tisdag, januari 30, 2007

Varför blir det löneskillnader?

Varför tjänar diskarna mindre än kockarna på en restaurang? Har de inte samma människovärde? Är marknadsvärdet istället utslagsgivande? Produktiviteten för varje anställd avgör då lönen. Kan snälla företagare ändra på detta? Eller måste friheten inskränkas och tvång införas?

En diskussion om löneskillnader måste utgå från att olika människor har olika produktionsförmåga. Det är inte alltid som debattörer från utjämningslägret erkänner detta. Men i sin rapport om lönebildningen nyligen skriver LO: "Produktiviteten skiljer sig åt mellan olika individer. De med lägst produktivitet har svårare att finna ett arbete. Humankapitalet hos dem med lägst produktivitet avgör vilka löner som är rimliga för denna grupp." LO ger i ett diagram en schematisk beskrivning av produktiviteten för olika personer och minimilönen - se min blogg 19/1. I princip ansluter sig LO till den nationalekonomiska marginalproduktivitetsteorin:
"Företagens efterfrågan på arbetskraft kommer att bestämmas av relationen mellan lönekostnaden och det tillskott till produktionsvärdet som ges av ytterligare en anställd. Genom att multiplicera produktpriset med arbetskraftens marginalproduktion erhålles marginalproduktionens värde, dvs. värdet av ytterligare en anställd."
Med denna kunskap som utgångspunkt kan vi göra följande beskrivning av en restaurang. Vi börjar med frågan: varför har kockarna mer betalt än diskarna? Låt oss anta att restaurangen leds av en idealistisk företagare, som försöker leva efter principen "människovärdet bör överträffa marknadsvärdet", och därför bara har anställt högavlönade kockar som personal i köket. Hans tanke är att kockarna också kan sköta diskjobbet under en del av arbetstiden. Då slipper han anställa diskare med "ovärdigt" låga löner.

Det visar sig nämligen att det regelbundet kommer arbetssökande till restaurangen och erbjuder sig att jobba för halva lönen än den redan anställda kökspersonalen. Då ställer han alltid frågan: "Är ni matlagningsutbildade och kan arbeta som kockar?" Svaret blir då: "Nej, men vi kan diska." Och då får de inte jobb i den "värdiga" restaurangen.

Men tiderna blir hårdare. Lönekostnaderna visar sig bli för höga jämfört med vad som går att få ut i pris på pizzor och andra maträtter. Konkursen närmar sig och företagaren måste göra något för att om möjligt rädda företaget och huvuddelen av jobben. Han avskedar därför några av kockarna och anställer diskare istället. De tar över allt diskjobb så att kvarvarande kockar får koncentrera sig på matlagning. Eftersom diskarna har så låg lön sjunker kostnaderna för restaurangen, som överlever och de flesta jobben kan räddas. Dessuitom kan samma maträtter serveras till lägre pris, vilket ökar efterfrågan i branschen varpå de friställda kockarna kan få nytt jobb.

Men plötsligt har det "fria systemet" tvingat den snälle företagaren att införa stora löneskillnader i sitt företag. Han var inte ens "girig" utan trodde att människovärdet skulle ta över marknadsvärdet om man bara ändrar attityd. Hur kunde det gå så illa? Har inte självaste Mona Sahlin dekreterat att människovärdet är större än apvärdet? Och hur kunde de rackarns diskarna få sina önskemål om jobb med låga löner uppfyllda trots att han försökte kräva kockutbildning av alla nyanställda?

-Det måste vara skolans fel, tänker företagaren. Den har utbildat för få kockar och för många knappt läskunniga diversearbetare. Det behövs mera och längre teoretisk utbildning i skolan. Vad har den socialdemokratiska regeringen sysslat med i skolpolitiken?

Men ligger felet egentligen i utbildningspolitiken? LO säger ju: "Produktiviteten skiljer sig åt mellan olika individer." Om alla inte kan bli lika produktiva måste den idealistiske företagarens misslyckande bero på något annat. Och då är det uppenbart att det är restaurangens kunder som är problemet. De tittar på menyerna och priserna. De låter pengarna styra. De går hellre till en billigare restaurang än en dyrare. De är inte osjälviska utan ser till sitt eget intresse. Felet är att vi inte kan tvinga lunchgästerna att gå till dyrare restauranger.

För egalitärer som vill utplåna löneskillnaderna måste det vara önskvärt att införa mera tvång i samhället. Om staten inte kan reglera lönerna direkt så att kockar och diskare tjänar lika mycket måste restaurangerna socialiseras. Om möjligheten att tjäna mera inte längre kan fungera som incitament för att jobba effektivt får vi inrätta tjänster som uppsyningsmän, som övervakar personalen och utdömer böter för dem som slöar till. "Det är att slå vakt om människovärdet" (obs! ironi).

Andra bloggar om: , , , , , intressant.se

6 Comments:

At 30 januari, 2007 20:49, Blogger Per-Olof Persson said...

Myten om inkomstfördelningen

Viktigt är att förstå att en marknadsekonomi inte fördelar inkomster. Ibland påstår vänsterkufarna att "marknadsekonomin fördelar inkomsterna ojämlikt". Men det som händer i en marknadsekonomi är att varje arbetande tenderar att få en lön som är lika hög som värdet av individens marginalproduktivitet.

Värdet av varor och tjänster beror på hur mycket människor är villiga att betala för dessa produkter. Om exempelvis en anställd kirurgen utför 50 operationer i månaden och det skickas en faktura till varje opererad på 20 000 kr, drar kirurgen in 1 miljon kr i månaden åt sin arbetsgivare. Om konkurrensen mellan sjukhusen i landet fungerar har marknaden satt ett pris på 20 000 kr per operation. Detta innebär att människor är villiga att betala 20 000 kr och anser att tjänsten operation har detta värde.

Sjukhusen kan inte sätta hur höga priser som helst eftersom människor har en begränsad mängd pengar. Sjukhusen kan dock ta ut ett högre pris om det finns ett fåtal kirurger i landet. Om exempelvis marginalskatten höjs till 99 % och alla kirurger flyttar utomlands. Men i detta fall kommer få operationer att utföras oavsett om en operation är gratis eller kostar 1 miljon kr.

Kirurgens månadslön beror i grunden på hur produktiv kirurgen är. Om kirurgen utför 50 operationer i månaden blir månadslönen kanske 100 000 kr och sjukhusets intäkt blir 1 miljon kr för just denna kirurg. Sjukhusets intäkt på 1 miljon ska täcka sjukhusets kostnader och förhoppningsvis ge en vinst åt sjukhuset. Blir det ingen vinst i branschen kommer pengarna att tas ut av ägarna och investeras i andra branscher. I så fall minskar antalet sjukhustjänster i landet.

Om kirurgen i stället utför 100 operationer i månaden blir kanske månadslönen 200 000 kr och kirurgen drar in 2 miljoner kr i månaden åt sjukhuset. Det ska dock sägas att om produktionen ökar tenderar detta att sänka priserna. Om exempelvis sjukhusen i landet köper in operationsrobotar som kan utföra 1000 operationer i månaden så sjunker kanske priset per operation till 1000 kr. Att utnyttja stordriftsfördelar ger oftast högre vinster trots att priset per producerad enhet sjunker.

Detta visar på att investeringar mycket väl kan höja både företagens vinster och människors köpkraft på samma gång. Det är snarare en ekonomisk lag att höga vinster skapar högre investeringar som i sin tur skapar en högre köpkraft åt människor. Det är därför som det är bättre att reallönerna ökar genom att priserna sjunker i ekonomin, i stället för årliga nominella höjningar av lönerna. Ett exempel på detta är USA 1921-29. När produktiviteten per arbetstimme steg med 43 % under dessa år, steg reallönerna enbart med 6 % under samma tid. Problemet för arbetarna var att penningmängden ökade med 62 % under samma tid.

 
At 31 januari, 2007 17:04, Blogger Danne Nordling said...

Ett illustrativt principiellt exempel, Per Olof. Det gäller dock inte riktigt i Sverige där sjukvården nästan helt är "socialiserad". Men säkerligen finns det löneskillnader bland läkarna som beror på produktivitetsdifferenser. Viktigt är också att konstatera att sjuksköterskor kan göra vården billigare om de accepterar att få lägre löner än läkarna. Då kan de utföra arbeten som det vore slöseri att annars låta högavlönade läkare utföra. Och att låta sjuksköterskor syssla med städning och mathantering är i sin tur slöseri om det finns sjukvårdsbiträden att tillgå. Avskaffandet av dessa måste ha fördyrat sjukvården avsevärt i Sverige.

Siffrorna för USA på 1920-talet visar att det inte förelåg s k "balanserad tillväxt". Den starka produktivitetsutvecklingen resulterade inte i någon lika kraftig löneökning. Pengarna gick sannolikt till investeringar för framtida produktion om det då fanns efterfrågan. Och det fanns det inte...
/DNg

 
At 31 januari, 2007 20:24, Anonymous Anonym said...

Danne.
Jag är ingen vän av löner som inte är marknadsanpassade-och läkarna ska givetvis tjäna mer än sjuksköterskor.

Däremot existerar det faktiska löneskillmader inom olika yrkesgrupper som svårligen kan motiveras.
De är till klvinnornas nackdel.

 
At 01 februari, 2007 14:21, Anonymous Anonym said...

Danne,

Enligt liberala rättighetsteorier är det inte fel att vissa tjänar mer än andra. Om jag vill byta bort timmar av hårt arbete mot mycket fritid, så innebär det givetvis att jag kommer att tjäna mindre än om jag hade arbetat mer, vilket alltså inte är orättvist.

Det orättvisa ligger i att vissa har tur och andra har otur i det genetiska lotteriet. Vissa föds till genier, andra till idioter. Vissa är sjuka och handikappade, andra är friska och starka. Om marknadskrafterna skulle få styra helt skulle få vilja anställa någon med ett förståndshandikapp. Hans produktivitet skulle vara för låg. Om någon skulle mot förmodan kunna ge den förståndshandikappade ett jobb, säg som portvakt på ett ålderdomshem, är den nytta han skulle kunna tillföra ändå alldeles för låg för att personen med förståndshandikappet ska kunna försörja sig.

Problemet ligger i, kort sagt, att spridningen i produktivitet mellan olika individer är så stor i varje samhälle att om lönespridningen skulle följa den, så skulle vissa människor lämnas åt sitt öde.

Vi vet dessutom att vi hade kunnat födas som förståndshandikappade, eller med någon annan allvarlig hälsodefekt.

Vad liberala egalitarianer förespråkar är en försäkring som vi i ett hypotetiskt samförstånd skulle ha beslutat om vi alla befann os bakom var John Rawls kallar för "okunnighetens slöja". När vi befinner oss bakom slöjan så vet vi inte vilka sjukdomar eller defekter vi kommer att tyngas av, inte heller vilka förmågor och talanger vi kommer att ha begåvats med.

Vi vet dock att det finns en risk att vi kan tvingas svälta ihjäl om vi inte tecknar en försäkring som avser att omfördela pengar från de av oss som är lyckligt lottade till de av oss som föds med allehanda handikapp.

Låg intelligens, vilket medför begränsade möjligheter att utveckla sin produktivitet, är ett typiskt handikapp i vårt samhälle.

Försäkringen kan se ut på många olika sätt, men ett sätt är att man har en välfärdsstat som med tvång beskattar de lyckligt lottade för att ge till de olyckligt lottade.

Ett annat sätt kan vara att de lyckligt lottade tvingas avstå från höga löner för att på så sätt öka de olycksaligas löner.

Även om transfereringar sker under tvång, dvs. jag har ingen möjlighet att avstå från dem, så kan man säga att de berättigas av ett hypotetiskt samtycke. Det innebär att om en rationell individ hade befunnit sig bakom okunnighetens slöja så hade han/hon samtyckt.

Varför är det rationellt att samtycka till egalitär liberalism? Det är antagande man får dras med, och tåla att folk ifrågasätter. Men jag tror att många av oss skulle gå med på att riskera att få en lägre lön än vad man annars skulle ha fått om det innebär att man inte riskerar att svälta ihjäl.

Alltså finns det ett visst intuitivt stöd för uppfattningen att vi bakom okunnighetens slöja skulle välja en så kallad ”maximin”- strategi, det vill säga att vi i första hand skulle försöka minska de negativa effekterna av mycket otur.

 
At 17 februari, 2007 06:03, Anonymous Anonym said...

Samtycket är inte endast hypotetiskt. Vi har demokrati i Sverige och i valen återspeglas oftast (inte senast) en kollektiv preferens för jämlikhet - och detta sker t.o.m FRAMFÖR okunnighetens slöja ...

Jag väljer själv ofta att (i) gå på billiga restauranger och (ii) att rösta på ett parti som står/har stått för jämlikhet.

Danne Nordlings hemläxa får bli att förklara denna "paradox".

 
At 18 mars, 2020 15:52, Blogger Wojciech Roszkowski said...

Super wpis. Pozdrawiam i czekam na więcej.

 

Skicka en kommentar

<< Home