onsdag, maj 01, 2013

Socialdemokraternas skickliga retorik mot arbetslösheten

I vårmotionen och 1 maj presenteras en rad resonemang om sänkt arbetslöshet. Men det konkreta innehållet är magert. Det är inte mycket bättre än vad som presenterades under jobbkongressen 2009. Retoriken är dock mer framgångsrik.

Det sägs att arbetslösheten blir den viktigaste valfrågan 2014. Därför gäller det för Socialdemokraterna att klara två uppgifter på detta område i den politiska debatten:

  1. Etablera bilden av regeringens politik mot arbetslösheten som misslyckad.
  2. Lansera sig som partiet med en säkert recept mot arbetslösheten
Punkt 1: Statistiken över arbetsmarknaden är långtifrån entydigt dyster. Men Socialdemokraterna är med hjälp av en flod av statistiska uppgifter på väg att lyckas diskreditera regeringens politik mot arbetslösheten. Redan lanserandet av målet att Sverige ska ha lägre arbetslöshet än Österrike 2020 ger ett övertag.

Punkt 2: S har länge försökt ta ifrån regeringen försteget i arbetslöshetsfrågan. Det mest ambitiösa försökat var när Mona Sahlin och Thomas Östros hösten 2009 arrangerade en särskild partikongress - den s k jobbkongressen. Den blev ett fiasko i brist på konkreta förslag (blart nov-09). Ingen kommer ens ihåg att den avhölls.

Nu tar S nya tag. Stefan Löfven och Magdalena Andersson har redan genom sina personligheter bättre möjligheter att för väljarna lansera en jobbpolitik med fortfarande litet konkret innehåll som någonting lovande för framtiden.  Men de har också genom sina erfarenheter möjligheter att presentera konkreta resonemang som kan förväxlas med konkreta åtgärder.

Hittills har man agerat på följande fem receptområden:
  1. Stimulanser genom finanspolitik
  2. Lättnader för näringslivet
  3. Göra folk mer anställningsbara
  4. Anställa i offentliga sektorn
  5. Subventionera jobben för svåranställda
1) I höstas ville S stimulera efterfrågan generellt med 10,8 mdr kr. Detta förlag verkar man ha  dragit tillbaka men man nämner det ändå försåtligt nog i motionen om vårbudgeten, VÅM-13 (pdf). Däremot gick idag 1 maj LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i ett tal ut med LO:s gigantiska finanspolitiska stimulansförslag på 70 mdr kr, som jag skrev om 25/4 (DN). Men Magdalena Andersson anser att den internationella konjunkturen kommer att förbättras under första halvåret 2014, vilket sannolikt gör generella stimulanser onödiga. Löfven säger nej till LO (DN). Rörelsen går i otakt på punkt 2.1.

2) Löfven har erfarenhet av näringspolitik. Därför lanserar han ett innovationspolitiskt råd "direkt under statsministern" och allmänna satsningar på "kapitalförsörjning för inkubatorer samt en nationell strategi för innovationsupphandling". En forskningskommission om arbetslösheten i olika länder ska inrättas (ska ledas av prof Mårten Palme, DN). Dessutom ska exportstödet till mindre företag öka. Mer konkret är att sjuklöneansvaret andra veckan för arbetsgivarna ska avskaffas utan att arbetsgivaravgifterna höjs.  Men hur många jobb kan det bli?

Socialdemokraterna vill också försämra för näringslivet. Genom att fördubbla löneskatterna för ungdomar och fördubbla restaurangmomsen kommer man att försämra möjligheterna till nyanställningar och rentav förstöra ett antal redan existerande jobb.

3) S vill satsa på att alla ska fullfölja gymnasieutbildningen. En sommarskola på 20 dagar ska göra att de som inte ens är behöriga för gymnasiet efter grundskolan (anges till 12,5 % 2012) kan börja gymnasiet. Detta ska bli obligatoriskt för alla upp till 18 år. Även därefter ska man tvinga dem som hoppat av att utbilda sig klart upp till 25 års ålder. Annars ska de inte få a-kassa eller socialbidrag. Klasserna ska göras mindre. En 90-dagarsgaranti för ungdomar införs som både handlar om att erbjuda jobb och utbildning. Men vilka jobb det skulle röra sig om anges inte.

I motionen anger S vilka jobb som behövs enligt Arbetsförmedlingen. Listan visas i nedanstående tablå:

Varför blir inte de i FAS3 gruvarbetare eller förskollärare?
Det är alltså främst ganska kvalificerade jobb, som ofta kräver högskoleutbildning, som finns att tillgå. Hur tvångsutbildade gymnasieelever ska kunna få dessa jobb framgår inte. Den AMP-åtgärd som tidigare kallades FAS3 (nu sysselsättningsfasen) vill S avskaffa genom att erbjuda jobb eller utbildning (detta har dock erbjudits redan i de tidigare faserna). Det verkar finnas andra hinder som gör att dessa personer inte blir t ex gruvarbetare eller förskollärare.

I VÅM-13 omnämns en del gamla utbildningssatsningar från 2012. Det är bl a ökad bristyrkesutbildning (5 500 platser), yrkesvux och komvux (8 000 platser) samt yrkeshögskola, högskola och universitet (4 000 platser). Dessutom trodde man att intensifierad arbetsförmedling för dem i FAS3 skulle ge 5 000 jobb. Huruvida denna politik fortfarande gäller är inte helt klart.

4) S vill anställa fler inom den offentliga sektorn i form av s k extratjänster (gäller även ideella sektorn). Dessa jobb ska ges till dem som nu sysselsätts i FAS3 (ca 34 000 pers). Det kan vara fråga om städning på sjukhus, omvårdnad om äldre och tillsyn för att de äldre ska komma ut oftare. Extratjänsterna får inte tränga ut ordinarie arbeten och ska betalas med avtalsenlig lön bekostad av staten. Men hur ska man garantera att kommuner och landsting inte avskedar ordinarie personal och anställer gratis extrapersonal?

5) S vill subventionera s k yrkesintroduktionsjobb för unga som varit arbetslösa mer än sex månader. Hela lönekostnaden för kommuner och landsting ska betalas upp till 75 procent av heltid. I den privata sektorn ska arbetsgivarna få 10 000 kr per månad (inte per år som Anders Borg trodde). Staten ska också betala handledarstöd. Detta förutsätter avtal mellan parterna på arbetsmarknaden. Man beräknar att det kan bli 10 000 jobb för en kostnad på 400 mkr. Förslaget kommer troligtvis att genomföras av regeringen.

Från förra året finns också ett förslag om särskilt anställningsstöd med 3 500 platser omnämnt. Hur stor subventionen är anges inte.

Socialdemokraternas motion är ganska ostrukturerad i sin disposition där många upprepningar förekommer. Den förefaller bestå av ett hopklipp av tidigare texter och den saknar djupare analyser. Alla som orkar sätta sig in i vad som står i motionen inser att här presenteras ett antal osmälta idéuppkast utan större konkretion eller realism. Motionen ska tydligen enbart utgöra en formell grund för att hävda att man har en politik för nya jobb.

Inte heller nu har S någon konkret politik för nya jobb. Skillnaden mot 2009 är att Socialdemokraterna idag är skickligare i sin retorik och har företrädare som inger större förtroende än Sahlin och Östros. Det kan man komma långt med om mottagarna är okritiska eller välvilliga.

["Åtstramningen är katastrofal" Per Lindvall SvD 2/5-13] [Lindvall: Samhällets ekonomi inte som en familjs, SvD 7/5-13]
Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

12 Comments:

At 02 maj, 2013 08:20, Anonymous Anonym said...

LOs förslag om 70 Mdr i satsning för att få 100 000 fler i arbete är hyckleri på låg nivå!
Varför genomskådar ingen detta!
LO har endast lönerörelsen i sin hand. Den driver de så att de ökar arbetslösheten genom att tvinga fram en högre lön än inflationen.
Att sen komma med ersättningskrav för att få tillbaka dessa jobb är hyckleri!

 
At 02 maj, 2013 12:33, Anonymous Anonym said...

Allt kan tydligen accepteras när man använder stulna pengar. Att befolkningen kommer att svälta ihjäl bekymrar inte särskilt många?
SU

 
At 03 maj, 2013 02:10, Blogger Danne Nordling said...

Anonym, löner som ökar mer än inflationen är inget som med nödvändighet ökar arbetslösheten. Det är först när löneökningarna blir större än summan av produktivitetsökningen och inflationen som det börjar bli problem. Först minskar vinsterna och därefter försöker företagen höja relativpriserna. Det kan lyckas en tid om man har bra produkter att sälja. Men efterfrågan minskar och fler blir arbetslösa.

Att vidta finanspolitiska stimulanser för att kompensera för en dålig exportutveckling hjälper inte så mycket. Men om man har ett stort bytesbalansöverskott kan man öka incitamenten för att föra över resurser till inhemsk verksamhet.

SU, kommer befolkningen att börja svälta om LO får igenom sitt stimulansförslag?

Problemet med LO:s förslag är att det leder till inflation när också exporten börjar öka. De arbetslösa är till största delen så svåranställningsbara att det tar för lång tid för dem att få jobb även om det blir överhettning på arbetsmarknaden. Arbetslösheten fortsätter att vara hög - den har blivit strukturell.
/DNg

 
At 03 maj, 2013 08:40, Anonymous Anonym said...

Alltid lika pedagogisk!
Lönespiralen slår ju främst mot de sektorer där det är svårt att rationalisera. Som offentliga sektorn.
Därför är LOs politik med lönepåslag i kronor för dessa låglönegrupper än mer skadligt.
Vill man ha fler i arbete utan att äventyra ekonomin så är låglönearbete där det behövs händer och människor i massor att föredra.

 
At 03 maj, 2013 18:45, Blogger Nils Lindholm said...

Dom som anställts 2006kv1 - 2013kv1 verkar ha fått deltider.
På det viset hålls nuffrorna uppe på ANTALET sysselsatta.
Två halvtider ger två sysselsatta på ett jobb som tidigare bara gav en sysselsatt.
Outnyttjade timmarna har ökat ungefär lika med arbetade timmar.
Och kollar du i ex.v. kommunals tidning så klagas nu t.o.m. på att kommun o landsting börjat med typ 4-timmars obetald lunch.
På Mc Donalds sitter folk i lunchrummet o väntar på att bli inropade för några timmars jobb under rusning = sysselsatt
1-timma betald sysselsättning i veckan = inte arbetslös utan sysselsatt.

 
At 03 maj, 2013 18:46, Anonymous Anonym said...

Intressanta kommentarer.
Men jag tror så här detta som högern kör med att enbart spara och minska privatisera det offentliga är fel väg.
Jag tror tvärtom på en större offentlig sektor som fördelar de samlade resurerna.

Jag tror inte dessutom är det en omänsklig politik, på lägre löner för lågavlönade dålig a.-kassa dålig sjukförsäkring och dåliga sociala skydd.
Det ger en kriminell värdl jag tror på det jämlika Samhället och då måste det offentliga sörja för folks försörjning när den privata sektorn inte tar minsta ansvar för det.
Vi måste få en rättvisare ekonomisk Samhälle. Idag går det inte klara sig utan pengar då ska även alla ha del av det.
Höj alla socialförsäkringar och gör fattiga rikare.
Pengar finns.
Nationalekonomi i alla ära men folket måste gå före dessa enorma kostsamma klyftor kostar i liv i kriminalitete och folks leverne.

 
At 04 maj, 2013 09:38, Anonymous Anonym said...

Anonym 18:46
Vill gärna hålla med men..
Vi har ett inflöde av människor med helt andra resurser.
Skall dessa komma in på arbetsmarknaden så krävs det extraordinära insatser.
Skall klyftorna slutas så krävs det enorma omfördelningar , något som får allt större dimensioner när invandringen är på nuvarande nivå.
Det pågår en utjämning men då på världsbasis-där 12 SEK per dag är en gräns för fattigdom!

 
At 30 juni, 2013 11:53, Blogger Unknown said...

Välkommen till 24Hour Lån service

Har du försökt att få lån från bankerna utan framgång? Snabbt behöver pengar för att få ut av skulden? Behöver pengar för expansion eller etablering av ett eget företag? Få ett lån från en av Storbritanniens ledande lån företag. 24hour lån tjänsten är en av de största säkrade lån företag i Storbritannien och vår vänliga och erfarna personal har möjlighet att behandla din ansökan snabbt och effektivt. Du får låna över någon term från 1 till 25 år och låna belopp från £ 2,000 till £ 50,000,000.00 för något ändamål.

Typer av lån vi erbjuder är:

personliga lån
Kortfristiga lån
Skuldkonsolidering lån
Online lån
snabba lån
All-purpose lån
lånevillkor
Dåliga krediter lån
billiga lån
Negativa kredit lån
bostadslån
Dålig kredit problem
Säkrade lån

Med en låg ränta på 3% på alla delar av världen. Programmet är tillgängligt för sökande som är 18 år och äldre.

För mer information, vänligen kontakta via e-post: 24hourloanservice@gmail.com
Hälsningar
Larry Fox

 
At 11 januari, 2020 12:19, Blogger Atlas Financial Service said...

dåliga kreditlån online

Skylt med BankID. Få en icke-bindande med låg ränta. BankID. Snabb ansökningsprocess. Omedelbart erbjudande. Upp till $ 100.000. Typer: Privatlån, personliga lån, osäkrade lån, konsumentlån, lån utan säkerhet, snabblån, billiga lån, onlinelån. (Atlasloan83@gmail .com / whatsapp + 1 443 345-9339}

 
At 13 mars, 2020 17:16, Blogger GeorginA said...

Snabblån från långivare på nätet kan ge snabba kontanter för nödsituationer ... På Atlas strävar vi efter att hjälpa dig att fatta ekonomiska beslut med förtroende. . Kontakta oss (atlasloan83@gmail.com whatsapp 1 443 345 9339)

 
At 02 juni, 2021 11:39, Blogger Unknown said...

Я представляю себя. Я г-жа КОЛИН ДАНАХЕР, мне 53 года, разведена, двое взрослых детей, независима.
Я проработал секретарем чуть более 1 года по постоянному контракту. Я получаю в среднем 160 000 XPF, я подсчитал, что мне осталось жить, моя зарплата не увеличивает меня, поэтому мне нужен заем.
Первым, с кем я связался, была г-жа Самья ГУЭНФОУДИ. Г-же Самье ГЕНФУДИ 35 лет.

Но общая сумма расходов составляет около 80 000 французских тихоокеанских франков,
Я получил свое потрясающее кредитное предложение

samyaguenfoudi.fr@gmail.com
Спасибо, что откликнулись на мой призыв о помощи.
Cdlt ваш,

 
At 31 oktober, 2023 13:46, Blogger monique said...

Merci encore pour tout l'accompagnement que vous nous proposez.

Mail : moniquemartineleger@gmail.com

MONIQUE MARTINE LEGER

 

Skicka en kommentar

<< Home