tisdag, april 10, 2007

Omfördelning behövs inte för socialt skydd

Det är en missuppfattning att staten måste tvinga fram en långtgående inkomstutjämning för att garantera att de socialt utsatta skall klara sig. Den största delen av skatterna går till egna förmåner någon gång i livet. Men de rika betalar nästan hela sin kommunalskatt till de fattiga - inte för att de skall få socialförsäkringar utan för att de skall kunna leva bättre på andras bekostnad. Hur kan det motiveras?

Progressiva skatter, bidrag till låginkomsttagare och gratis naturaförmåner på det sociala området är de tre klassiska medlen i statens omfördelningspolitik. När det gamla jordbrukssamhället urbaniserades och industrialiserades behövdes nya sociala institutioner för att ersätta det gamla samhällets trygghetsinrättningar. Varken försäkringsmarknaden eller kapitalmarknaden kunde till en början erbjuda några breda lösningar. Det blev staten som fick gå in för att ge den trygghet som samhällsomvandlingen aktualiserade. Men samtidigt passade de som styrde staten på att också omfördela medborgarnas normala inkomster.

Uppfattningen att social trygghet kräver omfattande statlig inkomstomfördelning har sedan dess varit helt dominerande. Det visar sig särskilt hos den socialliberale filosofen John Rawls (1921-2002) som i första hand tar sig an de sämst ställdas situation i samhället. För att inte riskera att hamna i en situation där det är omöjligt att försörja sig presumerar Rawls att alla är villiga att ansluta sig till ett samhälle som försäkrar de sämst ställda en så hög levnadsstandard som möjligt. Detta skall gå till så att inkomster omfördelas till de sämst ställda fram till den gräns då ytterligare omfördelning skulle skada samhällslivet så mycket att även de sämst ställda fick det sämre.

Rawls och andras inställning till omfördelning bygger tydligen på att det krävs någorlunda höga inkomster för att kunna undvika att bli strandsatt vid t ex sjukdom, arbetslöshet och lång livslängd. Men situationen blir ganska annorlunda om det finns sjukvårdsförsäkringar, arbetslöshetsförsäkring och pensionsförsäkringar. Och det är situationen man kan hamna i utan sådana försäkringar som alla enligt Rawls överväger bakom 'okunnighetens slöja' i ursprungspositionen. Om sådana försäkringar kan erbjudas åt kollektivet friska vuxna kan de också betalas med avgifter från vanliga löneinkomster. Det är bara vissa undantagsfall med medfödda handikapp eller total utslagning som kräver finansiering från andra kollektiv och då med hjälp av viss omfördelning.

I Sverige finns det en undersökning som belyser denna problematik i Långtidsutredningen 2003. Den går ut på att dela upp omfördelningen i två delar: 1) Hur mycket är omfördelning mellan olika delar av livscykeln för samma individ? 2) Hur mycket omfördelning sker mellan olika individer? Den första typen av omfördelning kalllas intra-personell och den andra interpersonell. För en genomsnittsindivid är den intra-personella omfördelningen enligt LU hela 82 procent av skatten till sociala ändamål. Det har föranlett många bedömare på den borgerliga kanten att avfärda den interpersonella omfördelningen som varande mest en socialistiskt retorikfråga. Nu senast uttrycktes denna bagatellisering på ledarsidan i SvD den 8/4.

Naturligtvis inbjuder den låga siffran 18 procent för den verkliga omfördelningen mellan individer till att betrakta fördelningspolitik som något förlegat och främst passande för den socialistiska söndagspredikan. Men LU:s framställning är försåtlig. Det går inte att meningsfullt beskriva omfördelningen som ett genomsnitt för en individ. En mera upplysande uppgift är att 34 procent av den aktuella skatten för den femtedel som betalar mest skatt går till andra. Denna grupp betalar motsvarande nästan hela sin kommunalskatt som ett bidrag till andra människor under hela sitt liv. Om detta skrev jag en bloggartikel den 4/1-07.

Omfördelningspolitiken är inte en retorisk fråga utan ett reellt problem. Men de flesta styrs i denna fråga (som i många andra) av sina ideologiska fördomar. Det gäller både vänstern och högern. Värst är det för vänstern. Här tycks man inte veta vilket ben man skall stå på (ett bloggexempel är Erik Laaakso 9/4). Å ena sidan vill man öka omfördelningen och man förstår inte att de lågavlönades låga standard beror på Sveriges fattigdom. Å andra sidan ser man inte "klyftor" som ett stort problem om golvnivån ändå är hygglig. Att Sverige hör till de mest utjämnade länderna i världen nämns mycket sällan. Med denna vetskap skulle man åtminstone kunna tycka att LU:s utvärdering tyder på att inte mycket finns kvar att utjämna.

För högern är det opportunt att dra fram LU:s enkla siffror som exempel på att skatterna lätt skulle kunna göras om till avgifter eftersom det mesta av pengarna går tillbaka till samma individer. Att betala till sig själv ligger i alla upplysta personers eget intresse och eftersom LU framhållit att så är fallet borde mycket av skatterna kunna överföras till avgifter, försäkringspremier och lånesystem som verkar under respektive individs livscykel. Som argument mot dem som kräver mera omfördelning är LU:s enkla siffror inte så användbara. Men om man bara tränger bakom den enkla redovisningen visar LU att det pågår en kraftig omfördelning. Den känner dock inte den aldrig nöjda omfördelningsvänstern till. Någon tacksamhet kunde den ju kanske visa?

Slutsatsen av fördelningspolitikens utformning i Sverige borde därför bli att omfördelning inte kan motiveras med behovet av socialt skydd. Socialförsäkringar och studielån kan utformas utan en generell inkomstutjämning - ja, t o m utan mycket av dagens skatter. Utjämningen måste motiveras på något annat sätt och där återstår den moralfilosofiska debatten. Det kan ju knappast vara så att den socialistiska moralläran (som egentligen inte existerar) har gett något svar på hur omfördelning skall motiveras. Inte heller Rawls' lära är tydlig om vi utgår från att socialförsäkringar och intra-personell omfördelning inte måste tillgodoses med inkomstutjämnande statliga åtgärder. Och tesen att resultatet skall bli nästan detsamma för alla, oavsett hur lika utgångsmöjligheterna kan göras, har visserligen formulerats men har inte getts någon moralisk underbyggnad. (Inte ens Ronald Dworkin har gett sin lära, att enbart skillnader i ambition får vara utslagsgivande, något positivt filosofiskt stöd.)

Den som har makten att omfördela kan ju ge sken av att man också har rätten - i synnerhet om man kan få debatten att handla om socialförsäkringsproblem och inte om avsiktlig inkomstutjämning. Men makt är inte rätt. Rätten att få leva på andras bekostnad när man inte är ett försäkringsfall väntar fortfarande på den filosofiska debattens försök till motiveringar.

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

7 Comments:

At 11 april, 2007 01:34, Blogger Per-Olof Persson said...

Socialistisk filosofi

Socialistisk filosofi går ut på att "jag kan få någonting för ingenting" och att detta kan tvingas fram av statens våldsmonopol. Det anses att människor och samhället kan förändras genom politiska beslut. Detta ska ge snabba förändringar till det bättre.

I verkligheten förändras samhället genom en evolutionär social process. Om människor är fria från politiska beslut uppkommer en "försök-misslyckande-process" där konkurrensen ser till att de bästa förändringarna överlever. Detta hade sållat fram den bästa lösningen på ett privat socialförsäkringssystem.

Den bästa lösningen på ett privat försäkringssystem bör vara ett system med ett högt frivilligt individuellt sparande. Försäkringstagarna är garant åt varandra för olika risker som exempelvis arbetslöshet. Försäkringsbolagen har sedan länge utvecklat metodiken för hur olika risker ska bedömas rent matematiskt.

Om människor tror på filosofin att "jag kan få någonting för ingenting" innebär detta att det med tiden blir allt färre individer som kommer att garantera riskerna. Det statliga försäkringssystemet kommer då att bli ett tomt skal som finansieras över sedelpressarna. Ett samhälle är endast hållbart om "det upprättas frivilliga kontrakt mellan fria individer".

 
At 12 april, 2007 02:18, Blogger Danne Nordling said...

Man kan också säga att socialistisk filosofi bygger på att proletärerna-arbetarna-löntagarna har någon sorts historicistisk rätt att tillskansa sig andras inkomster (moralisk rätt existerar inte inom riktig socialism).

Denna "rätt" har fått stöd av den socialliberala utilitarismen som med samhällsnyttans maximering för ögonen ansett att omfördelning kan motiveras moraliskt.

Resultatet har blivit en pragmatisk järntriangel av skattefinansierad socialförsäkring och progressiva skatter som nu omfattas av socialdemokrater, folkpartister och socialkonservativa. Här finns den verkliga "blandekonomin". Fogdarna sköter försäkringarna och snillar undan en försvarlig del till sin egen röstboskap.

Den som försöker angripa blandekonomin får från järntriangelns forskare argumentet mot sig att privat socialförsäkring är svårgenomförbar pga fenomenet 'adverse selection'.
/DNg

 
At 12 april, 2007 12:36, Anonymous Anonym said...

"Den som försöker angripa blandekonomin får från järntriangelns forskare argumentet mot sig att privat socialförsäkring är svårgenomförbar pga fenomenet 'adverse selection'."

Förstår du ens vad Adverse Selection är för något?

mvh,
Garm

 
At 12 april, 2007 13:08, Blogger Danne Nordling said...

Garm, jag hade tänkt att ev få ett sakligt meningsutbyte om försäkringsmarknaden och inte destruktiv pajkastning. Förklara istället varför det inte skulle gå att genom en ramlagstiftning kunna hantera privata socialförsäkringar!
/DNg

 
At 12 april, 2007 13:26, Anonymous Anonym said...

Du skriver en oerhört insinuant och raljerande inlägg 02:18, om, enligt din mening, korrumperade fogdar och politiserade forskare.

När jag sedan frågar dig om du känner till Adverse Selection, klagar du på "destruktiv pajkastning"!?

En saklig diskussion om försäkringsmarknaden torde kräva att man är bekant med Adverse Selection, och ditt sätt att uttrycka sig indikerar att du inte köper AS-argumentet, eller?

Du är ju nationalekonom. Tala nu om för mig, varför du inte accepterar AS-argumentet.

mvh,
Garm

 
At 12 april, 2007 13:52, Anonymous Anonym said...

"Förklara istället varför det inte skulle gå att genom en ramlagstiftning kunna hantera privata socialförsäkringar!"

Jag gick in på din sajt och kollade vad du skrev om detta i Nationalekonomiskolan. Det är möjligt att du har rätt att AS-problemet går att lösa på något fiffigt sätt, men i din korta framställning adresseras över huvud taget inte problemet.

mvh,
Garm

 
At 12 april, 2007 21:52, Blogger Danne Nordling said...

Tack för de orden, Garm. Det jag skrev i Nationalekonomiskolan är väl nästan tio år gammalt, men en hel del gäller fortfarande. Jag ville provocera litet för att få igång en diskussion om AS-problemet i synnerhet som det finns de som ser en fri marknad som en automatisk lösning.

Den konventionella motsättningen har varit att marknaden löser allt och eftersom det finns "moturval" åtminstone i teorin har de som önskat behålla en kattefinansiering kunnat hänvisa till AS för att skydda sin position. Men så okunnig som debatten är tror jag inte att den nya "järntriangelns" politiker vet varför de är anhängare till skattefinansierade socialförsäkringar. De som är mera ohederliga ser naturligtvis fördelen med att ha ett system som ger större utjämning utan att behöva motivera det med annat än slagord som "generell välfärdpolitik" som ger en svårberäknad "återbäring" från skatteinbetalningarna för alla.

Det finns forskning som visar att AS-problemet i praktiken inte är så allvarligt. Men jag tror att man ändå måste sätta upp sådana ramar att det inte på teoretiska grunder uppstår motstånd mot att systemet skulle bryta samman genom att bara dåliga riskfall blir kvar i försäkringen. När hörde vi om medborgarkonton senast? Det är sådana frågor som borde diskuteras i synnerhet av dem som tar LU:s förenklade bild som utgångspunkt för hur lätt det skulle vara att byta ut skatter mot avgifter och försäkringspremier.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home