onsdag, oktober 24, 2012

Bankerna är orsaken till konjunkturcyklerna enligt "österrikarna"

Genom att bankerna ökar kreditgivningen i en ekonomi med fullt kapacitetsutnyttjande uppstår en konstgjord "boom" med överhettning och inflation. Den leder efter en tid till recession som snart går över. Om man stimulerar i lågkonjunkturen kommer "reallokeringen" av resurser att försenas och förvärra krisen. Men stämmer detta för normalläget idag?

Att en konjunkturnedgång inte ska mötas med vare sig penningpolitisk eller finanspolitisk stimulans enligt den österrikiska skolan (bart dec-06) sammanhänger med denna skolas syn på varför det uppstår konjunktursvängningar. Här följer en kort beskrivning baserad på Detlev Schlichters nyligen utgivna bok. Tidigare har jag mera övergripande beskrivit detta i en artikel (8/10-12) om österrikarnas motstånd mot stimulanser.

Utgångsläget är en ekonomi i balans. Bankerna gör nu penninginjektioner, vilket a priori är möjligt när som helst. Att bråkdelsreservkraven eller styrräntan kan sätta stopp eller försvåra dessa injektioner är inte något som tas upp i konjunkturteorin (se bloggartikel om skapandet av pengar, 19/10-12). De nya pengarna lånas ut till lägre ränta än tidigare. Då kommer företagen att öka investeringarna kraftigt. Räntan ses som den styrande parametern för investeringarna i den österrikiska teorin. -Det är möjligt att räntan hade en så dominerande betydelse i början av 1900-talet - von Mises' banbrytande bok Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel kom ut 1912.

Teorin pekar på att den ursprungliga räntan, som ungefär motsvarar Wicksells naturliga ränta, är en följd av konsumenternas tidspreferens. Det betyder att en kort tidspreferens i t ex ett fattigt samhälle medför att folk vill ha fler konsumtionsvaror idag och inte om ett år. Det krävs då hög ränta för att de ska avstå och istället spara för att konsumera i framtiden. Om folk blir mer intresserade av ökad  konsumtion i framtiden kommer räntan att sjunka när sparandet ökar. Då ökar också investeringarna som möjliggör den ökade konsumtionen. Vi kan se detta när folk i fattiga samhällen installerar kylskåp och TV i sina plåtskjul och först i ett senare skede ökar bostadsbyggandet.

Från dessa generella samband pekar den österrikiska teorin på att effekten av en konstlad räntesänkning lurar företagen att öka investeringarna genom de billigare lånen. Men eftersom folk inte blivit mindre intresserade av konsumtionsvaror kommer penninginjektionen att orsaka konkurrens mellan konsumtion och investeringar som leder till inflation. Denna "boom" slutar med en kris med påföljande recession. Anledningen sägs ibland vara att företagen upptäcker att folk inte vill köpa deras framtidsinriktade nyttigheter. Ibland sägs dock orsaken vara att kreditgivningen från bankerna upphör på grund av antingen tvingande reservkrav eller genom rent misstroende som manifesteras i uttagsrusningar.

En mera successiv förklaring pekar på att i högkonjunkturens slutskede vill folk ha mera konsumtionsvaror medan företagen producerar större kapacitet för framtiden. Priserna stiger. Folk minskar sitt sparande och det höjer räntan. Företagen får då svårare att finansiera sina investeringar. Olika pågående projekt måste avbrytas. Några företag går i konkurs. En del av investeringsprojekten måste avvecklas, resurserna omfördelas och priserna justeras tillbaka. Ytterligare penninginjektioner kan enbart fördröja denna återställningsprocess. En korrigering av felallokerade resurser är absolut nödvändig utan att denna abstrakta slutsats närmare behöver konkretiseras.

En intressant fråga i detta läge är huruvida den uppkommande recessionen går över eller förvärras genom sekundära effekter. Schlichter förklarar trosvisst utan någon precisering att "Det finns helt enkelt ingen anledning att anta att recessionskrafterna på något vis ska bli självnärande och leda till ständigt sämre villkor."  Han verkar inte ha hört talas om credit crunch. Det är detta som motiverar stimulanspolitik i vissa svåra lägen, vilket Wilhelm Röpke insåg när han modifierade den österrikiska skolan med avseende på krispolitiken.

Den svaga punkten i kristeorin är emellertid frågan hur en balanserad ekonomi genom "generös" kreditgivning kan hamna i en svår kris gång på gång eller åtminstone drabbas av kraftiga konjunktursvängningar. Om det inte redan finns en obalans med lediga resurser eller en pågående strukturomvandling efter ett krig eller genom stark urbanisering kan ekonomin inte normalt utveckla en överinvestering i realkapital. De stora kriserna har uppstått efter första världskrigets bostadsboom i USA och lågräntepolitiken efter 11 september som också gav en bostadsboom. När detta även gav effekter för den finansiella sektorn kunde kriserna bli en depression på 30-talet genom en svår finanskris som uppmuntrades, respektive en stor recession där dock finanskrisen bekämpades nödtorftigt. 

Därför borde den svenska kontorsfastighetskrisen i slutet av 1980-talet analyseras närmare. Den passar ganska bra som åskådningsexempel för den österrikiska teorin. I en högkonjunktur kunde bankerna genom en misskött avreglering börja låna ut pengar till byggare av kommersiella fastigheter. Även på allmänheten prackade man på nya lån i mindre skala. Det ledde till en fastighetsbubbla där sedan banksystemet drabbades, vilket omtalades som "bankkrisen". Problemet för den österrikiska teoribildningen är att bubblor utvecklade genom en accelerationsprocess inte förekommer så ofta och regelbundet som företrädarna verkar göra gällande.

Beskrivningen av bankernas normala roll i det ekonomiska livet kan knappast vara korrekt. De är försiktiga med långivningen och begränsas av reservkrav och kapitaltäckningskrav av Basel-typ. Dessutom kan de inte låna ut ohämmat ens inom dessa ramar eftersom styrräntan medför att de exogent genererade räntesänkningarna från bankernas sida förhindras. Men kanske teorin passar bättre i mindre utvecklade ekonomier som ständigt riskerar att utsättas för okontrollerade bubblor? De kanske mera liknar det system som rådde kring förra sekelskiftet då den österrikiska skolan utformades?

< Forts Hur hanterar österrikiska skolan exogena kriser? 26/10-12
 
 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

37 Comments:

At 25 oktober, 2012 09:24, Anonymous Anonym said...

@Danne

Först en kommentar till ditt påpekande angående att:

"Problemet för den österrikiska teoribildningen är att bubblor utvecklade genom en accelerationsprocess inte förekommer så ofta och regelbundet som företrädarna verkar göra gällande."

Nu vet jag inte hur ofta Österrikarna hävdar att vi får destruktiva accelerationer / bubblor, men det förefaller oberoende av det som om stora finansbubblor överlag är relativt ovanliga.

Vi får kanske i genomsnitt en (av varierande allvar) per årtionde. (Bankkrisen, IT-kraschen, kraschen 08, etc.).

Men eftersom det är dessa kriser som tenderar att utlösa de allvarliga lågkonjunkturerna är det väl inte orimligt att koncentrera sin uppmärksamhet på just dessa?

/Ekon

 
At 25 oktober, 2012 09:33, Anonymous Anonym said...

@Danne

När det sedan gäller sambandet mellan finans och stora ekonomiska kriser (som är ganska intimt - finanssektorn, och särskilt fastighetssektorn, brukar vara insyltad, särskilt i initialskedet som ju kausalt är mest intressant) skulle jag inte vara så snabb med att avfärda finanssektorns roll i krisskapandet.

Depressionen inleds med en börskrasch. 90-talskrisen börjar med en Bankkris. IT-boomen tar slut i en börskrasch. Och den nuvarande krisen börjar först i amerikanska finansinstitutioner. Att detta skulle vara en olycklig slump har jag svårt att tro.

Dock tror jag att "österrikarnas" modell är för enkel (se efterföljande poster).

För det första tror jag att det är viktigt att introducera ett riskbegrepp i diskussionen:

När du påpekar angående bankerna att:

"De är försiktiga med långivningen och begränsas av reservkrav och kapitaltäckningskrav av Basel-typ."

Så är det naturligtvis (i regel) korrekt. Men begrepp som "försiktighet" eller regelverk som Basel (II), måste till sin natur bygga på riskbedömningar. Som görs av människor. Dessutom påverkas människors riskbedömning av läget runt omkring dem.

Om allt går fantastiskt är det inte märkligt om benägenheten att ta risk ökar. Trots allt känns det ju som om "vi har råd att ta några smällar", etc. Det stora problemet dyker upp när alla runtomkring dig tänker likadant...

/Ekon

 
At 25 oktober, 2012 09:42, Anonymous Anonym said...

@Danne

Om sedan finanssektorn (eller vissa delar av den) tagit på sig alltför stora risker, och dessa risker sedan resulterar i stora och plötsliga förluster (fastigheter, aktier, etc.) är steget inte långt till en allmän finanskris.

Notera att "risk" och "bubbla" inte är synonymer. En bubbla är alltid ohållbar i längden. En risk kan vara kalkylerad, men du kan fortfarande "falla offer för omständigheterna".

När det gäller Sverige i 90-talets början t.ex. kanske krisen blivit mildare (eller hade kanske inte inträffat alls) om gulfkriget och Tysklands återförenande och en omläggning av räntepolitiken inte kommit samtidigt. Det är det som är "risk" - att vi i regel inte vet hur framtiden ser ut.

När bubblan spricker, eller riskerna förvandlas till realiteter så kan balansräkningar och likviditet i hela institutioner mycket snabbt hamna i oordning.

Om det är stora institutioner som drabbats inleds lätt en destruktiv spiral, med kedjekonkurser, bank runs, kollapsande aggregate demand (folk ser vad som håller på att hända och börjar spara, investerare avbryter projekt). Sedan rullar lågkonjunkturen på av egen kraft.

 
At 25 oktober, 2012 09:45, Anonymous Anonym said...

Till sist: Det stora problemet med österrikarnas modell blir därför att de inte fokuserar på risk, utan på penningmängden.

Visserligen kan en ökning av penningmängden troligtvis i min modell ovan vara destruktivt, om den används till ett generellt ökande av risktagandet i ekonomin (t.ex. till ohållbara bolån).

Men om de nytryckta pengarna används till att t.ex. försöka hålla uppe en kollapsande finanssektor i ett klimat av allmän extrem riskaversion blir det betydligt svårare att se "pengatryckandet" som ett problem - snarare tvärtom.

/ Ekon

 
At 25 oktober, 2012 09:48, Anonymous Anonym said...

För den som konkret vill se hur finansiella riskbedömningar skiftar över tiden i takt med tidsandan rekommenderar jag en jämförande studie av dessa två artiklar:

http://www.inman.com/news/2005/01/5/countrywide-sets-1-trillion-goal-real-estate-loan-program

http://www.washingtonpost.com/business/us-sues-bank-of-america-for-1b-for-mortgage-fraud-suit-concerns-countrywide-loans/2012/10/24/6273f68a-1df7-11e2-8817-41b9a7aaabc7_story.html

/Ekon

 
At 25 oktober, 2012 21:40, Blogger Danne Nordling said...

Ekon, den österrikiska skolan tar rimligtvis på sig en alltför stor uppgift när man lanserar en alternativ konjunkturteori som ska förklara vanliga konjunktursvängningar och allvarligare kriser. Vad man pekar på är den acceleratorprocess som bildar en självförstärkande spiral uppåt till en punkt när det sedan bara kan gå snabbt nedåt. Detta vill man förklara med en övergripande teori för hela samhällsekonomins inneboende egenskaper.

Att nationalekonomerna under några årtionden verkar ha försummat möjligheten att utvecklade länder fortfarande kan utsättas för sådana accelerationsprocesser medför inte att den österrikiska teorin är mera "riktig" än dagens praktiserade nationalekonomi. Vad man möjligen kan säga är att de akademiska teorierna om 'rationella förväntningar' och 'reala konjunkturcykler' är mindre realistiska än den österrikiska teorin.

Kombinerade reala och finansiella accelerationsprocesser har förekommit ett flertal gånger i mindre utvecklade länder de senaste årtiondena (se art okt-10). Man kunde tycka att nationalekonomerna i den akademiska världen kunde ha lärt sig en del av detta.

Naturligtvis borde ekonomerna ha haft bättre koll på den finansiella utvecklingen. Samtidigt får man inte förfalla till Galbraiths analysnivå och inbilla sig att en börsnedgång skulle kunna utlösa en depression. 30-talsdepressionen byggdes upp genom ett under många år uppdrivet bostadsbyggande som i slutskedet förstärktes av en svängning i bilproduktionen och lagercykeln. Inte ens detta skulle ha gett en depression om inte finanssektorn hade tillåtits kollapsa genom upprepade bankrusningar och bankkonkurser där penningpolitiken spelade en mörk roll. Dagens kris utvecklades också inom bostadssektorn som via priser och långivning återverkade på den finansiella sektorn. Det var inte denna som drev fram minskat byggande och ökad arbetslöshet i initialskedet.

Därför är den svenska kontorsbyggnadskrisen ett intressant undantag. Den var visserligen real men drevs fram av en finansiell förändring i form av utvidgade möjligheter att ge lån mot säkerhet i fastigheter. Om fastigheterna steg i pris kunde krediterna bli omfattande. Ingen hade någon statistik som visade hur detta byggande utvecklades och vilka priser som noterades. Därför utvecklades en självförstärkande process som tog slut med finansbolaget Nyckelns konkurs i sept 1990. Då vidtog en tid av credit crunch som höll på att knäcka hela banksystemet samtidigt som tiotusentals mindre företag tvingades i konkurs genom att bankerna sade upp deras lån.

Jag är därför inte övertygad om att en reglering av penningmängden på ett generellt plan skulle hindra uppbyggnaden av begränsade men strategiskt farliga obalanser. Dessa tycks kunna uppstå genom kombinationen av okunnighet och ökat risktagande.

Om jag hinner ska jag kolla artiklarna.
/DNg

 
At 28 december, 2012 20:26, Anonymous Anonym said...

Great beat ! I would like to apрrentіcе evеn aѕ you amenԁ your web site, how сould i subsсribe fοr a wеblog wеbsite?
The account aided me а aсceptаble deal.
I haνe been tiny bіt aсquаinted of this your brоadcaѕt
offereԁ shіny cleаr іdеa

My blog рost: Online Payday Loan
Also visit my website :: Online Payday Loan

 
At 20 februari, 2013 06:05, Anonymous Anonym said...

buy tramadol online tramadol hcl 10 mg - buy tramadol cod delivery

 
At 21 februari, 2013 02:44, Anonymous Anonym said...

buy tramadol online tramadol 50mg para que serve - tramadol withdrawal home remedies

 
At 23 februari, 2013 03:10, Anonymous Anonym said...

buy tramadol online tramadol withdrawal hot flashes - tramadol 50mg recommended dosage

 
At 24 februari, 2013 06:48, Anonymous Anonym said...

xanax online does generic xanax pill look like - overdose on xanax how much

 
At 24 februari, 2013 11:55, Anonymous Anonym said...

buy tramadol online xymel 50mg tramadol - tramadol 50 mg kapseln dosierung

 
At 24 februari, 2013 23:32, Anonymous Anonym said...

generic xanax xanax xr dosage forms - different types xanax pills

 
At 25 februari, 2013 04:02, Anonymous Anonym said...

buy tramadol online get rid tramadol high - buy tramadol online cheap

 
At 27 februari, 2013 16:46, Anonymous Anonym said...

buy tramadol online buy tramadol cheap online no prescription - legal buy tramadol online united states

 
At 28 februari, 2013 00:43, Anonymous Anonym said...

buy tramadol online buy tramadol online usa - tramadol metabolism

 
At 28 februari, 2013 20:54, Anonymous Anonym said...

cialis online cheap generic cialis australia - cialis daily use 36-hour

 
At 01 mars, 2013 08:00, Anonymous Anonym said...

buy cialis online generic cialis online tadalafil - buy cheap cialis inurl profile

 
At 02 mars, 2013 12:46, Anonymous Anonym said...

cialis online buy generic viagra cialis online - cialis 10 mg daily

 
At 07 mars, 2013 08:03, Anonymous Anonym said...

buy tramadol online tramadol 100mg wirkung - pill max order tramadol ultram online

 
At 07 mars, 2013 13:44, Anonymous Anonym said...

http://landvoicelearning.com/#30896 buy tramadol in dubai - tramadol with high blood pressure

 
At 08 mars, 2013 05:42, Anonymous Anonym said...

buy tramadol overnight shipping tramadol dose get high - tramadol 50 mg with alcohol

 
At 08 mars, 2013 08:21, Anonymous Anonym said...

buy tramadol online tramadol 50 mg how many get high - buy tramadol for dogs usa

 
At 08 mars, 2013 23:52, Anonymous Anonym said...

http://buytramadolonlinecool.com/#96430 tramadol for dogs interactions - how to buy tramadol legally

 
At 09 mars, 2013 00:14, Anonymous Anonym said...

http://blog.dawn.com/dblog/buy/#56932 where to order tramadol online - tramadol generic for ultram

 
At 09 mars, 2013 21:06, Anonymous Anonym said...

buy tramadol can you buy tramadol online legally - tramadol for dogs with liver problems

 
At 10 mars, 2013 14:42, Anonymous Anonym said...

http://landvoicelearning.com/#63987 legal buy tramadol online united states - generic tramadol pill identification

 
At 11 mars, 2013 02:21, Anonymous Anonym said...

buy tramadol buy tramadol online pay cod - tramadol death by overdose

 
At 11 mars, 2013 02:39, Anonymous Anonym said...

http://landvoicelearning.com/#74967 tramadol buy online - cheap tramadol overnight no prescription

 
At 11 mars, 2013 02:42, Anonymous Anonym said...

learn how to buy tramdadol tramadol hcl 650 - tramadol overdose in dogs treatment

 
At 11 mars, 2013 09:13, Anonymous Anonym said...

buy tramadol buy cheap tramadol online no prescription - can you buy tramadol over the counter in the us

 
At 11 mars, 2013 16:16, Anonymous Anonym said...

buy tramadol tramadol overdose and seizures - tramadol hcl street value

 
At 12 mars, 2013 13:20, Anonymous Anonym said...

buy tramadol buy tramadol for dogs - order tramadol online usa

 
At 13 mars, 2013 13:36, Anonymous Anonym said...

buy ativan online uses for ativan in children - buy ativan no rx

 
At 17 mars, 2013 00:36, Anonymous Anonym said...

http://staam.org/#90723 tramadol 50 mg and breastfeeding - 001webs com buy tramadol online

 
At 19 mars, 2013 01:22, Anonymous Anonym said...

buy tramadol online metacam and tramadol for dogs - buy tramadol online no prescription overnight

 
At 12 december, 2016 10:25, Blogger Unknown said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 

Skicka en kommentar

<< Home