onsdag, november 01, 2006

Etanolbilar är miljöbovar enligt Sterns siffror

Sir Nicholas Stern, ekonom åt Blair, visar i sin rapport att det kostar 66 öre per kilo kol att med sparmetoder undvika kolförbränningen. Etanolbilar är befriade från koldioxidskatt och energiskatt på 5:08. De förbränner dessutom 15 procent bensin och förbrukar 40 procent mer bränsle. Att spara 1 kg kol med etanol förhindrar därför en besparing med 10,3 kg kol utomlands.

Sternrapporten som refererades i media igår väcker flera undringar bortsett från den slarviga uttolkningen att den skulle varna för lågkonjunktur. Det som Nicholas Stern anser att världen kan göra är att vidta drastiska åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och andra växthusgaser. Idag är den sammanlagda halten 430 ppm CO2e (0,043 % koldioxidekvivalenter). Stern vill ha ner denna halt från en fördubbling (?) till 450-550 ppm. Hur stora utsläppsreduktioner detta skulle fordra framgår inte och inte heller vilken temperaturutveckling som då vore inom räckhåll.

Pressmededelandet är otillräckligt och presentationen i media erbarmerlig. Som alltid när en alarmistisk rapport presenteras med hjälp av auktoritetsargument blir man skeptisk. Framförallt blir man undrande när inte Kyoto-protokollet nämns i detta sammanhang. Alla som följt denna debatt vet att detta internationella samarbete, som inte USA godtagit, inte har särskilt stora effekter på klimatutvecklingen. Koldioxidutsläppen från signatärerna skall reduceras med 5 procent till 2012. Övriga länder kan fortsätta att öka utsläppen.

Om inga fler Kyoto-avtal genomförs har det ansetts att temperaturen på lång sikt reduceras med 0,02 grader. Stern anser att nuvarande trend kommer att höja temperaturen med ytterligare 1,5-2,5 grader till 2050. Med 10 Kyoto-protokoll kan vi alltså få bort 0,2 grader. Om detta räcker för att undvika de drastiska översvämningar som Stern ställer i utsikt vet vi inte.

Men slutsatsen är enligt min mening uppenbar. När ett enda Kyoto-avtal är så svårt att uppnå är 10-20 sådana helt orealistiska. Vad Sir Nicholas Stern kräver av världens stater är alltså fullständigt otroligt. Hans tjocka rapport kommer att mötas av en axelryckning.

Men han har i alla fall en del nyheter för dem som bara varit inriktade på att bilkörningen måste försvåras för att rädda klimatet. Stern pekar på att avskogningen (skogsbränder, svedjebruk, avverkning) svarar för större koldioxidutsläpp än all världens transporter (bilar, flygplan, båtar, ånglok, diesellok). Det är mycket billigare att sätta stopp för en del av denna än att börja köra bilarna med etanol. Får vi tro att det blir mera realism i den debatten?

Besläktad med avskogningen är nyplantering av skog. Jag vet att tidigare studier av Cline har pekat på otroligt låga kostnader per kilo koldioxid. Dessa tycks Stern inte känna till. Han gör jämförelsen mellan en beräknad skada per ton koldioxid på $85 - dvs 612 kr eller 61 öre/kg CO2 - och de som han tror lägsta kostnaderna för att undvika utsläpp på $25 per ton. Det motsvarar 18 öre/kg CO2 eller 66 öre per kg rent kol. Cline refererade till projekt i Guatemala till en kostnad under 1 öre/kg kol, men kostnaden kan ha stigit sedan början av 90-talet.

Den svenska koldioxidskatten är uttryckt i kronor per viktenhet kol. Sterns skadekostnad är alltså 61 öre för CO2 vilket blir 224 öre per kg rent kol. Vitsen med koldioxidskatten är alltså att det skall bli lönsamt att vidta åtgärder mot kolförbränning som kostar mindre än 224 öre. Var ligger då den svenska koldioxidskatten? Jo på 2 kronor och 28 öre per kg kol (2 282 kr/t). Det verkar som om Stern använt samma källor som de svenska skattekonstruktörerna. Men därefter går något snett i den svenska skattepolitiken.

Sverige vill så gärna förhäva sig och visa att vi är bäst. Därför har staten bestämt att etanoldrivna bilar inte bara skall slippa koldioxidskatten på kr 2:15 utan också energiskatten på 2:93 per liter bensin. Det betyder plötsligt att skadekostnaden höjts från 2:14 till 5:08 per liter bensin, som innehåller 0,94 kg kol. Det för med sig att etanolbilar blir rena miljöbovarna med Sterns siffror.

För att få bäst effekt per satsad krona i inbesparad kolförbränning borde vi använda Sterns metoder som alltså kostar 66 öre/kg kol. Det är således metoder som är 3,4 gånger effektivare än de som ligger på gränsen för skadekotnaden på 224 öre/kg kol. Gör vi inte detta blir vår klimatpolitik kontraproduktiv med avseende på att förhindra förbränning av kol och därmed följande koldioxidutsläpp. Låt oss se hur det förhåller sig med etanolbilarna.

En överslagskalkyl ger följande resultat. Att köra skattefritt på etanol ger kr 2:15 i mindre koldioxidskatt samt 2:93 mindre i energiskatt, summa 5:08 per liter bensin.
Staten skulle alltså kunna förbjuda etanolbilarna och få in drygt 5 kronor per liter och körsträcka (ungefär samma pris per mil) som kunde skickas till utländska projekt där 2,3 gånger mer pengar genom 3,4 gånger bättre effektivitet skulle räcka till för att få bort 7,7 kg kol istället för 0,94 kg. Tala om miljöbovar?

Men eftersom det finns 15 procent bensin i etanolen, som orsakar ca 40 procents högre bränsleförbrukning, ger etanoldriften inte ens en besparing på 0,94 kg kol. Den bör reduceras med 20 procent och blir då 0,75 kg. Med Sterns siffror ger en besparing med 0,75 kg kol i en etanolbil upphov till en samhällsekonomisk förlust i form av utebliven koldioxid- och energiskatt som skulle räcka till för att få bort 7,7 kg kol i utlandet. Eller med andra ord: en besparing med 1 kilo minskat kolutsläpp i en etanolbil subventioneras med uteblivna skatter som skulle räckt till 10,3 kilo minskat kolutsläpp enligt Stern.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

5 Comments:

At 02 november, 2006 09:24, Anonymous Anonym said...

Det finns några ganska uppenbara fel i dina beräkningar.

för det första så är inte bränsleförbrukningen 40% högre.
Den ligger mellan 15 och 25% högre (riktiga sifror från folk som verkligen använder bilarna i fråga)

Sen så bollar du bara med siffror utan att ta hänsyn till verkligheten. Detta leder till lite intresanta felaktigheter.

1) etanol tillför inte naturen ngt netotilskott av koldioxid. den koldioxid som släppsut pga etanolförbränning har tagits upp ur atmosfären av de grödor man gjorde etanol av. Att ersätta dessa med fosilabränslen ger ett nettotilskott av koldioxid. Allså är det en dålig ide.

2) svedjebruk tillför atmosfären koldioxid men den koldioxiden tas sen upp av växterna som återtar marken effter några år. så det orsakar ingen nettobelastning på systemet.

3) Du tar inte hänsyn till hur mycket dessa billiga åtgärder som är tillgängliga. Och vilka råvaror som skulle ersätta trä som råvara i papper,hus,möbler osv.

Min poäng är att man kan inte hantera detta problemet utifrån en ren kronor och ören uträckning uttan man måste faktiskt ta hänsyn till vilka åtgärder som är långsiktigt bra (dvs ta bort tilflödet av fosilt CO2) och vilka som är tillfäliga lösningar (dvs binda atmosväriskt CO2 i växtlighet osv)

Den senare lösningen verkar billigare på paper men problemet är om vi fortsätter att tillföra fosilt CO2 så kommer den senare lösningen att ta slut.

Lösningen på en läckande kran är inte att svabba upp vatnet och stoppa det i en kink för hinken blir full, Lösningen är att täta kranen.
/C

 
At 02 november, 2006 11:37, Blogger Danne Nordling said...

Svar till C:
1) Du har inte förstått poängen med Sterns siffror för vad det kostar att bli av med 1 kg kolförbränning. Min kalkyl bygger på att etanol är en sådan metod. Den kostar kr 5:08 i utebliven skatt. (Ändå klagar etanolbilisterna att det börjar bli dyrt att köra på etanol.) Stern visar att det kostar mindre än 66 öre per kg kol på andra områden. Slutsats: förbjud etanol och använd de då inkommande skattepengarna till att hindra kolförbränning på dessa områden. Vinsten blir 10,3-1,0=9,3 kg oförbränt kol!

2) Avskogning brukar ses som en permanent minskning av det bundna kolet och ett nettotillskott av CO2. Här ingår svedjebruk (som ökar) förmodligen därför att stocken växande skog minskar.

3) Stern anger att dessa billiga metoder finns ($25/t) och därför utgår jag från att de är tillgängliga. Jag använde inte Clines långt lägre siffror. Ingen av dessa metoder förutsätter stopp för välordnat skogsbruk så någon råvarubrist riskerar inte att uppkomma.

Din poäng sammanfaller med mitt resonemang med skillnaden att jag anser att fel (dyra) metoder att ta bort kol i praktiken är "miljöförstörande".
/DNg

 
At 02 november, 2006 21:42, Anonymous Anonym said...

Det jag menar då jag kritiserar denna raporten är att han plockar fram siffror utan att kolla om det går att skala (vad jag kan se)
Hans lösning för att minska mängden CO2 i luften är att binda den i växtlighet. För detta har han en kostnad.
Problemet är att det finns en finit mängd varefter den lösningen inte finns längre. Och även innan vi uppnått den mängden så kommer kostnaden att stiga.

så det första tonnet kol man kan binda kommer kanske att vara billigare än etanol. men det miljonte kommer kanske att kosta lika mycket
och ton 1000001 kommer att kosta mer. Och under tiden så skulle vi fortsätta och pumpa ut nytt kol i attmosvären.

Etanolframstälningen kommer däremot alltid att kosta lika mycket (eller bli biligare ju större stordriftsfördelar vi får.)
därför är det (enligt mig) en dålig ide att ta bort det långsiktigt hållbara systemet för en "quick fix. då den quickfixen skulle sakta ner den långsiktift hållbara lösningen.

Det jag vill se är att vi gör båda delarna dvs både etanol och återskogning.
Men det jag främst vill se är att vi nitar kolkraftverken för dom är dom värsta bovarna och vi har redan tekniken för att lösa det problemet.
Så låt oss bygga lite fler kärnkraftverk och driva rubbet med el istället.

/C

 
At 24 december, 2006 20:52, Anonymous Anonym said...

Thanks a lot for what You are doing!Information, that I managed to find here
is extremely useful and essential for me!With the best regards!
David

 
At 26 januari, 2007 06:39, Anonymous Anonym said...

Great job done, keep it up!with the best regards!

 

Skicka en kommentar

<< Home