måndag, mars 21, 2011

Romantiskt motstånd mot tillväxt

I samhällsdebatten dyker nu upp ett retoriskt motstånd mot tillväxt i världen. Men så länge det inte betyder ett stopp för de fattiga ländernas framsteg verkar det mest handla om romantiska drömmerier.

Efter nederlaget vid klimatmötet i Köpenhamn i december 2009 har det närmast religiösa motståndet mot "tillväxt" (egentligen produktion) nu börjat samla sig på nytt i Sverige. Idag skriver Anders Wijkman (Tällberg Foundation) och professor Johan Rockström (Sthm Enviroment Institute) en artikel på Brännpunkt i SvD med rubriken "Jordens resurser nära att ta slut". I torsdags (17/3) refererades 'Under strecket' det tillväxtfientliga budskapet hos den australiske etikprofessorn Clive Hamilton med rubriken "Vi tror ock på den heliga tillväxten". Den 1 mars skrev professor Staffan Laestadius artikeln "Hjulen snurrar på fel sätt" i SvD.

Wijkman och Rockström (W/R) kommer med ett motsägelsefullt budskap som medför att man inte kan sätta tilltro till att de har tänkt igenom sina resonemang. Det börjar redan med de inledande meningarna:
"Inga generationer före oss har lånat så friskt av framtiden. Många länder brottas med stora och växande statsskulder. Miljontals hushåll världen över är belånade långt över skorstenen."
W/R antyder alltså att välståndet för kommande generationer kommer att sjunka när lånen ska betalas. Låt mig göra en analogi med en bondby som drabbats av missväxt för att illustrera orimligheten i resonemanget. De bönder som har för lite utsäde för att kunna beså hela sin odlingsbara mark vill låna utsäde från de andra bönderna. -Fy, det är att låna av framtiden, säger då W/R. Det skulle alltså vara bättre att bara beså t ex en tredjedel av marken och låta 2/3 ligga i träda om man då kan undvika att låna...

Efter de citerade schablonerna blir man skeptiskt till resten av artikeln. Vad författarna egentligen vill säga verkar vara att vi nu förbrukar så mycket olja och tropiska skogar att kommande generationer får svårigheter. Detta sammanfattar och kompletterar W/R med orden:
"Dagens tillväxtmodell är inte miljömässigt hållbar. Samtidigt är negativ tillväxt – eller nerväxt – inte hållbar av ekonomiska och sociala skäl. Hela vår ekonomi är uppbyggd på förutsättningen av fortsatt expansion."
Om vi börjar med påståendet om fortsatt expansion så gör W/R inte skillnad mellan det stabiliseringspolitiska syftet att inte låta resurser ligga overksamma och den naturliga strävan att få det bättre i fattiga länder med hjälp av ökad produktion.

Att de rika ländernas ekonomi är uppbyggd på att undvika lågkonjunkturer betyder inte att den måste förbruka alltmer naturresurser. Det är inte materiell tillväxt folket kräver utan att få det bättre. Om medborgarna i de rika länderna anser att ökad tjänstekonsumtion ger den bästa välståndsökningen kommer också den materiella förbrukningen att kunna plana ut. Materiell tillväxt är inte alls en förutsättning för vår ekonomis funktion.

Felet med den ökande resursförbrukningen ligger hos de fattiga länderna. De vill bygga upp sin infrastruktur (vägar, järnvägar, fabriker, energiproduktion, bostäder, kontor) och till detta går åt materiella resurser. Om man vill stoppa eller reducera världens resursförbrukning måste man också sätta stopp för merparten av jordens befolknings strävan att få det bättre.

Går det då inte att undvika detta stopp genom att göra en omfördelning mellan rika och fattiga länder? W/R beskriver förutsättningarna för detta med uppgiften att de fattiga 80 procenten förbrukar 20 procent av resurserna. De tänker sig ingen kraftig omfördelning utan skriver:
"Vi som lever i den rika världen måste hålla tillbaka våra materiella krav till förmån för fattiga människor i andra delar av världen."
Det är inte osannolikt att detta går att uppnå genom satsningar på tjänsteproduktion och ökad återanvändning. Men löser det problemet med författarnas rädsla för att "jordens resurser tar slut"? Om vi tänker oss att de fattigas resursförbrukning per person ska öka från drygt 6 procent av de rikas till 50 procent måste de fattigas resursförbrukning åttadubblas. Den ursprungliga förbrukningen på 20 måste öka till 160. Det kräver en ökning av världens resursförbrukning med 140 procent.
(Beräkningsunderlag: fattigas resursförbr/pers: 20/80=0,25, rikas 80/20=4, fattiga har 0,25 av 4,0 = 6,3 procent av rikas resursförbr/pers)

Det förefaller därför vara oundvikligt att "jordens resurser tar slut" i Wijkmans och Rockströms mening. Detta är så mycket troligare eftersom deras program för att "hålla tillbaka våra krav till förmån för fattiga" inte ser ut att vara särskilt kraftfullt. Det går ut på mer tvärvetenskaplig forskning, skapandet av ett starkare FN, komplettera BNP med välfärdsindikatorer, flytta skatten från inkomster till resursuttag, utveckla leasing och tjänster, Marshallplan för u-länderna och nytt klimatavtal.

Är detta realistiskt? Eller manifesterar debattörerna bara ett romantiskt motstånd mot tillväxt i samhällsdebatten? Är det inskränkningar av friheten de egentligen är ute efter?

(Tidigare artiklar: Världens fattiga får det bättre, apr-10; U-länderna får det bättre, maj-10)

[Boken Den stora förnekelsen presenteras i SR Klotet 23/3.]
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

16 Comments:

At 21 mars, 2011 16:30, Anonymous Mika Holm said...

Du borde läsa det här:
http://utveckling-utan-tillvaxt.blogspot.com/

 
At 21 mars, 2011 17:20, Blogger Livingbodhi said...

Du borde de den här, så kanske du inte behöver haka upp dig så mycket på exakt hur folk väljer att uttrycka sanningen:

http://www.chrismartenson.com/crashcourse

Kapitel 3,4 och 5 är särskilt intressant i det här sammanhanget.

Rekommenderas!

 
At 21 mars, 2011 18:05, Blogger Lejeune said...

Författarna måste vara två av de värsta opportunister som går att pressa fram ur dagens politiska undervegetation. Dessa gröna misantroper som vill påtvinga oss sin avskyvärda gröna agenda, att införa ett grönt kalifat med författarna själva som styrande mullor. Våra demokratiska fri- och rättigheter avser dom att raskt förpassa till historiens sophög, eftersom man ger uttryck för att våra demokratiska system inte snabbt nog kan hantera dessa uppdiktade hot.

Man har nyligen övergett klimathotet, till förmån för ett nytt uppdiktat hot, tillväxthotet. Jag ser med spänning fram mot nästas kreativa påhitt från dessa två oöverträffade opportunisterna i hotbranschen? Vi kan redan ana ett nytt hot som man har börjat skramla med i kulisserna, hotet mot den biologiska mångfalden!?

Säga vad man vill om dessa tragikomiska figurer, en sak kan man aldrig ta ifrån dom, och det är deras mycket livliga fantasi.

 
At 21 mars, 2011 19:14, Anonymous Anonym said...

Analogin med Bondbyn och utsädet är felaktig. I den typen av matproduktion används solenergi (närmast oändlig) och gödning (en del av ett kretslopp).

Det finns ett mycket tydligt samband mellan BNP-ökning och oljekonsumtion, och oljan är i allra högsta grad en ändlig resurs.

 
At 21 mars, 2011 19:38, Anonymous Anonym said...

Märkligt att Wijkman undertecknar artikeln med Tekn Dr.

Wijkman har sina akademiska meriter från statsvetenskap. För några år sedan blev han dock utsedd till Teknologie hedersdoktor vid Linköpings universitet.

Jag är övertygad om att de flest förväntar sig att om man undertecknar en artikel med en akademisk doktorstitel så är det något som man har uppnått genom akademiska studier och forskning inom berörda område inte att det är en hedersdoktortitel.

http://www.liu.se/liu-nytt/LiU-nytt?l=sv&newsitem=256382

/Eskil

 
At 21 mars, 2011 20:07, Anonymous Mats said...

Artikeln rör dock vid något mycket allvarligt, nämligen oljeproduktionstoppen. Även vi som tror på och vill se tillväxt kan inte blunda för det faktum att produktionen peakat. Det handlar inte om att oljan "håller på att ta slut" utan att vi har nu troligen (mycket tyder på det) pumpat upp den enkla och billiga halvan av reserverna. Kvar är vad som kommer att bli en betydligt dyrare råvara. Betänk sedan hur beroende vårt samhälle är av olja. Drivmedel, värme, plaster, vägar, flyg, snabba billiga leveranser. Detta är helt klart en stor utmaning.

 
At 21 mars, 2011 23:36, Anonymous Anonym said...

Iron Mountain Blueprint to Tyranny Full RARE Video

 
At 21 mars, 2011 23:46, Anonymous Anonym said...

Iron Mountain: Blueprint For Tyranny

Iron Mountain A Hoax or Betrayal? By: Paula Demers In 1961, the Kennedy administration ordered a "Top Secret" study to determine what problems the United States would face if the world moved from an era of war to a golden age of peace. In other words, how to bring America into the New World Order. By 1963 the selection of the specialist had been made. This study group consisted of 15 experts in various academic disciplines who were selected for their expertise in their various fields. The first and last meetings were in an underground nuclear survival retreat called Iron Mountain....

 
At 22 mars, 2011 00:39, Blogger Unknown said...

Det finns fundamentalistisk övertygelse och kompromisslös tro på evig tillväxt böland nyliberala tillväxtkramare. De tillväxtkritiska debattörerna kritiserar inte tillväxten i sig vilket naturligtvis retoriskt förbises.
Utvecklingen av det svenska samhället, välfärden och den individuella människans möjlighet att utvecklas har tidigare haft en direkt kopplig ill den ekonomiska tillväxten åtminstone fram till 1970-talet. Tillväxttakten var inte heller lika snabb vilket gav andrum för ett mer långsiktig - och om man så vill - demokratiskt samhällsbygge.
Idag har vi en helt annan situation. Den politiska makten är - om inte underordnad den finansiella marknaden så i alla fall mycket beroende av den.
Världsekonomin är till stora delar skulddriven där siffror på konton, aktier och andra finansiella papper bygger på förväntningar och förtroende på framtida värdestegringar. En fortsatt exponentiell tillväxt som numera på ganska kort sikt är globalt både ekologiskt och ekonomiskt ohållbar. För oss i den rika delen av världen finns det dessutom anledning att göra en framtidsanalys oss vårt land och värden om 18 - 20 år då vi förväntas ha fördubblat vår ekonomi. En exponentiellt tillväxt på 4% per år innebär just det. Nyliberalisternas frihetsdefinition omfattar speltvång på börsen med våra pensionspengar och frihet att bränna upp förråden av fossila bränslen föra att vi ska kunna tokkonsumera under några decennier.

 
At 22 mars, 2011 02:57, Blogger Danne Nordling said...

Mika Holm, jag tycker inte att Birger Schlaug är särskilt övertygande. Han intar en abstrakt position där han tror att tillväxt är ett mål i sig för dem som opponerar mot tillväxtkritikerna.

Tillväxt utanför stabiliseringspolitiken är sällan ett självständigt mål i politiken utan en följd av samspelet mellan det politiska ramverket och strävandena att öka effektiviteten och få det bättre.

Om folk vill köpa mer prylar ökar också resursförbrukningen. Hur ska de tillväxtfientliga förhindra det? Ska folk inte få välja själva? Ska det införas lönestopp eller tullar på kinesiska importvaror? Eller är det tvingande arbetstidsförkortning som är medlet?

Den enda legitima politiska åtgärd som jag kan se nu är att justera skatternas snedvridande effekter. Tjänstekonsumtionen konkurrerar inte på lika villkor med varukonsumtionen eftersom privata tjänster kan konsumeras skattefritt om man gör dem själv. Det går inte med varor. Avskaffa därför momsen på privata tjänster.

I slutändan är det dock de fattigare länderna som är problemet. Det kanske är de tillväxtfiender som vill minska folkmängden i världen som är förebilden för Wijkman, Rockström, Schlaug och andra?

(Analogin med bondbyn, se nedan)

Eskil, jag noterade också titeln tekn dr men hade inte hjärta att raljera över detta.

Mats, detta att oljeproduktionen stagnerar är allvarligt därför att priserna då stiger. Vad vill tillväxtfienderna göra åt detta? Ska bensinskatten höjas i Sverige? Hjälper det för att GM och Ford ska utveckla mer bränslesnåla bilar snabbare?

Det är USA och Kina som måste höja bensinskatten så att flyget inte blir orimligt dyrt när knappheten på olja ökar. På ännu längre sikt går det att utveckla flygbränsle som är biobaserat eller genom att omvandla stenkol. Det blir dock dyrt.

Anonym 19:14, en bondby som lånar av en del av invånarna är väl fortfarande en adekvat analogi till W/R:s prat om statsskulder och privata skulder? Det är ju lån som möjliggör en bättre utveckling än om jorden/produktionen ligger i träda. Felet är att W/R gör en en felaktig analogi mellan låntagning och ett i deras ögon "för stort" uttag av råvaror i vår tid.

Vi kan illustrera denna felanalogi med flygbränslet. Antag att det inte fanns någon möjlighet att utveckla ett alternativ till oljan. Ett snabbt uttag av olja i vår tid skulle då kunna orsaka en närmast prohibitiv fördyring av flygbränslet. Det mesta av flyget skulle få avvecklas. Men det är ändå inte ett lån från framtiden eftersom oljan är uppbränd och omöjlig att betala tillbaka. Med W/R:s synsätt är det snarare en "stöld" från framtida generationers möjligheter att få flyga. Här skulle man istället behöva hänvisa till någon teori om rättvisa mellan generationer.
/DNg

 
At 22 mars, 2011 08:51, Anonymous Anonym said...

Befolkningstillväxten är väl det som ställer till det för världen.
Om vi vill se resursfördelning i världen borde vi koppla det till en kontrollerad befolkningsvolym.
Sen har vi i den materiellt privilegerade delen av världen skyldiga att ta fram mer hållbar teknik. Vi kan inte svälta oss till en bättre värld!

 
At 23 mars, 2011 00:37, Anonymous Tom said...

Miljöpartiet de gröna, ovan: vilket snömos.

 
At 23 mars, 2011 15:28, Anonymous Paul W H said...

Och utan valolja kommer våra städer läggas i mörker! Skämt åsido, aldrig i mänsklighetens historia har ett ämne tagit slut (ett och annat djur har dock strukit med). När utbudet minskar och priset stiger övergår vi till att använda något annat. Och innan någon börjar hojta om vad detta "annat" skulle vara för något, ha detta i åtanke:

För inte så värst länge sedan var folk övertygade om att telefoni aldrig skulle någon världsomspännande spridning - det fanns helt enkelt inte tillräckligt med koppar för att tillverka ledningar. Hade folk då kunnat greppa idén att man kan skicka signaler genom fiberoptiska ledningar med ljusets hastighet? Kanske, men munnen på vid gavel, förstås.

Hade de kunnat förstå att ledningar inte alls behövs, utan signalerna kan skickas ut från höga master och satelliter i rymden och nå jordens mest avlägsna platser? Svårligen, många hade säkert inte ens kunna föreställa sig något sådant.

Ha de kunnat förstå att telefoni i sig inte ens var särskilt intressant och telefoner och telefonnummer höll på att ersättas med datorer och IP-nummer i ett gigantiskt datornätverk? Nej, antagligen hade ingen ens kunnat leka med tanken eller förstå storheten i det hela.

Med andra ord är det omöjligt för någon att svara på vad olja kommer att ersättas med i framtiden. Det enda man kan vara säker på är att NÅGOT kommer, och jag ser med glädje och utan oro fram emot att få uppleva flera nya tekniska landvinningar, vilka jag idag inte ens kan fantisera om.

 
At 23 mars, 2011 20:36, Anonymous Mats said...

Paul - poängen med peak oil är inte att oljan tar slut, det kommer den inte göra förrän om mycket mycket lång tid. Det handlar om sjunkande produktion, följd av minskad export av olja, priser som rusar. Detta samtidigt som efterfrågan ökar är inte en bra situation. Ett oljepris på säg det dubbla kommer omöjliggöra tillväxt - vare sig man vill se sådan eller inte.

Jag tror också på människans uppfinningsrikedom, men även den har sin gräns. Du knäpper händerna och sätter hoppet till något som inte finns.

 
At 23 mars, 2011 23:37, Anonymous Paul W H said...

Mats: "Jag tror också på människans uppfinningsrikedom, men även den har sin gräns."

10.000-tals år av mänsklig kreativitet och utveckling och sedan tar det stopp i början 2011? Nu är allt som kan uppfinnas redan uppfunnet? Nej, snarare tippar jag att om vi kan tala om en trend inom området så är den accelererande - aldrig tidigare har utbytet av idéer och kunskap varit lättare.

"Du knäpper händerna och sätter hoppet till något som inte finns."

Rättelse: Jag knäpper händerna och sätter hoppet till något som ÄNNU inte finns.

 
At 31 mars, 2011 13:36, Anonymous Anonym said...

Något har gått snett när ett företag som förra året hade en vinst på 13 miljarder, men i år förväntas ha "bara" 12 miljarder och därför avskedar folk!

Människor i allmänhet mår inte särskilt bra i vår överhetsiga, elitistiska tillväxtvärld...

 

Skicka en kommentar

<< Home