onsdag, september 19, 2012

Var Wittgenstein en genialisk filosof?

Kan Wittgensteins storhet vara en efterhandskonstruktion som Bertrand Russell bidragit till? Texten i hans enda samtida bok gör läsaren skeptisk till vad som är så genialiskt.

I dagens artikel 19/9 "under strecket" i SvD recenserar professor Martin Gustafsson vid Åbo Akademi den nyutkomna biografin över Ludwig Wittgenstein (1889-1951) skriven av Sten Andersson (Filosofen som inte ville tala, 761 s). Boken handlar om personen och inte om filosofin. Men den har åtminstone ett intressant budskap om Wittgenstein - dennes filosofi var inte så genialisk som den gängse uppfattningen bland filosofer vill göra gällande. Det skulle mest ha varit Bertrand Russells erkännande av Wittgensteins storhet som satte prägeln på uppfattningen om författaren till Tractatus logico-philosophicus (på tyska 1921, eng övers 1922).

Bertrand Russell (1872-1970) publicerade hösten 1918 en uppsats om "den logiska atomismens filosofi". Den gick ut på att konstruera ett exakt språk vars grammatiska struktur motsvarade verklighetens logiska struktur. Atomära satser motsvaras av atomära fakta som består av sinnesdata - föremål som vi har kunskap om genom bekantskap. Russell nämner att han vill förklara vissa idéer som han lärt sig av sin vän och lärjunge Wittgenstein. Det anses att de båda lade en grund till vad som senare kunde kallas "ett program för analytisk filosofi".

Men går man till Tractatus blir man skeptisk. Stilen är arrogant och pretentiös i sin korthuggna framställning. Stora delar är svårförståeliga och har mest en associativ funktion. Det är en sorts poesi. Så har också poeten U K O Nilsson tolkat åtminstone hälften av Tractatus (bart sept-11). Det är nog mera Russell som tolkat in genialiteten hos Wittgenstein efter sina samtal med denne. Möjligtvis skulle man med denna bakgrund kunna få bekräftelse för någon sorts storhet genom att läsa texten i Tractatus. Besvärande för storhetsuppfattningen är dock att den "sene Wittgenstein" ville ta avstånd från den ursprungliga rena språkteorin. Han lanserade härvid uppfattningen att det finns en rad olika "språkspel". Russel var inte med på noterna.

Inte heller den sene Wittgenstein var egentligen särskilt genialisk. Han pekade t ex på att språket har olika funktioner som inte bara går ut på att beskriva ett faktaförhållande. Ett favoritexempel var att språket kunde användas för att "ge order". Detta kallas numera att språket har en performativ funktion. Men samtidigt som Wittgensteins filosofi härskade i Cambridge efter kriget framträdde en (mera kvalificerad?) filosof i Oxford vid namn John Langshaw Austin (1911-1960). Tydligen har man trott att Wittgenstein påverkat Austin, vilket även den kritiske Sten Andersson nämner i sin bok. Men detta är knappast korrekt vilket Martin Gustafsson påpekar.

Mitt intryck är att Austin med sin teori om språkets "illokutionära" funktioner är mycket mera klargörande än Wittgensteins. I den postumt utgivna föreläsningsserien How to Do Things With Words nämner Austin en hel rad performativa talhandlingar: att avge löften, uppmana, slå vad, gratulera, varna, tacka, nominera, annullera, inlägga veto, medge, garantera, välkomna, gissa, intyga. Att påstå något som är sant eller falskt är bara en funktion bland många.

Jag kan inte undgå intrycket att Wittgensteins storhetsstatus är en konstruktion som kunnat fortleva genom alltför okritiska efterföljare som kanske gillat hans oklara framställningssätt. En av dem är Yrsa Neuman, sekreterare i Nordiska Wittgensteinsällskapet, som uppträdde idag i Nordegren i P1 (lyssna). Hon är också forskare vid Åbo Akademi och försvarade Wittgenstein mot Andersson. För övrigt gäller något liknande för Hegel (bart aug-12) som genom sin oklarhet blir extra hyllad.

Läs även andra bloggares åsikter om , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 20 september, 2012 09:29, Blogger sven said...

Han verkar vara en ordmärkarfilosof.
Det är tråkigt med sådan filosofi.
Men han har ett klatchigt namn och ett intressant liv.Det är ju ofta så att en filosofs eller författares liv är mer intressant än hans verk.

 
At 20 september, 2012 10:41, Anonymous Anonym said...

"Bertrand Russell" stavas just så, med två L.

 
At 20 september, 2012 12:47, Anonymous Olli Lagerspetz said...

Frågan om Wittgenstein var ett geni slår mig som ett ganska meningslöst sätt att närma sig hans (eller någon annans) produktion. Det viktiga är vad han sade och huruvida det han sade var riktigt, eller på annat sätt värdefullt, och kan leda forskningen framåt. En viktig insikt som han utvecklar under sin senare tänkarkarriär är poängen att, om jag vill veta vad ett uttryck betyder så bör jag se på dess användningar i sammanhang. Det här är inte en trivial poäng, även om den kan se så ut, eftersom det är vanligt i filosofin (och i annan forskning) att tänka sig att ord och satser har fasta betydelser (eller kan ev visas vara meningslösa) oberoende av vem yttrar dem och i vilket syfte. Följden av Wittgesteins kritik blir att många av de frågor som filosofer och andra sysslar med visar sig vara meningslösa eller av obestämt innehåll eftersom sammanhanget saknas. Det är inte heller enbart en lingvistisk poäng, och inte samma poäng som Austin gjorde.

 
At 21 september, 2012 16:10, Blogger Danne Nordling said...

Wittgenstein har sannolikt bidragit mera till den meningsfulla filosofiska utvecklingen än Hegel. Men hyllningarna till Wittgenstein som särskilt utmärkande blir svåra att förstå när man går till hans texter eller till bedömare som försöker förklara vad det egentligen är som han åstadkommit.

Radioinslaget där Sten Andersson uppträdde var därför avvikande genom sin kritiska ton.

Jag blir inte klok på om det finns någonting konkret i Tractatus som har bestående värde. Det verkar inte heller som om W själv ansåg det.

Återstoden är den sene W som naturligtvis har gjort insatser inom den filosofiska semantiken. Men vilka är dessa och hur skiljer de sig från vad Austin kom fram till? Var Wittgensteins semantisk-teoretiska insatser dessutom särskilt framstående?
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home