torsdag, januari 29, 2009

Vilsenheten är stor även bland USA:s ekonomer

Politikerna i USA är oense om behovet av stimulans. Ekonomerna vill stimulera men är oense om hur. Obamas paket riskerar att förtas av delstaternas underskott. De automatiska stabilisatorerna existerar inte. Prognoserna revideras ner. Kan man förutse att Kinas handelsöverskott försvinner? Obama måste kanske bedriva svångremspolitik istället?

Kommer ni ihåg debaclet i Kongressen kring det finansiella räddningspaketet vid månadsskiftet september/oktober 2008? Då röstade först en majoritet ner Busch-regeringens paket om 700 mdr dollar. Majoriteten formades av både republikaner och demokrater - dock var andelen republikaner större. Nu lägger Barack Obama fram ett nytt paket om 825 mdr ovanpå det gamla. Omröstningen i representanthuset väntas ha utfallit så att demokraterna stöder sin president mot republikanernas nej-röster. Avvikarna lär vara få.

Man kunde tycka att det i en sådan ödesstund som ekonomin nu befinner sig i skulle finnas en större enighet om vad som borde göras. Men politikernas vilsenhet tycks vara en avspegling av ekonomernas. Dessas splittrade syn beskrivs av professor Lars Jonung i DN idag 29/1 i en kolumnartikel. Den amerikanska ekonomorganisationen American Economic Society har haft ett tredagarsmöte i San Francisco där 10 000 ekonomer diskuterat bl a den ekonomiska krisen.

En samsyn finns om krisens orsaker, anser Jonung. Dessa är en alltför expansiv penning- och finanspolitik kombinerad med otillräcklig finansiell reglering och en kultur av överdrivet risktagande och kortsiktighet inom finanssektorn. Mindre kriser bemöttes med expansiv politik. Detta ledde till en bubbla. Alan Greenspan misslyckades. Nu måste krisen mötas med en snabb finanspolitisk expansion trots att man tidigare varit skeptisk till finanspolitikens potential. Men därefter finns ingen samstämmighet:
"Professorerna var helt oeniga om vad slags stimulanser som var lämpliga. Ska investeringar eller konsumtion stimuleras, den privata eller offentliga sektorn? Ska Pentagon få fler kanoner eller barnen klimatvänligare skolor? Hur mycket och när?"
Men oenigheten fanns också kring det lämpliga med finanspolitiska stimulanser i en kris som ansågs vara finansiell. Det är banksystemets långivning som måste repareras. Därefter blir det möjligt att stoppa nedgången. Detta kostar enligt Jonung många gånger mer än de hittills diskuterade åtgärdspaketen. Därför är en möjlighet att bilda en "bad bank" som tar över de dåliga lånen som i Sverige på 90-talet. Enligt DI idag kommer chefen för FIDC (insättningsgarantimyndigheten) Sheila Bair att få ansvaret för en sådan. Bankaktierna steg efter detta besked.

Jonung är själv något skeptisk till möjligheten att begära pengar av skattebetalarna för att rädda "samma banker som precis fört USA in i dagens finansiella sammanbrott". Men han visar ingen skepsis till att Obama förmår begära 825 mdr dollar för en renodlad finanspolitisk stimulans. Dessutom visar de amerikanska delstaternas ekononomier sådana problem att talet om "automatiska stabilisatorer" verkar vara rent nonsens. Precis som de svenska kommunerna får delstaterna inte ha några underskott. DI skriver idag att staternas egna prognoser för det budgetår som börjar 1 juli landar på ett underskott på drygt 80 mdr dollar.

Men tankesmedjan CBPP (Center on Budget and Policy Priorities) anser att siffran istället blir så hög som 145 mdr dollar. Någon egentlig förbättring räknar man inte med de följande två åren utan det sammanlagda underskottet blir 416 mdr för tre år. Om delstaterna hanterar detta med nedskärningar kommer det att förta halva effekten av Obamas stimulanspaket. Enligt CBPP kommer 90 procent av delstaterna att gå back. Frånvaron av automatiska stabilisatorer, som många ekonomer ytterst förlitat sig på, kommer nu att göra krisen värre om Obama inte kan förse delstaterna med krediter eller andra medel för att hålla verksamheten uppe. Detta blir sannolikt omöjligt eftersom åtgärderna kommer så sent att omfattningen blir så gigantisk att den allmänna opinionen säger nej. Motargumentet är att Obamas paket blir så lyckosamt att delstaternas underskottsprognoser kommer på skam.

Eftersom alla stimulansåtgärder hittills kommit för sent kanske man också kan räkna med att Obamas plan blir senfärdig. Då inträder en motverkande effekt av annat slag: misstroendet mot ett jätteunderskott som inte verkar att ha någon påtaglig effekt. Det gör ännu fler aktörer missmodiga: de ökar sparandet om de är konsumenter och de stoppar investeringarna om de är företagare. Krisen förvärras. Här i Sverige kom Konjunkturinstitutet idag med en nedrevidering av sin konjunkturprognos från 19 december: BNP skall inte minska med 0,9 procent 2009 utan med ca 1,5 procent. Likaså rapporterade IMF igår att världens BNP inte skall öka med 2,2 procent utan bara med 0,5 procent och minska med 2 procent för världens "avancerade länder", däribland USA med -1,6 och EU med -1,8 (euroländerna -2,0) procent.

Detta borde vara prognoser som beaktar Obamas stimulanpaket och kanske också Kinas som sägs uppgå till 15 procent av BNP på två år. Men sådant skriver journalisterna inte något om. Så vad skall allmänheten tro? Prognoser kanske är värdelösa eftersom de enbart kan ta in beaktandet av fundamentala ekonomiska processer som kan beräknas med god sannolikhet.

Men vem skulle ha kunnat göra en psykologisk prognos om att Hank Paulson skulle låta Lehman Brothers gå i konkurs och att finanssektorns interna förtroende därefter skulle kollapsa? Kanske vi skall göra motsvarande prognos för Kina? Regeringen gör något felsteg som leder till uppror och oroligheter. Trupper sätts in som skjuter ett antal demonstranter och landet lamslås. Exporten sjunker, handelsöverskottet smälter ihop och USA får gå ut på den internationella lånemarknaden med "mössan i hand". Obama beslutar sig för att "svälta sig ur krisen" och världshandeln krymper ännu mera.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

9 Comments:

At 29 januari, 2009 17:12, Anonymous Anonym said...

Vad skulle hända om man struntade i stimulanspaket?

 
At 29 januari, 2009 23:52, Anonymous Anonym said...

Varför vill ingen öka peningmängden NU?
Hur långt ska deflationen gå innan vi börjar trycka pengar?
Ola

 
At 30 januari, 2009 01:32, Blogger Per-Olof Persson said...

Innan åtgärder vidtas måste man först veta varför kriser uppkommer. Kriser har aldrig uppkommit pga människor inte vill konsumera. Det är först när krisen uppkommer som konsumtionen minskar.

Att försöka öka konsumtionen genom finanspolitisk expansion (en ökning av penningmängden) är inte samma sak som att hjälpa just de företag som är i kris. Om exempelvis biltillverkarna under många år har "överinvesterat" och har för stor produktionskapacitet, är det knappast troligt att det går att öka inköpen av nya bilar så att biltillverkarna åter blir lönsamma.

Biltillverkarna måste helt enkelt rätta till sina tidigare misstag och avveckla de investeringar som inte är lönsamma. Det är först när biltillverkarna har minskat sina kostnader som de åter kan bli lönsamma och det är först i denna situation som krisen är över.

Det är ingen mening med att försöka öka biltillverkarnas lönsamhet genom att öka penningmängden eftersom detta endast fungerar på kort sikt. På längre sikt leder denna åtgärd till att biltillverkarnas kostnader ökar och att de åter blir olönsamma. Om man fortsätter med åtgärderna kan detta leda till en mycket lång och utdragen kris som under åren 1929-41 eller som i Japan 1990 och framåt.

I Japan leder den finanspolitiska expansionen till att "överinvesteringarna" inte avvecklas och att människor ökar sitt sparande. Under 1970-talet ledde den finanspolitiska expansionen i USA och Europa till hög konsumtion och hög inflation. Däremot ökade inte produktionen och investeringarna i någon större utsträckning.

Det finns inga empiriska bevis på att finanspolitisk expansion på lång sikt kan öka produktionen och sysselsättningen. Om det är en åtgärd som verkligen fungerar är det svårt att förstå varför det finns fattigdom och arbetslöshet överhuvudtaget.

 
At 30 januari, 2009 01:33, Blogger Danne Nordling said...

Det finns en liten grupp ekonomer som är anhängare till tesen "Do Nothing". Deras argumentering är dock oklar. Den tycks främst rikta sig mot att man använder stimulanspolitik i onödan. Det är lätt att så här i efterhand säga att Greenspan gjorde fel när han sänkte räntan väl mycket efter IT-kraschen. Att Busch körde med underskott efter Clintons överskottsår hörde man inte så mycket om då - men det var naturligtvis vanskligt.

Tillsammans med bostadslånens effekter både på det långsiktiga bostadsbyggandet och den finansiella stabiliteten medförde detta att ekonomin blev obalanserad. Greenspan drev upp räntan tills bostadsbyggandet började kollapsa. En mera dämpad amplitud i räntekurvan hade kanske varit bättre.

Men när det verkligen inträffar en allvarlig kris av 30-talstyp verkar det vara alltför senkommet att (återigen) förorda att stimulanspolitik borde undvikas. Det implicita argumentet för att inte göra någonting är att då undviker vi en ännu värre kris om några år. Verkar det troligt?

Det ironiska är att ett empiriskt argument för att stimulanspolitik inte hjälper är att Roosevelts politik inte hjälpte på 30-talet. Men hans politik bestod inte av stimulanspolitik. De ganska blygsamma underskotten i jämförelse orsakades av en passiv finanspolitik snarare än tvärtom.

Utan stimulans kommer ekonomin i USA att försämras ytterligare. De som blir arbetslösa konsumerar så litet som möjligt och vi får en nedåtgående spiral liknande de fyra första åren vid 30-talsdepressionen. Om vi är riktigt ortodoxa skall inte heller någon bankgaranti eller bankräddningspaket antas. Vi får då ett antal bankpaniker som leder till att en god del av banksystemet går i konkurs. Eftersom dagens ekonomi är mindre flexibel än 30-talets kommer nedgången i BNP antagligen att bli större än de 26 procent som den minskade i USA 1929-1933.

Till Ola: I Sverige är vi långt ifrån deflation ännu eftersom man bör räkna bort de prissänkande effekter som räntesänkningarna orsakar. Men som Reinfeldt sa i Davos i kväll: Det finns inga gratis pengar. Regeringen kommer inte att låna i Riksbanken gratis. Istället lånar regeringen på den svenska marknaden av dem som annars skulle ha kunnat öka bankernas kapitalbas så att de i sin tur kunde låna ut 20 gånger mera (som Mats Odell förklarade idag). Skall återigen 50 000 småföretag få gå i konkurs som i början av 90-talet?
/DNg

 
At 30 januari, 2009 01:46, Blogger Danne Nordling said...

Till Per-Olof Persson: Du har i stort rätt i att finanspolitik inte kan öka produktionen och sysselättningen på lång sikt. Det är sådana uppfattningar som medfört att all finanspolitik har betraktats som suspekt i breda kretsar. Men finanspolitiken kan hjälpa mot en ytterligare produktionsminskning som beror på sekundära effekter. Dessutom kan den sysselsätta byggnadsarbetare med att rusta upp t ex USA:s läckande VA-system under den tid det tar att få bostadsbyggandet i balans.
/DNg

 
At 30 januari, 2009 03:49, Blogger Per-Olof Persson said...

Problemet är att alla kriser sedan 1929 har använts till att utöka den offentliga sektorn och politikernas makt. Nackdelen med detta är att resurser tas ifrån näringslivet och att dessa överförs till den offentliga sektorn.

Att krisen 1929-41 kunde bli så långvarig berodde bl a på att Roosevelt ville införa en socialistisk planekonomi av samma typ som i det fascistiska Italien. Planekonomi skulle införas och Roosevelt började med att sätta minimipriser på tusentals produkter samt minimilöner inom varje arbetsområde. Produktionen blev således inte lönsam pga alla åtgärder som infördes.

Men poängen är att mått som "aggregerad efterfrågan" inte säger något om detaljerna i en ekonomi. Penningmängdsökningar ger "överinvesteringar" inom vissa branscher och "underinvesteringar" inom vissa branscher.

När en ökning av penningmängden sker kommer människor att använda pengarna för inköp av vissa produkter inom vissa branscher. Att "överinvesteringar" sker just inom biltillverkningen och inom byggbranschen (i USA denna gång) är bara naturligt. Människor ges möjligheten att låna till en låg ränta för att köpa ny bil eller att bygga en ny villa.

De nya pengarna kommer att öka försäljningsintäkter och vinster inom dessa branscher (där pengarna träffar ekonomin). Högre vinster leder till investeringar och en större produktion. Men det finns åtminstone tre problem med detta:

(A) "Överinvesteringarna" är endast lönsamma om människor för alltid ökar sin belåning för att köpa just dessa produkter.

(B) Resurser överförs från branscher med lägre vinster till branscher där "överinvesteringarna" görs. Detta leder till "underinvesteringar" inom vissa branscher.

(C) Krispaket har tendens att överföra resurser till den offentliga sektorn och resurserna stannar kvar där även under högkonjunkturen. Detta innebär att näringslivet på långre sikt stagnerar.

 
At 30 januari, 2009 22:39, Blogger Hansa said...

Ingen konsensus om det goda i stimulanspaketet.
http://www.cato.org/fiscalreality

 
At 30 januari, 2009 23:43, Anonymous Anonym said...

Finanskris eller är det ekonomiteorierna som är i kris, varför skulle dagens teorier vara riktiga när vi inte ens kan styra ekonomin. I stället för att inse bristerna så skyls alt på psykologi, jag känner ingen som inte vill jobba för att senare kunna köpa sig något.

 
At 31 januari, 2009 01:46, Blogger Danne Nordling said...

Felet är att abstrakta teorier som inte kan användas i konkreta fall lätt kan konstrueras som att de kategoriskt påfordrar "Do Nothing" eller "stimulera nu". De företrädare för den förra teorin, som Hansa refererar till, har dock fel när de tror att Roosevelts och Hoovers utgifter inte kunde ta USA ur krisen. Underskotten var under perioden 1930-39 bara 2,9 procent i genomsnitt per år. De skriver dock följande:

"Lower tax rates and a reduction in the burden of government are the best ways of using fiscal policy to boost growth."

Vad menas med detta? Vi får inte veta varför det skulle vara olämpligt att nu i lågkonjunkturen rusta upp infrastrukturen i USA - något som ändå blir nödvändigt de närmaste åren. Större skattesänkningar, särskilt för de mera välavlönade är republikanernas kritik mot Obamas paket. Det ligger något i det, eftersom alla kommer att drabbas av skattehöjningar i framtiden om sparandet minskar och det riskerar att bli överhettning.

Men vad menas med att minska bördan av den offentliga sektorn? Skall t ex statliga skolor läggas ned? Eller vill man privatisera dem och införa avgifter istället för skatter? Har det senare någon snabb effekt på tillväxten?

Men det finns ändå enighet om att finanspolitiska stimulansåtgärder behövs - så undertecknarna är nog inga riktiga företrädare för Do Nothing...

Per-Plof Persson pekar på ett antal pragmatiska svårigheter, framförallt att politikerna alltid tar chansen att kombinera krisbekämpningen med tvångsåtgärder på andra områden. Vi har sett det ett flertal gånger och resultatet blir onödiga regleringar och en större offentlig sektor utan att någon debatt förts om frågorna. Då borde kritiken sättas in mot risken för sådant missbruk och inte mot själva stimulanspolitken.

Roosevelt införde reglerinar mot näringslivet, bedrev en företagsfientlig politik, höjde lönerna trots att företagen inte ville anställa och höjde skatterna. Allt detta förlängde krisen men detta berodde inte på att budgetunderskotten var för stora. Under kriget kunde budgetunderskottet ett enda år vara lika stort som under alla tio åren sammanlgt 30-39.

I dagens läge är det väl bra om folk kan köpa de osålda husen och bilarna om de behöver dem. Problemet är att på längre sikt undvika överinsvesteringar för att politikerna inte kan hantera stabiliseringspolitiken korrekt. Här har den ekonomiska forskningen brustit när man trott att stora konjunkturnedgångar av 30-talstyp varit uteslutna för all framtid.

Busch-regeringen kunde inte bedriva en adekvat stabiliseringspolitik (B) där vi fick överinvesteringar i bostäder och bilindustri samtidigt som det blev underinvesteringar i exportindustrin. Underskotten ökade dessutom den offentliga sektorn (C) - krigsproduktionen. Det impopulära kriget i Irak borde väl ha följts av skattehöjningar?
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home