tisdag, mars 26, 2013

Föräldrarnas utbildningsnivå avgörande för skolresultaten - ett problem?

Det finns inget samband mellan lärartäthet, kostnader och specialpedagoger  å ena sidan och skolprestationer å den andra. Om föräldrarna däremot är begåvade och har högre utbildning presterar även barnen bättre. Den socialdemokratiska utbildningspolitiken har lyckats.

I dagens DN 26/7-13 redovisas en egen undersökning av skolresultaten i årskurs 9 läsåret 2011/12 och även fem år tidigare. Man har undersökt sambandet mellan prestationerna på de nationella proven (matematik, svenska och engelska) och ett antal bakgrundsfaktorer i Sveriges kommuner. Resultaten i grova drag är följande för vad som ger goda resultat:
  • Lärartäthet - inget samband
  • Andel lärare med examen - inget samband
  • Kostnad per elev -inget samband (lokalkostnad ingår ej)
  • Andel specialpedagoger - inget samband
  • Andel med utländsk bakgrund - svagt samband
  • Arbetslöshet i kommunen -starkt samband
  • Andel föräldrar med universitetsutbildning - mycket starkt samband
 Vilka slutsatser ska man dra av detta för utbildningspolitikerna nedslående resultat? Det är inte nytt (blart nov-09). Den konventionella förklaringen brukar vara att de högutbildade föräldrarna läser läxor med sina barn och att detta höjer prestationerna. En liknande men mera diffus förklaring är att förekomsten av sådana välpresterande elever i klasserna också ökar prestationerna för andra elever. Genom det fria skolvalet har många klasser dränerats på välpresterande vilket förstärkt sambandet mellan föräldrarnas utbildningsnivå och goda prestationer.

Kan de konventionella förklaringarna, som utmynnar i kritik av "segregationen", verkligen stämma? Skulle allt större ekonomiska satsningar i form av både lärare och specialpedagoger inte ha någon effekt jämfört med föräldrarnas benägenhet att läsa läxor med sina barn? Eller finns det andra förklaringar? En antyds av svenskläraren Lena Eriksson på Vallonskolan i bruksorten Gimo (sidoart DN).Hon säger:
"Det stora problemet i skolans värld är inte de elever som behöver extra stöd. Det finns stöd i form av specialpedagoger, skolpsykologer och kuratorer. Det stora problemet är elever som har tappat motivationen och som inte vill."
Förklaringen borde kompletteras med att eleverna i Gimo som går ut grundskolan traditionellt har fått jobb i industrin. Betyg och teoretisk utbildning är inte viktigt för dem som bestämt sig för att bo kvar i avfolkningsorterna. Vi ser nu andra eller rentav tredje generationen av elever i bruksorterna som inte tänker skaffa sig universitetsutbildning. Eftersom deras föräldrar inte heller skaffade sig högre utbildning får vi automatiskt detta samband mellan föräldrarnas utbildning och elevernas prestationer. De föräldrar som tidigare visade sig vara begåvade och gick vidare till högre utbildning blev tjänstemän i större städer och bor inte längre i Gimo.

En omflyttning av detta slag kan också förklara en del av sambandet mellan svaga prestationer och hög arbetslöshet i kommunen. Det torde vara föräldrar med låg utbildning som främst är arbetslösa. De kan inte flytta till andra kommuner för att få jobb. Deras barn blir i högre grad svagpresterande. De föräldrar som skaffat sig utbildning har flyttat bort från de tillbakagående kommunerna. Deras barn presterar bättre i skolan, men gör det i kommuner med lägre arbetslöshet.

Begåvade arbetarbarn blir nu akademiker
Förklaringen till det mycket starka sambandet mellan föräldrarnas utbildningsnivå och prestationer i skolan kan enkelt hänföras till den moderna utbildningspolitiken. Den gick ut på att dra ut begåvningsreserven ur arbetarklassen med hjälp av studiemedel och studiesociala satsningar samt utbyggnad av antalet studieplatser i hela landet. Nu ser vi resultatet. De arbetarbarn som blev akademiker får barn som också tenderar att vara begåvade. De presterar bättre i skolan än dem med lågutbildade föräldrar och blir inte arbetare på bruket i Gimo.

Eftersom sådana egenskaper som begåvning och intelligens till avsevärd del går i arv kommer utbildningspolitiken rent statistiskt att göra det svårare att göra en klassresa (blart nov-11). De begåvade finns inte kvar i samma utsträckning inom arbetarklassen som för 50 år sedan. Den socialdemokratiska utbildningspolitiken har lyckats, visar artikeln i DN. Varför ska det betraktas som ett problem?

Bloggat S: Moberg, Roger Jonsson Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 26 mars, 2013 18:16, Anonymous Lars said...

Även denna DN artikel nämner invandringen som en ”svag” negativa faktor, men man tycks alltid glömma att det också finns utvandring. Under större delen av efterkrigstiden har det förkommit en betydande emigration av svenskar, som för att lyckas i utlandet med sitt språkhandikapp har behövt vara väl över genomsnittet i Sverige. De har tagit med sig inte bara sin begåvning och utbildning utan även sina gener och sina befintliga och framtida barn. Men eftersom de har försvunnit bortom horisonten så är det sannolikt omöjligt att utvärdera vad denna del av befolkningsutbytet har för betydelse.

 
At 26 mars, 2013 18:24, Anonymous Katarina said...

New Scientist publicerade för nagot ar sedan en artikel över en liknande studie. Där hade man funnit att det var föräldrarnas intresse för barnens studiegang som var avgörande för resultaten. Detta kunde förklara varför t ex kinesiska barn till lagutbildade föräldrar hade bättre resultat än tom barn till högutbildade amerikaner. Det verkar även vara i linje med Lena Erilssons observation att motivationen behövs för att prestera. De föräldrar som trycker pa vikten av studier ger förmodligen sina barn som studerar ocksa stor uppmärksamhet, vilket sporrar till prestationer (ett matt av tvang ingar säkert ocksa!)

 
At 26 mars, 2013 18:56, Anonymous Anonym said...

Det finns ju ingen som vill erkänna att begåving är genetiskt Om sanningen inte är politiskt korrekt så talas det inte om sanningen eller också försöker man förklara bort det med annat i det här landet. Susanna Svensson

 
At 26 mars, 2013 23:04, Blogger Danne Nordling said...

Susanna Svensson, du har nog rätt. Det är inte politiskt korrekt att tala om begåvning och intelligens i utbildningspolitiken nuförtiden. Därför söker man mer skruvade förklaringar som i värsta fall leder politiska åtgärder som förstör.

Ett symptom på den svenska uppfattningen om intelligens är att det i Wikipedia bara i förbigående nämns att den kan bero på både arv och miljö. I Engelska Wikipedia beskrivs ärftligheten helt annorlunda:

"Estimates in the academic research of the heritability of IQ have varied from below 0.5 to a high of 0.9 (of a maximum of 1.0). IQ heritability increases during early childhood, but it is unclear whether it stabilizes thereafter. A 1996 statement by the American Psychological Association gave about .45 for children and about .75 during and after adolescence. A 2004 meta-analysis of reports in Current Directions in Psychological Science gave an overall estimate of around .85 for 18-year-olds and older. The New York Times Magazine has listed about three quarters as a figure held by the majority of studies."

Om 75 procent av begåvningen är ärftlig finns det knappast någon framtid för den svenska politikens åtgärder att se till att nästan lika många från arbetarhem som de från högskolehem går vidare till universitetsutbildning.
/DNg

 
At 31 mars, 2013 09:39, Blogger Analytikern said...

Danne Nordling beskriver att det inte är PK att diskutera begåvning. Sant.
Jag finner det konstigt att sossarna tog bort praktiska utbildningar. Varför?
Behövs inte bagare etc ?
Varför överutbilda?
Kanske 15-20% av en befolkning bör givas högre utbildning.
Ty annars kommer personen aldrig kunna erhålla en positiv livslön och besitta kvalifikationer för att tillgodogöra sig högre utbildning.

 
At 03 april, 2013 13:31, Blogger sven said...

Kan också en del av glesbygdens svårigheter bero på att begåvningarna flyttar därifrån till storstaden och sprider sina gener där.
Kvar i glesbygden blir de mindre begåvade.

 

Skicka en kommentar

<< Home