onsdag, mars 19, 2008

Människans effekt på klimatet kan ha överskattats

Ett nytt diagram över temperaturutvecklingen sedan år 1 visar att det förekommit stora variationer tidigare. Det betyder att klimatmodellerna kan ha överskattat koldioxidens effekter på klimatet eftersom de kalibreras efter utvecklingen sedan 1800-talet. Den nu pågående uppvärmningen behöver inte till större delen vara orsakad av människan.

Klimatalarmisterna har lyckats vinna själva debatten om människans påverkan på klimatet. Det beror på två saker.

1) De som varit skeptiska har inte kunnat föra fram tillräckligt klara motargument för att de skulle kunna påverka diskursen. En del av dem har varit auktoriteter och har egentligen enbart sagt att alarmisterna har fel och att det mesta är ett falsarium med politiska orsaker. Andra har varit specialinriktade och har haft tekniskt snåriga invändningar som fått litet genomslag.

2) Journalister och populärvetenskapliga förmedlare har inte varit särskilt kritiska. De har inte gått till botten med vetenskapsalarmisternas anspråk på att "nästan" ha bevisat att människan står för det mesta av den pågående globala uppvärmningen. Kanske de också varit för osäkra eller okunniga för att kunna ställa de riktigt intrikata frågorna. Eller har de varit alltför högaktningsfulla inför auktoritetsargument?

Nu har dock en ny rekonstruktion av temperaturutvecklingen sedan vår tideräknings början publicerats av Craig Loehle, doktor i matematisk ekologi från Colorado State University. Han har haft hjälp av Huston McCulloch. Beräkningarna bygger på data som inte innefattar trädringar, som visat sig vara delvis otillförlitliga. Utvecklingen under nästan 2000 år visas med ett 95-procentigt konfidensintervall i nedanstående diagram:

Denna kurva stämmer ganska bra för ökningen sedan slutet av 1500-talet med Moberg m fl:s kurva som finns återgiven i den politiskt korrekta Klimatboken av Pär Holmgren och Claes Bernes. Senare delen av denna kurva återges nedan:


För att få jämförbarhet med Loehles kurva bör ca 0,6-0,7 grader läggas till i denna. Då får vi ett läge som markeras av krysset i det första diagrammet. Vi ser alltså att den globala uppvärmningen pågått i över 400 år enligt både Loehle och Moberg. Som jag skrivit tidigare kan den starka ökningen på slutet till en del kanske hänföras till mänsklig påverkan. Vi bör då komma ihåg att koldioxidhalten i atmosfären ännu 1940 bara låg 10 procent över den förindustriella nivån. Genom de eftersläpningseffekter som oceanerna påstås medföra kan nästan ingenting av uppvärmningen vid Loehles slutpunkt i diagrammet hänföras till mänsklig påverkan.

Därefter vet vi inte om temperaturökningen därefter orsakats helt av människan eller om den delvis utgör en fortsättning av den naturliga temperaturstegringen. De klimatmodeller som används för att visa dominerande mänsklig inverkan påstås ha kalibrerats under antagandet att uppvärmningen sedan mitten av 1800-talet i huvudsak orsakats av människan. Men någon tydlig bild av hur förutsättningarna ser ut har varken journalister eller populärvetenskapliga förmedlare brytt sig om att beskriva. Experterna själva visar däremot en tydlig ovilja att närmare förklara hur det ligger till.

De båda temperaturdiagrammen visar att det har funnits stora naturliga temperaturvariationer de senaste 2000 åren. Därför kan en registrerad temperaturökning under 1900-talet inte tas som ett bevis för mänsklig påverkan. Utan annan numerisk information kan vi bara förmoda att människan bidragit till någon del av uppvärmningen eftersom det finns en vid laboratorieexperiment konstaterad effekt från koldioxiden.

Hur stor effekten från koldioxiden är kan tydligen bara närmare fastställas på indirekt väg. Olika klimatmodeller anpassas till den faktiskt registrerade utvecklingen och ger då prediktioner av den kommande utvecklingen vid olika antaganden om GHG-utsläpp i framtiden. FN:s klimatpanel IPCC redovisar nedanstående bild i sin rapport -07 (4AR I:6, pdf).


Detta är en modifierad variant av den beryktade "hockeyklubban" som tidigare blev hårt kritiserad. Frågan är då hur mycket av den ökning som syns på slutet som har blivit bestämmande för de klimatmodeller som visar att människan nästan helt har orsakat uppvärmningen. Ett cirkelbevis? Det förfaller onekligen som att människans inverkan på uppvärmningen kan ha överskattats.

På bloggen Moderna Myter diskuterades nyligen Loehles diagram ingående - dock inte med avseende på konsekvenserna för klimatmodellerna.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 19 mars, 2008 10:49, Blogger Per-Olof Persson said...

Klimatbråket bygger på att koldioxiden inte som ensam faktor kan öka temperaturen till höga nivåer. Koldioxiden i sig är en liten del av växthuseffekten.

Det är vanligt att forskare anger att koldioxiden orsakar 4 % av växthuseffekten medan vattenångan och molnen orsakar 95 % av växthuseffekten. Övriga gaser står för 1 % av växthuseffekten. Om växthuseffekten ökar Jordens temperatur med 33 grader står koldioxiden enbart för 1,3 grader. Om människan ökat koldioxiden i atmosfären med 4 % har människan ökat temperaturen med 0,05 grader.

I en artikel skriven av fysiker anges att koldioxiden maximalt kan absorbera 8 % av den infraröda strålningen (värmestrålningen). Detta sker enbart inom våglängderna 2.7, 4.3 och 15 micrometer. Om exempelvis hela atmosfären består av enbart koldioxid kan enbart 8 % av den infraröda strålningen absorberas. Idag absorberar koldioxiden 4-5 % av den infraröda strålningen.

http://www.middlebury.net/op-ed/global-warming-01.html

Klimatbråket bygger enbart på att att en liten ökning av temperaturen genom en ökning av koldioxiden ökar vattenångan i atmosfären. Problemet med denna obevisade teori är att halten av koldioxid har varit betydligt högre tidigare. För 500 miljoner år sedan var halten koldioxid 20 gånger högre men detta ledde inte till att temperaturen löpte amok till högre höjder. För 450 miljoner år sedan var halten koldioxid 19 gånger högre men detta ledde ändå till en ny istidsepok.

Det handlar om pengar helt enkelt. Klimatforskningen har fått 50 miljarder dollar sedan 1990 för att bevisa att människan skapar en ökning av temperaturen. Motbevisas teorin fryser pengarna inne som går till forskning och löner till en stor mängd människor.

 
At 19 mars, 2008 13:52, Blogger magnus said...

Precis Per-Olof. Det handlar om drygt 1 grad (om det nu handlar om något).

Värt att betänka, och följande givet att man tror på IPCC:s prognoser om långt mer än 1 grad: Skillnaden i temperatur mellan ett nytt Kyoto som kostar 150 miljarder dollar per år, och en viss (rimlig) prissättning av koldioxidutsläppen är visst på 100 år 0,18 grader.

Det är vad man enligt IPCC "vinner" på att pina ekonomin till ressesion eller utebliven tillväxt.

Om fördubblad koldioxidhalt ger 1,3 grader torde skillnaden snarast vara högst 0,1 grader.

Med tanke på hur lite temperaturen ökat hittills, samt att effekten från ytterligare CO2 är avtagande, finns det skäl att tro att en fördubblad halt CO2 ger maximalt 1 grad temperaturhöjning, och skillnaden mellan Kyoto och inte Kyoto torde då vara långt mindre än 0,1 grader!!!

 
At 20 mars, 2008 21:23, Blogger Thomas Palm said...

De där 95% av växthuseffekten från vattenånga är en myt som sprids om och om igen, men inte blir mer sann för det. Varför gå tillbaka 500 miljoner år Per, varför inte titta på det i jämförelse närbelägna Paleocene-Eocene thermal maximum för att se vad som händer när koldioxidhalten plöstligt stiger?

Om Loehles studie varit något att hänga i julgranen skulle han publicerat den i vetenskaplig press. (Och, nej, E&E räknas inte till vetenskaplig press).

 
At 09 december, 2019 16:16, Blogger carlyjj said...

Hey, theres a broken link in this article, under the anchor text - pdf

Here is the working link so you can replace it - https://selectra.co.uk/sites/default/files/pdf/ar4-wg1-chapter6.pdf

 

Skicka en kommentar

<< Home