måndag, februari 17, 2014

Psykopaterna borde vara besvärande för feministerna

Forskning visar att fem procent av männen är psykopater mot bara en procent av kvinnorna. Det tyder på att likhetsfeminismens teori om verkligheten inte stämmer.

Likhetsfeminismen implicerar en teori om verkligheten som går ut på att kvinnor egentligen är män i psykologiskt hänseende. När kvinnor får åtnjuta samma teoretiska utbildning som männen kommer de att visa sig vara lika kompetenta för ledarbefattningar som män. Kvalificerade ledaregenskaper, som vanligtvis ses som sällsynta, förefaller inte alls vara problematiska inom feminismen. Att kvinnor inte är företagsledare i de större företagen beror tydligen enbart på en manlig konservatism, vilken sedan fortplantar sig till börsföretagens styrelseutnämningar. Lösningen blir därför könskvotering. Styrelseposterna får inriktas på annat än ledaregenskaper.

Det finns en del forskningsresultat som tyder på att det finns psykologiska skillnader mellan män och kvinnor (blart 13/2-14). Jag pekade särskilt på den könsmässiga snedfördelningen av psykopati, vilket föranledde en del debatt. Ett påpekande var att det kan vara svårt att identifiera psykopati. Ett annat var att det "egentligen" inte finns någon skillnad i frekvens mellan könen. Kvinnlig psykopati tar sig bara andra uttryck. Efter att ha konsulterat ett antal textböcker om psykopati vill jag hävda att dessa invändningar inte stämmer. Först finns möjligheten att identifiera ett antal tidiga beteenden (hos individerna när de var unga) som indikerar psykopati. Jag listar åtta sådana:
  1. Onödiga lögner
  2. Skolk
  3. Utbrott mot omgivningen
  4. Grymhet mot djur
  5. Pyromani
  6. Vandalism
  7. Vägran att lyda
  8. Sängvätning
Dessa kriterier har jag hämtat från Christina Gustavson 2008. Ofta brukar man också nämna beivrad kriminalitet före 12 eller 15 års ålder. Men alla vuxna psykopater är inte kriminella.

Det brukar sägas att 10 procent av alla chefer är psykopater. Därför är det extra intressant att den socialmedicinska professionen är inne på att frekvensen av psykopati är mycket högre bland män än bland kvinnor. Dalsegg & Wesche (2009) nämner att amerikanska undersökningar på 1980-talet visat att frekvensen bland män är 5 procent och bland kvinnor 1 procent (s 79).

Psykopati bland kvinnor och män skiljer sig också när det gäller att tillvinna sig makt. Män är utåtagerande och handlingsinriktade medan kvinnor "mobbar, skvallrar och intrigerar" enligt den svenska forskaren Susanne Strand, doktor i hälsovetenskap.

En beaktansvärd skillnad i förekomsten av psykopati i den konventionella formen mellan män och kvinnor borde vara besvärande för likhetsfeminismen. Det har därför gjorts försök att förklara uppkomsten av psykopati med icke-genetiska faktorer. Men dessa är inte relaterade till uppfostran varför det ändå måste finnas en genetisk bakgrundsfaktor som förklarar den olika benägenheten att utveckla en psykopatisk läggning. Professionen tycks avvisa att psykopati kan bero på annat än genetiska faktorer även om hela orsaksbilden ännu inte är utforskad.

Sannolikt kommer försök göras att i postmodernistisk anda förklara psykopati som en "social konstruktion" eller varför inte en "patriarkal konstruktion" som inte har någon relevans för samhället. Ett tag på 1970-talet kom hela psykopatibegreppet av vänstern att betraktas som en konspiration från makthavarnas sida för att förtrycka underklassen. (Man anser idag att ca 20 procent av internerna på fångvårdsanstalterna är psykopater.) Istället lanserade professionen termen "sociopati". Vi har att göra med en forskningsgren som visar en viss trendkänslighet när det blåser.

Psykopatiegenskapernas fördelning är emellertid bara en teoretisk utvikning i genderdebatten. Det viktiga borde vara att forskningen kunde ge bättre klarhet i hur ledaregenskaperna fördelas i befolkningen. Är de medfödda eller en följd av uppfostran? Kan man få ledaregenskaper genom att genomgå managementutbildning i vuxen ålder? 

[Uppdatering: En skribent i SvD Näringsliv (Carolina Neurath) vill på nyhetsplats 17/2 omdefiniera vad som menas med kompetens för styrelseledamöter. Det innefattar bl a att kunna säga nej till höga bonusar (till män): Att våga "gå emot resten av gänget ... Det är vad jag kallar kompetens". Det är kanske sådana ledamöter som feministerna vill ska kvoteras in? Men är kvotering en garanti för att få in rabulister? -
Läs även artikel i Psychology Today "Why Modern Feminism Is Illogical, Unnecessary, and Evil" av en evolutionspsykolog -09.]


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , intressant.se

Etiketter:

10 Comments:

At 18 februari, 2014 08:23, Blogger oppti said...

Carolina Neurath hävdade att Swedbanks styrelse var ute på hal is i Lettland. Något kvinnor i styrelsen kunde förhindrat.
Det fanns flera kvinnor i den styrelsen då!

 
At 18 februari, 2014 10:07, Blogger arne andersson said...

Du får skilja på genetisk och miljöframtingad psykopati!

Om psykopati är genetisk och ändå skiljer sig så markant mellan könen så måste bäraren av anlaget vara Y-kromosomen...
Eller X-kromosomen där en avvikelse innebär att psykopati uppstår när ett psykopatiegenskap inte balanseras med en motsvarande gen i Y- Kromosomen...
Vilket det inte gör för könsnedärvda egenskaper.

Lättast att konstatera hur egenskapen nedärvs är nedärvningsngen.

En man nedärver sin X-kromosom till dottern och därmed är det dottersonen som eventuellt kan bli psykopat.
Knappast sonen - om inte modern också nedärver detta i sina X-kromosomer...

Så därför kan man allt räkna ut om psykopati är genetiskt eller miljö...

Sedan kan det nog vara psykopatigener som spökar...
Tidernas mest spridda Y-kromosom är ju Djungis Khans...
Hans X-kromosom bör ju vara lika spridd...
Även i Europa....

 
At 18 februari, 2014 17:05, Blogger Danne Nordling said...

Kan vi tänka oss hur en miljöframbringad psykopati kan komma till stånd? Det är i så fall inte en kärlekslös uppfostran i socialt utslagna grupper som ger psykopati eftersom syndromet även finns i välanpassade grupper. Och kan man verkligen genom uppfostran betinga någon så definitivt att det inte går att uppnå någon förbättring i vuxen ålder?

Och omvänt: Många feminister erkänner att pojkars aggressivitet är könsbetingad även om de är lika flickor i allt annat. Anlaget måste sitta i Y-kromosomen. Då kan väl också psykopatiska egenskaper ärvas på liknande sätt? Vad har man för ev belägg för att det inte går att ärva sådana egenskaper? Och om det är möjligt kunde man ju tänka sig att traditionellt manliga ledaregenskaper inte heller är resultatet av uppfostran utan är genetiskt. Var finns argumenten för att det inte skulle vara så?
/DNg

 
At 18 februari, 2014 18:51, Anonymous Lars said...

Att tolka genetiken hos en egenskap som främst finns hos män som styrd av en gen på Y-kromosomen är helt fel, och underskattar kraftigt komplexiteten i det genetiska arvet. Att en individ bär en viss gen betyder inte att genen nödvändigtvis är aktiverad, eller hur den är aktiverad. Hormoner verkar i stor utsträckning via genaktivering och kan ge stora skillnader i utslag för könen. De flesta egenskaper styrs inte av en gen utan av en komplicerad samverkan mellan flera gener.

 
At 18 februari, 2014 19:27, Blogger arne andersson said...

Förvånandsvärt ofta är påverkan av en enda gen större än man kan tro. Eller genvariant....
Åtminstone inom husdjursaveln.
Så nog kan man misstänka att en enda gen kan ha en stor påverkan även i humanpopulationen.
Om man går från ett altruistiskt jägar- och samlarsamhälle till ett hierarkiskt samhälle av den typ vi har idag....
Vår tids samhälle gynnar psykopater mer än något tidigare i historien....

 
At 18 februari, 2014 19:37, Blogger arne andersson said...

Skulle tro att psykopat-genen finns i X-kromosomen då det stämmer med autism och Asperger som just gärna hoppar över en kvinnogeneration...

 
At 19 februari, 2014 13:36, Anonymous Anonym said...

"miljöframbringad psykopati" är väl väldigt tydligt framstressad i de flesta kollektivistiska rörelser?

Femisnism
Socialism
Nazisk
Kommuninsm
Islamism

Vi som är frihetliga och ser till individers olika behov och rätt att i största mån leva som man vill ser på dessa med skräckblandad vämjelse.

 
At 19 februari, 2014 15:51, Blogger Danne Nordling said...

Nja, kollektivistiska rörelser drar sannolikt till sig psykopater. Att de rörelser som nämns ofta har ett militant program betyder inte att många av deltagarna blir psykopater. Men de kan bli lydiga redskap för psykopatiska ledare i enlighet med vad Milgram visat med experiment.

Kombinationen psykopatiska ledare och Milgrams lydnadssyndrom i en militant miljö borde ägnas mer socialpsykologisk forskning.

Nedärvningen av psykopatiska egenskaper är inte helt kartlagd. Sannolikt förekommer någon samverkan mellan Y-kromosomen och X-kromosomerna eftersom psykopati är mycket vanligare och mera "typisk" bland män. Av detta förefaller det rimligt att också anse att andra egenskaper tenderar att skilja sig mellan män och kvinnor.
/DNg

 
At 19 februari, 2014 17:30, Anonymous Anonym said...

Varför inte först ta en titt i Förorden till Folksams jämställdhetsindex för 2010. Där kan vi läsa "Av närmare 1,4 miljoner människor, som i dag jobbar i de svenska börsbolagen och deras dotterbolag, är hela 70 procent män."

http://www.folksam.se/polopoly_fs/1.60755!/j%C3%A4mst%C3%A4lldhetsindex2010.pdf

Om vi utgår från att det inte skulle finnas några genetiska skillnader mellan män och kvinnor och båda könen hade lika relevanta utbildningar för karriär m.m borde ett jämlikt utfall bli att 70% av de ledande befattningar innehas av män och 30% av kvinnorna. Och om det var från dessa ledande befattningarna som man rekryterade styrelsemedlemmar kanske inte fifty-fifty är ett tecken på jämställdhet?

/Eskil

 
At 19 februari, 2014 19:12, Blogger arne andersson said...

Det som mest kännetecknar psykopater är brist på förmåga att sätta sig in i en annan människas känslor.
Att köra över en medmänniska gör kvinnor lika bra som män....

 

Skicka en kommentar

<< Home