söndag, februari 07, 2010

Sverige klarade sig hyggligt jämfört med utlandet

I OECD:s välståndsliga går Sverige från 12:e till 11:e plats trots att BNP per capita har minskat i relation till snittet. Det beror på att USA klarat sig bättre än de mindre länderna. Dessutom har vår konsumtion inte minskat mycket. Det är lagren och investeringarna som minskat BNP.

Siffrorna för OECD:s välståndsliga visar att det går dåligt för Sverige (rapporten, pdf). Från 2007 till 2009 har Sveriges relativa läge för BNP per capita i förhållande till genomsnittet sjunkit från 111 till 107 procent. Men samtidigt har Sverige tagit sig upp från 12 till 11 plats i välståndsligan (räknat på exakta siffror).

En orsak till att det ändå gått bakåt för Sverige i relation till genomsnittet är att vi fått sämre betalt för exporten och fått betala mer för importen genom kronans försvagning. Detta har dock uppvägts av att exporten kunnat hållas uppe och importen har minskat mera än exporten 2009. Anders Borgs förklaring i SvD idag är inte självklart uttömmande.

Socialdemokratiska kommentatorer menar dock att regeringens politik är helt misslyckad. Det Svenska välståndet har sjunkit i klass med dem som klarat sig sämst (ex bloggaren Roger Jönsson). Men tittar man på hur BNP har utvecklat sig i volym är Sverige inte särskilt dåligt ute. År 2008 minskade Sveriges BNP med 0,2 procent. EMU-länderna ökade med 0,6. År 2009 minskade Sverige med 4,3 procent mot EMU-ländernas minskning med 4,0. Och för 2010 förutses en ökning för Sverige med 2,3 mot bara 1,1 procent i EMU-länderna (källa Swedbank, pdf).

Det är naturligt att ett litet exportberoende land träffas hårdare av en minskning av importefterfrågan i världen. Dessutom har Sverige en exportvarusammansättning som domineras av investeringsvaror, lastbilar och personbilar. Det är sådana varor som andra länder i första hand drar ner importen på när tiderna blir osäkra och företagen får överkapacitet. Sådana effekter har USA bättre kunnat undvika (delvis genom ett gigantiskt stimulanspaket). Eftersom USA väger tungt i OECD:s genomsnitt för BNP per capita har länder som Sverige sjunkit i relation till snittet.

Har Sverige då inte blivit fattigt på kort sikt? Om vi tittar på orsakerna till BNP-minskningen så är orsaken i första hand att vi i Sverige tagit ut varor från lagren (eller åtminstone minskat lagerinvesteringarna), se nedanstående diagram från Swedbank:


Vi ser också att en väsentlig orsak till minskningen av BNP 2009 var nedgången i investeringarna. Det gör inte medborgarna fattiga på kort sikt. Om det var dåligt för Sverige att minska investeringarna och lagren när tiderna var sämre än någonsin sedan 1930-talet avgörs av om vi missar produktion i framtiden därför att våra företag slår i kapacitetstaket och inte kan producera trots att mera efterfrågas. Det är inte självklart att så sker. Uppgången kan bli lugn och investeringarna kan hinna öka för att kunna möta efterfrågan när den väl kommer igång.

En liten miss har dock regeringen gjort. Genom att gör dystra prognoser och tala om "skitår" samt vara försiktig med stimulansåtgärder har hushållens sparande i Sverige ökat onödigt mycket. Detta har dock haft en marginell effekt på BNP-utvecklingen. Det är ju inte heller något som oppositionen skulle ha gjort annorlunda. Tvärtom har Tomas Östros upprepade gånger varnat för att budgetunderskottet riskerar att bli för stort genom regeringens politik.

Andra artiklar: AB, DN, Kulturbloggen, Jinge, P Andersson

Andra bloggar om: , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

15 Comments:

At 07 februari, 2010 17:43, Anonymous PetterM said...

En liten fråga:
Beror inte en stor del av den för Sverige lite större minskningen i BNP/capita på att vår krona fallit mot euron? Detta är naturligtvis inte bra i längden men en stor del av vårt välstånd består ju av konumtion av inhemska tjänster och de har ju inte blivit dyrare.

 
At 07 februari, 2010 20:44, Blogger Danne Nordling said...

PetterM, prisförändringar ska elimineras av de köpkraftspariteter (PPP) som OECD använder. Det som kan påverka är den terms of trade-försämring som inträffat - speciellt den som beror på att Sverige står utanför EMU. Men såvitt jag förstår är denna effekt begränsad till nettoexporten. Vi får mindre betalt för exporten pga kronans fall och får betala mer för importen. Värdet för nettoexporten ingår i BNP.

Det kan bara röra sig om en liten effekt, som motverkas av att volymerna påverkas i motsatt riktning. Därför tror jag att Borgs förklaring med hänvisning till kronkursen är alltför enkel.
/DNg

 
At 07 februari, 2010 21:04, Anonymous Anonym said...

Dessutom är det väl så att Sverige kan komma snabbare tillbaka eftersom statsstöden varit mindre?

Problemen tycker jag är att regeringen liksom sossarna inte stimulerar medelstora företag att expandera

 
At 07 februari, 2010 23:23, Anonymous Arbetaren said...

Roger Jönsson brukar jag läsa när jag letar efter dåliga och idiotiska socialdemokratiska argument.

 
At 08 februari, 2010 02:39, Blogger Danne Nordling said...

Om man får tro finansdepartementets och Borgs prognoser ska BNP 2010 öka med mer än 3 procent. Det tyder på väsentligt bättre expansionstakt än de flesta industriländerna i Swedbanks översikt.

Hur detta är kopplat till stödåtgärder är dock inte entydigt. De "åtgärder" som bygger på automatiska stabilisatorer är knappast av karaktären att de underlättar en expansion. Arbetsmarknadsutbildning kan däremot vara till nytta. Åtgärder som underlättar för bankerna att ge krediter till normala företag så att de inte går i konkurs innan uppgången kommer underlättar också en expansion.

Stora satsningar på mer eller mindre permanent extra offentlig verksamhet som kommer igång när expansionen ändå börjar hade naturligtvis varit skadliga. Det är vad som förknippas med klassisk socialdemokratisk "stabiliseringspolitik". Sådant är vi dessbättre förskonade ifrån den här gången.
/DNg

 
At 08 februari, 2010 12:47, Blogger Bengterikj said...

"Därför tror jag att Borgs förklaring med hänvisning till kronkursen är alltför enkel."

Är Anders Borg

a) inkompetent - trots allt

b) talande mot bättre vetande - populist

c) trängd?


Roger Jönsson, haha ..

 
At 09 februari, 2010 16:50, Blogger Danne Nordling said...

Bengterikj, Borgs uttalande är sannolikt en kombination av a) och c).

Det finns en utbredd felaktig uppfattning om hur växelkursförändringar påverkar välståndspositionen för ett land. Utgångspunkten för denna är att en depreciering av valutan gör importen dyrare. Svenskarna "blev fattigare eftersom deras inkomster inte räckte lika långt som förr när det gällde att köpa importerade varor och tjänster". Citerat från Carl B Hamiltons blogg:
http://hamiltonsblandning.blogspot.com/2010/02/tapp-for-svenskt-valstand.html

Om en professor i nationalekonomi inte förstår vitsen med köpkraftspariteter kanske man inte kan fordra att en finansminister i en trängd situation ska klara det.

Det är ju för att undvika tämligen kortsiktiga förändringar i valutakurserna som PPP används. Vad man vill jämföra är BNP i löpande pris med hjälp av vad medborgarna kan köpa för sina varor i olika länder. Ett exempel:

Om en Big Mac kostar 50 kr i Sverige skulle den kosta $7.14 för en amerikan med kursen 7 kr/dollar. Men om den kostar $5.40 i USA blir köpkraftspariteten 9,26.

Svenskens 50 kr räcker alltså för att både köpa en hamburgare värd 50 kr och ytterligare varor för $1.74 när han kommer till USA.

Den svenska köpkraftspariteten försämrades dock bara från 9,10 kr/d 2007 till 9,35 kr/d 2009, dvs en ökning med 2,7 procent. Samtidigt uppger Hamilton att kronan försvagades med 15 procent och bidrog till tappet i välstånd.

Detta betyder att de importprishöjningar som kronförsvagningen borde ha lett till inte slog igenom särskilt mycket på de priser som ligger till grund för köpkraftspariteterna.

Till detta kommer effekter på exporten minus importen vid beräkningen av BNP. En depreciering minskar initialt exportvärdet men simulerar en volymökning. Likaså ökar importvärdet men på sikt reduceras importvolymen. På kort sikt verkar det som om BNP-värdet reduceras något.

Min bedömning är att dessa effekter är små och inte den dominerande förklaringen till att Sverige tappat i relativ BNP-utveckling 07-09.
/DNg

 
At 11 februari, 2010 13:11, Blogger Nils Lindholm said...

Är det OM jag far utomlands och köper eller vad importerade varan kostar över disk i Sverige.

Har priset på hamburgaren sänkts i Sverige?

Vem tar 'smällen'?
Nån gör det.
iaf. mot EUR o USA

 
At 16 februari, 2010 22:48, Blogger Danne Nordling said...

Nils Lindholm, den köpkraftsparitetsmotiverade växelkursen mot USD är nästan 10 kronor per dollar. Men vi betalar bara drygt 7 kronor. Därför är våra pengar ~40 procent mer värda i USA. Det bör man komma ihåg när någon gör omräkningar av dollar till kronor, t ex när någon amerikans inkomster ska uttryckas i kronor.

Amerikaner tjänar mer än vi tror. Men när de kommer till Sverige är deras pengar mindre värda än i USA.

Vi tycker att hamburgarna är billiga i USA och de har blivit billigare trots att vår BNP utvecklats sämre än USA:s. Det beror på växelkursen som lever sitt eget liv.

BNP innehåller dock så mycket annat som medborgarna inte omedelbart har nytta av. Att köpkraftsjustera BNP är enbart ett första grovt sätt att göra jämförelserna bättre. Men det är egentligen ogörligt att jämföra de här OECD-siffrorna för att få en uppfattning om hur den ekonomiska politiken lyckats under finanskrisen.
/DNg

 
At 21 februari, 2010 20:17, Anonymous Torbjörn Bergman said...

Sverige är exportberoende och bör följdriktigt bete sig "ryckigt" i en sådan här rankning. OECD säger f.ö. att variabeln ej ska användas till rankning.

Men om man tar sig tid att jämföra placeringen i samma fas av konjunkturcykeln, så finner man:

efter nittiotalskrisen: 13-14
efter dippen runt år 2000: 13
mitt under den värsta krisen i mannaminne år 2009: placering 11

Av detta sluter sig vänstermedia till att "Sverige hanterat krisen sämre än andra"
Det är en felaktig slutsats.

 
At 21 februari, 2010 21:04, Anonymous Torbjörn Bergman (M) said...

Här har jag lagt ett diagram som visar placering över tid:

http://www.facebook.com/notes/torbjorn-bergman/sverige-upp-i-oecds-valstandsligan/10150108327460241

ekots rapportering jämförde konjunkturtoppen 2007 med dalen 2009, det är fel. Jämför man topp med topp, eller dal med dal, så klättrar vi.

 
At 25 maj, 2010 08:02, Anonymous Anonym said...

We should be painstaking and perceptive in all the information we give. We should be signally aware in giving opinion that we would not about of following ourselves. Most of all, we ought to evade giving advisor which we don't tag along when it damages those who take us at our word.

ratchet wrench

[url=http://ratchet-wrench-95.webs.com/apps/blog/]ratchet wrench[/url]

 
At 17 juni, 2010 22:12, Anonymous Anonym said...

A gink begins icy his perceptiveness teeth the initially chance he bites off more than he can chew.

 
At 23 juni, 2010 11:04, Anonymous Anonym said...

To be a upright benign being is to have a amiable of openness to the in the seventh heaven, an gift to trust aleatory things beyond your own pilot, that can govern you to be shattered in unequivocally extreme circumstances pro which you were not to blame. That says something very important thither the get of the righteous compulsion: that it is based on a trust in the up in the air and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a plant than like a treasure, something somewhat dainty, but whose acutely particular handsomeness is inseparable from that fragility.

 
At 05 juli, 2010 11:23, Anonymous Anonym said...

Work out ferments the humors, casts them into their meet channels, throws substandard redundancies, and helps feather in those hush-hush distributions, without which the solidity cannot subsist in its vigor, nor the man fake with cheerfulness.

 

Skicka en kommentar

<< Home