tisdag, maj 25, 2010

Nio klimatforskare utan trovärdighet

Efter skandalerna kring FN:s klimatpanel försöker nio forskare återupprätta förtroendet. Men de hänvisar bara till grundläggande fysikaliska lagar och att det inte finns andra rimliga naturliga förklaringar till uppvärmningen. Varför så lite fakta i en helsidesartikel?

På Brännpunkt i SvD idag 25/5 publicerar nio klimatforskare vid Bolincentret en artikel som syftar till att något återupprätta förtroendet för klimatforskarna efter turbulensen kring IPCC och Climategate. De hävdar att forskningsläget är detsamma som tidigare och inleder artikeln med att visa varför koldioxidhypotesen med stor sannolikhet är korrekt.

Forskarna använder dock bara en femtedel av utrymmet till en faktabeskrivning av klimatforskningens grund för att hävda att gängse AGW-uppfattning är riktig (antropogen global uppvärmning). Dessutom handlar endast hälften av punkterna om hypotesen i sig. De kokar ner till följande påståenden:

Den ökade koldioxidhalten är en följd av människans ökade förbrukning av fossila bränslen.

Medeltemperaturen har ökat 0,8 grader de senaste 150 åren.

De senaste årtiondenas uppvärmning på ca 0,5 grader beror med "stor sannolikhet" på den ökade halten av växthusgaser.

Denna slutsats stöds av beräkningar baserade på grundläggande fysikaliska lagar.

Slutsatsen stöds även av "avsaknaden av andra rimliga naturliga förklaringsmodeller".

Detta är klimatalarmismens vetenskapliga grund i ett nötskal. Mera utrymme än så slösar inte de nio forskarna på att förklara varför klimatalarmisterna har rätt och de skeptiska har fel.

Återigen måste den som själv vill bilda sig en uppfattning om den vetenskapliga grundens hållbarhet börja fråga sig huruvida den summariska förklaringen är ett tecken på att det inte finns någon vederhäftig vetenskap bakom forskarnas korta framställning. Varför kommer forskarna, när de nu har tillfälle att utveckla sin sak på en hel sida, inte med en något mera fyllig förklaring?

Vilka fysikaliska lagar är det Kleman, Rodhe, Destouni, Gustafsson etc hänvisar till? Det finns en ganska enkel beräkning som säger att en fördubbling av koldioxidhalten ger en uppvärmning med 1 grad C (Stefans & Boltzmanns lag). Är det detta som avses? I så fall är det en glidning eftersom de grundläggande naturlagarna inte räcker för att förklara att vi står inför risken av en mycket större uppvärmning, vilket alarmisterna brukar hävda.

I debatten brukar man tala om olika återkopplingseffekter från den initiala uppvärmningen från ökad koldioxidhalt. Dessa hävdas vara starkt positiva av dem som ser ett kommande klimathot. Andra menar dock att empiriska belägg saknas för förstärkande effekter. Frågan är svår eftersom det gäller att utforska effekterna på exempelvis molnbildningen när det blir varmare. Det är tänkbart att det istället blir en försvagande effekt som stabiliserar temperaturen.

Men det har väl förekommit temperaturvariationer tidigare efter den senaste istiden? Det finns en hel del mätningar av indirekt slag som visar detta. Och de nio forskarna skriver ju att den senaste uppgången i temperaturen sedan 150 år till en början varit orsakad av något annat än växthusgaser. Varför skulle inte denna uppgång ha kunnat fortgå och därmed varit den huvudsakliga förklaringen till hela temperaturstegringen på 0,8 grader?

Den enda förklaringen till att 0,5 grader av 0,8 orsakats av människan är enligt de nio att det inte finns någon annan rimlig förklaring. Men om det flera gånger tidigare har förekommit temperaturvariationer som varit större än de senaste 150 årens utan att människans fossilbränsleförbränning spelat in kanske det är samma faktorer som nu till stor del åter påverkar temperaturen? Varför det inte skulle vara så borde de nio ha förklarat.

Tidigare har det rått strid om huruvida det förekommit temperaturvariationer. IPCC:s anlitade forskare har med olika statistiska manipulationer av de indirekta temperaturmätningarna försökt få bort det mesta av variationerna ("hockey-klubban"). När detta avslöjats har förtroendet för forskarna rubbats. Därför är det viktigt att klimatforskarna förklarar sin syn på hur vi borde se på tidigare temperaturvariationer.

Men vi får inga svar från de nio i den artikel de publicerar idag. Beror det på att de inte är insatta i den kritiska klimatdebatten? Eller beror det på att de inte kan ge några för den klimatalarmistiska sidan bra svar och därför avstår? Onekligen ökar de inte förtroendet för forskarna - de fortsätter att rubba förtroendet.

Det verkar fortfarande vara så att klimathotet inte är bevisat.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

11 Comments:

At 25 maj, 2010 16:30, Anonymous Anonym said...

Men de har i alla fall en mer sansad syn på takten och allvaret i klimatpåverkan nu än tidigare.

 
At 25 maj, 2010 21:11, Anonymous Peter said...

Bra skrivet!

 
At 25 maj, 2010 22:51, Anonymous Anonym said...

Snygg sammanfattning!

De har tagit sig rätten att blanda ihop vetenskap med kafferep.

 
At 25 maj, 2010 23:05, Anonymous Anonym said...

"De senaste årtiondenas uppvärmning på ca 0,5 grader beror med "stor sannolikhet" på den ökade halten av växthusgaser."
Hälften av dessa 0,5 grader är vad IPCC anser sig ha stöd för. Så där glider professorerna på sanningen.

"baserade på grundläggande fysikaliska lagar."
Detta är ju snömos som iofs är sant men syftar att vilseleda, eftersom grundläggande lagar inte räcker.

"Slutsatsen stöds även av "avsaknaden av andra rimliga naturliga förklaringsmodeller"."
Här har man gjort en kurvanpassning med stort antal fria parametrar inkl aerosoler, med modell som har stor klimatkänslighet för CO2. Sen tar man bort co2-effekten ur modellen och noterar skillnaden. Ett rent bedrägeri.

Jonas B1

 
At 26 maj, 2010 10:52, Anonymous Anonym said...

Medeltemperaturen har INTE stigit ens 0,8 grader de senaste 150 åren.
Det man gjort är korrigerat data, t.ex. i Stockholm, från korrekt utlästa data till de man anser att de borde vara; glömt bort att 70% av jordens yta är hav och att det inte ens idag finns korrekt temperatur för 69% av denna yta vad gäller dygnsmedeltemperaturen.... det man mäter och bara kunnat mäta sedan 1969 är återstrålning som varierar beroende på våghöjd färskvatten eller spillolja på ytan etc; man har också glömt bort att Arktis inte såg en enda vetenskaplig expedition 2 mil in än mindre vid polen före 1959 och Antarktis är siffrorna lika illa med.

 
At 26 maj, 2010 16:04, Anonymous Anonym said...

"Något annat" eller "naturliga orsaker" ska alltså förklara temperaturstegringen. Hittills har dock ingen kunnat förklara vad detta "något annat" är....

 
At 26 maj, 2010 20:28, Anonymous Anonym said...

SNÖMOS OCH SJÄLVBEDRÄGERI

IPCC hade uppdraget att "fastställa mänsklig påverkan på klimatet".

Eftersom temperaturen gått upp och ned tidigare, Bronsåldern, Medeltiden och Lilla Istiden på 1600-talet, har det uppenbarligen funnits "naturliga" drivkrafter. Under de senaste 300 åren har temperaturen stigit, vilket huvudsakligen skett innan vi började bränna kol. Dock har temperaturhöjningen avstannat under det senaste decenniet.

Den mest fundamentala förutsättningen för att finna "mänsklig påverkan" är givetvis att man förstår vilka de naturliga krafternas verkan är. Det är vad varje sund vetenskapare skulle ha börjat med, men IPCC har negligerat och t.o.m. förnekat att variationer funnits, ex.vis med den famösa Hockeyklubban.


IPCC:s AGW-hyypotes är därför att betrakta som snömos, en följd av aktivisternas självbedrägeri att se bevis som inte finns för resultat, som man önskar så intensivt att omdömet förlorats.

Anonym 16.04 är vilseledd. Det finns en fulltäckande förklaring utarbetad av Henrik Svensmark. Han har funnit att molnigheten är den viktigaste faktorn. Den påverkas av den kosmiska strålningen och solens aktivitet, som indikeras av antalet solfläckar. När solssystemet vandrar runt i Vintergatan, passerar vi spiralarmar med olika intensitet i den kosmiska strålningen, vilket förklarar de riktiga istiderna.

Denna teori har emellertid negligerats, motarbetats och t.o.m. hånats av "klimatforskarna", varför deras åsiktsfränder i media vilselett sin publik genom att inget säga om den.

Redan 1801 konstaterade William Hershel ett samband mellan antalet solfläckar och klimatet, vilket blev tydligt i veteprisernas variationer.

Nu vet vi att antalet solfläckar var extremt lågt i solfläckscyklerna på 1600-talet och att de därefter successivt ökat i antal fram till nu, då vi återigen har extremt få solfläckar. Det kan tydas så att vi får en Liten Istid det närmaste decenniet. . .

Erik i Lund

 
At 27 maj, 2010 11:43, Blogger Danne Nordling said...

Erik i Lund, det är intressant att "uteblivna förklaringar" tycks vara det egentliga stridsämnet. De nio forskarna och även de flesta andra alarmister har aldrig kommit med någon förklaring till hur man ska förhålla sig till tidigare temperaturvariationer. Det enda försöket är att förneka att temperaturen varierat tidigare (MWP)och i övrigt negligera problemet.

Att skeptikerna inte kunnat lansera en trovärdig alternativ förklaring rider alarmisterna högt på. När Svensmark uppträdde i radion för ett år sedan lät han osäker och menade att man måste avvakta. Eftersom alternativa förklaringar inte fått särskilt mycket forskningspengar så är det naturligt att det inte kommit fram lika mycket material som kunde göra koldioxidhypotesen obsolet.
/DNg

 
At 27 maj, 2010 13:46, Anonymous Anonym said...

Visst Danne, en riktig forskare

Ja, Svensmark har inte gått ut med tvärsäkra påståenden att hans teori är fulltäckande och att koldioxiden inte gör något. Han har den sanne forskarens kännetecken: nyfikenhet med ständiga spår av tvivel även på de egna resultaten. Det som IPCC och deras professionella "klimatforskare" så tydligt saknat.

De senare har under sina 20 år använt 97 miljarder dollar enbart i USA för att försöka bevisa att allt hänger på koldioxiden.

Svensmark och hans grupp har fått några få miljoner danska kronor, en del från privata donatorer. Diskrepansen är skriande, särskilt med hänsyn till att Svensmarks teori kan förklara de historiska variationerna, inklusive istiderna.

Varje anslagsgivande myndighet borde vara intresserad att hans forskning fortsätter och att även andra ägnar sig åt att kolla och komplettera hans resultat.

CERN lär ha ett projekt på gång.

En annan forskare, Miskolczi, anser sig ha bevisat att koldioxiden INTE gör någon märkbar skillnad även om dess halt fördubblas. Han har funnit att vattenångan stabiliserar tillståndet. Vad koldioxiden bidrar med, neutraliseras av vattenångan. Den senares effekt är ju hundra gånger högre än koldioxidens, något som IPCC istället försöker använda i sina otaliga datasimuleringar för att påvisa en "positiv återkoppling", d.v.s. koldioxiden gör något lite, som sedan förstärks av vattenångan. Miskolczi menar att återkopplingen faktiskt är negativ. Det baserar han inte på datasimuleringar utan på mätdata.

Han har bearbetat öppna data från satellitmätningar av in- och utgående strålning från jorden.

Som du säger: slutsatsen måste bli att hypotesen om koldioxidens värmande effekt är inte bevisad.

Erik i Lund

Erik i Lund

 
At 28 maj, 2010 21:40, Anonymous Lars said...

Om det finns en positiv återkoppling så borde den mekanismen ha funnits även tidigare under jordens historia. Vi vet att det i tidigare perioder varit betydligt varmare (och kallare) än i nutid – varför skenade inte temperaturerna då iväg mot extrema nivåer? Det vi vet är ju att alla trender, uppåt och nedåt, i planetens temperatur, har alltid brutits vilket talar starkt emot en positiv återkoppling, och kanske för en negativ dito.

 
At 29 maj, 2010 10:59, Blogger Danne Nordling said...

Erik i Lund, det forskningsmässiga obalansläget kan misstänkas bero på förutfattade meningar med gamla politiska bitoner. När IPCC grundades var syftet att utvärdera människans påverkan på klimatet - inte vad som påverkar det generellt. Före kommunismens fall fanns det personer som såg chansen att tränga tillbaka marknadsekonomin med hjälp av klimatpolitiken.

Miskolczis teori är intressant. Men hur ser den ut närmare? Och varför gör den inte något avtryck i klimatdebatten?

Lars, problemet med återkopplingen är att den kan hävdas vara betydande men ändå begränsad. Man brukar hänvisa till en konvergerande geometrisk serie. Det gäller att kunna fastställa den initiala effekten och återkopplingseffekten var för sig.

Forskare som tittat på effekterna efter Pinatubos utbrott strider om detta. Mycket tyder på att det inte kunde registreras någon omedelbar återkoppling efter utbrottet. Det blev inte så mycket kallare som teorin förutsätter. Men olika invecklade invändningar av svårbedömd karaktär har kommit mot detta som medfört att mätresultaten inte fått något genomslag i klimatdebatten.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home