tisdag, maj 24, 2005

Medborgarlön - med vilken rätt?

Vilken princip ligger bakom kravet? Är det fråga om ett nytt försäkringssystem, är det till för allas bästa, är det ett rättvisekrav, maximerar det lyckan i samhället eller är det ett krav på att vissa ska leva på andras bekostnad?

Tanken på medborgarlön innebär ett pricipiellt alternativ till socialförsäkringsprincipen. Vi har i Sverige, trots att staten reglerar och beskattar på detta område, formellt upprätthållit tanken att det är ett försäkringssystem som skall komma till undsättning när folk råkar ut för svårigheter. Det stora undantaget är socialbidragen.

Grundtanken har sina förtjänster. Den har vuxit fram ur ett samhälle med marknadsekononomi där det inte fanns någon möjlighet att leva på andras bekostnad utom i nödfall. Om man ville skapa trygghet för sig själv vid oförutsedda svårigheter gällde det att ingå i ett stödjande nätverk och/eller ha ett sparkapital. Dessutom öppnade sig möjligheter att teckna försäkringar.

Genom att spara till en pensionsförsäkring istället för på banken behövde man inte skaffa ett sparkapital som skulle räcka ifall man blev 100 år. Det räckte med den beräknade medellivslängden genom försäkringsutjämningen. Genom att betala till en försäkringskassa (eller avstå lön till arbetsgivaren) kunde man få försörjning om man skulle bli allvarligt sjuk. Likaså kunde man få försörjning om man skulle bli arbetslös medan man sökte nytt jobb.

I Sverige fick marknaden aldrig utveckla olika former av försäkringar. Otålighet kombinerad med politisk slughet medförde att socialförsäkringar kom att betraktas som ett område för statlig reglering. Försäkringarna gjordes obligatoriska. Premierna uttaxerades genom "avgifter" som arbetsgivarna betalade in i det tysta. Tidvis skedde tillskott genom konventionella skattemedel. Betalningssystemen förvreds genom icke-aktuariska omfördelningar.

Grundprincipen har dock alltid funnits där: den som betalar in mera får ut mera. Precis som med en brandförsäkring: den som försäkrar ett dyrt hus får ut mera än den som försäkrar ett billigt hus.

Jag kommer ihåg ett tillfälle då jag debatterade med miljöpartiets dåvarande språkrör Birger Schlaug i TV4:as morgonsoffa. Han hade just gått ut med ett förslag om att alla socialförsäkringar (utom ATP) skulle sättas ned till grundtrygghetsnivå. De pengar som då skulle bli över skulle användas för att förbättra skolan och höja lönerna för de offentliganställda och liknande. Han blev upprörd och arg när jag hade mage att ifrågasätta själva principen för hans förslag. Det föreföll som om han gott kunde tänka sig att man gjorde likadant med brandförsäkringarna.

Medborgarlön i miljöpartiets tappning verkar vara Schlaugs förslag satt i system. Alla skulle garanteras en basinkomst på grundtrygghetsnivå. De som arbetar skulle betala höga skatter för att försörja dem som inte arbetar. Någon koppling mellan inbetalda pengar och vad man får ut skulle inte finnas. Om avtrappningen av medborgarlönen och skatterna tillsammans skulle bli 90 procent när man började arbeta skulle inkomstskillnaderna för 90 procent av svenska folket bli helt obetydliga. Endast de som tjänar väsentligt mera än alla andra skulle ha en högre inkomst efter skatt och medborgarlön.

Med vilken rätt skulle anhängarna av medborgarlön kunna kräva att alla utom direkta höginkomsttagare skulle få ett generöst socialbidrag av dagens modell? Utgångspunkten är faktiskt att alla får socialbidrag och det utan att utsättas för en "förnedrande utredningsprocess" med krav på att stå till arbetsmarknadens förfogande och bevis på att man söker jobb. Om man får ett jobb skall man enligt det förslag som mp utredde få behålla 10 procent av förtjänsten. Dagens socialbidragstagare får inte behålla någonting eftersom bidraget är en nödlösning.

Idag skulle man t o m kunna betrakta socalbidraget som en del av socialförsäkringssystemet: de som på ordinarie sätt inte har kunnat försäkra sig får ändå existensminimum på skattebetalarnas bekostnad. Det är ett skydd för alla skattebetalare och deras anhöriga som dessutom har en preventiv effekt mot kriminalitet. Om folk utan skyddsnät måste leva på välgörenhet är det lätt att vissa istället ägnar sig åt brott.

Men medborgarlön är inte ett försäkringsskydd. Den är inte till för att skydda medborgarna vid svårigheter även om vissa framhåller en del pragmatiska förenklingar i nuvarande försäkringssystem som kunde bli följden.

Är den då till för allas bästa? Skulle en godtycklig individ kunna säga: det är bättre för mig att leva i ett samhälle med medborgarlön än i ett samhälle där det finns utbyggda socialförsäkringar?

Eller är medborgarlön ett rättvisekrav? Det argumentet har jag inte sett någonstans i debatten.

Kanske medborgarlön är ett utilitaristiskt krav? Nyttan för dem som kan inrätta sig för ett bekvämt liv på basinkomstnivå utan att arbeta är då så mycket större att den uppväger de umbäranden som strävsamma personer upplever när de arbetar med 10-procentig ersättning.

Medborgarlön är kanske ett egoistiskt krav som kan genomdrivas med hjälp av politisk makt? En grupp i samhället skulle gärna ta emot medborgarlön utan att arbeta och makligt låta sig försörjas på andras bekostnad. Genom skickligt spel som vågmästare i Riksdagen kan denna grupps parti få till en demokratisk uppgörelse som tvingar andra att betala de skatter som behövs för medborgarlönen. Den principen brukar kallas 'makt är rätt'.

9 Comments:

At 24 maj, 2005 14:00, Blogger Erik Starck said...

Det hela beror på nivån. Miljöpartiets förslag ligger någonstans runt 8-9000 kr/månad (efter skatt får man förmoda), men om man sänker nivån till kanske hälften så mycket så ökar vinsten i att arbeta. Då hamnar nivån någonstans runt dagens socialbidrag.

Samtidigt tar man bort alla andra försäkringssystem från staten och privatiserar dem. Detta skulle kunna leda till _markanta_ skattesänkningar.

En sådan grundinkomst vore betydligt billigare att administrera och enklare att förstå än det virrvarr av bidrag och avdrag vi har idag.

Medborgarlön är ett dåligt ord. I praktiken är det ett kravlöst socialbidrag. Jag är själv skeptisk, men kan nog åtminstone tycka det är en bättre idé än det självgående monster av bidrag och sjukpensioner vi brottas med idag.

Miljöpartiets 8000 kr/månad är dock på tok för högt. Det ska vara ett skyddsnät, inte en bomulls-säng.

Se även:
http://framtidstanken.com/index.php?p=326
http://framtidstanken.com/index.php?p=319

 
At 24 maj, 2005 15:12, Anonymous Anonym said...

Oavsett benämning samt oavsett vilka grundtankar man vill förknippa en så kallad medborgarlön med så krävs det viss besinning.

Ett land som Sverige har inte råd att finansiera ett "medborgarlönsystem", som nu kostar 600 miljarder.

Detta belopp måste också ses i perspektivet att detta gigantiska belopp har ökat enormt och de flesta tecken tyder på att så blir fallet om man inte vidtar en rad grundläggande föräändringar i de olika system, som hör samman med detta.

Politikerna väljer olika metoder för att skyla över denna kostnadsmassa. 258 miljarder har de stulit ur AP-fonderna och signaler finns om atgt de anser det vara berättigat med ytterligare 96 miljarder.

En annan metod är förstås att hitta något förklaringsmönster. Att skylla på individen är knappast gångbart, inte heller på att systemen har sina brister.

Det är därför arbetsgivarna blivit nästa måltavla. Deras arbetsmiljöer är dåliga och det förklarar de höga sjuktalen. Därför ska de också straffas genom den särskilda arbetsgivarersättningen. Att sedan den offentlige arbetsgivaren "söter sig" sämst rendererar bara ett hmm, hmm, vadå.

Nej, medborgarlönen i nuvarande tappning är nog trots allt en röstmaximumstrategi, som hyllas av en del till dess att samhällsekonomin kollapsar.

 
At 24 maj, 2005 16:18, Blogger Danne Nordling said...

NÅGRA PRAGMATISKA KOMMENTARER

Givet att medborgarlönen är ett förslag till rationalisering av dagens socialförsäkringssystem (det tror jag inte) så kan man diskutera nivån på bidraget. Erik föreslår hälften av mp:s nivå, vilket skulle motvara dagens socialbidrag (3 360 kr/m). Problemet är bara att därtill kommer hyran, som till 100 procent betalas med ett exakt lika stort ytterligare socialbidrag.

Om vi testar Eriks tanke på 60 000 kr/år och sedan en platt skatt på 30 procent är den första frågan: med vilken takt skall vi trappa av de 60 000 kronorna i bidrag? Antag att vi väljer 25 procent av löneinkomsten. Det betyder att delar av medborgarlönen hänger med upp till 240 000 kr/år. För att marginaleffekten inte skall bli högre än 25 procent måste alla få ett grundavdrag på 240 000 kr mot 11 600 kr för de flesta i år.

Det skulle kosta orimligt mycket i form av skattebortfall. Alternativet är att ha både inkomstskatt och avtrappning samtidigt. Men då inträffar det paradoxala att låginkomsttagarna får en marginaleffekt på 55 procent medan medel- och höginkomsttagarna betalar 30 procent i marginalskatt.

Dessutom kanske det inte går att klara statens övriga utgifter med 30 procents platt skatt. Jag tror att det vita arbetsutbudet skulle hämmas även med 5 000 kr/m och då skulle skatteintäkterna minska.

Kvar står dessutom att de som arbetar seriöst skulle bli tvungna att ta tilläggsförsäkringar i alla fall och då har man inte uppnått någon administrativ förenkling.

Det vore enklare att alla som arbetar redan från början fick välja de försäkringslösningar som de ansåg passade bäst för dem. De som inte valde skulle pådyvlas en av staten bestämd miniförsäkring ungefär som för dem som slarvar med trafikförsäkringen på bilen. I de fall denna försäkring missade några svårigheter skulle socialbidrag utgå "gratis" efter prövning.

Vad vi ser idag med 1,1 miljon icke-arbetande är inte ett bakvägen infört medborgarlönesystem utan till stor del ett massarbetslöshetsproblem som inte har med socialförsäkringar att göra. Staten skall genom sin ränte- och finanspolitik undvika massarbetslöshet och om detta misslyckas bör ett lämpligt arbetslöshetsbidrag utformat för sådana nödsituationer finnas till hands.

Att kunna gömma undan arbetslösheten i socialförsäkringssystemet (eller i medborgarlönesystemet)är kontraproduktivt.
/DNg

 
At 24 maj, 2005 16:47, Blogger Per-Olof Persson said...

ETT SYSTEM MED SOCIALA AVGIFTER

Dagens system som utgår från att ålderspension, A-kassa och sjukpenningen till största delen betalas av skatterna är inte långsiktigt hållbart. Systemet är beroende av att staten även i framtiden kan få in höga skatteintäkter. Så lär det inte bli om antalet arbetande är få och näringslivet krymper.

Rent historiskt är dagens system en kopia av det system som den tyske Rikskanslern Otto von Bismarck skapade i Tyskland. Bismarck ville minska oron i landet genom sociala reformer. Svagheten med dessa reformer är att de är skatteberoende och att de minskar sparandet i ekonomin.

Personligen skulle jag vilja se ett obligatoriskt system med sociala avgifter för löntagarna. Detta system skulle kunna få ett brett accepterande om man höjde lönerna motsvarande arbetsgivaravgiften (plus egenavgiften och sociala avgifter enligt avtal). Därefter införs ett obligatoriskt försäkringssystem där många olika aktörer kan konkurrera om löntagarnas sparande. Exempelvis så kan man då bestämma att minst 15 % av bruttolönen sparas i en pensionsförsäkring och att det är upp till den enskilde om en högre summa ska sparas. För A-kassa och sjukpenning kan exempelvis bestämmas att minst 60 % av bruttolönen ska försäkras vid arbetslöshet och sjukdom. En högre försäkringsnivå ger då förstås en högre försäkringssumma att betala in.

Om man ska lära från andra länder så är Chile ett bra exempel på sparande till pensionen. 15 % av lönen sparas till pensionen och detta har lett till en mycket god folklig förankring. För en god ekonomisk utveckling är det också av stor betydelse att sparandet ökar. Men då måste också människor ha råd att spara vilket kräver lägre skatter. Sparande innebär helt enkelt att inte hela landets produktion konsumeras. En del av produktionen måste användas till investeringar och ett större realkapital. På sikt leder det större sparandet till att konsumtionen blir större än tidigare.

Enligt Keynes teorier från 1936 så skapades arbetslöshet genom ett för högt sparande och för höga investeringar. Enligt Keynes så minskar avkastningen på realkapitalet ju större investeringarna är. Denna minskning av avkastningen leder till att produktionen inte blir lönsam. Detta skulle då leda till att personal friställs. Enligt Keynes skulle lösningen då vara att staten lånar upp det för höga sparandet och använder pengarna till offentlig konsumtion i stället för att pengarna användes till investeringar i näringslivet. Detta skulle då leda till full sysselsättning (dock med ett statligt budgetunderskott).

Detta synsätt har då lett fram till att det inte anses vara långsiktigt farligt att ha höga skatter och höga offentliga utgifter. Att systemet leder till ett lågt sparande och låga investeringar är bara bra för sysselsättningen, hävdas det enligt denna teori. Eftersom denna teori är helt felaktig är det snarare så att den leder fram till ett slumsamhälle inom 2-3 generationer. När ett land börjar konsumera sitt tidigare investerade realkapital så börjar denna tendens synas. Det syns först i de stora stadsdelarna som exempelvis Rosengård och sprider sig sedan genom hela samhället.

 
At 24 maj, 2005 17:32, Blogger Danne Nordling said...

VARFÖR SÅ MYCKET TVÅNG?

Ett obligatoriskt socialförsäkringssystem som kräver att minst 60 procent av inkomsten skall försäkras innebär ganska mycket tvång för dem med högre inkomster. Samtidigt kanske de med de lägsta inkomsterna inte skulle klara sig på 60 procent och genom statens procentkrav skulle förledas att inte ta någon ytterligare försäkring. Därför borde det vara bättre att kräva ett obligatorium som motsvarar socialbidragsnivån.

Beträffande Keynes vill jag minnas att han pekade på att sparandet inte motsvarades av investeringar (ex ante). Genom för högt sparande kunde efterfrågan på konsumtionsvaror bli för liten med arbetslöshet som följd.

Sparandet är inte så viktigt för kapitalförsörjningen nu när det finns en internationell kapitalmarknad att tillgång. Däremot är det personliga sparandet viktigt av socialpolitiska skäl vilket visas av Rosengård och andra stora hyreshusområden. Det kanske är så att det behövs en viss insats av sparmedel för att kunna vända utvecklingen.
/DNg

 
At 24 maj, 2005 23:34, Anonymous Anonym said...

Hörde just kvällens tvduell mellan Reinfeldt och Persson, som tycker jag i alltför hög grad kom att gälla ersättningsnivåer ställt mot skattesänkningar. Detta även om detta är den kanske viktigaste frågan i nuläget.

Göran Persson ställde hela tiden frågan: men hur kan sänkt a-kassa ge fler jobb.
Svaret borde vara solklart: den poliriken har gett färre jobb och fler bidragstagare och därutöver rader av inlåsningseffekter,

Den kräver också ständigt ökade statsfinansiella kostnader, vilka i sin tur med nuvarande politik fordrar höjda skatter. Även det givetvis kontraproduktivt.

Även om Reinfeldt hela tiden poängterade att moderaterna vill satsa på arbetslinjen så tycker jag att han skulle ha kunnat slå fast att skattesänkningar i sig stimulerar till nya jobb.

Vad som inte kom fram var att Sverige nu ligger i absoluta botten vad gäller kolnkurrenskraft. Även det är kontraproduktivt i alla tänkbara avseenden.

 
At 25 maj, 2005 01:31, Blogger Per-Olof Persson said...

FRIHET FÖR INDIVIDEN ATT BESTÄMMA SPARNIVÅN

 
At 25 maj, 2005 04:39, Blogger Per-Olof Persson said...

FRIHET FÖR INDIVIDEN ATT BESTÄMMA SPARNIVÅN

Det bästa alternativet bör vara att individen själv bestämmer sparnivån. En studie som jämför HongKong och Singapore visar att HongKong har haft en bättre ekonomisk utveckling pga friheten att själv välja hur mycket som ska sparas. Singapore som har ett påtvingat sparande av ledaren har haft en något sämre utveckling trots att sparandet är över 50 % av BNP. Det är dock enbart i ett inledningsskede som det behövs ett högt sparande. Ett bra exempel är Japan efter Andra Världskriget. Japanerna satsade resurserna på att få ett stort näringsliv. Förutsättningen för detta var låga skatter och stor ekonomisk frihet.

Jag tror Ratioinstitutet (www.ratio.se) eller Richard B. Johnsson har gjort en rapport om vikten av högt sparande för viljan och förmågan att starta företag. Människor är inte så roade av att förlora bankens pengar (om de nu kan få lån). Om man ska ha tvång när det gäller sparandenivån handlar mer om "friryttar-problemet". Om det skulle bli så att människor går till socialen i stället för att skaffa sig en försäkring av något slag.

NORGES OLJEFONDER

Enligt den "klassiska skolan" inom nationalekonomin så är sparande i aktiefonder inget sparande. Norge måste se till så att näringslivet växer och kan ta över när oljan sinar.

GLOBALISERINGEN OCH SPARANDET

Att det gått så snabbt att bygga upp produktionsanläggningar i Kina med flera länder beror faktiskt på de amerikanska "sedelpressarna". Ett litet kan inte göra som USA, att leva på "nytryckta sedlar", valutakursen skulle sjunka som en gråsten och räntorna skulle nå upp till månen. Att världen nu har nått ett tillstånd av extremt låg inflation och låg ränta beror på alltfler nya dollarsedlar.

Detta har lett till en enorm efterfrågan på billiga varor från framförallt Kina. De amerikanska företagen har kunnat investera kraftigt i Kina. Mer pengar har därför lett till en låg inflation i världen. Amerikanerna kommer tyvärr förr eller senare bli mycket fattiga. När bubblan brister så är tillverkningsindustrin borta och det återstår enbart "WalMart-jobb" för vanliga människor att få.

Just nu är befinner vi oss i en "stabil obalans". Alla centralbanker känner till problemet vill bevara "bubblan". De köper upp alla amerikanska statsobligationer för nytillverkad valuta. Detta ger en relativt stark dollarkurs och en mycket låg ränta.

Varför har nu detta hänt? USA finansierade budgetunderskotten under 1970-talet med nytryckta pengar. Finansministern lämnade över statsobligationer till Federal Reserve (FED) och FED satte in mer pengar på statens konto. Detta var förstås inflationsdrivande. Vad då göra om politikerna ändå vill låna pengar men inflationstakten ska vara låg? 1980 ändrades lagstiftningen så FED kunde skapa världens största spekulationsmarknad, marknaden för statsobligationer. Banker, investmentbanker, fonder av olika slag skulle få möjligheten att till en låg kort ränta få låna nytryckta pengar så att de kan köpa längre statsobligationer till en högre avkastning. När priset på obligationen stiger så sjunker räntan och inflationstakten blir lägre i ekonomin. FED har då skapat ett mycket sofistikerat system för att pengarna ska stanna kvar hos dessa aktörer. Det vore en katastrof om pengarna nådde varumarknaden.

KEYNES TEORIER

Det finns säkert flera versioner av Keynes teorier. Lärjungarna har varit många. Den version jag har visar fem olika kurvor som är sammanbundna med ett antal horisontella och lodräta linjer. Tre av kurvorna har positiv lutning, går uppåt. Dessa är:

- Production Function
- Saving Function, S=-a+(I-c)Y
- Saving=Investment, S=I

Två kurvor har en negativ lutning:

-IS Curve
- MEC=Marginal Efficiency of Capital

Detta schema ska visa den ursprungliga teorin från 1936. I fallet om efterfrågan i ekonomin är stabil och investeringarna är lika stora som sparandet:

IS-kurvan fås då fram av de andra kurvorna och IS-kurvan visar att investeringarna blir olönsamma om avkastningen på kapitalet blir lägre än 2 %. Keynes menade då att företagarna då i stället lagrade sina pengar i madrassen. "Full employment cannot exist under the conditions of modern capitalism because businessmen and investors will prefer to hoard cash rather than to invest."

Keynes ville bevisa att fallande löner och priser inte skapar full sysselsättning. Därför måste han bevisa att avkastningen för kapitalet avtagande, annars är teorin felaktig. För att kunna bevisa detta antar han helt plötsligt att medan lönerna sjunker så ökar priserna på inköp av realkapital och insatsvaror? Om lönerna sjunker så måste ju produktionskostnaden och priserna i stället sjunka på realkapital och insatsvaror!!!! Dessutom så antar han att när produktiviteten ökar så sjunker priserna och avkastningen? En högre produktivitet innebär en lägre kostnad per enhet och lägre priser. Men det innebär inte att avkastningen minskar.

VIKTEN AV ETT HÖGT SPARANDE

Sparandet är källan till ökad konsumtion. För att realkapitalet ska bli större. Men också för att produktionen i en avancerad ekonomi är tidskrävande. Den kapitalintensiva delen av ekonomin behöver sparandet för att betala löner och andra produktionsutgifter innan produkterna är klara och betalda.

Att låna utomlands leder till samma situation som när Riksbanken sänker räntan och penningmängden ökar genom kreditexpansion. Man får konsumtion som inte är långsiktigt hållbar och investeringar som inte är långsiktigt hållbara. Detta leder till konjunktursvängningar, bubblor i fastigheter och aktier, ibland till depressioner. Det påstås att Riksbanken stabiliserar ekonomin. Egentligen är det så att Riksbanken skapar konjunktursvängningarna. Om man studerar Ludwig von Mises verk från 1912 (The Theory of Money and Credit) så kan man som privatperson göra bättre konjunkturprognoser än de stora instituten. Lärjungen Friedrich von Hayek gav ut informationsbrev i februari 1929 där han förutsåg ett stort konjunkturfall inom sex månader. FED hade först skapat en kraftig kreditexpansion och sedan börjat stramma åt. Ju större obalanser desto större fall.

 
At 01 november, 2005 21:48, Anonymous Anonym said...

Danne Nordling frågar sig vilken princip eller vilket syfte som ligger bakom idén om så kallad medborgarlön. Kan ett sådant system vara rättvist? Det är frågor som det skrivits hela böcker om.

Den mest kända, och som jag antar att Nordling känner till, är Philippe Van Parijs "Real Freedom for All - What, if anything, can justify capitalism" från 1995. På svenska finns också boken "Den nya sociala frågan", där bland annat Van Parijs, Offe och Bo Rothstein medverkar.

Rent generellt så kan man argumentera för att medborgarlön bör införas för att det är ett bättre system än dagens. Men också bättre än andra tänkbara alternativ, såsom t ex nyliberala eller kommunistiska.

Argument kan då till exempel vara att det blir lättare att studera, omskola sig, mindre byråkrati, mer genomskinlighet, lättare att starta eget, mer ekonomiska incitament att gå från bidrag till arbete (om nivån är måttlig), att medborgarlön är bättre än kommunism eftersom kommunism tenderar att vara ekonomisk oeffektivt, att det är bättre än nyliberalism pga nyliberalism tenderar att skapa stora klyftor och därmed social orolighet osv.

En annan argumentering, som är mindre vanlig, eftersom det hela tenderar att bli väl tekniskt (och filosofisk, är att som Van Parijs gör i RFA argumentera för att medborgarlön är ett rättvist system i sig självt. Och att frånvaron av en ovillkorlig medborgarlön (på högsta möjliga hållbara nivå) är ett orättvist system.

Om man skall ta det väldigt kort så handlar Van Parijs argument om att det finns resurser som inte människan skapat. T ex har inte människan skapat naturresurser.

Obearbetade naturresurser borde därför, i utgångsläget, tillhöra "folket". Räntan på avkastningen bör då rimligtvis också ges tillbaks till folket, vilket man också gör i Alaskas Permanenta Fond, ett av få exempel på en existerande medborgarlön, om än på måttlig nivå än så länge.

Men förutom naturresurser och en del andra exempel så menar Van Parijs också att det finns något man skulle kunna kalla för anställningsränta. Denna existerar dels pga vissa mer eller mindre naturliga trögheter och dels pga facken i de rika länderna har trissat upp lönenivåerna.

Den som vill ha ett jobb kan som exempel inte, och får inte heller, konkurrera ut de som idag sitter på jobben genom att erbjuda sig att jobba för en lägre lön. Om detta hade varit tillåtet så skulle lönenivåerna vara helt andra än de är idag, och anställningsräntan skulle också vara lägre. Men nu är det som bekant inte så. Nu är anställningsräntan en så kallad fri lunch.

Denna fria lunch bör (måste), enligt Van Parijs, delas lika mellan alla, snarare än att gå till enbart vissa.

I en annan passage i boken talar han också om Lazy och Crazy, som bor tillsammans på en öde ö. De delar upp ön så att Lazy får halva och Crazy får andra halvan. Lazy odlar så lite som möjligt, medan Crazy odlar och bygger och grejer dagarna i ända. Tills en dag då Crazy gjort civilisation av hela sin ö-halva, varvid han börjar att kasta längtande blickar mot Lazys ö-halva. Enligt Van Parijs så är det mest rimliga att de kommer överens om att Crazy får överta en bit av Lazys ö-halva, mot att han betalar en årlig ränta för detta.

Ett dylikt resonemang kan härledas så långt tillbaks i tiden som i slutet av 1700-talet, då Thomas Paine i Agrarian Justice, argumenterade för vad vi idag kallar för baskapital. Dvs en engångsutbetalning av staten till alla medborgare då de blev myndiga, som ersättning för förlorat naturligt arv.

En annan viktig sak att komma ihåg är emellertid också att då man argumenterar för eller emot medborgarlön så gör man det väldigt sällan från en helt neutral position. En person som är lagd åt det nyliberala hållet resonerar t ex kring hur medborgarlön skulle kunna passa i en nyliberal reformagenda. Och en socialist resonerar kring om och hur medborgarlön skulle kunna passa i en socialistisk reformagenda. Själv tänker jag mig medborgarlön i en socialliberal/grön reformagenda. Det betyder, för mig, bland annat att man på olika sätt måste söka pressa ned skatten. Dock inte så mycket att grundnivån kommer under vad som de flesta anser vara en skälig lägsta levnadsstandard. Jag tycker personligen att 6000 kr är en ganska lagom nivå, för grundersättningen. Utöver detta tänker jag mig också en del komplement, som gärna kan ha formen av socialförsäkringsliknande ersättningar, som gör att de flesta arbetslösa kommer upp i ersättningsnivåer på 7-9, eller 7-10 000, snarare än enbart 6000.

(så att systemets huvudeffekt inte blir att man tar pengar från den grupp som idag har det näst sämst ställt, för att ge till de som har det halvbra, eller bra).

Ren konkret så tänker jag mig följande grundstruktur:

Barn 2000/mån
Vuxna 6000/mån
Komplementsystem: 30-60 mrd
Inkomstskatt: 60% (+/-5)
Övrigt: lite skatteväxling etc

Om inkomstskatten är 55 procent behövs lite mer moms, punktskatter etc. Om inkomstskatten är 65 procent så överfinansierar man budgeten alternativt så har man råd att anställa fler inom offentlig sektor.

Nettoinkomster för olika bruttoinkomster

Brutto 10 000.

55% skatt ger netto 10 500
60% skatt ger netto 10 000
65% skatt ger netto 9 500

Brutto 20 000

55% skatt ger netto 15 000
60% skatt ger netto 14 000
65% skatt ger netto 13 000

Brutto 30 000

55% skatt ger netto 19 500
60% skatt ger netto 18 000
65% skatt ger netto 16 500

 

Skicka en kommentar

<< Home