måndag, mars 31, 2008

Wolodarski intervjuar Carlgren

Miljöministern grumlar debatten med nya klimatmål. Han hade inga goda argument mot kritiken för att han bedriver symbolpolitik. Etanoldebatten klarade han alltför lätt. Köttätandet var inget problem. Någon offensiv mot oppositionen blev det inte.

I TV 8 intervjuade Peter Wolodarski miljöminister Andreas Carlgren på eftermiddagen. Programmet var en repris från söndagskvällen då även Axess TV och Agenda sändes samtidigt. Idag håller FN ett miljömöte i Bankok. Carlgren hoppades att intentionerna från det stora mötet i december på Bali skulle fullföljas.För Sveriges del är det nu sänkningar av utsläppen till något som han diffust beskrev som genomsnittet för världen som gäller. Är inte det att blanda bort korten?

Jag trodde att det var klimatberedningens antydan att Sverige skulle minska utsläppen med närmare 30 procent som var regeringens riktmärke till år 2020. Eller att det möjligen är EU:s order att Sverige skall minska med 17 procent som är målet. Hur skall folk kunna orientera sig i den klimatpolitiska debatten när målen hela tiden ändras?

Att ha snittet per capita i världen som mål borde åtminstone ha relaterats till vad det betyder i termer av minskningar av utsläppen i procent och till vilket år detta skall uppnås. Då måste också antaganden göras om världens per capita-utsläpp framöver - annars blir målet helt rörligt. Det är ju troligt att många u-länder (åtminstone) kommer att öka sina utsläpp per invånare och då blir målet ett annat om man inte lägger fast en sannolik nivå.

Wolodarski försökte flera gånger få svar från Carlgren varför det var så viktigt för Sverige, som svarar för 0,2 procent av världens utsläpp, att ta på sig så ambitiösa utsläppsminskningar. Carlgren försökte först med resonemanget att fråga "hur skulle det gå om alla resonerade så?" När detta inte var tillräckligt försökte han med resonemanget att Sverige som ett rikt industrialiserat land skulle bli ett föredömligt exempel. Mot detta anförde Wolodarski att sådan satsning på "symbolpolitik" stött på opposition i Carlgrens eget parti där CUF-ordföranden Magnus Andersson den 12/3 på DN-debatt krävde en effektivare klimatpolitik som inte bestod av symbolåtgärder. Dessutom krävde Andersson att en effektivitetsrevision av klimatpolitiken och att satsningar borde göras utomlands där man får tio gånger större effekter för ett givet penningbelopp.

Tyvärr blev intervjun här snårig och Carlgren hänvisade till Vetenskapliga rådet. Då skulle Wolodarsi ha hänvisat till expertgruppen för miljöstudier som i december hade företrätt synen på utlandssatningarnas större effektivitet... Varför sade inte Carlgren att opinionen i Sverige är okunnig eftersom den domineras av miljöpartiets chauvinistiska och nationalistiska syn att det viktiga inte är att få så stor global effekt som möjligt utan istället att livsstilseffekterna för svenska folket blir så stora som möjligt? Kunde inte Wolodarski ha hjälpt honom på traven? För regeringen borde det i varje fall vara viktigt att få en diskussion om vad som ligger bakom kraven att klimatpolitiken inte skall vara effektiv utan istället av symbolkaraktär som ger stora försämringar till ingen nytta. Detta gäller också det tomma överbudet på 40 procents minskning från oppositionen, som inte heller diskuterades.

Diskussionen kom in på miljöbilspremien på 10 000 kr som enligt Wolodarski mest premierade etanolbilar vilka har en tvivelaktig inverkan på miljön. Carlgren framhöll att premien var teknikneutral och att det främst var majsetanolen som var tvivelaktig. Dessutom kan inte sockerrör odlas i regnskogsregionerna. Men argumentet att regnskogarna bränns ner för att försörja boskap som tidigare kunnat försörjas på mark där sockerrör nu börjar odlas diskuterades inte. Bensinskatten skulle höjas som en följd av att koldioxidskatten skulle höjas. Att det inte finns mer än något enstaka annat land som har koldioxidskatt framkom inte - inte heller att här skulle Sverige kunna ha en naturlig roll som föregångsland om någon kände till detta.

Även köttätandet diskuterades. Carlgren såg inte detta som något stort problem i Sverige. Det är fråga om några procents usläpp främst i form av metan från kor. Om man skall avstå från kött är det av hälsoskäl. En utbyggnad av kärnkraften var det slutligen inte någon brådska med att diskutera enligt Carlgren.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: