tisdag, april 08, 2014

Globala uppvärmningen stagnerar fortfarande

Satellitmätningarna i mars visade ingen global temperaturökning. Inte heller har havsytans nivå stigit snabbare de senaste 12 åren då temperaturen slutat stiga.

 Utfallet i mars blev lägre temperatur än i januari och samma som i februari. Jorden ligger för tillfället lägre i temperatur än under genomsnittet 2013.


Eftersom koldioxidutsläppen fortgått och halten i atmosfären stigit med oförändrad hastighet måste avvikelsen mot den gängse klimathotsteorin förklaras. En sådan är att värmen av någon anledning försvunnit ner i haven. Men någon effekt på havsytans stegring syns inte. Det borde ske en extra utvidgning om värmen i högre utsträckning har tagits upp av haven.


Havsytans stegring är en komplicerad historia. Den påverkas av nederbörden kring polerna - tillväxten av Antarktis snötäcke sänker sålunda havsytan med 7 mm per år. Men den stiger också, både till följd av smältande glaciärer och genom värmeutvidgning. En oavbruten stegring har pågått i 175 år. Trenden de senaste 20 åren har enligt Lennart Bengtsson dock varit oförändrad kring 3 mm/år från att tidigare legat på knappt 1,5 mm.

Kan det vara så att teorin om en förstärkt växthuseffekt till följd av människans påverkan genom utsläpp inte stämmer till fullo?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 09 april, 2014 08:40, Blogger oppti said...

Modellerna visar på en fortsatt uppvärmning som befarar hetta upp Jorden med över 4 grader om inget görs!

Vi kan väl sluta titta på modellerna!
Vi har en utveckling som enligt dessa ligger utanför det troliga utfallet. De bör då vara modellerna som är otroliga!
Men detta är historik , om framtiden kan vi bara gissa-med hjälp av modeller!
Följ gärna med, ju fler som slutar vråla och i stället försöker läsa på , desto fler som sansat kan se framtiden an!

 
At 09 april, 2014 22:37, Anonymous Anonym said...

Det som är så mystiskt är att ingen seriös AGW-anhängare har anpasst sina datormodeller efter läget och påvisat sin justerade analys?!

Vi som är "skeptiska" är inte det för att vi gillar att kasta föräldralösa barn i snön - utan för att vi vill veta varför vi skall betala 1000-tals miljarder till politiska projket som ofta är nära knutna dem som borde vara oberoende.

 
At 07 maj, 2014 08:58, Anonymous Anonym said...

växthuseffekt
Själva namnet växthuseffekt dök upp först vid början av 1900-talet. Idag hänvisar man ofta till beräkningarna av svensken Svante Arrhenius (1896, olika artiklar) som ett centralt arbete bakom teorin om växthuseffekten. Hans beräkningar visade att förekomsten av koldioxid och vattenånga i atmosfären ger ett varmare klimat på jorden. Vidare beräknade han hur förändringar i atmosfärens koldioxidhalt skulle påverka temperaturen. Han kom fram till att en fördubbling av
atmosfärens koldioxidhalt skulle leda till en global temperaturhöjning på 5-6 grader. Detta
är väl i linje med moderna beräkningar. Arrhenius ville egentligen förklara hur
istidsvariationerna kunde uppstå och han räknade på följderna av både mindre och mer
koldioxid i atmosfären.
Det är god korrelation mellan CO2-halt och temperaturförändringar i mätserier från i princip den senaste årmiljonen.
Tanken att det är förändringar i atmosfärens CO2-halt som ger upphov till temperaturförändringar är en teoretisk konstruktion. Sambandet går inte att praktiskt verifiera utan baseras på mätdata, tidserier över samband mellan CO2-halt och temperatur, samt ett påstående/antagande att det inte finns andra alternativ. Hela teoribildningen kommer från ett litet forskningsområde med få förskare som ägnat sig åt bevisa ”Växthuseffekten”.
Påstående/antagande att det inte finns andra alternativ kan vara fel. Ett sannolikt och tänkbart alternativ är att den ökade mängden CO2 hänger samman med ökad vulkanisk aktivitet och att CO2 bildas när kol och kolföreningar oxideras, när dom tillsammans med annat vulkansikt material når atmosfären. Consensus råder om att CO2 från vulkanisk aktivitet ingår i kolcykeln. Sambandet förhöjd vulkanisk aktivitet och förhöjd CO2-halt är inte långt borta.
Det är fullständig korrelation mellan förändringar i CO2-halt och temperatur vid förebränning/oxidation av kolhaltiga råvaror, vilket motsäger påstående/antagandet, att det inte finns andra alternativ som kan förklara samvariationen mellan CO2-halt och temperatur.
Förbränning/oxidation av kolhaltiga produkter som primärt eller sekundärt bildas i kolcykeln ger, om all energi tillförs atmosfären en temperaturhöjning om 1,4 till 2,5 grader vid en samtidig ökning av CO2-halten med 100 ppm.
Är ökande CO2-halter ett symtom/indikator på global uppvärmning eller är det verkligen orsaken till densamma?

Symtom eller orsak spelar ingen roll för nutida forskares konsekvensstudier av global uppvärmning. Tillförd energi är det viktiga, inte varifrån eller hur energin tillförs.
Symtom eller orsak har dock stor betydelse när jordens beslutsfattare skall besluta om åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen. Idén om växthuseffekten kombinerat med det delvis sanna påståendet att atmosfärens ökade i CO2-halt kommer från ”fossila” bränslen kan resulterar i åtgärder som är kontraproduktiva.
Om ökande CO2-halter är en indikator och ej orsak till global uppvärmning så är de flesta vidtagna åtgärder kontraproduktiva och ökar energikonsumtionen och den globala uppvärmningen.
• Utsläppsrätter
• Undantag för vissa bränslen rörande CO2-skatt mm.
• Satsningar på tillverkning av ”förnyelsebara” bränslen E85, syntetdiesel m fl.
• CO2-lager djupt ner i berggrunden. (Med en energiåtgång som vida överskrider vad som kan erhållas ur de processer som givit upphov till lagrad CO2.)

Bengt Hoppe
070-5526566
bengt.hoppe@telia.com

 
At 02 september, 2015 10:30, Anonymous Anonym said...

Det har varit tyst från Danne Nordling kring växthuseffekten på sistone. Är du fortfarande en skeptiker?

 

Skicka en kommentar

<< Home