals amerikaner och Europeer dör av värmeslag om några år. OK. Säg för argumentet att så är fallet (trots att dödligheten så vitt jag vet inte är högre i L.A än Minnesota). Borde han då inte räkna med alla färre åldringar som dör av förkylning? Hur kan man seriöst räkna med den här sortens negativa effekter, men vägra ta med de positiva? Varför ta med högre kostnader för Air Conditioner men inte minskade kostnader för värme under vintern?

Någon seriös ekonom borde gå igenom det hör spektaklet från början till slut. Men till skillnad från miljörörelsen har vi på den rationella vetenskapliga sidan inte miljarder kronor att bedriva propaganda för, så det för vara. Under tiden litar jag på seriösa forskare som inte gör bort sig, som Yale Professor William Nordhaus.

 
At 02 november, 2006 10:30, Blogger Tino_G said...

PS.

Det är klart att svedjebruk ger nettotillskott av koldioxid. Inte lika mycket som man hugger ned förstås (eftersom träden som du säger växer upp så småningom), men med någon genomsnitt av hur mycket växtliven minskar.

Exempel: Även om träden växer upp exakt nästa år, och vi cirkulerar var tredje år, så är en tredjedel av skogen i genomsnitt borta så länge det bedrivs svedjebruk. Om en regering lyckas få slit på detta borde de kunna ta upp denna en gångs nettominskning av koldioxid.

När det gäller etanol så finns inga kostnader när det gäller koldioxid (i teorin, i praktiken har jag läst att det i varje fall för närvarande kostar MER i energi, det vill säga koldioxid, än man spar! På grund av subsidier lönar det sig att köra traktorer och odla etanol, även om det ökar bruket av fossila bränslen). Men även om så inte vore fallet så måste hela kostnaden av etanol jämföras, inte bara de externa kostnaderna som koldioxid skapar.

 
At 02 november, 2006 11:37, Blogger Danne Nordling said...

Svar till C:
1) Du har inte förstått poängen med Sterns siffror för vad det kostar att bli av med 1 kg kolförbränning. Min kalkyl bygger på att etanol är en sådan metod. Den kostar kr 5:08 i utebliven skatt. (Ändå klagar etanolbilisterna att det börjar bli dyrt att köra på etanol.) Stern visar att det kostar mindre än 66 öre per kg kol på andra områden. Slutsats: förbjud etanol och använd de då inkommande skattepengarna till att hindra kolförbränning på dessa områden. Vinsten blir 10,3-1,0=9,3 kg oförbränt kol!

2) Avskogning brukar ses som en permanent minskning av det bundna kolet och ett nettotillskott av CO2. Här ingår svedjebruk (som ökar) förmodligen därför att stocken växande skog minskar.

3) Stern anger att dessa billiga metoder finns ($25/t) och därför utgår jag från att de är tillgängliga. Jag använde inte Clines långt lägre siffror. Ingen av dessa metoder förutsätter stopp för välordnat skogsbruk så någon råvarubrist riskerar inte att uppkomma.

Din poäng sammanfaller med mitt resonemang med skillnaden att jag anser att fel (dyra) metoder att ta bort kol i praktiken är "miljöförstörande".
/DNg

 
At 02 november, 2006 16:28, Anonymous Anonym said...

En moderat riksdagsman har blivit anmäld för tvegifte, bedrägeri och brott mot lagen om TV-avgift. Vice chefsåklagare Bo Birgersson vid åklagarmyndigheten i Malmö utreder saken.

Se länkarna 13, 17, 18 och 20 nedan där polisanmälningarna publiceras på Internet!

Angående moderate riksdagsledamoten Reza Khelili i arbetsmarknadsutskottet.
Driver en handelskammare, se länk 3 och ett handelsbolag, se länk 4, som ingen av dem redovisar någon inkomst. Ändå finns det kontor med flotta möbler och resor företas till Iran. Handelsbolaget Swirco, länk 4, länkar till Irans ambassad på Lidingö.

Nedan följer länkar på Internet som berättar mer:

Riksdagsledamotens hemsida i riksdagen:
1. http://riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0296832736219

Riksdagsledamotens lokala politiska uppdrag i Stockholm/Kista:
2. http://www.troint.stockholm.se/troint/person-uppdrag.asp?inr=4521

Khelilis handelskammare och handelsbolag som erbjuder petrokemiska produkter från Iran:
3. http://www.scan-iran.com/
http://www.sicc.se/
4. http://www.swirco.com

Googlesökning på Reza Khelili:
5. http://www.google.se/search?hl=sv&q=reza+khelili&meta=

Artiklar och intervjuer med Khelili om planerna för flyglinjen Teheran-Västerås:
6. http://www.sr.se/vastmanland/nyheter/artikel.asp?artikel=919549
7. http://www.vlt.se/artikelmall.asp?version=255999
8. http://www.vlt.se/artikelmall.asp?version=248478

Ardavan Khoshnoods pressmeddelanden där en del handlar om Khelili:
9. http://www.ardi.rastakhiz.org/press/press.html

Radiointervju på persiska med Khoshnood om Khelili:
10. http://www.ardi.rastakhiz.org/press/ovr/radio/radio2.html

Bloggar på Internet om Reza Khelili:
11. http://ardi.rastakhiz.org/art/2006/mod/060902.pdf
12. http://nimaliberal.blogspot.com/2006/10/integrera-moderaterna-i-fredags.html
13. http://www.ardi.rastakhiz.org/press/prs/06/061018.pdf
14. http://jihadimalmo.blogspot.com/2006/10/islamistisk-bigamist-och-riksdagsman.html
15. http://jihadimalmo.blogspot.com/2006/09/mullornas-man-m.html
16. http://iranframforallt.blogspot.com/2006/09/vlj-vrre-istllet-fr-vrst-rsta-p-s.html
17. http://ardi.rastakhiz.org/blog/?p=153
18. http://ardi.rastakhiz.org/blog/?p=143
19. http://ardi.rastakhiz.org/blog/?p=114
20. http://www.ardi.rastakhiz.org/art/2006/mod/060906.pdf
21. http://www.ardi.rastakhiz.org/art/2006/mod/mod.html
22. http://iranframforallt.blogspot.com/2006/09/moderaterna-islamiska-republiken.html
23. http://www.arvin.rastakhiz.org/moderaternastottarprasterskapetiiran

 
At 02 november, 2006 21:42, Anonymous Anonym said...

Det jag menar då jag kritiserar denna raporten är att han plockar fram siffror utan att kolla om det går att skala (vad jag kan se)
Hans lösning för att minska mängden CO2 i luften är att binda den i växtlighet. För detta har han en kostnad.
Problemet är att det finns en finit mängd varefter den lösningen inte finns längre. Och även innan vi uppnått den mängden så kommer kostnaden att stiga.

så det första tonnet kol man kan binda kommer kanske att vara billigare än etanol. men det miljonte kommer kanske att kosta lika mycket
och ton 1000001 kommer att kosta mer. Och under tiden så skulle vi fortsätta och pumpa ut nytt kol i attmosvären.

Etanolframstälningen kommer däremot alltid att kosta lika mycket (eller bli biligare ju större stordriftsfördelar vi får.)
därför är det (enligt mig) en dålig ide att ta bort det långsiktigt hållbara systemet för en "quick fix. då den quickfixen skulle sakta ner den långsiktift hållbara lösningen.

Det jag vill se är att vi gör båda delarna dvs både etanol och återskogning.
Men det jag främst vill se är att vi nitar kolkraftverken för dom är dom värsta bovarna och vi har redan tekniken för att lösa det problemet.
Så låt oss bygga lite fler kärnkraftverk och driva rubbet med el istället.

/C

 
At 24 december, 2006 20:52, Anonymous Anonym said...

Thanks a lot for what You are doing!Information, that I managed to find here
is extremely useful and essential for me!With the best regards!
David

 
At 26 januari, 2007 06:39, Anonymous Anonym said...

Great job done, keep it up!with the best regards!

 
At 05 februari, 2007 23:57, Anonymous Anonym said...

Great site, I am bookmarking it!Keep it up!
With the best regards!
James
[url=http://lipitor-vs-lovastatin-51214sf4.svinka.info]Lipitor vs lovastatin[/url]

 

Skicka en kommentar

<< Home