söndag, februari 08, 2009

Naturskyddsföreningen har blivit röd-grön

På olika sätt försöker Naturskyddsföreningens företrädare ansluta sig till de röd-grönas sakligt felaktiga kritik av kärnkraftsuppgörelsen. Avslöjande är att de menar att vindkraften bara kan byggas ut om elbrist hotar.

I ett pressmeddelande den 5/2 ansluter sig Naturskyddsföreningen litet vagt till den röd-gröna partipolitiska kritiken av kärnkraftsuppgörelsen som något av ett sabotage mot "det förnybara". Dess ordförande Mikael Karlsson menar att "pengarna går åt helt fel håll" och han säger:
"Satsningar på mer kärnkraft leder till ökade miljöskador och motverkar satsningarna på förnybar energi."
Hur detta motverkande skulle gå till förklaras inte närmare. I slutet av pressmeddelandet säger Naturskyddsföreningen tvärtom:
"Elöverskottet ökar men kommer på grund av den alltmer internationaliserade elmarknaden med gemensamma elpriser inte att leda till lägre elpriser för svensk industri."
Ingenting sägs om att subventionerna av t ex vindkraften genom elcertifikaten kommer att öka om elproduktionen ökar genom kärnkraftsproduktionen.

Naturskyddsföreningen generalsekreterare Svante Axelsson är dock mera kunnig i sakfrågan och har en ytterst sofistikerad förklaring till varför man bör vara kritisk (SvD 7/2). Han är "orolig för att allmänheten inte vill fortsätta att bekosta vindkraftens expansion genom certifikaten, om ny kärnkraft byggs". Axelsson säger:
"Man underskattar viljan att acceptera vindkraften om det finns ett stort elöverskott."
Förstår inte Svante Axelsson vad det innebär att gå emot kärnkraften med detta argument? Rimligtvis måste han mena att det av taktiska skäl är bra att elbrist hotar i framtiden. Först då skulle allmänheten vara villig att betala extra för elen så att vindkraften kan byggas ut. Det är ju det industrin, IF-Metall och Pappersindustriarbetarförbundet misstänkt när de inte litat på de röd-gröna och deras luftiga försäkringar om att det både skulle kunna gå att lägga ned kärnkraften och göra stora klimatpolitiska nedskärningar utan att det skulle uppstå elbrist.

Nu avslöjar Naturskyddsföreningens generalsekreterare nästan rent ut hur den röd-gröna strategin sett ut. Han bekräftar det riktiga i den utgångspunkt industrin, fackförbunden och tre av de fyra alliansparierna har haft för att säkra kärnkraften på längre sikt. Att ifrågasätta stabiliteten i subventionssystemen för vindkraften är verkligen inget argument mot uppgörelsen om kärnkraften.

Det allvarliga för en partipolitiskt obunden organisation som Naturskyddsföreningen är emellertid att dess företrädare inte gör sakliga kommentarer till kärnkraftsuppgörelsen. På olika sätt försöker de istället ansluta sig till de rödgrönas sakligt felaktiga kritik fastän Naturskyddsföreningen borde veta bättre.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

2 Comments:

At 09 februari, 2009 15:33, Anonymous Anonym said...

Utbyggnaden av vindkraften i aviserad omfattning kommer att öka våra relativkostnader för energi.

Det sker via elcertifikaten, som långt ifrån räcker till för att klara av de subventioner, som vindkraften behöver.

Ett eventuellt elöverskott kan säljas utomlands. Vi får också en ny teknik inom fordonsindustrin, som kräver mer el.

Besparingar är förstås alltid bra och de kommer också att äga rum, men det innebär lägre relativpriser.

Naturskydsföreningen borde ha klart för sig att planerad utbyggnad av vindkraften både kommer möta ett folkligt motstånd och försämra viktiga naturområden.
/pEr Fredö

 
At 13 februari, 2009 14:38, Blogger Danne Nordling said...

Per, jag tror inte att elcertifikaten skulle vara otillräckliga för att klara en enorm utbyggnad av vindkraften. Om den inte hindras av byråkratiska svårigheter kommer det att räcka med att höja kvotplikten för kärnkraften mm.

Det paradoxala inträffar att kärnkraftsel blir dyrare att producera ju mindre vindkraft som byggs ut. Här finns en osäkerhet för investerarna i kärnkraft. Priset på elkraften kan inte beräknas säkert i förväg.

Bättre blir det om man kan anta att exportmöjligheterna får byggas ut. Då har man ett pris att utgå från och sedan reducera detta med belastningen från certifikaten (som dock inte exakt kan beräknas).

En begränsning av exporten som Sahlin fordrar kommer alltså både att försvåra kärnkraftens kalkyleringsmöjligheter och sänka prisnivån så att dyr kärnkraft kanske inte byggs.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home