torsdag, september 27, 2012

S bluffar om lönen i Fas 3

Det blir inga vanliga "avtalsenliga löner" när Socialdemokraterna avskaffar Fas 3. Pengarna räcker bara till ca 14 000 kr/mån när minimilönen på det kommunala området ligger över 16 000 kr/m. Jobben blir improduktiva och tränger inte ut vanliga jobb enligt S.

Igår 26/9 kom Socialdemokraterna med ett förslag (pressmeddelande) att avskaffa det tredje steget i jobb- och utvecklingsgarantin, Fas 3, åtminstone under ett år. Fas 3 ska ersättas med "riktiga jobb" till avtalsenlig lön eller med utbildning - främst till gymnasiekompetens. Det berör ca 30 000 personer. (DN, SVT)

Fas 3 är idag ett sätt att ge en form av sysselsättning åt extremt långtidsarbetslösa. Efter 300 dagars arbetslöshet med arbetslöshetsersättning kan man få tillträde till Fas 1 i jobb- och utvecklingsgarantin (pdf). Om man inte haft ersättning kan man få tillträde efter 14 månaders arbetslöshet (420 dagar). Fas 1 varar högst 150 dagar då arbetssökandet förstärks med coachning och kartläggning av behoven. Den som ändå inte fått jobb övergår i Fas 2 där den arbetslöse placeras på en arbetsplats för att också få arbetspraktik eller arbetsträning. Detta pågår under längst 300 dagar. Efter 450 dagar i de två första faserna erbjuds sysselsättning hos en anordnare i Fas 3. I princip ska arbetsuppgifterna inte vara sådana som annars skulle ha utförts.

Vi har alltså att göra med personer som varit arbetslösa minst 750 dagar (drygt 2 år). Enligt Socialdemokraterna ska hälften av de 30 000 personerna i Fas 3 få arbete med hjälp av subventioner på 85-100 procent av lönekostnaden under ett år. Avtalsenlig lön ska utgå. Den andra hälften ska placeras  i utbildning och få behålla den ersättning som tidigare utgått (t ex 65 procent av den a-kasseersättning - max 680 kr/d - som man tidigare haft). Kostnaden för reformen anges av S till 2,0 mdr kronor 2013.

En överslagsberäkning av kostnaderna visar emellertid att någonting inte stämmer. S tillför 2 mdr kr som ska räcka till "avtalsenlig lön" för den ena hälften av deltagarna och till utbildningsplatser med statlig ersättning för den andra hälften. Två miljarder kronor blir 67 000 kr per person i Fas 3.

Vissa inbesparingar tillför självfallet ytterligare medel i kalkylen. Sålunda bortfaller bidraget till anordnarna på 225 kr/dag. Det uppgår till 135 mkr/m enligt S - eller 1,6 mdr/år totalt dvs 54 000 kr/person per år. Dessutom bortfaller dagens ersättningar i Fas 3 för dem som får S-jobben. Antag högt räknat att denna ersättning i genomsnitt är grundad på en dagpenning i a-kassan på 500 kronor. Med 65 procents ersättning blir det 325 kr/dag. Om denna ersättning utgår 258 arbetsdagar om året blir inbesparingen knappt 84 000 kr/år.

Preliminärt blir alltså tillförseln av penningmedel per år och person för dem som ska få S-jobb 67 000 kr från nytt anslag, 54 000 kr från anordnarna och 84 000 kr från dagpenningen. Summan blir 205 000 kr/år.

 För den hälft som ska studera ser kalkylen bättre ut. Här tillkommer visserligen en kostnad för utbildningen som för en gymnasieplats uppgår till knappt 100 000 kr/år. Men den täcks mer än väl av det nya anslaget på 67 000 kr/år och bortfallet av anordnarbidraget på 54 000 kr/år. Dagersättningen blir oförändrad. Det blir då drygt 20 000 kr/år över för den hälft som går i utbildning. Men det tillkommer någon form av administrationskostnad. Säg att det ändå blir 20 000 kr/år över som då kan öka lönen för dem som ska ha arbete.

Lönekostnaden för S-jobben kan då bli 225 000 kr/år (205'+20'). Pengarna ska också räcka till 31,4 procents arbetsgivaravgifter. Årslönen kan då högst bli 171 000 kronor. Det blir drygt 14 000 kronor per månad. Det räcker inte ens till minimilön. Om några får högre lön än så måste andra få ännu mindre.

Eftersom det redan finns möjligheter att anställa långtidsarbetslösa med 85 procents subvention av lönekostnaden (enligt Hillevi Engström) kommer S-jobben rimligtvis att skapas i den offentliga sektorn med 100 procents subvention. Några jobb på deltid inom föreningslivet kan det också bli fråga om. Det blir knappast några större möjligheter att sänka kostnaderna. Jag har dessutom inte räknat med några avtalsenliga arbetsgivaravgifter som fördyrar kostnaderna och sänker den möjliga kontantlönen.

När Socialdemokraterna påstår att deras nya jobb för de före detta anställda i Fas 3 ska ha "avtalsenlig lön" är det en bluff.  De får ca 14 000 kr/mån som inte ens räcker till minimilön. För arbetare inom den kommunala sektorn var lägstlönen 16 070 kr/mån år 2011 (L&A). S-jobben ligger alltså avsevärt under minimilönen 2013.

Det verkar alltså som om Magdalena Andersson (S) inte riktigt har kunnat beräkna kostnaderna för att "avskaffa Fas 3". En annan indikation på att hon inte riktigt behärskar problematiken är att hon i dagens DN (s 13, ej onl) inte tror att utträngningseffekten blir så stor. Detta motiverar hon med argumentet att det här är "personer som varit arbetslösa i minst 450 dagar, vilket torde begränsa storleken på undanträngningseffekten".  Samtidigt säger hon att fas 3 är en fara för statsfinanserna: "Det är en tickande utgiftsbomb" säger Magdalena Andersson i DN.

Antingen menar Magdalena Andersson att de riktiga jobben som ersätter Fas 3 är produktiva och därför reducerar lönekostnaderna i den offentliga sektorn, vilket är bättre för statsfinanserna än subventioner för inget produktivt resultat. Då blir ett antal personer som nu utför de produktiva uppgifterna arbetslösa. Eller också menar hon att de från Fas 3 är så lågproduktiva efter 450 dagar att man inte kan avskeda särskilt många som redan jobbar. De från Fas 3 tillför då nästan ingenting mer och utträngningen blir liten. Men då blir de nya S-jobben en ännu större "tickande utgiftsbomb" än Fas 3.

Uppdatering 29/9 kl 12:43 - Mer exakta uppgifter ger nästan samma resultat
En finräkning av hur stor ersättningen per person är i fas 3 kan göras med utgångspunkt från att den för kvinnor var 404 kr/d och för män 420 (LO, pdf). Ett ovägt genomsnitt blir 412 kr/d eller med 258 arbetsdagar 106 300 kr/år. Det är 22 300 kr mera än i min ursprungliga kalkyl som byggde på schablonantagandet om 500 kr/d i a-kassa. Den faktiska siffran är ca 634 kr/d. (Siffrorna ligger dock i överkant eftersom ca 6 procent av deltagarna inte får ersättning alls.)

En motverkande effekt finns dock också eftersom det faktiska antalet i fas 3 är något flera eller drygt 32 000 personer. Det medför att de av S tillförda medlen bara räcker till 62 500 kr/person och år istället för 67 000 kr. Följden blir också att tillförseln från anordnarnas indragna ersättning sjunker till 50 000 kr/pers istället för 54 000 kr. För den hälft som ska överföras till utbildning minskar överskottet till ca 11 500 kr/år och pers istället för 20 000 kr/år.

Från den reviderade ersättningen med +22 300 kr/år ska alltså en fördyring med 4 500 + 4 000 + 8 500 kr/år (17 000 kr) subtraheras. Nettot blir 5 300 kr/år eller 440 kr/mån. Efter avdrag för arbetsgivaravgifter när pengarna omvandlas till kontantlön återstår 4 033 kr/år eller 336 kr/mån.  Den genomsnittliga lönen för S-jobben blir då drygt 14 300 kr per månad - fortfarande kanske nästan 2 000 kronor under minimilönen.

Bloggat: Böhlmark, P Andersson, DHE, M Moberg. AB Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

8 Comments:

At 27 september, 2012 18:25, Blogger FASORNA said...

Du missar en sak förutom de pengar som skjuts till så används även den kostnad som annars skulle ha använts till aktivitet stöden i fas 3, S förslag är helt enkelt en omfördelning av bidragen till anordnarna till löner för de som nu i stället ska få riktiga jobb under en begränsad tid. Undrantränging blir det tyvärr hur man än gör men när arbetsgivarna får bidrag för att arbetslösa ska jobba gratis blir undranträngingen total. Ta och kolla upp lite vad det är för typ av verksamhet de sociala företagen bedriver i dag med fas3. De konkurrerar helt med småföretag. Det här kommer som jag har förstått det bara få skötas av föreningar och offentlig sektor. Inte företag som bedriver cafeer, rotreparationer etc etc så som de sociala förertagen gör i dag med fas3

 
At 27 september, 2012 22:54, Blogger Danne Nordling said...

FASORNA, jag kan inte följa ditt resonemang. Per person skjuter S till 67 000 kr/år. Därtill får man disponera de 225 kr/dag som anordnarna av fas 3 skulle ha fått - det är 54 000 kr/år. Slutligen sparar man in betalningen av dagpenning till dagens personer i fas 3 - det är 84 000 kr/år.

Vad skulle formuleringen "så används även den kostnad som annars skulle ha använts till aktivitet stöden i fas 3" kunna avse ytterligare?

Att det blir undanträngning brukar forskningen peka på som ett problem som möjligen kan lindras av att de undanträngda har en starkare förankring på arbetsmarknaden. Men med S-förslaget är det sannolikt att undanträngningen minskar.

Denna minskning beror på att man uppskattar att hälften av dem i fas 3 utför produktivt arbete som konkurrerar med främst småföretag. Detta bortfaller med S-jobben, som ju skapas i den offentliga sektorn. Rimligtvis är det inte jobb som konkurrerar med den privata sektorn som skapas där. Det förbjuder kommunallagen.

Problematiken kokar ner till huruvida de offentliga S-jobben konkurrerar ut redan anställda i offentliga sektorn. Det tror inte Magdalena eftersom de som kommer från fas 3 är så lågproduktiva "efter 450 dagar". De kommer att utföra sådant som den offentliga sektorn med fulla minimilöner hittills inte kunnat prioritera. Det blir dyrt och föga produktivt.
/DNg

 
At 28 september, 2012 08:34, Anonymous Anonym said...

Fas 3 jobbare har väl känt sig drabbade av Alliansens ovilja att ge dem arbetsfritt. Det krävs något som entuiasmerar dem utan att kränka eller tränga undan.
Låt dem vara resurser på äldreboende och i hemtjänsten, eller i förskolor och på skolor. Det är god människovård som krävs , inte produktiva jobb. Vi har en kader unga som behöver komma ut.

 
At 28 september, 2012 13:15, Anonymous Anonym said...

Tycker sossarnas idé om att skicka studentmössor till de som vill är jättebra.

Vilket kunskapslyft, ...som det stora stegt liksom.

Åsså kan ju SSU ta fram mössorna så får vi in lite statlig cash till firman också!

// Conny Ogebratt-Kopparstjärna

 
At 28 september, 2012 17:25, Blogger FASORNA said...

Medelnivän på ersättningen hos de som är i fas3 är ca 9000 efter skatt det innebär att de har aktivitet stöd på ca 13 000 före skatt i medel det gör en inbesparing på aktivitetstödet på i genomsnitt 156 000 per person inte 84 000

 
At 29 september, 2012 00:01, Blogger Danne Nordling said...

FASORNA, du menar alltså att alla de som framträtt från fas 3 med kritik av den löjligt låga ersättningen har fel?

Om man får 13 000 kr/mån i ersättning motsvarar det 605 kronor per arbetsdag. Enligt bestämmelserna ska man få 65 procent av den tidigare dagsersättningen som arbetslös (max 680 kr/d). Om man inte fått a-kassa är ersättningen 223 kr/dag.

Har du belägg för att dessa bestämmelser inte tillämpas? Varifrån härrör uppgiften om en genomsnittsersättning med 13 000 kr/m eller 605 kr/dag?
/DNg

 
At 12 oktober, 2012 20:28, Anonymous Anonym said...

Det som Danne Norling glömmer ta upp är att många i FAS-3 faktiskt inte har nån inkomst i denna syssla.
En del går på försörjningsstöd andra på andra ersättningar som är oerhört låga. De som har mest vilket är en oerhört liten del får ut ca: 11000 kr/ mån.

Det handlar egentligen om ren slavdriveri för att dölja förtrycka och för att dessa inte ska kunna smlas och utföra politiska manifestationer.

Sossarnas tillskott med två miljarder är en förbättring men jag håller med Danne vad blir deras lön som sägs ska vara avtalsenlig.
Som jag antar måste det handla om lönebidrag . men vad blir summan?

Tyvärr så vill ju inte heller Danne propagera för att skatter används för att folk ska få en vettig inkomst.För det är faktiskt folk det handlar om.

Sedan är det inte människor som varit extremt långtidsarbetslösa.
Idag är 2 års arbetslöshet definitivt inget ovanligt, så har det sett ut sedan mitten på 90-talet i princip. Detta på grund av den arbetslinje som lämnades Okt -90

 
At 15 november, 2014 02:39, Anonymous Anonym said...

Är en av alla dessa som är i fas3 träsket.
På min första fas3 placering hamnade jag på ett toppenställe, vilket ledde till förstärkt anställningsstöd under ett år. Givetvis var det för mycket stöd så det inte var tillräckligt för att få ett nytt arbetsvillkor i akassan.
Nu på min andra placering blir man totalt utnyttjad. Man jobbar o sliter 40/tim veckan. Man har noll tid på "arbetstid" att söka jobb, finns inte ens dator för oss "placerade" att nyttja.
Får ut ca 428 kr/dag eft skatt.

Har för mig att de arbetsuppgifter man ska göra inte ska kunna konkurrera med andra jobb. Utan att det ska vara ett mervärdesarbete.
Nu kör man runt i en lätt lastbil och hämtar möbler som en flyttgubbe, dock utan bärselar, kör med rejält överlast för det mesta. Fått beröm 2 ggr och då blir man förskräckt. De skickar ut oss att hämta och packetera dödsbon.
Givetvis ska vi nyttja våra privata mobiler i jobbet.

Hoppas verkligen att fas3 avskaffas, elr vad det nu heter. Och det fort. Nu utför man ju vanliga arbetsuppgifter, arbetar minst lika hårt om inte hårdare än proffsen.

Nä bäst att inte bli för upprörd ;)
Vore ju bra om politikerna kunde se verkligheten, komma dit undercover och se hur det är. Samt leva på våra låga ersättningar.

 

Skicka en kommentar

<< Home