fredag, december 01, 2006

Miljön som motiv för repression och diktatur

Kommer frihet och demokrati att ersättas av ett autokratiskt samhällssystem med miljöpolitik som förevändning? Alla gamla diktatursträvare kan i klimatpolitiken se en ny chans att få utöva repression. En av dem uppträdde i SVT:s program Planeten.

Jag har utlovat en genomgång av olika samhällsmodeller. En av dessa är den som bygger på överhetens repression. Det finns ett antal olika motiv för repression, men till igår hade jag inte tänkt på att miljön och klimatpolitiken skulle kunna vara ett motiv för att införa diktatur. Men när jag såg det fjärde programmet i SVT:s serie Planeten stod det klart att diktaturförespråkarna också börjat använda milöpolitiken som motiv för repression.

Vi har 20-50 år på oss att agera enligt forskarna i programmet. Detta program som tidigare varit ganska avslaget om man inte har anlag för rädsla för skräckpropaganda kom igår med mera beska besked. Nu presenterades fyra möjliga framtidsvisioner fram till år 2100 utvecklade av den amerikanska forskaren George Costanza:

Star Trek: Tekniken har löst miljöproblemen, illustrerat med 600 m höga holländska "gristorn".
Mad Max: Miljön har förstörts och naturresurserna tagit slut. Ett fåtal lever gott bakom murar och vakter, men det råder "allas krig mot alla" och majoriteten lider och svälter.
Ekotopia: Ingen outsinlig energikälla hittas. Men genom småskaliga lösningar och och mer utjämnad fördelning av jordens resurser lever människorna på en mer primitiv nivå.
Big government: Genom miljölagar införda av en diktator begränsas möjligheterna för tillväxt och expansion.

Det stod ganska klart att det var det fjärde alternativet som SVT:s programmakare ställde sig bakom. Man lät en forskare vid namn Karl Ammann framföra behovet av diktatur för att ransonera olika konsumtionsvaror i världen. Han gjorde en analogi med kinas ettbarnspolitik. Inlägget illustrerades med porträtt av Stalin och Mao. Något avståndstagande sågs inte till. Men det framfördes tankar om en världsregering vald på något sätt direkt av hela jordens befolkning. Var och en förstår att det är orealistiskt jämfört med diktatur.

För ytterligare kritik mot diktatursvärmeriet se kommentar på bloggen Aqurette.

Genom historien har det alltid funnits diktaturförespråkare eller åtminstone anhängare till absolutism och autokrati. Kanske är det ett generellt mänskligt drag som alltid finns särskilt starkt representerat hos en del av befolkningen. Dessa människor griper därför i alla tider efter gångbara argument för att få införa ett repressivt samhällssystem. På Hobbes' tid var det säkerhet - idag är det klimatförändringarna.

Nyligen kom det ut en bok som förordar planhushållning skriven av den brittiske forskaren George Monbiot med titeln Heat. How to stop the planet burning (Penguins). Han vill ha ransonering av aktiviteter som alstrar koldioxid. Alla människor utrustas med en modern form av ransoneringskuponghäfte - dvs ett elektroniskt kort som belastas varje gång man tankar eller köper ett stearinljus etc. Enligt Monbiot kommer etanolbilar inte att tillåtas. Målet är att minska utslppen av CO2 med 90 procent redan till 2030. Då måste flyget förbjudas. Levnadsstandarden kommer inte att öka men den kommer inte heller att sjunka påtagligt.

Denne Monibot intervjuas i programmet och framför det autokratiska argumentet inlindat som att den som förspråkar försämringar kommer att få politiska problem. Han antyder att det behövs en rörelse med verkligt arga medborgare som bestämmer att politikens fråga nummer 1 är att genomföra dessa försämringar.

Ransonering, planekonomi och förbud måste rimligen upprätthållas av en regering med absolut makt. Friheten går förlorad och då kan man inte heller ha demokrati eftersom denna skulle kunna leda till att den klimatfundamentalistiska regeringen blev avsatt. Opposition måste kunna slås ned med våld. Vi får då en klassisk autokratisk regim som motiverar sin repression med miljöargument istället för säkerhet, nivellering, social rättvisa eller metafysika historielagar som tidigare epokers diktaturförespråkare använt.

Historien har dock visat att auktoritära regimer inte är långsiktigt stabila. Det finns alltså anledning för miljöintresserade att ta med den politiska teorin i övervägandena om hur en långsiktig lösning av olika globala miljöproblem skall åstadkommas.

Andra bloggar om: , , , , , intressant.se


16 Comments:

At 01 december, 2006 18:11, Anonymous Anonym said...

Kallade de honom George Costanza i programmet? Läste namnet i Aftonbladet, och tänkte att de blandat ihop George i Seinfeld med Robert Costanza som forskaren heter egentligen.

http://www.katallaxi.se/2006/12/01/hello-freud/

 
At 01 december, 2006 18:47, Anonymous Anonym said...

Jag förstår inte disens inlägg. Hur?

 
At 01 december, 2006 18:47, Blogger Danne Nordling said...

På Planetens hemsida står det George Costanza och en hänvisning till Aftonbladet. Där borde de väl ha rättat till Robert om tidningen hade fel? Men jag blev litet konfunderad över namnet eftersom det förekommer i Seinfeld. Jag antecknade bara diktaurmannen Karl Ammanns namn under sändningen.

Med "exakt samma resonemang" kan man inte argumentera för att kapitalism eller globalisering utgör diktatur. Det skulle nämligen fordra att vi inför statskapitalism eller globalkapitalism under en världsregering. Tidigare kallades detta system "merkantilism" och det kunde styras av en autokratisk monark.
/DNg

 
At 02 december, 2006 00:12, Anonymous Anonym said...

Hela köret om global uppvärmning är s, mp och v:s våta dröm. Här ser de chansen att flytta fram sina positioner och återta politikens makt över vanliga människor. Vi ska stå med mössan i hand när de scwissar förbi i sins skattebetalda taxis medan vi inte får köra bil eller flyga på semester. Överhetssamhället tillbaka i miljöns namn.
FD

 
At 02 december, 2006 10:04, Anonymous Anonym said...

Planeten måste vara det sämsta program SVT någonsin gjort. Något mer enfaldigt och onyanserat går inte att hitta. Tillsammans med hyllningen av käre kompis Fidel ikväll är det tydliga exempel på att SVT har en mycket konstig dagsordning. Fri television, my ass!

 
At 02 december, 2006 11:01, Anonymous Anonym said...

Lite svagt av programmakarna att de inte vågade ta upp det femte, och mer realistiska, alternativet: Lebensraum. Jag tror att vi, med kniven på strupen, snarare kommer se om vårt eget hus än att hävda alla människors lika rättigheter till konsumtion. Det är naturligtvis inget geografiskt rum vi talar om utan snarare ekologiskt livsutrymme.

 
At 02 december, 2006 21:45, Blogger Per-Olof Persson said...

En del av de ursprungliga grundarna av Green Peace anser att fd kommunister har tagit över miljörörelsen. De flesta trodde att kommunismen dog när Sovjet föll samman 1991. Men under andra hälften av 1990-talet fick de "gamla" kommunisterna makten över miljörörelsen.

Detta innebär att samhället ska regleras och planeras utifrån miljömål i stället från femårsplanernas produktionsmål. Nackdelen med alla former av reglering och planering är att individens frihet måste åsidosättas. För att kunna nå målen, oavsett vad målen innebär, måste individen förvandlas till en statsägd slav. Denna typ av samhällen kräver att diktatur införs och att en effektiv förtryckarapparat byggs upp.

Det är också intressant att konstatera att denna diktatur anses vara nödvändig pga något som inte är vetenskapligt bevisat. Historiskt sett har jorden haft kraftiga klimatförändringar. Halten av CO2 har också varit betydligt högre än idag. Det mest troliga sambandet är att perioder av varmare klimat frigör CO2 från världshaven. Det finns också ett starkt samband mellan solaktiviteten och jordens klimatförändringar.

 
At 03 december, 2006 21:15, Blogger Danne Nordling said...

Inhtressant att en del vilsna gamla kommunister dragits till miljörörelsen. Det kanske kan förklara ett och annat utspel därifrån. Men annars är det nog så att miljörörelsens rötter har egna fascistoida drag.

Vad är "blut und boden" om inte en variant av allmogekonservatismen? Viljan att avskaffa räntan fanns redan hos Gottfried Feder som kom ganska långt i det tyska parti som leddes av en vegetarian. Borde inte skogsmullarnas unkna förhistoria granskas av de undersökande journalisterna? Åtminstone nu när några öppet förespråkar diktatur. Men när granskarna hade chansen i början på året i TV-serien "Drömsamhället" kom inte mycket fram av den bakomligande ideologin.

Att miljöströmningen också är auktoritär framkom tidigare (i slutet av -05) när jag granskade motiveringarna för anspråken på att klimatpolitiken skall få styra våra liv. Någon begriplig beskrivning av sakförhållandena bakom teorin att koldioxidutsläpp har en kraftigt temperaturhöjande effekt har ännu inte presenterats. Vi skall bara lita på "experterna" och hålla käften.

Symptomatiskt gjorde "Planeten" inte ens något antydande försök att förklara sakfrågan om koldioxiden.
/DNg

 
At 04 december, 2006 05:43, Anonymous Anonym said...

Miljöaktivister drivs av ett högst mänsklig sentiment, nämligen att bevara och konservera den miljö som vi har och känner till. Det är dock högst tveksamt om det är önskvärt eller möjligt. Jordens historia är full av kraftiga miljöförändringar och massutrotning av djur och växtarter. Vad är det som säger att evolutionen borde eller ska konvergera just nu? Iden om konservering av nuet är en utopi, orsakad av en okunskap om jordens historia.

Om man inte är så fixerad vid mänsklighetens långsiktliga bevarande, slipper man bekymra sig om osäkra förutsägelser så som växthuseffekten. Biologin kommer att anpassa sig till vad som än kommer efter, och vara minst lika fantastisk. Energi kommer vi ha tillräckligt med så länge solen lyser. Fler borde ägna en tanke åt vad futurister och transhumanister säger.

 
At 04 december, 2006 06:46, Anonymous Anonym said...

Det är nog inte så att det är kommunisterna som dras till miljörörelsen som att samma människor som drogs till kommunismen också dras till miljörörelsen då den ger dem möjlighet att förverkliga samma agenda, att kontrollera samhället på detaljnivå.

 
At 04 december, 2006 08:22, Blogger Per-Olof Persson said...

Geologer tror att solen är orsaken

Denna sida:

http://www.worldclimatereport.com/index.php/2006/12/01/are-humans-involved-in-global-warming/#more-199


hänvisar till en artikel i "Environmental Geology" som heter “On global forces of nature driving the Earth’s climate. Are humans involved?”.

Två geologer vid "University of Southern California" anser att om solens strålning ökar 1 % så ökar temperaturen med 0,86 grader. De anser också jordens bana runt solen har stark påverkan på klimatet. Jordens bana kan påverka temperaturen med upp till 7,5 grader.

Något de kallar "outgassing" kan påverka temperaturen med över 50 grader. Denna mening vill jag inte översätta "They finally review microbial activities at the interface of the lithosphere and atmosphere that also substantially alter the composition and temperature of the global atmosphere at geological time frames.".


Tär den ekonomiska tillväxten på jordens resurser?

Egentligen är det så att den ekonomiska tillväxten ökar resurserna. Detta handlar om att en argumentationskedja ska vara logiskt riktig och fullständig.

Om vi analyserar följande påstående - "Vi måste återvinna pappret för att rädda träden". Egentligen är det tvärtom så att vi får färre träd om vi återvinner papper. Därför att skogsägarna planterar färre träd om efterfrågan på råvaror minskar från sågverk och massaindustri.

Om ni tittar på kartor från 1700-talet så ser ni att den uppodlade arealen var större under denna tid. Antalet träd var alltså färre än idag. Därför att jordbruksmarken var lågavkastande under 1700-talet. Den ekonomiska tillväxten har kanske ökat avkastningen per kvadratmeter jordbruksmark hundra gånger sedan 1700-talet.

 
At 04 december, 2006 12:55, Blogger Danne Nordling said...

Till Disen:
I media är man förtjust i den argumentationsfigur som kallas "guilt by association". Men trots att miljörörelsen passar in på flera punkter har den gått fri från alla sådana försök till jämförelser med mera tvivelaktiga föregångare. Det kanske beror på att de numera håller tyst med sin ideologi. Den dyker bara upp okontrollerat på kongresserna där gräsrötterna utan taktiska sidoblickar drar upp mindre rumsrent tankegods.

Människor som inte har någon förståelse för räntan är bakåtsträvande. Dock är din parallell med medeltidens katoliker och araber missvisande.

Utan ekonomisk tillväxt finns det inte utrymme för någon ränta i modern mening. Dock fanns det motiv för ränta inom fjärrhandeln. Men den ränta som de religiösa främst hade för ögonen var konsumtionskrediter för mindre bemedlade. Det var en del av den tidens sociala skyddsnät men kreditmarknaden var outvecklad och rena skurkar kunde göra sig goda pengar på folks nöd. Fördömandet av all ränta då bör ses mot bakgrund av både bristande kunskap och övriga brister.

Att Japanerna haft ett ränteläge nära noll beror inte på någon principiell räntefientlighet utan på konjunkturen.

De som låter mijöfrågorna bli så domineradnde att de intar fundamentalistiska ståndpunkter både politiskt och för sin personliga vandel bör man se upp med. En del av dem kan ha en benägenhet att också inta oförsonliga och intoleranta ståndpunkter i politiska frågor. Men du tillhör ju inte dem.
/DNg

 
At 05 december, 2006 18:48, Blogger Magnus said...

http://www.communityrights.org/ClimateScientistsAmicusFinal.pdf

Det beror på vad man kallar "rörelsen".

Att folk inte lyssnar så mycket till worldclimatereport finns det goda orsaker till.

 
At 14 december, 2006 00:02, Anonymous Anonym said...

Jag har skrivit en analys av Planeten del 4 ur ett psykologiskt perspektiv. Kan läsas här:
http://enannanverklighet.blogsome.com/2006/12/06/psykopatins-ansikten-del-2-planeten/

 
At 09 januari, 2007 10:21, Anonymous Anonym said...

Efter att ha läst detta inlägg så känner man sig kategoriserad å det grövsta bara för att man försöker spara energi. Retorik som denna leder knappast till att perter i de olika frågor närmar sig, vilket är nödvändigt om vi skall komma framåt. Environmentalister har blivit ett skällsord och numera jämställs det visst samtidigt med både fascism och kommunism, och alla dessa människor är makthungriga och egentligen inte alls har ett mål som alla människor borde vilja ha... en miljömässigt schysst värld att leva i?!?

Fundamentalism har väl aldrig fört med sig något gott, men var går gränsen för fundamentalism? Allt är väl relativt den livsåskådning man själv har...

Prio ett är väl ändå att hitta en långsiktig väg som alla har att tjäna på. Monbiot är radikal, vars syfte är att väcka anstöt och tankar. Bara för att man vill värna om er miljö så behöver det inte betyda att man gillar Monbiot. Kategorisera inte så hårt... det förlorar man bara på!

Per-Olof kommer som vanligt med sina solcykler och vill förklara all uppvärmning med en orsak. Om det är så att solen värmer upp jorden i dessa cykler, och att vi värmer upp jorden i den takt som dagligen observeras. Skrämmer det då inte Per-Olof att summan av kardemumman kan bli extra varmt? Hur kan man vara så säker på att kopplingen orsak-verkan är i singular?

Samma tankefel uppstår i din tes kring papper och skog. Man kan göra andra saker av skog än papper. Om vi sparar papper så att vi kan använda skog till energi istället för olja? skulle då skogsnäringen plantera färre träd? Vilken producent av en råvara försöker inte hitta fler användningsområden för din produkt? Eller är det bara en ren omyndigförklaring av skogsägarna?

Tesen kring kartor från 1700-talet håller inte heller eftersom man i och med befolkningsökningen inte ökade skogsbruket i samma bemärkelse utan vi levde fortfarande i ett svedjebrukssamhälle till stor del, där man flyttade sin jordbruksmark efter hand. Detta skedde i större takt än hur skogarna växte upp, vilket leder till att den uppodlade marken inte var så stor som kartorna visade. Dessutom var effektiviteten klart lägre i jordbruken än idag, men med en befolkningsökning som vi har idag så kommer primärproduktionen att ha problem att hålla jämnt med antalet munnar. Även om vi genmodifierar och förbättrar, eftersom det bara skjuter upp problemet med resursbegränsningarna istället för att åtgärda det från botten.

Fredriks argument att vi skall inte förhindra förändringar är värt att tas upp. Stora klimat och ekologiska förändringar i historien är ofta föranledda av meteoriter, kraftiga vulkanutbrott och andra naturkatastrofer. Övriga långsamma förändringar har med atmosfärens sammansättning, jordens albedo, solens instrålning etc att göra. Atmosfärens sammansättning ändrades från syrefri till syrerik väldigt långsamt. Koldioxidsvängningarna har varit snabbare, oftast beroende på just vulkanutbrott och positiv feedback såsom uppvärmning ger ett ökat koldioxidutsläpp som varit bunden i mark och vatten. Så skapar vi en förändring så kan denna positiva feedback sättas igång och förändringarna blir klart större än vad vi någonsin kan prediktera. Vi kommer att komma in i en ny balans såsmåningom, i ett nytt steady-state då dagens ekologiska resiliens har passerats. Vad vi finner där i avseende på primärproduktion, fisk, artsammansättning kan vi inte heller mer än spekulera i... förutom att vi vet att arterna idag är anpassade efter dagens förutsättningar då de har i årmiljonernas lopp just selekterats fram till det. Så att säga att låt oss fortsätta som om ingenting hänt eftersom jorden har varit med om förändringar tidigare är naivt. Var vi kommer att hamna vet vi inte och vill vi ha en tillfredsställande nivå av livskvalitet så är den vi känner till rätt ok... så vad skall vi ändra den om vi kan bevara den? Speciellt när vi inte vet vad vi ändrar den till!!!

 
At 31 augusti, 2008 20:07, Anonymous Anonym said...

Om dricksvattnet blir förgiftat för att samtliga människor fått friheten att förgifta det, då har som ett resultat av deras frihet andra förlorat sin frihet genom att de inte längre har kvar friheten att kunna dricka rent vatten. Det där med frihet är mycket diffust.

 

Skicka en kommentar

<< Home