tisdag, februari 13, 2007

Varför är växthusteorin bara sannolik och inte sann?

Om en fördubbling av koldioxiden entydigt ger en värmeökning direkt med drygt en grad är växthusteorin rimligtvis sann. Men IPCC skriver att det bara är sannolikt att växthusgaserna orsakat en uppvärmning. Detta är härlett ur modeller som verkar delvis ha förutsatt vad som skulle bevisas.

Man kan fråga sig om klimatexperter kan begå stora misstag. En möjlighet är att små misstag alltid kan rättas till genom en ständig granskning medan de stora misstagen inte beskrivs som sådana utan istället i termer av perspektiv eller paradigm, som inte sällan är underförstådda och först i efterhand kan identifieras. Min grundläggande fråga (till skillnad från en del andra skeptiker) är: hur bevisas växthusteorin steg för steg och i grova drag?

Hittills har jag trott att det finns två förklaringar till den kruciala punkten: hur stor global värmeeffekt blir det hypotetiskt av en fördubbling av koldioxidhalten? Den ena är direkt fysikalisk och den andra indirekt och modellgenererad. Jag är dock nu benägen att tro att det inte finns någon direkt förklaring utan de uttalanden som förekommer om effekterna av en fördubbling är också baserade på den indirekta förklaringen med hjälp av modeller. Detta kallas modellens klimatkänslighet.

Denna förmodan skulle förklara varför jag inte kunnat få något svar på den direkta frågan i den inte helt okvalificerade debatt som förevarit på bloggen.

Den skulle också förklara varför det i alla vanliga böcker och sajter inte finns någon förklaring till hur effekterna av en fördubbling grovt sett är uträknade - trots att dessa böcker har synnerligen ingående förklaringar till andra aspekter av klimatfrågan.

Eftersom den indirekta förklaringen är högeligen komplicerad kanske det är så att klimatexperterna när de beskriver just denna aspekt inte vet särskilt mycket om bakgrunden och därför inte kan beskriva gången mer än i form av slutsatsen 1,0-1,2 grader.

Det som är graverande är dock att man antyder att det finns en tämligen entydig fysikalisk beräkning bakom siffrorna och att man inte säger att dessa är resultatet av modellkalkyler.

Direkt vilseledande är den skrivning som finns i den 341-sidiga boken av Robert Henson "The Rough Guide to Climate Change" med förord av den famöse James Lovelock:
"It's fairly easy to show that, if the atmosphere had no clouds or water vapour, the warming from doubeld CO2 would be somewhwere around 1'C to 1,2'C." (Climate Change, sid 229)
Detta är missvisande både därför att det inte är lätt att visa, inte är något som går att "visa" i konventionell mening och resultatet är uttryckt på lång sikt (dvs när havets uppvärmning har inträffat). Det är därför man måste vara skeptisk till vad föregivna auktoriteter på klimatområdet uttalar utan att ge skäl.

Men kan inte det direkta beviset för växthusteorin ändå finnas hos forskarna?

Om det direkta beviset fanns skulle det rimligtvis nämnas av IPCC och därmed också vidareförmedlas av restiktionsanhängarna i olika mera populära skrifter.

Om det direkta beviset existerade skulle IPCC inte behöva beskriva människans dominerande påverkan på klimatet som sannolik (nu most likely). Det är ju inte så att det skulle föreligga någon oklarhet om människans fossilförbränning (hälften av denna har skett sedan slutet av 1970-talet) eller att halten växthusgaser inte skulle ha ökat påtagligt i atmosfären.

Men trots att teorins första led har uppfyllts påstår inte IPCC att det är sant att människans utsläpp orsakat en uppvärmning. Det måste bero på att det andra ledet i teorin inte kunnat bevisas. Tyndalls experiment visar att ökad CO2 ger en liten uppvärmning. Men ingen har visat hur stor koldioxidens uppvärmning blir globalt med hjälp av ytterligare experiment eller mätningar. Därför är det bara sannolikt att det blivit en betydande uppvärmning. IPCC har själv desavouerat de direkta värmeanhängarna.

Teorin att utsläpp av växthusgaser orsakar en betydande uppvärmning är bara en hypotes. Den kan göras sannolik genom att klimatmodeller som bygger på denna hypotes kan fås att någorlunda förklara historiska dataserier för temperaturen sedan 1860. Men det bygger i sin tur på modellkalibrering och är därför rimligtvis ett cirkelbevis i stora stycken. Att detta gått för sig måste bero på att forskarna inte föreställt sig någon annan möjlig (dominerande) förklaring.

Om däremot en naturlig temperatursvängning inte kan uteslutas måste teorin revideras. Därför skulle det vara intressant att få reda på varför forskarna avvisat de upprepade temperatursvängningar på 3-4 grader som iskärnor från Antarktis och Grönland indikerat för de senaste 10 000 åren. Hur kan man veta att den uppvärmning som pågått sedan slutet av 1500-talet inte till stor del är en ny naturlig uppgång?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , intressant.se

12 Comments:

At 13 februari, 2007 19:45, Blogger Magnus Carlbring said...

aha

du fikrar efter nobelpriset: växtljuseffekctens motbevisare

sjönt

vi kundre fortsättra spy ur oss avgasrer det var ingngen fara i alla fall

herregudrun lite kol lite lungcancer det har väl ingngen dött av

 
At 13 februari, 2007 19:47, Blogger Per-Olof Persson said...

En miljöfascistisk bild

En bild från Gunter Reimanns bok "The Vampire Economy"(1939). Hur en bilfabrik gör när den skaffar 5000 däck i Nazityskland:

http://img251.imageshack.us/img251/3029/germanengineertireskf4.jpg

 
At 13 februari, 2007 19:53, Blogger Per-Olof Persson said...

Kosmisk strålning skapar moln och kallare klimat

Henrik Svensmarks teori:

(1) Kosmisk strålning som når atmosfären skapar elektriskt laddade partiklar, joner.

(2) Vattenmolekyler i atmosfären dras till jonerna och klumpas ihop.

(3) Ihopklumpningen skapar vattenånga som kondenseras till små droppar.

(4) Moln bildas och klimatet blir kallare.

http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/02/11/warm11.xml

Enligt Svensmark:

"Henrik Svensmark, a weather scientist at the Danish National Space Centre who led the team behind the research, believes that the planet is experiencing a natural period of low cloud cover due to fewer cosmic rays entering the atmosphere. This, he says, is responsible for much of the global warming we are experiencing."

"He said: "It was long thought that clouds were caused by climate change, but now we see that climate change is driven by clouds." This has not been taken into account in the models used to work out the effect carbon dioxide has had."

"This week he will also publish a fuller account of his work in a book entitled The Chilling Stars: A New Theory of Climate Change."

"A team of more than 60 scientists from around the world are preparing to conduct a large-scale experiment using a particle accelerator in Geneva, Switzerland, to replicate the effect of cosmic rays hitting the atmosphere."

"He said: "Evidence from ice cores show this happening long into the past. We have the highest solar activity we have had in at least 1,000 years.""

 
At 13 februari, 2007 21:34, Anonymous Anonym said...

Varför utfäster du inte en belöning till den som kan bevisa växthuseffekten, Danne?
http://www.drdino.com/articles.php?spec=67

Kan du sen förklara vad som skulle vara skillnad mellan "Den ena är direkt fysikalisk och den andra indirekt och modellgenererad"? Blir den indirekt om man använder dator för att utföra beräkningen, eller?

Annars har du naturligtvis rätt i rubriken. Ingen vetenskap är någonsin i strikt mening bevisad, allt kan visas vara fel om senare experiment ger motsägande resultat. Det enda man kan säga är vad som kan antas vara korrekt baserat på den kunskap vi har idag. Det är det IPCC baserar sig på när de konstaterar att det finns en liten möjlighet att teorierna är fel. Det som då återstår för Danne att förklara är varför man skall fatta beslut baserat på antagandet att bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap är fel, och inte bara fel, fel åt rätt håll!

De två bevis som i praktiken finns för växthuseffekten är ett direkt fysikaliskt, som dock eftersom beräkningarna är komplicerade får utföras via dator och därför av Danne säkert skulle klassas som en modell. Det andra är att man utgår från kända temperaturfluktuationer efter händelser som vulkanutbrott och istider. Båda dessa ger en klimatkänslighet på ca 3 grader för en dubbling av koldioxidhalten.

Och eftersom Svensmarks namn dyk upp så publicerade han av en händelse nyligen en artikel som baseras på att han anser temperaturen på Antarktis och Grönland vara antikorrelerade, inte korrelerade som Danne hävdar:
http://scienceblogs.com/stoat/2007/02/revenge_of_the_killer_cosmic_r.php

 
At 14 februari, 2007 03:16, Blogger Danne Nordling said...

Henrik Svensmarks teori är intressant. Vi får väl se om den får genomslag när den publiceras inom kort.

Kuriöst nog avvisade IPCC i sin TAR (-01) teorin i dåvarande form som beskrevs som att ökad molnbildning skulle höja temperaturen och tvärtom. Idag har vi ökad solaktivitet och magnetfält som stoppar den kosmiska instrålningen till jorden och minskar molnbildningen. Teorin borde enligt IPCC dessutom ha koncentrerat sig på molnen på hög höjd eftersom det bara är där moln kan bildas med hjälp av strålning. (Källla SNF)

Det ser alltså ut som om IPCC fulländat dagens teori och fallit på eget grepp. Men det lär inte finnas något ytterligare i sakfrågan i AR4. Om Svensmarks 1000-årscykel kan göras sannolik kan det bli sensation.

Thomas, jag har bara refererat vad NVV sagt om Antarktis klimat i relation till norra hemisfärens. Vad Svensmark sagt om kontracyklisk variation verkar strida mot hans egen teori. Kanske vi måste döma ut honom totalt av denna anledning? Någon borde kolla detta närmare.

Om det är så att en fördubbling kan kalkyleras ge en effekt på 3 grader efter vulkanutbrottsmätningar borde man väl ha hört att det finns sådana och då skulle växthusteorin vara bevisad och inte bara sannolik. Du har aldrig nämnt detta tidigare och jag har inte sett någon annan än Lindzen diskutera detta. Och varför nämner alla andra de där 1-1,2 graderna av en fördubbling?
/DNg

 
At 14 februari, 2007 09:51, Anonymous Anonym said...

Danne, du är inte så mycket för att läsa de inlägg jag gör, va? Det finns ingen uppmätt långsiktig trend i kosmisk strålning och därför kan denna inte förklara den långsiktiga trenden i temperatur.

Som Danne är inne på modifieras teorin om den kosmiska strålningens inverkan ständigt alteftersom tidigare versioner bevisats vara fel. Själv väntar jag med att tro på den tills jag får se några rimliga argument för att den är rätt.

Den temperaturförändring man observerar efter vulkanutbrott är den som inkluderar återkoppling, främst från vattenånga, och det är denna som ligger kring 3 grader. Det är också den som är den relevanta för hur stor uppvärmningen blir. Siffran 1-1,2 grader är rent teoretisk utan någon återkoppling och den går naturligtvis inte att observera. Jag förstår inte varför det är just den du är intresserad av Danne?

 
At 14 februari, 2007 17:44, Blogger Danne Nordling said...

Jo det skall jag tala om, Thomas. De flesta vanliga böcker om klimatfrågan har med den direkta effekten av en fördubbling av koldioxidhalten. Ett undantag är Per Holmgrens Väderbok, som är osedvanligt allmänt hållen. Jag tycker att det är ett hederligt sätt att redovisa på som lekmän kan förstå. Men du har hittills inte lyckats komma med någon antydan (bortsett från vulkanutsläppen) till hur denna siffra är framräknad.

Jag har skrivit om växthusteorins uppbyggnad många gånger förut, men tydligen för oseende ögon eftersom Thomas ställer en sådan fråga. Gången är alltså:

Växthusteorin i korthet

1. Koldioxid mm har en benägenhet att ta upp värme från långvågig strålning. Det har påvisats av Tyndall 1859 och därefter.

2. På något sätt leder denna egenskap till att en fördubbling av CO2-halten kan beräknas höja temperaturen globalt och på lång sikt med 1-1,2 grader.

3. Höjningen av temperaturen ger olika återkopplingseffekter (t ex via vattenånga och albedo) som resulterar i en höjning av temperaturen totalt med 3 grader. Osäkerhetsintervallet för denna modellgenererade effekt anges nu till 2,0-4,5 grader beroende på modellkonstruktion. Tidigare angavs 1,5 grader som nedre gräns.

4. För att kunna göra prognosliknande uttalanden om den framtida uppvärmningen har IPCC konstruerat ett antal "scenarios" för fossilförbränningen fram till 2100 vilka beror på produktions- och befolkningsantaganden mm. Dessa genererar också en avsevärd spännvidd i temperaturutfallen. Tillsammans med osäkerheten i p 3 blir det mycket stora variationer. Dessa har nu börjat redovisas grafiskt av IPCC.

Oklarheter

Under p 2 brukar teorins anhängare komma med mångordiga och ingående beskrivningar med diagram och tabeller hur koldioxid m fl gaser lägger sig som ett tak eller isolerande filt kring jorden så att solinstrålningen reflekteras hit och dit. Men slutresultatet beskrivs i en enda mening: dubbling ger drygt en grad. Ingen härledning ges.

En kritisk läsare måste ju bli misstänksam. Så mycket pedagogik på tämligen irrelevanta områden men ingenting om hur slutsatsen uppnås. Det liknar dimridåer.

Dessutom sägs ingenting om de tidigare temperatursvängningar som man själv redovisar för de senaste 10 000 åren och som ligger i samma amplitudområde som den man nu vill förklara med ökad koldioxidhalt.

Slutligen ges ingen förklaring till inledningen av den nu sedan 400 år pågående temperaturstegringen. Och naturligtvis inte någon förklaring till varför denna tidigare stegring upphört samtidigt som koldioxidhalten ökat så mycket att den borde ge effekt. Vilken sinkadus!

Alternativa teorier

Henrik Svensen har kommit med en alternativ teori som går ut på att den kosmiska strålningen varierar och påverkar molnbildningen i långa cykler på kanske 1000 år. Det förefaller underligt att han skulle ha lagt fram denna teori om det inte gick att påvisa en variation. Men det vet ju Thomas bäst eftersom han är strålningsexpert. Tänk så enkelt en alternativ teori kan falla. Det är som om någon kom och påstod att vatten inte kokar vid 100 grader.

Hur som helst är Svensens teori fortfarande en samling hypoteser som tydligen gör anspråk på att kunna förklara mera än växthusteorin. Men det kanske visar sig att en helt annan teori är bättre. Eller att människan har släppt ut koldioxid i vågor redan för många tusen år sedan och att denna försvunnit på något sätt så att det blivit kallare. Eller det kanske föreligger mätfel i iskärnorna från Grönland och Antarktis - temperaturen har inte varierat.

Debatten skulle vinna på att hålla sig till ämnet, Thomas. Dessutom kan du inte begära att jag i en snabb kommentar till den senast bloggposten går tillbaka till de tidigare och kollar om du skrivit något ytterligare där också. Den kontrollen får jag göra när tillfälle ges.
/DNg

 
At 14 februari, 2007 18:15, Anonymous Anonym said...

Danne, hur bra är du egentligen på termodynamik, kvantmekanik etc? Du kräver att få en detaljerad numerisk beskrivning av hur man beräknar växthuseffekten, men är du ens kapabel att förstå den om du fick den i din hand? Jag har gett exempel på vad man måste ta hänsyn till, gett dig länkar till var man kan hitta mer information och tom ladda ned en fungerande klimatmodell, men du ignorerar glatt detta och fortsätter klaga på att populärvetenskapliga böcker inte är fyllda med sidor av komplicerad matematik. Gå upp till MISU på Stockholms universitet och fråga någon där om du kan få låna en riktig bok i ämnet!

Man kan förklara senaste seklets temperaturutveckling som visades i förra IPCC-rapporten. I vilken mån man har klart för sig seklen innan vet jag inte, tillgängliga data minskar så det är svårare. Det är bara se på hur olika klimatrekonstruktioner gett kraftigt olika svar.

Sen har inte uppvärmningen upphört!

Henrik Svensmark, om jag får be, och det är fortfarande inte hans teori, Dickson kom på den ett par decennier tidigare! Däremot skulle jag tro att Dickson aldrig gick så långt som Svensmark i att tro att man kan förklara ala klimatvariationer via solen. Det är lätt att som Svensmark göra anspråk på att sitta inne med hela sanningen. Det är som man säger, till varje komplicerad fråga finns ett enkelt svar som är fel. Klimatet påverkas av många faktorer och man kan vara säker på att de som försöker hitta en enda förklaring har fel.

Via den länk jag gav kan du hitta tillbaka till mätdata för infallande kosmisk strålning. Gör det!
(Vatten kokar f.ö. inte vid hundra grader mer än just vid havsytan :-)

Människan ökade koldioxidhalten lite grann genom avverkning av skog redan innan eldningen av fossilbränslen kom igång, likaså ändrades albedo när vi högg ned skogarna. Våra historiska data för koldioxidhalten är betydligt bättre än för temperaturen eftersom den förra är i stort sett konstant över jorden och det alltås räcker emd att mäta på en punkt. Temperaturen har säkert varierat på Grönland och Antarktis, men det säger inte att det är globala förändringar.

Debatten skulle vinna på om Danne inte bara skrev i princip samma inlägg gång på gång på sin blogg utan om han också läste kommentarerna och tog till sig innehållet. Vad är poängen med att ställa frågor om man inte bryr sig om svaren?

 
At 14 februari, 2007 19:10, Anonymous Anonym said...

Dannes frågor visar att det finns olika sätt att se på problemet. Det är bra att växthusproblemet bearbetas och det hedrar Danne att han vågar starta upp frågan som ger oss alla möjlighet till eftertanke.

 
At 14 februari, 2007 19:52, Anonymous Anonym said...

Om jag förstått ordet antikorrelerade rätt så betyder det att när det blir varmare på Grönland så blir det kallare på Antarktis. Det kom fram sedan man nogrannt kollat iskärnor från respektive plats och skulle bero på att Golfströmmen vände mot söder ibland under istider.

Inge

 
At 14 februari, 2007 22:50, Anonymous Anonym said...

Människan ökade koldioxidhalten lite grann genom avverkning av skog redan innan eldningen av fossilbränslen kom igång, likaså ändrades albedo när vi högg ned skogarna.

Har man visat att avverkning förklarar temperaturökningen före fossilbränslen började användas? Jag antar att det var denna temperaturökning du kommenterade?

 
At 15 februari, 2007 02:31, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, vad är det du debatterar egentligen? Du skriver: "Du kräver att få en detaljerad numerisk beskrivning av hur man beräknar växthuseffekten, men är du ens kapabel att förstå den om du fick den i din hand?"

Var har jag krävt att få något sådant? Tvärtom har jag efterlyst en beskrivning i grova drag på en nivå och omfattning som normalt används i t ex NVV:s bok. Det är vad man förväntar sig i en sådan publikation - inte tre futtiga meningar.

Det är enkelt att låtsas missförstå och hänvisa till universitetskurser och ospecificerad vetenskaplig litteratur. Men hur många lurar du med det? Du har inte svaret. IPCC har inte svaret. Orsaken är att det inte verkar finnas något direkt svar av den enkla anledningen att då hade allt snack om "sannolik påverkan" varit överflödigt.

Om Henson hade haft rätt hade du själv, eller någon publikation du kunde citera, kunnat referera denna "enkla" beräkning. Hur osäkra klimatmodellernas hänsyn till vattenånga, albedo, moln etc än hade varit skulle det ju ändå ha kunnat konstateras att hittills uppnådda ökning av CO2-halten med en tredjedel med säkerhet hade orsakat närmare 0,4 graders uppvärmning (0,33-0,4 grader).

Men det finns inte någon sådan beräkning. Siffran verkar vara resultatet av olika klimatmodellers kalibrering av koldioxidens effekter under förutsättning att det är dess ökning som ger upphov till resultatet. Så länge ingen konkurrerande förklaringshypotes dyker upp tycker väl de flesta att tillvägagångssättet är OK.

Tyvärr är det inte acceptabelt att inför allmänheten fara med osanning om hur "drygt en grad" har härletts. Visserligen kan det inför ouppmärksamma läsare stärka växthusteorin så att de inte tror att allt beror på i deras ögon "suspekta" modeller. Men det är ändå fusk i smyg.

Vad gäller Svensmark har hans senaste resultat inte publicerats ännu. Vi får väl vänta på hur han förklarar uppgifterna om den kosmiska strålningen och hur han kan uttala sig om perioder längre tillbaka än 50 år. För det är väl inte bara en marginellt förändrad version av vad han tidigare framlagt som nu är i antågande? (Att vatten alltid kokar vid 100 gr.)

Intressant att du säger att temperaturen för Antarktis och Grönland inte är representativ för den globala. Det är naturligtvis vad som behövs för att torpedera mycket av min ansats. Vad har du för belägg för att den globala temperaturen inte varierat?

Tom, W Ruddiman har spekulerat kring hur jordbruket och digerdöden påverkat CO2-cykeln. Men inte ens klimatfundamentalisterna har köpt den.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home