torsdag, april 24, 2008

Har människan ingen påverkan på klimatet?

Hittills skulle man kunna säga att en sannolik utveckling av orskerna till den globala uppvärmningen är en blandning av naturlig och mänsklig påverkan. Men med "Henrys lag" kan människan inte öka koldioxidhalten och kan därför inte ens ha en liten inverkan på klimatförändringen.

Jag har under flera år försökt sätta mig in i motiveringarna för att människan påverkar klimatet genom utsläpp av växthusgaser. Denna verksamhet har bestått i att försöka analysera den argumentation som brukar presenteras. Härvid kan en kritisk betraktare dels hitta oklarheter och avsaknad av grundläggande motiveringar och dels hitta mer eller mindre självmotsägande framställningar.

Till den första kategorin hör t ex själva den fysikaliska teorin som säger att ökad koldioxid leder till en stark temperaturökning. Den förklaras mycket dåligt när det gäller storleksbestämningen. Och det hänvisas till klimatmodeller när den stora följdeffekten i form av ökad vattenånga och dennas effekter på temperaturökningen skall bestämmas. Att laboratoreiexperiment visar att koldioxid har en värmeupptagningsförmåga behöver ingen förneka - det är storleken på denna effekt i atmosfären som är apokryfisk. Det har jag hittills trott.

Den andra kategorin innefattar att förespråkarna för teorin om en antropogen global uppvärmning (AGW) kan redovisa temperaturvariationer för de senaste några tusen åren som är lika stora som den uppvärmning som nu pågår. Denna har dessutom pågått sedan 1600-talet. Om man inte kan eller ens vill förklara varför dessa variationer kan förekomma utan mänsklig påverkan framstår teorin för en kritisk lekman som suspekt.

Utgångspunkten för den konventionella AGW-uppfattningen har varit att mänsklig förbränning av kol leder till en ökning av koldioxidhalten i atmosfären, vilket har styrkts med mätningar under de senaste årtiondena. Men nu har jag fått påpekandet att William Henrys upptäckt om gasers löslighet i vätskor en bit in på 1800-talet inte leder till denna effekt. Denna upptäckt går under beteckningen "Henrys lag" och säger ungefär att gasers löslighet minskar med ökande temperatur och sjunkande tryck.

Denna naturlag medför alltså att ökade utsläpp av koldioxid i luften ceteris paribus leder till att koldioxiden löses i havsvattnet inom vissa gränser och inom några år. Människan skulle alltså inte kunna orsaka en långsiktig höjning av koldioxidhalten genom nuvarande utsläppstakt. Orsaken till höjningarna av koldioxidhalterna måste därför sökas i temperatur och gastryck. Eftersom det finns en temperaturökning sedan 1980 är det tydligen möjligt att förklara koldioxidhaltens ökning.

Det som orsakar temperaturökningen är alltså samtidigt det som orsakar koldioxidhaltens ökning. Att människan samtidigt oxiderat kol är en sinkadus som dessvärre kan ha lett forskarna på fel spår. Om detta stämmer har människan inte ens orsakat en liten del av den globala uppvärmningen.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

15 Comments:

At 24 april, 2008 19:44, Anonymous Anonym said...

Om människan ökar utsläppen ökar halten i atmosfären, men Henry's lag bestämmer hur mycket av utsläppen som hamnar i havet i stället för atmosfären. Dvs allt vi släpper ut hamnar inte i atmosfären.
Egentligen är det väl växtligheten som har större chans att helt slå ut våra utsläpps effekter. Mer CO2 ökar ju tillväxten i träden och plankton m.m., och det skulle ju helt kunna slå ut vår initiala inverkan.

 
At 25 april, 2008 09:14, Anonymous Anonym said...

Nej, det fungerar inte som du beskrivit. För det första har man i de undersökningar man gjort redan tagit hänsyn till evetuell naturlig variation i temperaturen; de naturliga cyklerna är mycket långsammare än den tid som människan har brännt kolväten. Så det finns definitivt en mänsklig effekt.

Vidare är din tolkning av Henrys lag inte korrekt: Det finns en dokumenterad höjning av temperaturen, och det leder till att lösligheten av koldioxid i haven minskar. Det förvärrar alltså situationen ytterligare.

 
At 25 april, 2008 13:30, Blogger Per-Olof Persson said...

98 % av koldioxiden finns löst i världshaven och 2 % finns i atmosfären. Förhållandet är 50:1 och om det antas temperaturen är konstant, kommer 49/50-delar av de mänskliga utsläppen av koldioxid att lösas i haven.

Men samtidigt kommer växterna att ta upp mer koldioxid. Historiskt sett är halten av koldioxid låg i atmosfären. Växterna är optimerade för 1000-2000 ppm koldioxid jämfört med dagens 380 ppm. Därför är det vanligt att halten av koldioxid ökas i växthus. En fördubbling ökar växternas massa med cirka 50 % samtidigt minskar växternas behov av vatten.

Dagens 380 ppm i atmosfären är så pass låg att en halvering skulle slå ut växternas fotosyntes och allt liv på Jorden skulle dö ut. De mänskliga utsläppen av koldioxid är jämförelsevis låga eftersom naturen släpper ut 30 gånger mer koldioxid än människan. Naturen släpper också ut 21 000 gånger mer av växthusgasen vattenånga jämfört med mänskliga utsläpp av växthusgaser. Vattenångan står för omkring 95 % av växthuseffekten.

Ökningen av temperaturen kommer alltid före ökningen av koldioxid i atmosfären och när temperaturen sjunker fortsätter havens utsläpp av koldioxid. Det tar lång tid att kyla ned haven. Detta betyder att det inte finns något statistiskt samband mellan koldioxid och temperaturen. IPCC vågar inte publicerar diagram över temperatur och koldioxid. Exempelvis har temperaturen sjunkit de senaste 4 000 åren men halten av koldioxid har ökat.

I slutet av förra istiden förekom även kraftig uppvärmning under kort tid. Exempelvis ökade temperaturen med 5 grader under en 20-årsperiod. Den enda vetenskapliga förklaringen är att Jordens molntäcke minskade på mycket kort tid. Övriga faktorer är av mer långsiktig natur.

Men alla naturvänner kan vara lugna eftersom Jordens temperatur sjönk med 0,7 grader under 2007. Detta har lett till missväxt och annat elände. Men miljörörelsens mål är att utrota mänskligheten. Ett bra sätt är då att avskaffa kapitalismen som har gett människor ett överflöd av konsumtionsvaror.

 
At 25 april, 2008 17:53, Blogger Danne Nordling said...

Andreas, jag förstod inte vad din första kommentar syftade på. Och skall jag tolka din beskrivning av Henrys lag som att det finns en naturlig temperaturökning som medför att haven avger koldioxid och därför hamnar människans utsläpp ovanpå och förvärrar?

Är det rimligt att människans utsläpp kan ha någon märkbar effekt? Det finns ca 3000 Gt CO2 i atmosfären (wp) och människans årliga utsläpp är ca 30. Utsläppen har varit i snitt ca 15 Gt i 60 år - det blir 900 Gt ackumulerat. En del kan tas upp av växtligheten men det mesta går ner i havet. Detta innehåller 50 gånger mer kol än atmosfären som Per-Olof påpekar.

Grovt sett innebär den gängse teorin att människan bidragit med mer än 50 procent av koldioxiden i atmosfären. Eftersom halten bara ökat med ca 35 procnet har alltså en tredjedel av utsläppen absorberats. Hur skulle det vara möjligt med Andreas' tolkning av Henrys lag? Eftersom temperaturen samtidigt ökat borde halten ha ökat mycket mera än med 35 procent!

Istället verkar det vara så att det finns en speciell effekt i Henrys lag för t ex koldioxid som har förmågan att kemiskt reagera med lösningsmedlet. Det medför att haven borde kunna ta upp enorma mängder CO2 innan några mättnadseffekter uppstår. (UU)

Koldioxidhalten i atmosfären är en funktion av temperaturen och halten bestäms av Henrys lag och den speciella reversibla kemiska reaktion som bildar kolsyra. Det är därför temperaturvariationerna kommer före koldioxidvariationerna i iskärnorna, som Per-Olof påpekat. Dessutom tycks det vara så att själva nivån i borrkärnorna är otillförlitlig. Däremot är detta med havets temperatur, lufttemperaturen och koldioxidhalten oklart. Henrys lag tyder på att ökningen av koldioxidhalten under andra hälften av 1900-talet beror på att havsvattnet blivit varmare.
/DNg

 
At 25 april, 2008 20:35, Blogger Thomas Palm said...

Danne, om haven blivit varmare och enligt din vulgärtolkning av Henrys lag därför släppt ut koldioxod, och samtidigt vi släppt ut koldioxid skulle mängden i atmosfären ökat *mer* än våra utsläpp när den i själva verket ökat mindre. Därför får du slänga din teori i papperskorgen.

I verkligheten visar mätdata på att pH i haven sjunkit eftersom dessa tagit upp CO2 vilket är den naturliga responsen till en ökad halt CO2 i atmosfären. (även enligt Henrys lag är detta den väntade reaktionen på att koldoixidens partialtryck i atmosfären stiger. Som du skriver "gasers löslighet minskar med ökande temperatur och *sjunkande tryck*")

Hastigheten för cirkulation av vattnet i oceanerna är så långsam att det kommer att ta tusentals år för haven att absorbera all koldioxid de kan. Dessutom är som du är inne på Henrys lag i stort sett irrelevant eftersom större delen av kolet i haven inte finns som löst gas utan som joner, och Henrys lag gäller bara för löst gas. Du har buffringsreaktioner i havsvatten som gör det svårt för det att ta upp så mycket mer koldioxid vilket Revelle först visade och Bolin sedan beräknade i mer detalj. Det finns folk som ägnar sina liv åt det här med havskemi, att du med lite gymnasiefysik tror att du skulle kunna upptäcka att de har fel är bara löjligt.

Per-Olof visar sin vanlig okunskap:
"Dagens 380 ppm i atmosfären är så pass låg att en halvering skulle slå ut växternas fotosyntes och allt liv på Jorden skulle dö ut."

Under istiderna var halten 180 ppm...

"Växterna är optimerade för 1000-2000 ppm koldioxid jämfört med dagens 380 ppm."

Är P-O ens medveten om skillnaden mellan C3- och C4-fotosyntes?

"De mänskliga utsläppen av koldioxid är jämförelsevis låga eftersom naturen släpper ut 30 gånger mer koldioxid än människan."

P-O har inte fattat skillnaden mellan brutto och netto. Naturen är i balans och absorberar lika mycket som den släpper ut, våra utsläpp ger en nettoeffekt.

"Vattenångan står för omkring 95 % av växthuseffekten."

En ren myt!

"Men alla naturvänner kan vara lugna eftersom Jordens temperatur sjönk med 0,7 grader under 2007."

Det kallas La Nina och inträffar med ojämna mellanrum.

 
At 26 april, 2008 10:28, Anonymous Anonym said...

Så år 2007 såg människan den snabbaste temperaturförändringen som någonsin uppmäts. Hur många av svenskarna känner till detta? Låt mig gissa att de allra flesta hade känt till det om den förändringen gått i klimatalarmisternas riktning. Någon som hört någon klimatalarmist tala om undergång på grund av denna snabba temperaturförändring? Inte? Men vi får ständigt höra hur farligt det är att temperaturen steg med totalt 0,7 grader under förra seklet. Hela förra seklets uppvärmning utraderat på ett år, och det har inget nyhetsvärde. Det säger allt jag behöver veta om massmedias klimatrapportering.

 
At 26 april, 2008 11:07, Blogger Thomas Palm said...

Mona, du har fel(eller får man säga ljuger?). Anomalin vid El Ninon 1998 var större än den under La Ninan 2007. Att du inte ser skillnad på fluktuationer enstaka år och en långsiktig trend säger allt jag behöver veta om dig, allt utom namnet naturligtvis, för eftersom du postar under alias kan du bara hitta på ett nytt nästa gång du har något dumt att säga.

 
At 27 april, 2008 02:53, Anonymous Anonym said...

Peter Albertsson är namnet, vilket också står på min blogg.

Klimatalarmisterna hävdar ju att just "snabbheten" på temperaturförändringen på 0,7 grader över 100 år är farlig. Borde då inte en förändring på 0,7 grader på ett år var ännu farligare? Förklara gärna du som är insatt.

Aldrig eller nästan aldrig får man läsa om det som går emot klimatalarmisterna i svensk massmedia. Att isen över Antarktis aldrig varit större sedan vi började mäta skrivs det ingenting om, men när ett isflak som utgör 0,01% av isen lossar så skrivs det genast om jordens snara undergång.

Inte heller har dagens nyhet om att isbjörnar inte alls hotas av utrotning nått svensk massmedia. Men jag misstänker starkt att du anser svensk massmedia vara helt och hållet objektiv vad gäller detta ämne.

 
At 27 april, 2008 14:21, Blogger Thomas Palm said...

0.7 grader på ett år är en baggis jämfört med de långt större ändringarna mellan sommar och vinter eller mellan dag och natt. Fundera du på varför man inte anser de alarmerande.

 
At 28 april, 2008 00:10, Blogger unohansson said...

Det enligt min åsikt viktigaste med att massmedia har börjat att uppmärksamma och diskutera koldioxidförändringarna, är förhoppningsvis att det samtidigt uppmärksammas att om vi inte enas om att göra något för att minska våra foot- och food-print så hotar detta förr eller senare de mänskliga frihetsrättigheterna, demokratin och det kapitalistiska systemet med en global helt fri, öppen och transparent marknadsarena.

 
At 02 maj, 2008 17:06, Blogger Jonas N said...

Nu är ju dessbättre alarmisterna ganska få bland vetenskapsmännen. De riktiga alarmisterna alltså, bland de riktiga vetenskapsmännen.

Den mest befogade 'alarmism' är den om en kommande istid. För en sådan lär vi dessvärre råka ut för igen. Frågan är väl snarare när.

Som Thomas Palm säger är 0.7 °C på 100 år ingen större fara. Det är heller inte så att förändrningarna under den tiden skulle vara extremt snabba.

Sen är det förstås så att H2O är den viktigaste växthusgasen. Det finns vissa AGW-propagandister som vill räkna in påtagliga delar av vattenångan i CO2-kontot i stället, i ett försök att skapa de stora positiva återkopplingarna som GCM-datorscenarierna 'kräver', men sånt är inte direkt vetenskapligt, utan bara dogmatisk och självförvållad vetenskaplig blindhet.

 
At 04 maj, 2008 11:52, Blogger Thomas Palm said...

Det är visserligen är kul att Jonas att försöker ta stöd av mig för sina åsikter, men det han påstår var faktiskt inget som jag sa.

Att vattenånga fungerar som positiv återkoppling är inget mysterium utan går utmärkt att förklara vetenskapligt, vilket jag även försökt göra för Jonas. I hans egen dogmatiska stil ingår dock att inte ta till sig några argument från motståndarsidan utan bara upprepa samma påståenden i evighet.

 
At 04 maj, 2008 13:29, Blogger Jonas N said...

Thomas

Vattenångan styr heller inte klimatet, även om det (inom vissa gränser) finns positiva återkopplingar.

Sen är det så att CO2 inte heller styr klimatet, och inte heller styr CO2 vattenångan eller halten av densamma, även om det också där finns mekanismer som är korrelerade.

Dina 'vetenskapliga förklaringar' är, när dom är korrekta, föga mer än grundläggande naturvetenskap (naturlagar, energibalans etc), dvs rena självklarheter. När du ombeds utveckla varför dessa skulle 'bevisa' (eller bara troliggöra) vissa specifika systemegenskaper hos det vi kallar 'klimatet', brukar du först bullra lite upprepningar, invektiv, halmgubbar, och sedan smita.

Så jag upprepar mitt påstående en gång till:

Det finns vissa AGW-propagandister som vill räkna in påtagliga delar av vattenångan i CO2-kontot i stället, i ett försök att skapa de stora positiva återkopplingarna som GCM-datorscenarierna 'kräver'

vilket alltså försöker implicera motsatsen till andra stycker ovan. Och att göra så är ovetenskapligt rakt av, alltså att hävda att H2= halten i atmosfären styrs av CO2 halten.

Om du vill gå i polemik mot detta (iställer för att yra om dogmatism) får du gärna göra det. Men solida och sunda argument baserade på naturvetenskap. Om du kan, alltså!

Sen ser jag att du återigen vill minska H20s andel av växthuseffeffekten. Om du menar att 95% (och även högre värden) är 'en ren myt', skulle jag vilja ha svar på vad hur stor andel av det totala värmet (som fångas genom växthuseffektmekanismer i atmosfären) som fångas av vattenånga. Alltså energiandelen som absorberas, och blir kvar, av moln och vattenånga. Gärna med en hänvisning också.

(Och ffa utan hypoteser om gissade nivåer och gissade återkopplingar, alternativt försök att räkna in sådana energibidrag i en 'annan kolumn')

 
At 04 maj, 2008 16:10, Blogger Jonas N said...

Tillägg:

Du har rätt i att du inte sa att 0.7°C på 100 år är en alarmerande förändring. Du sa att en sådan inte är alarmerande på 1 år (utan 'en baggis' som du sa).

 
At 06 maj, 2008 13:29, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, jag slänger inte Henrys lag i papperskorgen förrän jag får bevis för att haven inte kan absorbera mer koldioxid.

Henrys lag skulle ju kunna tolkas så att den tillsammans med joneffekten bestämmer koldioxidhalten i atmosfären med hänsyn till främst temperaturen. Det skulle då inte ha någon väsentlig betydelse om människan släppte ut mera koldioxid - temperaturen är avgörande och den kan bestämmas av andra faktorer.

För att detta inte skall gälla måste mättnadstendenser föreligga. Om vi då med Andreas antar att sådan mättnad förelegat borde människans utsläpp ökat atmosfärens halt tillsammans med den ökning som temperaturhöjningen orsakat. Något sådant har vi inte sett.

För att få den uppvärmande effekt som den gängse teorin förutsätter måste man visa att det finns en viss, men otillräcklig, upptagningsförmåga i haven. Har Bolin verkligen visat detta? Och hur kan han ta hänsyn till havsströmmarna och de långsiktiga svängningarna i strömsystemen som tills idag varit ofullständigt utforskade?

Återigen saknar man en övergripande bild av hur de stora sambanden ser ut. Tänk om detta med koldioxiden i haven har lagts tillrätta för att huvudteorin överhuvudtaget skall kunna vara relevant? Det skulle inte förvåna mig om temperatursänkningen det senaste året snart visar sig i en bruten trend för koldioxiden.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home