fredag, januari 13, 2006

Engels´ hypotes om förstatligandets ofrånkomlighet

Socialismens förutsättning i form av statsägande motiverades redan under Marx´livstid inte med att detta var önskvärt eller en åtgärd som skulle säkra förutsättningarna för det kommande lyckoriket. Förstatligandet var istället ofrånkomligt av konjunkturpolitiska skäl.

En modern politisk teori handlar i allmänhet om vad staten borde göra och eventuellt inte göra. Delvis kan den handla om krav på individerna för att staten skall fungera eller åtminstone för att interaktionen mellan medborgarna skall fungera på ett smidigt, effektivt, fredligt eller rättvist sätt. men den dominerande socialistiska teorin handlar inte om detta utan om hur "kapitalismen" fungerar och hur dess inneboende motsättningar med nödvändighet medför dess undergång.

Socialism är alltså inte en lära som handlar om hur man skall organisera samhället på ett önskvärt sätt - inte ens vad som positivt fordras för att ett "bättre" samhälle skall bli bra för proletärerna. Socialismen pekar nästan enbart ut vad som kommer att avskaffas när nuvarande system går under. Det är inte fråga om en diskussion om vad som är bra och dåligt (för proletärerna) och som därför borde avskaffas eller behållas för att detta har goda eller rättvisa konsekvenser.

Den socialistiska politiska filosofin är istället en prognos för samhällets framtida utveckling. Det framgår redan av det "Kommunistiska manifestets" tio punkter (1848). Där står inte att "Kommunisternas förbund" anser att förbättringar för proletärerna fordrar att jordegendomen exproprieras eller att transportväsendet förstatligas. Nej, vad man säger är att arbetarerevolutionen kommer att leda till "despotiska ingrepp" och att i de framskridna länderna de följande tio allmänt kommer att användas. Sedan följer en uppräkning som börjar med expropriation av jordegendomen etc.

Marx och Engels arbetade sedan med att bevisa varför kapitalismen med ödesbestämd nödvändighet måste gå under, vilket idag är ganska ointressant eftersom bevisen för detta var ohållbara i meningen ologiska och bitvis förfalskade. Trots detta finns ett intresse för Marx´ filosofi som rimligtvis bygger på tillrättalagda andrahandsberättelser. Det är svårt att se vari detta intresse mera konkret skulle bestå. Jag skall här göra en analys av det mest centrala elementet i hela Marx´ teoribyggnad för att utröna hållbarheten i kärnpunkten.

Socialism betyder förstatligande. Privategendomens upphävande är central för det relativa fåtalet andra antydda förbättringar som socialism och kommunism skulle leda till. Att detta är den viktigaste punkten framgår också av den uppräkning av reformer som den förste kommunistiske teoretikern Francois Babeuf sammanställde ca 1795. Varför förstatligandet var önskvärt förklarade varken Babeuf eller andra kommunister. Det fanns ju en rad "utopiska" socialister som inte hade förstatligande på programmet. Nog borde de mera radikala ha upplyst sina anhängare om varför det inte räckte med regleringar och kooperativ för att förverkliga "allas frigörelse".

Friedrich Engels (1820-1895) hade 1848 gjort det första utkastet till Manifestet där socialiseringen begränsar sig till jordegendomarna, krediterna, transportväsendet och förökning av de statsägda fabrikernas antal (inte ens expropriation av de existerande fabrikerna). Då hade man kunnat vänta sig att han 30 år senare hade förklarat varför kommunismen skulle ha varit så modest när den nu innebär ett ofrånkomligt förstatligande av alla fabriker. Det hade rimligen gått att hänvisa t ex till att de nu tenderar att bli så stora att teorin med säkerhet förutsäger att de kommer att bli statliga.

Vad Engels efter angreppet på Marx av professor Eugen Dühring 1877 vill visa är hur Marx´ teori nu beskriver hur företagens utveckling ofrånkomligen leder fram till att de kommer att bli statliga - vare sig detta är önskvärt eller ej. Detta beskriver han i broschyren Socialismens utveckling från utopi till vetenskap. Pliktskyldigast antyder Engels utsugningsteorin som orsak till omvälvningen. Men det är tydligt att Engels vill lansera en annan förklaring, som tydligare visar slutresultatet förstatligande, trots att den inte har täckning i Marx´ huvudteori.

Den kapitalistiska utvecklingen, menar Engels, går från små företag utan särskilt mycket maskiner (f d hantverkare) till jätteföretag som till slut monopoliserar hela branscher. Karaktäristiskt för företagens verksamhet är den rationella produktionen, som planeras av företagsledningen. Men sedan skall varorna säljas på en marknad karaktäriserad av oordning och anarki. Eftersom detta inte tar till vara den enorma produktionskapacitet som finns i företagen kommer dessa att på något sätt övergå i statens ägo för att ordning skall skapas på hela området. Engels skriver:

"Denna lösning kan blott ligga däri, att de modärna produktivkrafternas samhälleliga natur faktiskt erkännes, att alltså sättet för produktion, tillägnelse och utbyte bringas i samklang med produktionsmedlens samhälleliga karaktär. Och detta kan endast ske därigenom, att samhället öppet och utan omvägar tar i besittning produktivkrafterna, som växt ifrån varje annan ledning."

Det är alltså på grund av kriser och konjunktursvängningar som ett förstatligande av företagen för att uppnå både en rationell produktion och distribution, som Engels förutspår en socialisering. Varför proletariatet skulle ha något med saken att göra förklarar han inte. Och inte heller ger han någon anvisning om vad det förstatligade näringslivet skulle användas till utom det abstrakta "bringa i samklang". Är detta chansen till alienationens och arbetsspecialiseringens avskaffande? Kommer det att finnas pengar och lönearbete? Hur skall planeringen av konsumtionen gå till? Vad händer vid brist eller överskott? Får man byta jobb och flytta geografiskt? Vem utser företagens ledningar?

Det enda svar Engels ger är att istället för anarkin inträder " samhällets planmässiga reglering av produktionen i enlighet med det helas liksom varje enskilds behov". Därefter påstår han utan förklaring att detta betyder att proletariatet erövrar statsmakten och förvandlar produktionsmedlen till statsegendom. Nyss hade han skrivit något som rimligen skall tolkas som att förstatligandet skulle kunna ske genom vilken regering som helst.

Nåväl, Engels hypotes är en helt annan än den gängse teorin som Marx och Engels hade företrätt tidigar. Här förebådas den socialistiska planhushållningen motiverad med effektivitetsskäl. Detta kan verkligen sägas vara en felprognos i dubbel bemärkelse. Kriserna och konjunktursvängningarna blev för det första mindre allvarliga, Och för det andra visade det sig att förstatligande och planhushållning inte var något särskilt effektivt. Till slut bröt detta system där det praktiserades ihop under 1980-talet och ersattes med rå kapitalism.

Som politisk teori är alltså socialismen överspelad redan under Marx´ livstid. Den ersattes mycket tydligt av en ekonomisk prognos av Engels, som dessutom visade sig vara felaktig.