torsdag, februari 14, 2008

Till Riksbankens försvar

Även om man antar att bostadspriserna kommer att sjunka drastiskt i USA med ökad finansiell oro som följd kan detta pareras med kommande räntesänkningar. Inflationen kan ännu bekämpas medan den internationella situationen klarnar. Riksbanken har sannolikt inte gjort något grovt misstag.

Riksbankens prognos för konjunkturutvecklingen som utmynnar i räntehöjningen med 25 punkter (bloggen igår) förefaller vara relativt välunderbyggd. Även om inflationen är tillfällig måste den pressas ned. Trots detta har räntehöjningen utsatts för hård kritik. Kritikerna verkar mest rikta in sig på att den ekonomiska situationen ser mycket sämre ut än vad Riksbanken bedömer. Låt oss se vad denna bedömning grundar sig på.

Den inhemska konjunkturen styrs av hushållens konsumtion som i sin tur bestäms av ökningen i de disponibla inkomsterna och sparbenägenheten. Detta illustreras i nedanstående diagram:


Här ser vi att en nedgång i sparandet kommer att hålla uppe konsumtionsökningen trots den mer modesta ökningen av inkomsterna. Någon ökning av sparandet väntas inte, men det är här en psykologisk effekt kan tänkas uppkomma. Om alla tror på kris blir folk försiktiga och ökar sparandet. Vi kan då få en alltför liten konsumtion med ökad arbetslöshet som följd torts att inkomsterna ökar starkt. Detta framgår t ex av staplarna för 2001 och IT-kraschen.

Konjunkturen i Sverige styrs också av exporten. Dess utveckling beror delvis av hur det går i andra länder - dvs i vilken grad de ökar sin export. Sverige förefaller inte ha akuta svårigheter med t ex för höga kostnader eller oförmånlig exportvarusammansättning, vilket gör att marknadstillväxten blir avgörande för exporten. Detta visas i nedanstående diagram:Någon kris för Sverige i form av minskande eller stagnerande export kan inte förutses även om en viss avmattning i den tidigare starka ökningen kan skönjas. Men detta kan teoretiskt vara en följd av att Riksbanken gör alltför ljusa bedömningar av den internationella utvecklingen. Där intar USA:s utveckling en nyckelroll. Har man felbedömt USA kommer mycket annat också att förändras i prognoserna. Riksbanken visar därför en jämförelse med andra av hur man sedan ett år tillbaka bedömt BNP-ökningen i USA för 2008 vid olika tillfällen:

Vi ser här att Riksbanken tidvis varit mer positiv än genomsnittet för andra bedömare men att man nu ligger på samma nivå som andra - BNP kommer att stiga med 1,7 procent år 2008 i USA.

Riksbanken har gjort beräkningar av olika alternativa scenarios. Ett alternativ är en belysning av hur utvecklingen skulle se ut om man istället bedrev låg- resp högräntepolitik med de ovan givna förutsättningarna. Ett annat alternativ är antagandet att bolånekrisen i USA och den finansiella oron blir värre än befarat. Då skulle reporäntan utvecklas i nedåtgående rikting vilket kanske är vad kritikerna av Riksbanken hade tänkt sig. I nedanstående diagram visas detta scenario med den reporänta som skulle bli sannolik. Gårdagens höjning är dock inlagd i diagrammet (dock senare än i verkligheten):

Detta scenario bygger på Frederic Mishkins modell där huspriserna i USA faller med 20 procent. Vidare antas att BNP-tillväxten i omvärlden blir 0,4 procentenheter lägre än i huvudscenariot under prognosperioden (2,4 sjunker till 2,0). Centralbankerna sänker också styrräntorna med som mest 1,2 procentenheter fram till 2010. Detta har dock inte några avgörande effekter på den svenska BNP-utvecklingen vilket visas i nedanstående diafram:

Även en värre utveckling utomlands kan alltså pareras ganska effektivt med framtida sänkningar av reporäntan, enligt Riksbanken. Räntesänkningarna skulle då påbörjas efter sommaren. Effekten skulle bli att BNP för de tre åren ökar med 2,13 procent istället för 2,27 procent i genomsnitt. Att våga tappa 0,13 procent av BNP per år genom att avvakta av rädsla för inflationen är tydligen vad frågan gäller enligt Riksbankens presentation av problematiken. Alternativet är ju att börja med sänkningarna redan nu i förvissning om att den amerikanska situationen verkligen är mycket värre än den framstår som. Att istället bekämpa inflationen medan situationen klarnar kan nog inte bli något grovt misstag.

Eller är det så att vi nu ser ännu långt värre effekter av den finansiella krisen framöver? De kan inte beläggas i realistiska hypotetiska scenarios utan är i så fall en följd av rent subjektiva bedömningar av inuitiv karaktär. Kan vi lita på sådana?

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

5 Comments:

At 14 februari, 2008 21:09, Blogger Per-Olof Persson said...

"Eller är det så att vi nu ser ännu långt värre effekter av den finansiella krisen framöver?"

Finansiella kriser har egentligen ingen större betydelse för den reala ekonomin. Exempelvis IT-boomen och nedgången från år 2000 hade ingen större effekt på den reala ekonomin. Problem uppkommer i stort sett endast om stora lån har tagits för spekulation och om bankerna måste avskriva lånen. I teorin kan centralbanken köpa dessa lån med nytillverkade pengar.

"Den inhemska konjunkturen styrs av hushållens konsumtion...."

Detta är teoretiskt omöjligt eftersom näringslivets spenderande på produktionsresurser (naturresurser, arbetskraft, kapitalvaror) är 4 gånger större än den summa som människor spenderar på konsumtionsvaror. Ju fler produktionssteg och ju större kapitalsstruktur ekonomin har, desto mer kommer näringslivet att spendera på produktionsresurser jämfört med spenderandet på konsumtionsvaror. Näringslivets spenderande på produktionsresurser är således 4 gånger viktigare för konjunkturen än konsumtionen.

Kan konsumtionen skapa produktionen?

Detta är teoretiskt omöjligt eftersom den fysiska produktionen alltid kommer före konsumtionen.

Finansierar konsumtionen produktionen?

Detta är teoretiskt omöjligt eftersom företagen alltid betalar sina utgifter innan försäljningsintäkterna kommer in i kassan. Om exempelvis Volvo producerar bil Nr 1 så är alla utgifter betalda innan den säljs. Detta innebär att produktionen av bil Nr 1 måste betalas av sparade pengar. Ägarnas sparmedel och lånade sparmedel finansierar således all produktion. För att kunna finansiera produktionen av bil Nr 2 måste ägarna spara (inte köpa konsumtionsvaror) större delen av försäljningsintäkten från bil Nr 1.

 
At 15 februari, 2008 08:49, Blogger Per-Olof Persson said...

Ett tillägg om lönernas efterfrågan i ekonomin

I exemplet ovan har Volvo betalat alla utgifter för bil Nr 1 innan bilen kan säljas. Volvo betalar således produktionsresurserna (naturresurser, arbetskraft, kapitalvaror) innan försäljningsintäkten. Även sådant som tas upp som en tillgång i balansräkningen som exempelvis maskiner (avskrivs på viss tid) betalas långt innan bilarna är färdiga.

Poängen är att även lönerna betalas innan bilarna är färdiga. Det finns mängder av produktionssteg innan sammansättningen av en bil. En bil består av tusentals komponenter och det finns tusentals underleverantörer. Därefter finns det underleverantörer till underleverantörerna osv. Produktionen av en bil börjar egentligen många år innan bilen ger en försäljningsintäkt. Den totala lönesumman för alla produktionssteg blir hög.

Detta betyder att det är produktionen som skapar lönerna och därmed efterfrågan på konsumtionsvaror i ekonomin. Det som gör det möjligt att producera är sparandet i ekonomin. Sparandet finansierar alla utbetalningar som görs av alla företag i produktionsstegen.

En poäng är att detta gör det mindre troligt att konjunkturnedgångar beror på en minskad konsumtion (lägre försäljningsintäkter för producenterna). Detta kan i stort sett endast ske om konsumenterna har lurats att ta stora lån pga av en för låg ränta. Men i så fall är den riktiga orsaken till nedgången att man inte har hundraprocentiga reserver för bankerna. I så fall återstår tre andra alternativ till varför konjunkturnedgångar uppkommer:

1. Kostnaderna skjuter i höjden.

2. Producenterna producerar varor som inte efterfrågas av konsumenterna.

3. Både alternativ 1 och 2 sker samtidigt.

 
At 15 februari, 2008 16:35, Blogger Danne Nordling said...

Finansiella kriser kan ha effekter på den reala ekonomin. De kan både vara reella och psykologiska. Om en rad finansinstitut ställer in betalningarna inträffar en kreditåtstramning som påverkar företagen och i viss mån konsumenterna negativt. Psykologiskt kan en kris upplevas som ett så allvarligt hot att många prioriterar minskad efterfrågan av de flesta produkter (utom mat). Då får man också en konjunkturnedgång.

Lönefondsteorin

Äldre nationalekonomisk teori byggde på föreställningen att det fanns en fond hopsamlade pengar som skulle användas till löner under kommande period för att producera olika varor.

Denna teori ledde till att det betraktades som ogörligt för vissa att begära högre löner eftersom det skulle leda till att lönerna för andra måste sjunka.

Karl Marx utnyttjade denna teori för att göra gällande att satsningar på maskiner måste vara destruktiva för löntagarna. Inköp av maskiner minskade ju lönefonden och måste leda till sjunkande löner för de anställda. Till slut skulle de bli så utarmade att de gjorde revolution...
/DNg

 
At 18 februari, 2008 00:04, Blogger Skatt är Stöld said...

Hur kan sparande ha negativa effekter? Det är ju inte så att pengarna stoppas i madrassen. De kommer ju ut på andra ställen i ekonomin.

 
At 18 februari, 2008 15:45, Blogger Danne Nordling said...

Efter vad man kan se av utvecklingen kring 1990 för Sverige skedde en stor sparandeökning som sedan ledde till ekonomisk kris. Det är något liknande man befarar för USA idag när oron för framtiden befaras leda till sparandeökning.

Vad är då orsaken? Konsumtionen av allt utom basmat minskar och inlåningen i bankerna ökar. Det första som blir följden är att varulagren ökar, vilket bokförs som lagerinvesteringar.

En möjlighet som återkommer i debatten är att ökad tillgång till bankmedel skulle öka investeringarna. Detta är dock mindre sannolikt därför att minskad konsumtion rimligtvis leder till att det på kort sikt inte behövs produktion. Man kan minska lagren istället. Då skjuter företagen upp sina investeringar trots ökad tillgång på kapital. Det ökar arbetslösheten och minskar konsumtionen.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home