torsdag, augusti 25, 2005

Vad är frihet? Fem definitioner

Frihet är avsaknaden av socialt tvång. Det är inte liktydigt med ekonomisk förmåga, frihet från hunger eller fattigdom. Frihetsdebatten har blivit snårig därför att många som inte vill ha frihet ändå vill uppträda som frihetsvänner.

Frihet betraktas i allmänhet som ett viktigt värde, även om det ibland finns kritik mot friheten som sådan. Oftast är det istället innehållet i begreppet frihet som ifrågasätts och diskuteras. Under tidens gång har olika ideologiska riktningar försökt inkorporera frihetsbegreppet och därför gett ordet en annan definition än den ursprungliga. Dessutom finns det en mera ontologisk diskussion om sådant som viljans frihet, inre frihet, friheten att göra det goda och liknande som inte berör samhällsproblem. Men på samhällsområdet har jag kunnat urskilja fem helt olika innebörder av ordet frihet:

  1. Individuell frihet
  2. Politisk frihet
  3. Suveränitet
  4. Materiell frihet
  5. Frånvaro av ("frihet från fruktan, nöd, olikheter" etc)

1. Individuell frihet kan definieras på två olika sätt. Utgångspunkten är att individen får göra vad hon vill. Den oinskränkta definitionen anser att alla handlingar, som inte hindras av andra, är fria - alltså även moraliskt förkastliga handlingar som t ex att mörda. Den inskränkta definitionen går ut på att visst tvång inte är frihetsinskränkande beroende på dess relation till det goda eller det rätta. Frihet blir då att göra vad man vill inom vad lagarna tillåter, utan att skada andra eller kränka andras rättigheter och liknande.

2. Att med frihet bara avse politisk frihet utan att samtidigt implicera individuell frihet är kanske inte så vanligt men fullt möjligt. Frihet blir då att det räcker med att ha yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, religionsfrihet, tankefrihet och liknande för att medborgarna skall vara fria.

3. Suveränitet för en stat i meningen nationellt oberoende kan också beskrivas som frihet. Ett land som är ockuperat eller dominerat av en främmande makt kan bli fritt genom en befrielsekamp.

4. Materiell frihet är en mera kontroversiell definition som reser flera komplicerade frågor. Enkelt uttryckt förutsätter frihet i denna betydelse att det skall finnas en faktisk valmöjlighet mellan materiellt attraktiva alternativ. Frihet i denna betydelse kommer i abstrakt mening att likna begreppet förmögenhet (ekonomisk förmåga). Det finns många skäl att ifrågasätta om detta på ett meningsfullt sätt fångar det egentliga frihetsbegreppet.

5. Att frihet skulle kunna betyda "frånvaro av" i samhällspolitisk mening är mera svårsmält. Förvisso kan ordet formellt användas i sammanhang som "vårt territorium är fritt från utländska trupper". Och det är på detta försåtliga sätt USA:s 31:a president Franklin D Rooswelt använde ordet frihet. Denne lanserade som bekant i ett tal 1941 de fyra grundläggande ”friheterna”: yttrandefrihet, religionsfrihet, frihet från nöd och frihet från fruktan.

Det finns anledning att återkomma till några av definitionerna. När den franska revolutionens avarter började märkas talades det om "frihetselände", "frihetsraseri", "frihetsvansinne" och liknande. Man såg tendenser till att den oinskränkta friheten (enl ovan) skulle hyllas i Frankrike. Rättighetsförklaringens 4:e punkt från 1789 "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui nuit pas à autrui" kunde man inte förstå. Frihet sågs istället som rätten att mörda och stjäla - åtminstone i kollektiva former. Här fanns en konservativ kritik som dock snart övergavs. Men liknande kritik har återkommit som klandret mot friheten såsom en förmån enbart för de starka, till nackdel för de svaga.

Materiell frihet är en ännu mer omdebatterad fråga. Grunden för denna är Isaiah Berlins analys av varför frihet kunnat bli en legitimering för tyranni och totalitära samhällen. Den görs i termer av "positiv" respektive "negativ" frihet. Berlins analys har förts vidare till MacCallums treställiga schema: X är fri fån Y att göra X. Här tycks frihetsfilosofin inte komma längre. Något riktigt klargörande har inte kunnat formuleras. På denna punkt finns därför intressanta möjligheter att försöka komma vidare.

Jag skall komma in på diskussionen om positiv frihet framöver. Att MacCallum inte löst problemet framgår av följande exempel: "Låginkomsttagaren X är fri från ekonomiska restriktioner att göra en jordenruntresa." Miller har föreslagit att restriktionerna avgörs av vilka moraliska förpliktelser vi har gentemot våra medmänniskor. Och dessa innefattar inte resor, varför X:s oförmåga inte är en ofrihet.

Fotnot: Den svenska översättningen av franska nationalförsamlingens rättighetsförklaring 1789 (p 4) lyder: "Frihet består i att kunna göra allt som inte skadar någon annan."

4 Comments:

At 11 september, 2005 07:56, Anonymous Anonym said...

Sverige kan inte på egen hand avskaffa tjänstemomsen eftersom vi är med i EU och är bundna av EU:s momsdirektiv.

/Mats

 
At 03 september, 2010 14:27, Anonymous Anonym said...

Det är intressant det här med frihet.

Frihet är frånvaro av tvång.
Ingen som lever är någonsin fri!
Om vi röstar på partier för att få ner skatt så kan de även förtrycka de sjuka genom att tvinga dem att arbeta. Detta har vi sett hända med moderaterna i regimen år 2006-2010.

 
At 21 december, 2012 11:22, Anonymous Anonym said...

ogfc62xd

hcogbm5b

f39s020t9d

kssgc75b

zk84maso

 
At 26 december, 2012 17:03, Anonymous Anonym said...

tzyelwi6

mpgliijn

f39s020t9d

y8gyu4vp

kyouqkan

 

Skicka en kommentar

<< Home