fredag, juli 06, 2007

Elsamarbetet straffar svenska elkonsumenter

Min hypotes är att de höga elpriserna beror på att elsamarbetet med andra länder släpper in höga elpriser på en marginell volym via Nordpool. Den svenska oligopolmarknaden behöver en prisledare som ligger långt över de verkliga kostnaderna. Denna funktion har Nordpool med hjälp av myten att den avspeglar de fria marknadspriserna.

Nu kommer larmen om stigande elpriser igen. I DI idag 6/7 går Jonas Almquist, sverigechef för Bergen Energi ut med varningar om fördubbling av elpriset (råpriset). Det ligger idag kring 20 öre perkWh och kommer enligt terminsmarknaden att stiga till drygt 40 öre efter årsskiftet. Samtidigt deklarerar Telge Energi total osäkerhet om priserna på di.se.

Miljövännernas kritik mot EU:s system med utsläppsrätter för koldioxid ser ut att ha tagit skruv. Utdelningen av utsläppsrätter för den första testperioden 2005-2007 blev alltför generös med följd att priset föll till i det närmaste noll. Men från 2008 är tilldelningen mycket mer restriktiv. Redan idag kostar rätten att släppa ut ett ton koldioxid från 2008 över 21 euro.

Hur kan denna prisökning då påverka Sverige som inte gör el av fossila bränslen? Jo, Sverige har önskat samarbeta med andra länder om elförsörjningen. Vi har en liten möjlighet att exportera el till Kontinenten och likaså att importera om vi själva har brist. Eftersom elpriserna där sätts av kolbaserad och ibland även oljebaserad elproduktion kommer med det prissättningssystem som Norden tillämpar (den sk elbörsen Nordpool) denna marginella elmängd att bestämma priset för all el som produceras i Sverige. Just nu verkar det dock som om elledningarna inte har tillräckligt stor kapacitet för att klara en export av all överskottsel som Sverige producerar. Men det tillälligt låga elpriset här beror inte bara på överskott av vattenkraft utan också på de låga priserna på utsläppsrättigheter.

Genom att bygga ut elledningar mellan olika länder kan Sverige hålla sig med en för alla säsonger alltför liten elproduktionskapacitet. Det betyder att vi trots detta kan få el på vintern och exportera med vinst på sommaren. Men detta samarbete leder genom prissättningssystemet också till att Kontinentens höga elpriser sprider sig till Sverige utan att våra kostnader är så höga. Samarbetsviljan straffar sig.

Normalt hade man förväntat sig att elproducenterna skulle ha producerat el med ett påslag över självkostnaden bestående av två delar: en del för normal vinst och en del för att täcka svängningar uppåt i priserna under bristperioder. Detta förutsätter naturligtvis att företagen har rätt och möjlighet att bygga ut produktionskapaciteten. Föreligger inte s k 'fritt inträde' är marknaden inte fri och en "avreglering" kan då inte göras hur som helst.

Det är dock teoretiskt möjligt att fortfarande arbeta med en prissättningsprincip som tar hänsyn till att det tidvis måste produceras eller importeras el till mycket högre kostnader än genomsnittet. Den fråga vi måste få svar på är varför det inte är denna prissättning som tillämpas. Beror det på dålig konkurrens på grund av att tre jättar dominerar produktionen? Eller förekommer det konkurrensbegränsande verksamhet under falsk täckmantel?

En orsak kanke är konsumenternas intresse för spot-priser på el. Några tillfälliga perioder med låga priser tros kunna uppväga högprisperioderna. Det skapar en prissättning av den typ som sker på Nordpool. Men det normala borde vara att konkurrensen driver fram terminskontrakt som är så låga som man som producent kan riskera. Det ger inte utrymme för sådana vinster som elproducenterna haft under ett antal år. Rimligtvis avspeglar prisnivån på Nordpool aldrig den verkliga produktionskostnaden för huvuddelen av produktionen. Det betyder att det måste förekomma någon typ av konkurrensbegränsning.

Elmarknaden lider av dålig konkurrens. Den är en oligopolmarknad. Där finns enligt nationalekonomins pristeori ett starkt incitament att en prisledare framträder - antingen i form av någon prominent producent eller i form av ledande branschprislistor eller liknande. Min hypotes är att det är Nordpool som fungerar som prisledare med hjälp av myten att dess priser avspeglar det "fria marknadspriset". Utan tillgång till elementära kunskaper i pristeori hos politiker och journalister klarar man inte att genomskåda de institutioner som finns i elsektorn. Det är dock mera underligt att inte konkurrensverket ingripit. Man kanske inte heller där förstår vad som pågår?

Det är tydligen för mycket att analysera på en gång när det både förekommer marginella prisinfluenser utifrån, vissa influenser från svensk marginalproduktion och en skenbart fri prissättning på den nordiska elbörsen. Då kan tydligen inte konkurrensbegränsningarna upptäckas.

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

29 Comments:

At 06 juli, 2007 20:25, Blogger Per-Olof Persson said...

Konkurrensbegränsning

Den allvarligaste konkurrensbegränsningen är om politikerna skyddar ett monopol eller ett oligopol. Om avkastningen är hög på investerat kapital så skulle de "giriga" kapitalisterna investera i nya kärnkraftverk och vattenkraftverk. Då skulle priserna med tiden sjunka tillbaka.

Men idag är oligopolet skyddat av politikerna från konkurrens och detta gör att el-bolagen kan ta ut högre priser. Hade det varit en risk för att nya konkurrenter skulle bygga nya kraftverk så hade de gamla bolagen medvetet hållit priserna nere. Nya konkurrenter vill man helst undvika att få in på marknaden.

El är också en produkt som konsumenterna köper trots att priserna stiger. Trots höga elpriser köper människor elslukande apparater som platt-TV. Människor anser allmänt att de har en stor nytta av produkten el jämfört med andra produkter. Därför sjunker inte efterfrågan på el i någon större utsträckning när priset stiger. Då går det också att ta ut ett högre pris på produkten el.

 
At 07 juli, 2007 09:29, Anonymous Anonym said...

Det här är en fråga som plågar människor, inte minst pensionärer i Norrland med direktverkande element som enda alternativ för uppvärmning av bostäderna.
Att Sverige som producerar billig elström utan nämnvärda koldioxidutsläpp så kraftigt påverkas av höjning av avgifter för utsläppsrätter ter sig besynnerligt.
Systemet för utsläppsrättigheter syftar ju till att minska bl a produktion av elström från kolkondenskraftverk nere i Europa.
Ändå har 16 länder i Europa billigare elström före skatt än Sverige enligt Eurostat. Grekland t ex har 40 % lägre elpris före skatt än Sverige. Detta är alltså möjligt fastän produktionspriset för elström från kärnkraft rör sig om ca 15 öre per KWh och från vattenkraft endast några öre.
Om nu marknadspriset når ca 40 öre per KWH nås en vinstnivå på flera hundra procent.
Det är fullständigt klart, att energibolagen fortsatt vill njuta av köttgrytorna och gör sitt yttersta att förvilla begreppen för de okunniga konsumenterna ute i stugorna, skylla på EU och växthuseffekten osv.
Inte heller staten är intresserad att slakta denna guldkalv. År 2006 höstade staten in 31 miljarder i skatter från elkonsumenterna. Mer finns att ta ut. Elskatten har endast ökat 170 % på de tio senaste åren.
Och miljöfundamentalisterna gnuggar naturligvis händerna av förtjusning av ideologiska skäl tills deras fabrik läggs ner, därför att elpriset blivit för tungt.
Den politiker som vågar ta itu med den här frågan har många röster att vinna.
Olaus

 
At 07 juli, 2007 10:31, Anonymous Anonym said...

Politikerkåren använder människors skräck för global warming för att öka skatteunderlaget, lägga beslag på människors egendom och öka sin makt. Det ger ett bra tillfälle för energibolagen att öka sin vinst och får man chansen tar man den.

Det kan inte bli någon ändring föränn människor blir fria från sin dödsångest som är kopplad till energiproduktion. Först hade vi kärnkraftsskräcken, nu global warming. Så länge människor har ångest för att de använder energi kan spelet om makten och pengarna fortsätta.

 
At 07 juli, 2007 13:47, Blogger Thomas Palm said...

Vari ligger egentligen det konstiga? Det ingår i grundkursen i ekonomi att priset på en fri marknad sätts så att det avspeglar marginalkostnaden, och den hittar vi för kolkraftverken nere på kontinenten. Det finns idag ingen nyproduktion som kan byggas för att dra ned elpriset. Visst skulle vi kunna bygga ut våra sista älvar och offra deras miljö, men mängden el är för liten för att påverka prisbilden. Ny kärnkraft är inte heller så billigt som somliga tror.

Det finns helt enkelt ingen ny kraftproduktion som kan byggas till ens i närheten av så låga produktionskostnader som gamla avskrivna vattenkraftverk. Huruvida man anser deras vinst vara oskälig eller inte beror dock enbart på hur man värderar kraftverken. Sätter man ett stort värde på dessa, dvs det värde som man skulle kunna få vid en försäljning, så sjunker avkastningen på kapitalet till mer normala nivåer.

Att Danne här argumenterar som en frihandelsmotståndare när han pratar om hur vår "samarbetsvilja" straffar sig är intressant. Är han lika skeptiskt till annan frihandel som kan driva upp priser när konkurrensen ökar? Tänk vad billigt järn och papper skulle vara i Sverige om vi inte hade någon export...

 
At 09 juli, 2007 03:22, Blogger Danne Nordling said...

Vilket var syftet med att avreglera en ofri marknad?

Politikerna trodde sannolikt att en avreglering skulle medföra konkurrens inom den marginella elproduktionen så att genomsnittspriset blev lägre. Möjligen trodde de att det också skulle ske effektiviseringar av den stora och billiga basproduktionen i form av vatten- och kärnkraft. Initialt var också producenterna skeptiska till avregleringen - de förutsåg besvär med på detta sätt framtvingade prispressande åtgärder.

Någon (konkurrensverket eller universiteten) borde undersöka de motåtgärder som producenterna vidtog och som inte bara gjorde effektiviseringar onödiga utan också ökade vinsterna till monopolnivåer.

Thomas, din fråga är helt malplacerad. Vi har inte en fri elmarknad och därför betyder det bekanta kriteriet pris=marginalkostnad inte att allt är OK. Just genom sådana enkla kvasinationalekonomiska påståenden invaggas en okunnig politikerkår i föreställningen att elmarknaden fungerar som den borde.

Det konstiga är att svenska elproducenter håller ett genomsnittspris som är högre än i länder med mycket dyrare elproduktion. Samtidigt gör man här miljardvinster. Det beror rimligen på konkurrensbegränsningar och en avreglering som gjordes inadekvat.

Om det fanns tillräcklig överföringskapacitet till Tyskland skulle vi kunna konkurrera ut en betydande del av den tyska kolkraftselen. När den var nedlagd skulle vi bli utan el. Men exportintäkterna skulle vara stora och vinsterna oförändrade. Detta verkar vara Maud Olofssons vision om exporten. Vi har dock ingen anledning att hamna där eftersom vi redan kan trissa upp priserna med den lilla elkabel som finns idag. Det gör att tyskarna kan fortsätta med sin kolel.

Som jag försökte förklara skulle en riktigt effektiv konkurrens kunna innebära att vi fick el till genomsnittskostnaden med ett visst påslag för vinst.Det skulle kunna fungera så länge som elsamarbetet bara syftade till att utjämna tillfälliga fluktuationer i produktionsmöjligheterna mellan olika geografiska regioner. Istället har någon lyckats använda elsamarbetet som förevändning för monopolpriser.
/DNg

 
At 09 juli, 2007 07:02, Blogger Thomas Palm said...

Danne, visst har du rätt i att det finns stora brister i konkurrensen på den svenska elmarknaden, men det innebär inte att påståenden som att "en riktigt effektiv konkurrens kunna innebära att vi fick el till genomsnittskostnaden med ett visst påslag för vinst" är sant. Om el säljs till genomsnittspris innebär det att en massa kraftverk går med förlust eftersom deras produktionspris är högre än försäljningspriset. Varför skulle någon ägare agera på det sättet? De läggs naturligtvis i malpåse.

"Om det fanns tillräcklig överföringskapacitet till Tyskland skulle vi kunna konkurrera ut en betydande del av den tyska kolkraftselen. När den var nedlagd skulle vi bli utan el"

Det här strider mot grunderna för hur en marknadsekonomi fungerar!

 
At 09 juli, 2007 13:41, Blogger Danne Nordling said...

Naturligtvis skulle vi inte bli utan el. Jag raljerade bara med dem som tycker att det är så viktigt att vi får mer utrikeshandel med el, ungefär som med järn och papper.

Om el säljs till genomsnittspris innebär det inte nödvändigtvis att "en massa kraftverk går med förlust". En ägare av ett oljekraftverk kan fortfarande sälja el när efterfrågan är som störst på vintern - nämligen till de företag som åtagit sig att leverera el till ett fast pris. Att dessa senare företag tillfälligtvis går med förlust har de garderat sig emot genom att det fasta priset ligger på den kalkylerade genomsnittskostnaden (plus normal vinst). Deras vinst ökar om de kan hitta billigare producenter eller själva kan producera billigare marginell el.
/DNg

 
At 09 juli, 2007 15:19, Anonymous Anonym said...

Korrekt analys, En fri marknad kräver EU-överenskommelser som förhindrar protektionistiska lösningar av det slag Putin tillämpar.

En hysterisk klimatdebatt driver också upp priserna till glädje för miljöpartiet som nu inte får nöja sig med elcertifikaten.

Den regniga sommaren borde närmast sänka priserna på Nordpool.

Vad händer 2019 med fördubblade elpriser och även ökade bensinpriser?

 
At 09 juli, 2007 15:30, Blogger Thomas Palm said...

Danne, så du menar att ägare av olje- (och kol-) kraftverk bara skall dra igång när elpriset är som högst så att de kan sälja till högre än konsumtionspriset? Det tråkiga då är bara att det är alltid. Skulle ägarna av alla dessa kraftverk slå ned skulle det nämligen bli elbrist och priset snabbt stiga tills det vart lönsamt att dra igång dem igen. Därigenom hamnar priset som konstaterat vid marginalkostnaden för att producera elen.

Vi tycks ha två olika definitioner på "medelkostnad". Här tycks du tala om medelkostnad över året. (Men sätts då det momentana priset som marginalkostnaden?), vilket inte är detsamma som medelkostnaden för all el som produceras vid en viss tidpunkt.

Att du komplicerar bilden genom att införa en mellanhand förändrar inte saken. Det blir likafullt så att de som äger gamla avbetalda vattenkraftverk går med bra vinst, på samma sätt som den som äger ett hus i attraktivt läge utan lån kan göra bra vinst på att hyra ut det.

 
At 09 juli, 2007 20:27, Blogger Elling said...

Med fasit i hand er det vel klart att avregleringen misslyclades. Skulden för detta bär vel politiker i alla färger. Kan vi be om en aldri så liten innrömmelse från dom konsekvent liberala om att dom oxå tog fel ?
Har en del bekanta på Noordpol och deras berättelser bara bekräfter inntrycket av kartell.
Men låt gå att Vattenfall och dom andra drar inn stora miljardöverskott. Det kunde ju bli så att dom behövs till nya kärnkraftverk, forskning på fordon coh lågenergibygg ?
Til Danne : Va skall Vattenfall använda våra innbetalda miljarder till ? Kommer dom göra nåt framtidsriktat utan politiska direktiv ? Har dom blivit så mektiga att dom skiter i regeringen ? Vi har fallet med Statoil och Hydro i Norge. Helge Lund vd i Statoil bara meddelade Stoltenberg när fusionen med Hydro var klar lille julafton i fjol.

 
At 15 juli, 2007 10:41, Blogger Danne Nordling said...

Visst skulle ett antal företag som konkurrerade stenhårt med varandra på en marknad med olika produktionskostnader kunna tänkas bli tvungna att sätta priset lägre än marginalkostnaden. Detta för att kunna erbjuda ett attraktivt fast pris. Men eftersom de inte egentligen konkurrerar så får vi dagens situation med höga "monopolvinster". I praktiken kan inte fri konkurrens upprätthållas om inte det råder fritt inträde på marknaden. Det måste man beakta vid en "avreglering".
/DNg

 
At 20 juli, 2007 11:38, Blogger jeppen said...

Eftersom vi integrerat oss och fortsätter integrera oss med den europeiska elmarknaden så får vi vänja oss vid ett högre elpris, eftersom vi drabbas av den europeiska handlingsförlamningen på produktionssidan.

Kolkraftverk är miljöfarliga så sådana vill man inte bygga, vattenkraftens potential är begränsad, kärnkraft vågar man tyvärr inte bygga och vindkraft är en marginell källa.

Det vi i Sverige skulle kunna göra är att bygga kärnkraftverk för allt vad tygen håller. I den mån det görs snabbare än vad man bygger ut elkablar till kontinenten, så kan det pressa ner vårt elpris lite, men framförallt så tjänar vi storkovan på att tränga undan smutsig kolkraft med ren kärnkraft.

Vi måste våga bygga kärnkraft och våga vägra vindkraft! Andra kan få irrationalisera sin elförsörjning om de vill, men vi bör agera seriöst.

 
At 31 januari, 2010 08:56, Anonymous Anonym said...

[B]NZBsRus.com[/B]
Dismiss Sluggish Downloads With NZB Downloads You Can Rapidly Search High Quality Movies, Console Games, MP3 Singles, Software & Download Them at Electric Speeds

[URL=http://www.nzbsrus.com][B]Newsgroup Search[/B][/URL]

 
At 04 februari, 2010 23:49, Anonymous Anonym said...

Out of casinos? sieve this advanced [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] usher and acknowledge up online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also inspect our up to the with it [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] orientate at http://freecasinogames2010.webs.com and overturn be realized to autobiography folding flush !
another voguish [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] concatenation of events is www.ttittancasino.com , in rally german gamblers, stem in unrestrained online casino bonus.

 
At 18 februari, 2010 01:58, Anonymous Anonym said...

Someone deleted several links from letitbit and mediafire ...

From now, we will use www.tinyurlalternative.com as our default [url=http://www.tinyurlalternative.com]url shortener[/url], so every url will be there and visible for everyone.

You can pick out from several great [url=http://kfc.ms]short url[/url] names like:

kfc.ms easysharelink.info jumpme.info megauploadlink.info megavideolink.info mygamelink.info myrapidsharelink.info mytorrentlink.info myurlshortener.com mywarezlink.info urlredirect.info urlshrinker.info weblinkshortener.com youtubelink.info and many others.

They maintain above 60 different available domains and the [url=http://myurlshortener.com]url shortener[/url] service work properly for free without any registration needed.

So we assume it is good notion and propose you to use [url=http://urlredirect.info]url redirect[/url] service too!

Thank you.

 
At 10 mars, 2010 22:25, Anonymous Anonym said...

You could easily be making money online in the underground world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat cpa methods[/URL], Don’t feel silly if you have no clue about blackhat marketing. Blackhat marketing uses little-known or little-understood methods to produce an income online.

 
At 17 mars, 2010 08:24, Anonymous Anonym said...

You could easily be making money online in the hush-hush world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat script[/URL], You are far from alone if you have no clue about blackhat marketing. Blackhat marketing uses little-known or misunderstood ways to generate an income online.

 
At 22 mars, 2010 01:43, Anonymous Anonym said...

Participate in shacking up casinos? set about across this late-model [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] aviatrix and restrain the character someone is concerned the profit of a ward off up online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also discontinuation our up to equipment [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] cow at http://freecasinogames2010.webs.com and spread the separation corporeal overflow !
another voguish [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] within an eyelash of is www.ttittancasino.com , in compensation german gamblers, subdivide in beneficent online casino bonus.

 
At 30 april, 2010 16:10, Anonymous Anonym said...

Heya i am new on here. I find this forum very useful & its helped me allot. i hope to be able to contribute & help other people like its helped me.

I love to have fun [url=http://watch-family-guy-free.warlordz.co.uk]family guy full episodes[/url] this help burn some of time.

Thxs, See ya about.

 
At 15 februari, 2013 18:53, Anonymous Anonym said...

A classy amateur girl is certainly fucked simply by the woman's ex-boyfriend riding on his / her firm cock and becoming fucked dog model. [url=http://www.xvideos.com/video1716128/christina_aguchi_is_smoking_a_cock]Not Gros Loser Fourre une Rockeuse[/url] Raven haired vixen stays in city about micro on a reddish colored recliner, utilizing toys and also flavorful her own drinks. , Excellent bang by simply starving dark-colored few Magnificent redhead Ashley Very long hurts world wide prolonged dick associated with mister. Pete and hubby screws your ex on openings to be able to ejaculate to be with her chests http://www.xvideos.com/video1857730/video482990995 My spouse and i Draw Your Cock A person Lick My personal Pussy , 75 yr old mummy gives in to acquiring her own certain more radiant dick and also taking the item within the bumm very.

 
At 03 april, 2013 15:19, Anonymous Anonym said...

Excellent post. I was checking constantly this blog and I'm impressed! Extremely useful info specially the last part :) I care for such information much. I was seeking this particular info for a very long time. Thank you and good luck.

Also visit my website Adfly Money Hacker

 
At 08 april, 2013 17:21, Anonymous Anonym said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 08 april, 2013 20:10, Anonymous Anonym said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 10 april, 2013 09:26, Anonymous Anonym said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 10 april, 2013 12:14, Anonymous Anonym said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 10 april, 2013 13:19, Anonymous Anonym said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 17 april, 2013 15:47, Anonymous Anonym said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 17 april, 2013 17:29, Anonymous Anonym said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 12 maj, 2013 01:31, Anonymous Anonym said...

PSN Cards 50$ free

Have a look at my website PSN Code Card 100$

 

Skicka en kommentar

<< Home