söndag, mars 03, 2013

SvD: krediter för stabilisering är osunda

Krönikören Cervenka sprider oförtröttligt myten att krediter är farliga - även då de tas för att stabilisera utvecklingen i en ekonomisk kris.Är penningpolitik i princip osund? Hur skulle alternativet se ut?

I SvD skriver krönikören i Näringslivs-delen Andreas Cervenka ännu en kritisk artikel 3/3-13 om låntagning och krediter. Rubriken är "Faran med minsta motståndets politik" och artikeln går ut på att det är bättre att ta ett litet obehag nu och ha det skönt senare än att ha det skönt nu och desto jobbigare senare. Problemformuleringen är försåtlig eftersom nästan ingen torde förorda den senare vägen.

Varför har då politikerna och även allmänheten skuldsatt sig så in i helskotta (mer än 300 procent av BNP i de flesta av västländerna)? Det brukar Cervenka inte ge något svar på utöver att antyda att både politiker och allmänhet är moraliskt fördärvade, vilket möjligen är en följd av systemet med "fiat-valuta".

En stat kan sätta sig i skuld för att dess politiker ska kunna lansera populära reformer utan att komma med impopulära skattehöjningar som ska finansiera reformerna. Sådant förekommer i retoriken från oseriösa politiker. Sålunda lovade Silvio Berlusconi att han skulle kontant återbetala fastighetsskatten för 2012 och Beppe Grillo lovade att införa en medborgarlön för alla om 1 000 euro per månad. Men i praktiskt handlande förekommer inte prov på sådan politisk moral särskilt ofta. Pekandet på denna möjlighet måste istället främst ses som ett retoriskt knep för att diskreditera låntagning i största allmänhet.

Det är i situationer med konjunkturnedgång eller när svår ekonomisk kris står för dörren som det i första hand blir aktuellt för en stat att låna för att finansiera utgifterna. Och dessa är ofta reguljära eller motiverade för att minska redan ökad arbetslöshet - inte för att finansiera populära reformer. Dessutom kan centralbanken sänka räntan för att i en ekonomisk nedgång motverka den konsumtionsminskning som en orolig allmänhet gärna sätter igång med och som skulle förvärra nedgången. En del ekonomer menar att också företagen skulle vilja investera mera när räntan är låg. Det tror jag inte mycket på eftersom det ofta sker räntehöjningar inom något år som upphäver mycket av de redan begränsade fördelarna i en investeringskalkyl med något lägre ränta.

För privatpersoner finns det också en strukturell komponent i låntagningen. Den fortskridande förstärkningen av attityden  att alla ska bli medelklass och få åtnjuta "ökad jämlikhet" driver fram både lånefinansierad konsumtion och bostadsköp på ett sätt som inte förekom för ett antal årtionden sedan. I länder där medelklassen anses fått för små löneökningar genom att t ex vinstandelen i företagen ökat ses det särskilt motiverat för medelklassen att istället lånefinansiera konsumtionen av den ökade produktion som är nödvändig för att hålla uppe tillväxten.

Det verkar också finnas en strukturell komponent i staternas låntagning. Sedan mitten av 1970-talet har den dittills sjunkande statliga belåningsgraden i G20-länderna börjat öka på ett iögonenfallande sätt (bart apr-12). Orsakerna kan knappast vara en plötslig försämring av politikernas moral i början av 70-talet. Uppenbarligen måste någon mera substantiell bakgrundsfaktor ha förändrats. Det jag kan peka på är undergången för Bretton Woods-systeemet vad gäller den internationella valutaordningen. Men forskningen har inte fört ut någon tydlig förklaring till vilka mekanismer som skulle verka i sammanhanget.

Krönikören Cervenka i SvD verkar dock i första hand vara ute efter att brännmärka förre Fed-chefen Alan Greenspans penningpolitik och hans efterföljares, Ben Bernankes, kvantitativa lättnader.   Även ECB-chefen Mario Draghi får sig en släng av sleven. Dennes garanti att sätta igång "den elektroniska sedelpressen" gav upphov till, påstår Cervenka, den "felaktiga slutsatsen att någon räddning inte längre var nödvändig. Alla hot tycktes ha upplösts i tomma intet. Hurra! Kriskänslan försvann."

Det finns förvisso olika ingångar till att kritisera penningpolitikens utformning i stabiliseringspolitiken och även avvägningen mellan penning- och finanspolitiken. Vice Riksbankschefen Lars EO Svensson hävdar att penningpolitiken i USA inte orsakade finanskrisen (bart sep-09). Att hänvisa till en enda tidig kritiker (William White) som skulle ha menat att finanskrisen skulle ha orsakats av Greenspans lågräntepolitik i början av 00-talet är då knappast seriöst. Och än mindre seriöst är det att påstå att "hypersnabb kredittillväxt varit den accepterade metoden att bygga välstånd". Verkligheten är mycket mera komplicerad än så.

 Tanken med låga räntor i stabiliseringspolitiken är inte, som Cervenka påstår, "att låna lite av  morgondagens efterfrågan i ekonomin och njuta av den redan idag. Det normala är att ersätta en del av konsumtions- och bostadsefterfrågan med lättnader som håller uppe efterfrågan - inte öka den på morgondagens bekostnad. Är centralbanken oförsiktig kan det dock öka instabiliteten. Det är en fråga om kompetens och inte principer. Ibland hotar systemförstörande finansiella kriser. Då finns det anledning att gå in med t ex kvantitativa lättnader för att bevara grundstrukturen i det finansiella systemet. Skulle detta tillåtas gå under till stora delar kommer den reala ekonomin att påverkas synnerligen destruktivt med konkurser och exploderande arbetslöshet som följd. Att motarbeta uppkomsten av en omfattande "credit crunch" har mest att göra med att rädda det grundläggande välståndet - inte att låna av framtidens välstånd.

Om politikerna tror att det mesta löser sig automatiskt när istället en självförstärkande negativ spiral initieras kommer naturligtvis fler perioder med extra stor låntagning att uppstå. Skulderna hinner då inte amorteras ner förrän en ny skuldsättningsperiod inträder. Staternas belåningsgrad ökar i så fall trendmässigt. Det är därför av största vikt att undvika större obalanser i förväg. Med stor lånebelastning redan inledningsvis blir det svårare att bekämpa begynnande kriser.

Alternativet är att pröva en helt passiv politik. Den leder till svåra sekundära effekter som inte har med den initiala krisen att göra. Rimligtvis kommer en sådan politik att inte ta tillvara produktionspotentialen som en mera försvarsinriktad politik skulle innebära. Så varför skulle vi pröva något sådant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

26 Comments:

At 03 mars, 2013 23:52, Blogger Per-Olof said...

"Vice Riksbankschefen Lars EO Svensson hävdar att penningpolitiken i USA inte orsakade finanskrisen."

- Ända sedan amerikanska centralbanken sänkte räntan kraftigt efter 11/9 2001, har åtskilliga skribenter på mises.org varnat för att denna sänkning med tiden skulle skapa en ekonomisk kris. Exempelvis William L. Anderson skriver 2001-10-31:

"By performing aggressive open market operations and by forcing interest rates below the rate of inflation, all of which are increasing the U.S. money supply at very high rates, the Fed is basically setting the stage for the next wave of malinvestments--even before investors have had the opportunity to malinvest their funds!"

http://www.mises.org/daily/815/What-To-Do-About-the-Recession

 
At 04 mars, 2013 01:06, Anonymous m96 said...

Krediter i sig behöver ju inte vara ett problem.. OM de går till rätt grejer. Problemet nu är ju att de inte gör det.. och har inte gjort på väldigt länge. Bara att kolla huspriserna tex. Helt improduktiva ting. När man finansierar sånt med krediter.. då lånar man av framtiden. För detta improduktiva måste betalas tillbaka till bankerna med ränta (tyvärr, med nuvarande system).. och det måste komma från nån form av produktivitet i slutändan. Eftersom denna produktivitet inte finns för tillfället uppenbarligen.. eftersom finanserna inte går ihop på olika ställen i världen.. så lånar man och får betala med ränta längre fram. Eller kommande generationer får göra det. Krediterna har uppmuntrat fel beteende och fortsätter att göra med alla stimulanser som lanserats. Vi finansierar ting som inte bär sig på egen hand. Sånt faller tillslut. Vi har lånat hela vår penningmängd av bankerna vid det här laget.. så jo.. det är problem av aldrig tidigare skådad omfattning med dessa krediter, på det sätt de delats ut vill säga. Det har gått så långt att krediterna är hela vår penningmängd i princip. Bankerna har tillåtits att ihop med låntagarna bestämma mängden av dem samt vart de ska gå.. i vinstsyfte. Slutresultatet börjar vi se nu. Folk har inte råd med nåt längre pga att deras löner inflaterats bort så att de inte ens längre har råd att köpa en sån fundamental sak som en bostad för egna pengar, år 2013. Fullständigt otroligt. Folk har för lite pengar och för mkt skulder. Tyvärr går det inte att ändra på detta med nuvarande system då våra betalningsmedel skapas som en skuld till bankerna. Dvs finansindustrin tillåts växa på den produktiva verksamhetens bekostnad och har utvecklats till en gigantisk parasit som suger ränta ur allting.. och som just nu håller på att ta död på sitt eget värddjur.

 
At 04 mars, 2013 08:54, Anonymous Anonym said...

Om jag säljer mitt hus så gör jag det till en yngre medborgare.
Kanske köper jag en mindre lägenhet men resten kan jag leva gott på.
De som köper kan välja mellan nyproduktion eller mitt hus.
Om de finner mitt hus attraktivt trots det hutlösa pris jag ser att man kan få, så köper de av mig.

Så frågan är är det orimliga priser på husen?
Är det orimligt att låna till denna kostnad?

 
At 04 mars, 2013 09:34, Anonymous Anonym said...

Några tankar på området:

1.) Det finns enligt min mening ett problem med staters skuldsättning, men det är subtilt - d.v.s. att vissa stater har en tendens att gradvis öka skuldsättningsgraden över varje konjunkturcykel.

T.ex. har inte Italiens stora skuldryggsäck som nu orsakar problem byggts upp i och med någon sentida underskottspolitik.

Det handlar om gamla skulder som rullats över, och som man på grund av strukturella faktorer (mina gissningar: åldrande, Euron) inte förmått få ner under de goda tiderna.

Även Storbritannien hade troligtvis mått bra av en mer konservativ finanspolitik under de goda åren. Nu stod både Storbritannien och Italien illa rustade när krisen väl kom.

I t.ex. Spaniens fall fanns dock inte denna faktor, utan här var det den privata finanskrisens enorma styrka som drog upp statsskulden kraftigt på kort tid.


1b.) För Spaniens, Greklands, Frankrikes och Italiens del är naturligtvis Eurozonens dysfunktionella centralbankssystem en kraftigt förvärrande faktor.


2.) Det stora problemet ligger emellertid på de privata kreditmarknaderna. Problemet är risk.

Stora privata skulder kan på grund av banksystemets inneboende instabilitet krascha ekonomin om det t.ex. sker en plötslig realräntechock (Sverige 89) eller om man på ett spektakulärt sätt underskattat kreditrisken i en stor del av skuldstocken (USA 2007).

Kreditexpansion kan därför under vissa omständigheter också innebära en kraftig riskexpansion. Det är dock inte givet - om förutsättningarna är goda i grunden behöver inte en kreditexpansion föra med sig en signifikant ökad risk för att kreditsystemet kollapsar.

Allt annat lika kan vi dock anta att ökad skuldsättningsgrad även ökar risken, men beroende på de underliggande faktorerna kan skillnaden i risk vara enorm.

3.) Problem 1.) och 2.) interagerar sedan såtillvida att länder som redan skulsatt det offentliga kraftigt innan krisen slår till har mindre manöverutrymme när det gäller att hantera finanskrisen.

/Ekon

 
At 04 mars, 2013 13:36, Anonymous Groda.eu said...

"Sedan mitten av 1970-talet har den dittills sjunkande statliga belåningsgraden i G20-länderna börjat öka på ett iögonenfallande sätt ... forskningen har inte fört ut någon tydlig förklaring till vilka mekanismer som skulle verka i sammanhanget."

Vad sägs om inflation? På 70-talet var inflationen hög. Före och efter var den låg. Även om nationalekonomer gärna påstår att endast realräntor är viktiga så tror jag att många privatperoner och företag räknar på antal kronor dom måste betala per år för ett lån. Tänker man så har man råd att låna mer när inflationen är låg

 
At 04 mars, 2013 16:22, Anonymous Anonym said...

Per- olof
Du klarar inte ens av grundskolans mattebok.
Den sjuka ideologin att penningmängden inte får öka men att lönerna får öka är helt omöjligt enligt matematiska lagar.
Vi gör som du vill och fryser M
Vi ökar sen statsministerns lön med 3% per år.
Barn kan räkan ut att hans lön då blir större än M, den österikiska teorin är ett skämt.


Danne har rätt.
Krediterna måste öka eller så får man öka mängden pengar med QE eller så får RB helt enkelt ge pengar till staten.
På vilket sätt M ska öka kan man diskutera men M måste öka när lönerna ökar och befolkningen och ekonomin växer.
Crervenka och mises har en sak gemensamt dom förstår inte mycket om nationalekonomi.

Varför kan inte mänskor tänka själva, meses klarar inte ens av att förstå matteboken.

 
At 04 mars, 2013 16:29, Anonymous Anonym said...

Danne
"En del ekonomer menar att också företagen skulle vilja investera mera när räntan är låg. Det tror jag inte mycket på eftersom det ofta sker räntehöjningar inom något år som upphäver mycket av de redan begränsade fördelarna i en investeringskalkyl med något lägre ränta."

Utvekla det gärna, räntan måste spela en viss roll.

 
At 04 mars, 2013 20:50, Anonymous m96 said...

Re: At 04 mars, 2013 08:54, Anonymous Anonym

Orimligt o orimligt.. ohållbart är väl en bättre benämning. Vi klarar inte av att omfördela hur mkt pengar som helst till bankerna. Det är ju rätt tydligt att vi nått gränsen.. Förr eller senare räcker ju inte lönen.

 
At 04 mars, 2013 21:02, Anonymous m96 said...

Re: At 04 mars, 2013 16:22, Anonymous Anonym:

Cervenka o Mises har ju fattat betydligt mer än alla ekonomer som styr nu iaf. Deras göranden har vi ju facit på nu och det håller på att gå fullständigt åt helvette pga att deras läroboksteorier inte har nån som helst koppling till verkligheten. En del verkar tro att jordens resurser ökar om man trycker mer pengar osv. Vilken idiot som helst, som INTE läst nationalekonomi, fattar att när hela samhällets pengar (krediter, eller skulder på pengar mer korrekt)) går till helt improduktiva ting som finansindustrin och prisökningar på bostäder, då går det åt helvette förr eller senare. Sen försöker man lösa problemen genom att spä på detta ännu mer med ännu mer krediter. Självfallet går det åt helvette. Folk är REDAN maximalt skuldsatta.. vi behöver I-N-T-E mer krediter (skulder)..vi behöver mer pengar. Krediterna är själva problemet! Eftersom de är en skuld till bankerna.. och därmed suger ut pengar ur vanligt folk konstant! Det är detta som inte är hållbart. Vi ska inte låna hela vår penningmängd av bankerna, så enkelt är det! De ska inte suga ut systemet mer och mer för varje år. Självfallet är det bara en tidsfråga, när så sker, innan det rasar. Det är inget komplicerat.

 
At 05 mars, 2013 04:18, Anonymous Anonym said...

m96
Om vi gör som cervenka och meses vill så går värden under.
Dom vill inte öka mängden pengar men dom vill att vi ska öka våra löner.

Räkna så ser du att deras ideologi är omöjlig.
Om 6ooår så är mängden pengar lika stor som nu.
Det är deras teori och åsikt, dom vill ju inte öka mängden pengar.

öka statsministerns lön med 3% per år så blir hans lön större än alla pengar som finns.

148000kr i månadslön öka den med 3% i 600år
ta fram miniräknaren 148000*1,03^600 hans lön är då större än alla pengar som finns, cervenka och meses kan inte tänka längre än dit näsan räcker.
Kan man inte tänka själv så går man på cervenkas dumheter, tänker man själv så ser man att han omöjligt kan ha rätt för det strider mot matematiklagarna.

Du kan öka mängden pengar med krediter eller så ger riksbanken staten pengarna, välj själv.

 
At 05 mars, 2013 15:13, Blogger Danne Nordling said...

Cervenka och 'Mises' lider av att de nästan alltid säger samma sak på litet olika sätt: ökade krediter är förkastliga. Självklart är en större skuldbelastning vanskligare än en mindre. Men att konstatera detta gång på gång tillför inte mycket till analysen av dagens konkreta problem.

Vi kan naturligtvis önska att dagens situation inte skulle ha uppstått genom något som hade gjorts annorlunda i början av 00-talet. Men det är ett typexempel på önsketänkande.

Den intressanta frågeställningen är vad som borde göras idag. Är det att bedriva ännu mer rigorös åtstramningspolitik av den modell som gjordes i Tyskland i början av 30-talet? Montis politik i Italien är en modern variant. Demokratin tycks förhindra sådan drakonisk politik.

Varför analyserar man inte dagens stabiliserande möjligheter mera konkret? Och borde man inte försöka "se igenom" de konventionella föreställningarna om hur den finansiella ekonomin fungerar?

Ett intressant exempel är Cypern som nu anses behöva ett extra års BNP i stöd från utlandet. Ska cyprioterna fördubbla sin levnadsstandard tillfälligt? Eller vad handlar det om?
/DNg

 
At 05 mars, 2013 17:13, Anonymous Anonym said...

Grekland är nu ett uland.
Se fakta det är ett misslyckande för cervenka och meses det är deras ideologi som härskar i Europa.
Det har Merkel ordnat.

Mängden pengar får inte öka skriker alla, nu har vi facit på dumheten.
”Grekland är ett u-land”
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/fondforvaltare-grekland-ar-ett-u-land_7965968.svd

Ska vi få fart på ekonomin så måste kreditgivningen till företagen fungera, QE och eventuellt att riksbankerna ger staterna lite pengar kan behövas.


"Självklart är en större skuldbelastning vanskligare än en mindre."
Detta är helt riktigt, men i en depression så kan sedelpressen användas och det gör inte staten skuldsatt.
Inflation blir det inte när det är massarbetslöshet, nairu dämpar lönerna nu.

Sitter Merkel kvar då har vi en ny 30talsdepretion.
Utanför Europa så går det bra för många ekonomier, varför kan dom aldrig inse att det är fel på deras ekonomiska politik?

 
At 05 mars, 2013 17:14, Anonymous Anonym said...

Grekland är nu ett uland.
Se fakta det är ett misslyckande för cervenka och meses det är deras ideologi som härskar i Europa.
Det har Merkel ordnat.

Mängden pengar får inte öka skriker alla, nu har vi facit på dumheten.
”Grekland är ett u-land”
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/fondforvaltare-grekland-ar-ett-u-land_7965968.svd

Ska vi få fart på ekonomin så måste kreditgivningen till företagen fungera, QE och eventuellt att riksbankerna ger staterna lite pengar kan behövas.


"Självklart är en större skuldbelastning vanskligare än en mindre."
Detta är helt riktigt, men i en depression så kan sedelpressen användas och det gör inte staten skuldsatt.
Inflation blir det inte när det är massarbetslöshet, nairu dämpar lönerna nu.

Sitter Merkel kvar då har vi en ny 30talsdepretion.
Utanför Europa så går det bra för många ekonomier, varför kan dom aldrig inse att det är fel på deras ekonomiska politik?

 
At 05 mars, 2013 19:36, Anonymous m96 said...

Anonymous & Danne:Jag har inte läst Cervenka uttrycka nåt om penningmängden.. Däremot om skuldmängden. Med nuvarande system råkar detta dock vara samma. Men det är ju det som är problemet. Mer pengar = Mer skuld. Folk, eller hela systemet, klarar inte av mer skuld.. uppenbarligen. Klart man är emot ökad kreditmängd i det läget. Eftersom dessa är en skuld. De öses ju ut till alla möjliga dumheter. Klart de inte kommer kunna betalas tillbaka med ränta då. Men det betyder ju inte att man behöver vara emot mer pengar.. för samtidigt har folk för LITE pengar. Men mer pengar = ökad skuld med nuvarande praxis. Som att dricka saltvatten för att man är törstig. Detta måste ändras. Det är det fundamentala problemet. Det enda de privata bankerna ger ut är skulder. O det är numera vår penningmängd.Sen kan man iofs kanske fundera på om det på längre sikt ändå kan komma nåt bra ut ur detta.. mindre pengar tvingar fram besparingar.. eller effektiviseringar.. vilket kan vara bra, om de görs rätt.. med tanke på att vi bränner lite väl mkt av jordens resurser för tillfället.. och har en allmänt ohällsosam konsumtionshysteri i hela samhället.. vilket stressar både folk och planet till bristningsgränsen. Men det krävs som sagt även att folk inte är skuldsatta till bankerna jämt. O då måste krediterna bort.. och ersättas med "riktiga" pengar istället som inte är en skuld till någon. Krediter ska bara ges till nån form av produktiv verksamhet. Inte till att inflatera upp bopriser o annat som nu varit fallet.

 
At 05 mars, 2013 20:51, Anonymous m96 said...

Vad jag sett verkar det råda nån form av akademiskt verbalt ordkrig mellan de som vill trycka mer pengar och de som vill spara. Ingen är beredd att ge sig och alla har väl underbyggda argument för sina åsikter. Men jag anser båda ha lika mkt fel och lika mkt rätt. Båda sidor väljer dock att gräva ned sig i skyttegravar och fokusera på det rätta med sina teorier och det felaktiga i den andres.
Men det hela bottnar ju i att med vårt nuvarande system så är pengar = skuld.
Ena sidan vill trycka mer av dessa. Den andre sidan vill inte.
Att trycka mer, fördel:
Mer betalningsmedel, vilket är en bristvara. Nackdel: Skulderna ökar totalt sett eftersom betalningmedlen ÄR skulder.

Att sluta trycka, fördel: Skulderna slutar öka.. eftersom betalningsmedlen ÄR skulder.
Nackdel: Folk får mindre att betala med.
Vem har rätt?
Jag anser att endast en kombination av ovanstående är rätt.
Dvs att våra betalningsmedel upphör att vara en skuld. Då kan vi få mindre skulder.. OCH mer pengar. Det är enda sättet. Att det ska sitta så långt inne och gå så trögt att fatta för många ekonomer är för mig ofattbart. Ok om man blivit hjärnvättad av utbilndningar och skola osv.. men måste man bli helt blind också?

 
At 05 mars, 2013 21:11, Anonymous Anonym said...

M96
Cervenka kan inte tänka själv.
Krediterna orsakar ett skuldproblem så långt ligger det något i hans prat, problemet är att han inte förstår att ökar lönerna så måste mängden pengar också öka.

Han klarar inte av att förstå grundskolans matematik.

Om vi aldrig mer ökar mängden pengar M3 krediter eller hur nu någon nu vill definiera pengar, så är mängden pengar om 600år lika stor som nu.
Cervenka tillåter att statsministern ökar sin lön med 3% per år.
Nu tar vi grundskolans matematik och räknar ut hur stor månadslön framtidens statsminister har. månadslön procentökning exponentiellt antalet år
148000*1,03^600, Hans lön är då större än alla pengar som finns. (månadslön 7457556262109kr mer än nuvarande och framtida mängd pengar)
Den som kan tänka själv inser att cervenka inte kan tänka själv.
Det han säger är omöjligt.


Mängden pengar kan ökas av riksbanken och ges till staten inte ett öre i skuld blir det, det kan man göra i en depression utan inflation.
Cervenka kan inte skilja på en högkonjunktur och en depression.


Stoppar vi krediterna så måste alla löneökningar också stoppas, det är en självklarhet om man kan tänka själv.
Men Cervenka tänker inte.

 
At 05 mars, 2013 21:21, Anonymous Anonym said...

M96
Cervenka och dom som vill stoppa ökningen av mängden pengar har fel. det är matematiskt bevisat att dom har fel.
Att dom har fel betyder inte att dom andra har helt rätt.
Det går att bevisa att cervenka har fel.

En matematisk omöjlighet.
Vi kan inte öka lönerna utan att samtidigt öka penningmängden lika mycket, jag kan bevisa att det är matematisk omöjlig.

Exempel säg att medeltimlönen är 150kr och att penningmängden är 100 miljarder.
Vi ökar lönerna varje år med 5% och lämnar penningmängden oförändrad.
Det tar då 418 år för medeltimlönen att bli större än penningmängden, vilket inte kan fungera i verkligheten, vi har nått en matematisk omöjlighet.
Timlönen * löneökningen i % och antalet år = medeltimlönen i framtiden
150*1,05^418 = 107 miljarder det går fort, lönerna ökar med exponentiell tillväxt.
Enklare matte 150kr 5% i lönelyft ger 157kr,
Nästa år tar du 157kr med 5% i löneökning det blir 164kr.
Nästa år tar du 164kr med 5% i löneökning det blir 172kr.
Så fortsätter du i 418 år, då är medeltimlönen 107 miljarder, matematisk så är det faktiskt så, det innebär att alla pengar som finns i landet inte räcker för att betala ut en enda timlön.


Vi gör en matematisk beräkning där vi varje år ökar lönerna med 5% och penningmängden med 2%.
Säg att timlönen är 150kr och penningmängden är 100 miljarder, det tar 701 år men då är timlönen större än penningmängden.
Sammanfattning, penningmängden måste öka lika mycket i procent som medeltimlönen annars så blir timlönen större än penningmängden på lång sikt och då fungerar inte ekonomin.
Ekonomiteorier där man inte vill öka penningmängden men tycker att löneökningar är bra går emot matematiken, dom ekonomiteorierna kan rent matematisk inte vara riktiga.
Ökar vi lönerna mer än penningmängden i % så går ekonomin mot en säker död, det är skrivet i sten för det går att matematiskt bevisa.Ett liknande matematiskt förhållande, men där går det snabbare.
"Riskornen på schackbrädet,även sädeskornen på schackbrädet, är ett matematiskt problem som visar den snabba ökningshastigheten vid exponentiell tillväxt.
Om man på ett schackbrädes rutor lägger riskorn så att man på den första rutan placerar ett riskorn och därefter dubblar antalet för varje ruta, det vill säga på den andra rutan lägger 2, på den tredje 4, på den fjärde 8 etcetera, hur många riskorn kommer då att ligga på schackbrädet när det lagts ut riskorn på samtliga 64 rutor?"
Talet blir 18 446 744 073 709 551 615 eller ungefär 18 triljoner.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Riskornen_p%C3%A5_schackbr%C3%A4det

 
At 05 mars, 2013 21:50, Anonymous Anonym said...

m96
Cervenka har fel, det är bevisat.
Det vi kan göra är flera olika saker, sluta öka lönerna så räcker dagens penninmängd, ett alternativ.
Ökar lönerna så måste penningmängden öka.
Det ger oss två huvudalternativ.
öka krediterna.
Eller så får riksbanken tillverka mer pengar.


Cervenka och meses har fel, den som påstår att dom har rätt påstår att det är fel i vår mattebok.

Debatten om fryst penningmängd driv främst av särintressen som inte kan nationalekonomi. exempel en rik person tror att hans pengar minskar i värde om mängden pengar ökar då ger han en tankesmedja pengar till propaganda PENNINMÄNGDEN FÅR INTE ÖKA.
Mänsklig dårskap handlar det om.

 
At 05 mars, 2013 23:41, Anonymous m96 said...

Till alla "Anonym":

Jo, det behöver väl inte poängteras mer... ska man öka lönerna så måste mer pengar tillkomma.. om man inte ska öka sin egen lön på någon annans bekostnad. Självklart är det så.

Men har Cervenka nånsin sagt nåt annat?

Det jag vet att han är emot är ökad kreditmängd.. alltså ökade lån.. för att de är just lån.. och därmed ska betalas med ränta. Att vår penningmängd ska vara ett lån, som ska öka, är jag också emot. Däremot är jag inte emot mer skuldfria pengar till folk, att betala med.. Jag är bara emot dem när de kommer som en skuld.
Vi har överkapacitet i produktionen.. och därmed för lite pengar att köpa för. Pengarna ska motsvara det vi kan producera.. som i sin tur är delvis kopplat till jordens resurser. Men nu ger vi istället banksystemet oskäligt med räntepengar (och på senare tid även alla möjliga stödpaket på konstlad väg).. så att systemet har kunnat växa till en stor fet jävla parasit. Det är en självklar orsak till problemen nu anser jag. Man uppmuntrar felsteg helt enkelt.

Det där brukar Cervenka kunna skriva om som enda journalist i mainstream-media i princip.. i Sverige. O det ska han ha rejält med cred för anser jag.

För min del kan penningmängden få öka.. om det sker i form av skuldfria betalningsmedel för tillfället. För med nuvarande system så är en ökning av penningmängden BÅDE en ökning av betalningsmedeln OCH skulderna.. och skulder behöver vi INTE mer av. Dvs en ökning är både bra och dåligt ihopblandat.. där den dåliga delen redan orsakat massa problem. Så mer sådant är ingen lösning.. även om halva delen av det så att säga är bra. Men det hjälper inte att blanda saft i arseniken.

Vi måste separera detta. Krediter ska bara gå till sånt som skapar mervärde.. annars blir det ju omöjligt tillslut att betala räntan på dessa.. om de inte skapat nåt mer.. motsvarande räntan.. Men det ska inte utgöra hela vår penningmängd som ligger i alla befintliga ting som inte producerar nåt! Just nu är det alltför lätt att få krediter till all möjlig skit som inte skapar mervärde. Som befintliga bostäder tex. Det är ett problem. Många får dock för sig att det är själva krediternas fel i sig och inte sättet de "delas ut" på.. vilket är fel. Det håller jag med om. Jag har inga problem med om ett företag som producerar NYA bostäder kan få krediter för att bygga en fabrik för husproduktion tex. Men bankerna ska fan inte kunna tjäna pengar på att ge ut krediter till att inflatera upp priser i befintliga ting.. o tjäna pengar på det! Krediter i den formen håller nämligen just på att förstöra hela världsekonomin.. i fin kombination med samtidig utarmning av jordens resurser. O sånna krediter är jag helt emot! Den delen är även Cervenka emot som jag fattat det.. o just det håller jag med om. Har han åsikten att penningmängden ska vara konstant i alla lägen oavsett.. då håller jag inte med.. om just det. Men jag har inget minne av att jag har läst nåt av honom där han specificerar det i detalj..

 
At 06 mars, 2013 02:57, Anonymous Anonym said...

m96
Cervenka är inte nationalekonom.
Tro inte att han kan något, den mänskliga dumheten är större än du anar, Han har aldrig tänkt på att det han säger är matematiskt omöjligt.
Vad jag vet så är han inte matematiker.

"Men har Cervenka nånsin sagt nåt annat?"
Om han hadde förstått den matematiska omöjligheten så hade han sagt att vi måste stoppa löneökningarna eller öka penningmängden.


Det går bara att stoppa krisen med lönestopp och QE
QE kanske inte räcker då måste riksbankerna trycka upp pengar och ge till staten, staten får stimulera ekonomin genom att investera i eftersatt infrastruktur.

När man inser vidden av den matematiska omöjligheten så kan man inse vidden av motsatsen, öka penningmängden och frys lönerna.
Då växer ekonomin.

Ekonomin styrs av ett matematiskt samband mellan lönerna och mängden pengar, matematiskt blir det en kvot mellan penningmängden och medeltimlönen, P/m.

Jag väntar nu bara på att krisen ska bli större så alla tvingas att tänka själva.

Människans förmåga att tänka är ytterst begränsad, alla tar för givet att problemet har med vänster och högerpolitik att göra och med krediter och skulder.
Ingen har tänkt på att krisen kan vara skapad av ett matematiskt samband mellan penningmängden och lönerna. 
At 06 mars, 2013 19:24, Anonymous m96 said...

Anonym:

Jo folk måste ju ha lön så att den räcker till priserna. Dock har priserna ökat av satan pga krediterna som bankerna gett ut till bostäder bla. Därför har folk inte tillräckligt med pengar över att köpa annat för.. när det ska betalas på ett hus i 100 år framöver.

Det sker en omfördelning av pengar helt enkelt. Till banktoppar o storföretag bort från fotfolket.. som får sina betalningsmedel i form av skulder istället.

Skulderna är ju ett problem om de inte gått till något produktivt. Då kan inte pengarna till räntan så att säga uppstå mha det lånet.

Sen är jag rätt övertygad om att oljepris osv spelar in. Vi är extremt beroende av oljan i hela ekonomin. Direkt eller indirekt. Den börjar bli allt svårare att utvinna.

Att någon är utbildad nationalekonom är ingen garanti.. det kan lika gärna göra att man blivit helt låst i sitt tänkande. O det är ett problem om läroboksteorierna är fel. Vilket en del av dem är. Bla gällande banker som mellanhänder.. som jag vet är det gällande synsättet i en del av den litteraturen, vad jag hört. O det har ju förstört hjärnan på ganska många utbildade ekonomer.. Så i just det fallet förstår man förmodligen mer utan utbildning.

 
At 06 mars, 2013 23:17, Anonymous Anonym said...

Lönerna är ointressanta det är reallönen som betyder något.

Höj lönen så ökar företagens kostnader då ökar priserna köpkraften ökar INTE.
Du kan bara öka lönerna lika mycket som produktivitets förbättringen.

Hypotetiskt frys lönerna så kommer produktivitets förbättringarna att öka köpkraften genom sänkta varupriser.


Huvudproblemet är mängden pengar inte räntan på pengarna, du tar upp en viktig sak men mängden pengar är mycket viktigare.
Problemet nu är credit crunch som minskar mängden pengar.
När bankerna vägrar att öka mängden pengar genom kreditsystemet så måste riksbanken föra ut mer pengar genom staten.

I stället för löneökningar så kan riksbanken föra ut ca 3000kr per person
Då ökar köpkraften.

Cervenka meses och Merkel tar död på hela Europas ekonomi.
Dom kan inte matte dom tror att man kan öka lönerna och frysa penningmängden.
DERAS IDEOLOGI DÖDAR GARANTERAT HELA EUROPAS EKONOMIER.


 
At 07 mars, 2013 00:55, Anonymous m96 said...

Det håller jag med om. Det hade vart bättre att ge folk pengar i handen direkt.. skuldfria sådana då.. istället för som nu, fram till 2007 iaf, att ge ut mer o mer betalningsmedel som skulder, via banker. Därför är jag emot ökad penningmängd i form av krediter.För det är inga riktiga pengar.. inte den form folk behöver iaf.. dvs skuldfria. Däremot är jag för att man ger ut "riktiga" pengar istället, som jag kallar det. Dessa är det som sagt brist på. Dock ska man ju komma ihåg att långt ifrån ALLA besparingar är dåliga.. det beror ju helt o hållet på vad det är man sparar in på. Det finns en massa skit i systemet i form av byråkrati, korruption o allmän ineffektivitet. Den kan man med fördel försöka minska på. Men jag håller samtidigt med att det inte är en generell lösning för hela ekonomin.

 
At 07 mars, 2013 01:22, Anonymous Anonym said...

m96
Det viktiga nu är inte vad för slags pengar som för ut i ekonomin det viktiga nu för att få slut på krisen är att mängden pengar ökar.
Cervenka har spridit ut att vi har för mycket pengar när vi i själva verket har för lite pengar i ekonomin.


Cervenka kan ha rätt i att för mycket krediter har gått till bostäder, men krediterna skulle i stället ökat och gått till kapitalförsörjningen till industrin.
Riksbanken kunde även ökat penningmängden.

Det du tar upp kan man diskutera i lugn och ro senare.

 
At 08 mars, 2013 21:19, Anonymous m96 said...

Anonym:
Ja krediterna borde ha gått till industrin.. som producerar ett mervärde.. som kan motsvara räntan som ska betalas tillbaka på krediten dessutom.
Men så har ju inte varit fallet. Positivemoney har ju forskat en del i det där för Storbritanniens del, o där var det ju bara ca 13% av alla krediter som gick till företag. Nästan hela resterande del gick till bostäder och finansmarknaden för diverse spekulation. Där är ju problemet. Problemet att bankerna har fått makten över vårt penningsystem i praktiken. Ingen gör något åt det. Bankerna kommer ju inte göra nåt iaf. För deras del är det ju säkrare o skapa krediter till befintliga fysiska objekt än till några inovativa företagsidéer där de kanske aldrig får tillbaka mer än en gammal dator från konkursboet om verksamheten inte bär sig. Bättre att få ett hus för deras del.

 
At 20 juni, 2015 20:13, Blogger clara said...

Hej, Allihop,

Jag är fru Susan SVÄLTA, jag skriver detta brev eftersom är mycket tacksam för vad fru Clara Morgan gjorde för mig och min familj, när jag trodde att det inte fanns något hopp hon kom och göra min familj känna sig levande igen genom att leda oss lån med låg ränta på 3% jag trodde aldrig att det fortfarande finns äkta lån långivare på Internet men till min stora förvåning fick jag mina lån utan att slösa mycket tid, så om du är ute efter ett lån för eventuella ekonomiska skäl alls då jag kommer råd du till e-post fru Clara Morgan på VIA: {clara_morgan@outlook.com} för mer info om TRANSAKTIONEN

Jag önskar er all lycka

Vänliga Hälsningar
Fru Susan SVÄLTA

 

Skicka en kommentar

<< Home