fredag, april 13, 2012

Pinker hävdar att staten och kapitalet gjorde människan fredlig

Människan är till sin natur ganska våldsbenägen, vilket naturfolkens mordfrekvenser visar. Men civilisation, kultur och förnuft har tillsammans med fredlig handel gjort att våld och aggressivitet minskat kraftigt. Den altruistiske "ädle vilden" var en felsyn med tråkiga politiska konsekvenser.

Harvard-psykologen Steven Pinker har utkommit med en ny bok. Tidigare blev han känd för boken The Blank Slate, där han vänder sig mot den moderna uppfattningen som förnekar människans natur. Han hävdar bl a att föreställningen om den "ädle vilden" är felaktig (wp). Den nya boken betitlas The better angels of our nature och recenseras ingående 'under strecket' i SvD torsdagen 12/4-12 av Fredrik Meiton. En recension i DN 31/1-12 av Örjan Abrahamsson är inte lika ingående.

Pinker har själv skrivit om hur världen blivit allt fredligare i tidskriften Axess 2/2012. En ganska neutral beskrivning görs av vänsterbloggaren Anders Svensson 12/4 (kanske med hjälp av Hans Norebrink). Att vänsterpersoner visar uppskattning av Pinkers kärva budskap är en ljuspunkt i samhällsdebatten. Den orealistiska tron på människans altruism, som finns hos den romantiska vänstern återstår till stor del att tränga tillbaka.

Jag har i flera artiklar vänt mig mot den beskrivning av människans natur som författaren Lasse Berg drivit i två böcker om Kalaharifolken. Denna beskrivning går ut på att de nomadiserande naturfolken är fredliga och samarbetsinriktade och avspeglar människans egentliga natur. Denna altruism har sedan deformerats när jordbrukssamhället bredde ut sig. Det är alltså kulturen och civilisationen som gjort att människan uppträder våldsamt och egoistiskt. Hos romantiska socialister finns en tro att samhället skulle kunna bli bättre om staten och kommersialismen mer eller mindre avskaffades. Denna tro är felaktig och kanske farlig om den breder ut sig.

Nu skriver professor Pinker i sin artikel att forensisk arkeologi och etnografisk demografi visat att omkring 15 procent av av alla människor i icke-statliga samhällen dog en våldsam död. Det tolkar jag som samhällen som inte övergått till organiserat jordbruk. Meiton nämner att de böcker om folken i Khalahari, inuiterna och semaierna som uppfattades som bevis för hypotesen om "den ädle vilden" nu visat sig ha haft fel. Lasse berg redovisade redan 2005 att Kalaharifolken mördar varandra med en frekvens på 29 per 100 000 personår. Semaierna mördar med en frekvens på 30 och inuiterna med en frekvens på 100, skriver Meiton. Detta kan jämföras med dagens Europa där det begås ett mord per 100 000 personår.

Genom framväxten av staten minskade den genetiskt betingade våldsutövningen. "I växelverkan med kapitalismen blev staten en ännu effektivare kraft för våldsminskning", skriver Meiton. Statens anspråk på våldsmonopol gjorde "brott kostsammare medan friare marknader och större rörlighet gjorde samarbete mer förtjänstfullt". De viktigaste förklaringarna till det minskande våldet är staten och kapitalet, enligt Steven Pinker.

Min egen slutsats är att vi här får en förklaring till socialismens våldsbenägenhet. När man på grundval av romantiska föreställningar om människans godhet och statens bortvittrande ser att det system man infört inte fungerar inser de styrande socialisterna att man måste tvinga folk att uppträda som om de vore altruister. Detta leder i sin tur till opposition som i nästa led slås ner med ännu mera våld. Ett politiskt system som bygger på en ekonomisyn som är verklighetsfrämmande är dömt att gå under. Pinker bidrar till "historiens slut" på det samhällsfilosofiska området.

Pinker är även skeptisk till religionerna som har bidragit till omfattande våldsutövning. Likt all vidskepelse leder religion till våld. Han nämner 30-åriga kriget. I proportion till befolkningsökningen motsvarar det andra världskriget i förluster av människoliv till följd av våldsutövning. På detta område tycks förnuftet försvinna mer och mer. Här ser vi inte "historiens slut" enligt min mening.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

25 Comments:

At 13 april, 2012 12:32, Anonymous Grafeus said...

Intressant. Själv skulle jag nog hävda att jordbruket gjort människan mer fredlig - då vi måste hålla ihop och organisera oss - för att skydda grödor, betesmarker etc.

Medan jägar-samlare kan kosta på sig att var mer egoistiska och t o m utrota konkurrenter - istället för att samarbeta eller handla med dem.

Jaktmarkerna är ju begränsade, medan jordbruksmarker och betesmarker historiskt sett har funnits i enorma arealer. Det handlar om att sätta ner spaden och kultivera obygden.

Det är svårt att rota fram statistik kring detta, då arkeologiska fynd är mer svårttolkade ju äldre de är. Därför är det väl bara att tacka forskaren i fråga för att han bevisar det kanske självklara.

 
At 13 april, 2012 14:29, Blogger Patrick Sellman said...

För mig framstår det som oerhört naivt att påstå att de statliga institutionerna på något sätt skulle minskat våldet och stå för freden när det är precis tvärt om. Ni blundar för i princip vart enda krig de senaste sex hundra åren. Dessa institutioners själva grundfundament är ju att råna, hota och använda våld. Utan detta ingen stat.

Lögnen upprätthålls så länge befolkningarna blundar för detta och går på myten om statens nödvändighet.

Staten är i själva verket något av det mest destruktiva vi människor skapat.

Det som slår en när man insett detta är att folk sitter och hyllar frihetshjältar och kämpar i litteratur och film men tar man upp diskussionen om frihet så möts man ofta av aggressioner. Det verkar inte finnas något farligare än frihet. För en något sånär intellektuell person så borde det börja lukta hjärntvätt ganska ordentligt om detta.

 
At 13 april, 2012 15:57, Anonymous Anonym said...

"Pinker är även skeptisk till religionerna som har bidragit till omfattande våldsutövning."

Likt all vidskepelse leder religion till våld."

Likväl kan "vidskepelse" hindra våld. Kristendomen t.ex. levererar åtminstone någon form av internt konsistent argument mot hänsynslös våldsanvändning (I.e. Guds vrede, en objektiv värdehierarki). Att göra någon nettokalkyl på detta torde vara nästintill omöjligt.

Vad är liberalernas argument mot våldsanvändning? Att hota med John Stuart Mills vrede? Värnandet av "Allas lika värde" i John Rawls ögon? Man drar lite på smilbanden...


"Här ser vi inte "historiens slut" enligt min mening.

Det är en missuppfattning att det finns en motsättning mellan dragningen till "den ädle vilden" och att den "ädle vilden" visar sig vara rätt våldsam.

Som den som tar sig tid att snegla på populärkulturen i fem minuter snabbt kan konstatera är dödandet av andra människor som förtjänar att dödas är något som verkar vara djupt tillfredställande för människor, inte något negativt. Troligtvis är det ständiga undertryckandet av våldsimpulsen som civilisationen kräver en påfrestning på människan, inte en källa till glädje (annat än indirekt, genom att du slipper bli slagen/dödad, naturligtvis).

Att sedan tidigare marknadsförare av "den ädle vilden" slitits mellan sina djupare drifter och sin offentliga lojalitet till liberalismen, och därför valde att fabricera en pacifistisk ädel vilde är sedan en annan femma...

/GL

 
At 13 april, 2012 16:02, Anonymous Anonym said...

"Jaktmarkerna är ju begränsade, medan jordbruksmarker och betesmarker historiskt sett har funnits i enorma arealer. Det handlar om att sätta ner spaden och kultivera obygden."

Mycket tveksamt. Om något ledde jordbrukssamhället till en kraftig befolkningsökning, och därmed förtätning av befolkningen.

Dessutom omöjliggjordes eller försvårades "reträtt" (en bonde som retirerar från sin jord svälter), vilket möjliggjorde organiserad krigföring för att erövra slavar, mark och gods.

Dessutom möjliggjordes extrema sociala hierarkier, eftersom bofasta människor går att dominera och härska över på ett sätt som inte går vad gäller jägar-samlare.

/GL

 
At 13 april, 2012 16:25, Anonymous Anonym said...

"Ni blundar för i princip vart enda krig de senaste sex hundra åren. Dessa institutioners själva grundfundament är ju att råna, hota och använda våld. Utan detta ingen stat."

Några poänger:

- Stater ger oss mycket riktigt krig. Samtidigt minskar de våldet under den statliga nivån, eftersom staten bekämpar icke-licensierat våld, av varierande skäl (allt från idealism till att värna sin egen makt).

- Även om vi accepterar att statens roll (netto) är negativ, kommer den första grupp som avskaffar sin stat att bli överkörd av de grupper som inte gjort detsamma. Vilket gör frågan om statens vara eller icke vara ganska akademisk.

/GL

 
At 13 april, 2012 17:25, Blogger Patrick Sellman said...

"- Även om vi accepterar att statens roll (netto) är negativ, kommer den första grupp som avskaffar sin stat att bli överkörd av de grupper som inte gjort detsamma. Vilket gör frågan om statens vara eller icke vara ganska akademisk."

Så du menar att den enda organisation som kan producera skydd är en stat med monopol på detta? Jag skulle nog våga påstå att de flesta stater skulle noga passa sig för att anfalla en befolkning av fria och beväpnade individer.

Det senaste århundradet har världens två mäktigaste krigsmakter fått ge vika gång på gång. En stat är lättare att besegra än en befolkning. De resurser som gått åt i de krig som pågår nu riskerar ju att knäcka hela den västliga ekonomin och då talar vi inte om länder med de resurser som finns i vår del av världen. Jag tänker framför allt på Irak och Afganistan. Dessa stater tog endast någon månad att krossa men efter 10 år har de inte besegrat befolkningen. Tål att fundera över i vilket fall.

Hur som helst så innebär avskaffandet av staten inte att det försvinner några resurser. De är ju kvar. Själva staten är ju endast ett begrepp och ett sätt att organisera sig på.

Organisering under tvång är inte det enda alternativet. Frivillig organisering för ömsesidig nytta är ett icke föraktligt alternativ.

 
At 13 april, 2012 17:46, Blogger Patrick Sellman said...

En annan reflektion över statens monopol på produktion av skydd är aktuell i vårt land.

Vi har idag inte något försvar som kan lösa sina uppgifter. Vi kan i själva verket inte ens skydda de som eventuellt skulle komma för att hjälpa oss. Vår poliskår är bland de sämsta. I de brottsfall där det finns ett offer har vår poliskår en uppklarandeprocent på 4% som sakta rör sig mot noll. Detta trots att det tillförs stora resursförstärkningar. En paraduppvisning i monopolets ineffektivitet.

Att tala om att staten skyddar sina invånare internt och externt ter sig i detta ljus riktigt patetiskt. Detta trots de stora resurser som faktiskt tilldelas denna produktion.

Hur länge kommer befolkningen att finna sig i denna utveckling?

 
At 13 april, 2012 20:52, Anonymous Ulf L said...

Att skylla 30 åriga kriget på religionen är att göra det lite lätt för sig. Så enkelt var det inte. Det katolska Frankrilke betalade det protestantiska Sverige för att föra krig mot det katolska tyske kejsaren. Likaså anföll Sverige det protestantiska Danmark. Det handlade i stor utsträckning om makt.
Att skylla det kriget på religionen är lika förenklat som att skylla Stalin, Hitlers och Maos illdåd på deras ateism.

 
At 13 april, 2012 22:01, Blogger medundersåte said...

Jag kan hålla med kritiken mot "den ädle vilden". Däremot tycker jag stödet för civiliseringsteorins ständigt sjunkande våldskurva är svagt.

Att religion med automatik skulle leda till våld är lika svepande som att säga att kultur leder till våld, båda begreppen är lika vida och mångbottnade.

Att korstågen och trettiåriga kriget legitimerades av religiösa krig stämmer, men det var det främsta sättet att legitimera våld på den tiden. Under 1700-talet var de flesta krig tronföljdskrig eftersom kungarnas rätt då blivit det skäl som omvärlden godtog som legitimt för att föra krig. I vår tid är det politiska ideologier som gör krig möjliga, socialism och demokrati ses som legitima skäl till krig.

 
At 14 april, 2012 09:20, Anonymous Anonym said...

@Patrick "Så du menar att den enda organisation som kan producera skydd är en stat med monopol på detta?"

Nej, men däremot är en stat till sin natur ett mer effektivt sätt att koncentrera militär makt på ett stabilt vis än "fria och beväpnade individer". Det är därför det inte finns några "fria och beväpnade individer" någonstans.


"Jag tänker framför allt på Irak och Afganistan. Dessa stater tog endast någon månad att krossa men efter 10 år har de inte besegrat befolkningen."

Det beror på att de krigar med liberaler (som dessutom slåss halvhjärtat), inte på att det är särskilt svårt att underkuva "fria och beväpnade människor". Som sagt, det är därför det inte finns några "fria och beväpnade människor" kvar i världen.

Det är dessutom lite kul att du ser ett klansamhälle a la Pashtun, som strävar efter att bygga en återupprättad Talibanstat som någon sorts Libertarianska förebilder.


"Hur som helst så innebär avskaffandet av staten inte att det försvinner några resurser. De är ju kvar. Själva staten är ju endast ett begrepp och ett sätt att organisera sig på."

Man kan även reducera hela civilizationen till "ett sätt att organisera sig på". Om en övergång till anarki / anarkokapitalism / whatever skulle leda till större eller mindre välstånd är det svårt att uttala sig om med säkerhet, men gissningsvis skulle rätt mycket energi att behöva spenderas på att först bygga upp nya maktgrupperingar.

"Organisering under tvång är inte det enda alternativet. Frivillig organisering för ömsesidig nytta är ett icke föraktligt alternativ."

Det sker väl en hel del sådant idag. Frågan är om det inte sker mer frivillig organisering under en rättsstat än under anarki. Lättare att lita på folk, etc. etc.

/GL

 
At 14 april, 2012 10:33, Blogger Patrick Sellman said...

"Nej, men däremot är en stat till sin natur ett mer effektivt sätt att koncentrera militär makt på ett stabilt vis än "fria och beväpnade individer". Det är därför det inte finns några "fria och beväpnade individer" någonstans."

På vilket sätt menar du att det skulle vara effektivt med ett monopol i en stat? Jag ser ingen sådan effektivitet i någon stats försvar. Allra minst det svenska. Dessutom är det för allvarligt för att överlåtas till en statsapparat.
Så sent som efter senaste valet ändrades grundlagen så militären skulle kunna sättas in mot den egna befolkningen.

"Det beror på att de krigar med liberaler (som dessutom slåss halvhjärtat), inte på att det är särskilt svårt att underkuva "fria och beväpnade människor". Som sagt, det är därför det inte finns några "fria och beväpnade människor" kvar i världen." Så vilka är mer effektiva än liberaler när det gäller anfallskrig?

"Det är dessutom lite kul att du ser ett klansamhälle a la Pashtun, som strävar efter att bygga en återupprättad Talibanstat som någon sorts Libertarianska förebilder."

Knappt värd att kommentera men det var nog inte svårt att inse att det inte var fråga om klansamhället eller någon annan del av kulturen där som var förebilden i mitt exempel. Du kan ta fler exempel som t.ex Vietnamkriget. I alla tre exemplen har det gått åt enorma resurser och man har åstadkommit väldigt lite.

"Man kan även reducera hela civilizationen till "ett sätt att organisera sig på". Om en övergång till anarki / anarkokapitalism / whatever skulle leda till större eller mindre välstånd är det svårt att uttala sig om med säkerhet, men gissningsvis skulle rätt mycket energi att behöva spenderas på att först bygga upp nya maktgrupperingar."

Stor skillnad på stat och civilisation. Staten är en institution inget annat. Ett begrepp och ett sätt att organisera sig på. Visserligen en framför allt i Sverige enorm institution som lägger sig i allt i samhället.

En sådan organisering bygger alltid på hot, våld och tvång.

"Det sker väl en hel del sådant idag. Frågan är om det inte sker mer frivillig organisering under en rättsstat än under anarki. Lättare att lita på folk, etc. etc."

Anarki innebär inte rättslöshet. Rättssystem i någon form är grundläggande.

Staterna har i så många stycken visat att de är ett inkompetent sätt att organisera sig på och många gånger helt förödande och tragiskt att vi måste försöka komma vidare. Detta är definitivt inte historiens slut vad gäller samhällsorganisering. Det vore bedrövligt i så fall.

Ända sedan innan industrialiseringen berättar all historia att när staten kliver tillbaka så utvecklas samhället bättre i de flesta fall. Välståndet ökar. När staterna breder ut sig bromsas utvecklingen upp. En stat som breder ut sig och det gör de alltid, kollektiviseras och det har aldrig varit lyckosamt.

USA är det tragiska exemplet som fick mig att ta steget att inte ens godta nattväktarstaten. Den löper amok förr eller senare. Det är inte försvarligt att tillhandahålla dessa enorma våldsmonopol åt galningar och idioter. De kommer alltid över dem med jämna mellanrum.

Se staten för vad den verkligen är. En institution vars hela existens bygger på hot, våld och tvång. Utan detta ingen stat, demokratisk eller ej.

Menar ni på fullaste allvar att det är historiens slut, det fulländade?

 
At 14 april, 2012 10:55, Anonymous Grafeus said...

En stat kan ju vara fredlig eller aggressiv, precis som människor kan vara olika, det är ju männiksor som styr staterna.

Att påstå att ALLA stater är ONDA eller GODA, är ju också meningslöst.

Jag vill likväl hävda att jordbruk och samarbete skapat ett mer fredligt sinne, men det är kanske inte samma sak som en stat.

Järgar-samlare konkurrerar de facto om jaktmarkerna, medan jordbrukare konkurrerar om mer fiktiva saker. Ofta är det det styrande skiktet som sätter igång konflikter, men det styrande skiktet kan också vara fredligt sinnat. Det finns ingen INBYGGD ondska i jorbrukssamhället. Precis som det inte finns någon inbyggd ondska i en stat.

Däremot tenderar en stat att bli alltmer "allsmäktig" ju större den blir (se EU). Och då finns en överhängade risk att medborgarna blir överkörda.

Det är lättare att hävda att järgar-samlar-befolkningar har en inbyggd konfliktmekanism, då de blott har de krassa tillgångar som naturen erbjuder.

De skapar inget själva. Och då kan man givetvis döda för jaktmarker eller bördiga lundar. Hellre än att gå under själv.

 
At 14 april, 2012 11:43, Anonymous Anonym said...

"På vilket sätt menar du att det skulle vara effektivt med ett monopol i en stat? Jag ser ingen sådan effektivitet i någon stats försvar."

Begreppet effektivitet är bara meningsfullt om det används relativt.

Så statligt försvar är ineffektivt i förhållande till... vad? "Fria och beväpnade individer?" Vilka? Var hittar jag dem?

"Så vilka är mer effektiva än liberaler när det gäller anfallskrig?"

Adolf Hitler, Djingis Khan och Joseph Stalin är väl några namn som snabbt poppar in i huvudet.

"Knappt värd att kommentera men det var nog inte svårt att inse att det inte var fråga om klansamhället eller någon annan del av kulturen där som var förebilden i mitt exempel. Du kan ta fler exempel som t.ex Vietnamkriget. I alla tre exemplen har det gått åt enorma resurser och man har åstadkommit väldigt lite."

Om dina exempel ska ha någon relevans för ditt påstående att "fria och beväpnade individer" kan stå upp mot statlig koncentrerad militärmakt är det naturligtvis en fördel om dina exempel också avser "fria och beväpnade individer".

Relevansen i att det är möjligt för kommunistpartier (stat!) och Talibaner (klan och stat) att stå upp mot militärmakter som har avsvurit sig utrotningskrig som metod i diverse "lyxkrig" är av högst begränsad relevans för din föreslagna reform av vårt styrelseskick.

"Stor skillnad på stat och civilisation. Staten är en institution inget annat. Ett begrepp och ett sätt att organisera sig på. Visserligen en framför allt i Sverige enorm institution som lägger sig i allt i samhället.

En sådan organisering bygger alltid på hot, våld och tvång."

Ja, eftersom organiserat hot, våld och tvång är det enda sättet som lag kan upprätthållas på, och lagen är förutsättningen för en frihetlig civilization.

Lagen behövs inte i mer despotiska statsbildningar, men även despoterna kan upprätthålla kontroll utan lag, med rent (arbiträrt) tvång.

Exakt hur lagen skulle fungera när alla är "fria och beväpnade" har jag därför svårt att se. Snarare kommer nog klanbildningen att dra igång rätt snart när människor vill ha skydd från andra "fria beväpnade individer". Sedan lär klanerna rätt snabbt slå sig samman till... en stat.

"Anarki innebär inte rättslöshet. Rättssystem i någon form är grundläggande."

Och hur upprätthåller du rättssystemet utan "hot, våld och tvång"? Hur bestämmer du vem som får vara med och skriva lagen utan en avgränsad stat eller statsliknande koncept?


"Detta är definitivt inte historiens slut vad gäller samhällsorganisering. Det vore bedrövligt i så fall."

Att använda sina personliga känslor och förhoppningar för att bestämma vad som är praktiskt möjligt slutar sällan särskilt lyckligt. "Det är definitivt inte omöjligt för mig att bota min cancer med örtte. Det vore bedrövligt i så fall."


"USA är det tragiska exemplet som fick mig att ta steget att inte ens godta nattväktarstaten. Den löper amok förr eller senare. Det är inte försvarligt att tillhandahålla dessa enorma våldsmonopol åt galningar och idioter. De kommer alltid över dem med jämna mellanrum."

USA kommer väl kanske "löpa amok" någon gång i framtiden, men tro mig, USA:s små imperieäventyr i sydvästra asien är bara en krusning på ytan jämfört med hur en riktig amoklöpning skulle se ut. Men det är en sidodiskussion.


"Se staten för vad den verkligen är. En institution vars hela existens bygger på hot, våld och tvång. Utan detta ingen stat, demokratisk eller ej."

Ingen invändning från min sida.


"Menar ni på fullaste allvar att det är historiens slut, det fulländade?"

Jag tror inte att "det fulländade" går att nå genom omorganisationer av det mänskliga samhället, om det existerar. Inte heller bevisar närvaron av ett teoretiskt optimeringsutrymme i något hänseende att ditt förslag ("fria beväpnade individer") kommer att leda till att det tas i anspråk.

/GL

 
At 14 april, 2012 12:12, Blogger Patrick Sellman said...

@Grafeus
Att alla stater bygger på hot, våld och tvång är inget tyckande utan ett faktum. Huruvida detta är ont eller gott eller om det är rättfärdigt kan diskuteras. Jag har min ståndpunkt klar i vilket fall. Att staten skulle vara historiens slutpunkt är fullständigt felaktigt.

Efter att kollektivismen i alla dess former löpt amok under större delen av 1900-talet är det dags att vi tar upp frihetens idéer igen och förvaltar och utvecklar dem vidare.

Om någon betvivlar att staten är den stora motståndaren är det enda som återstår att studera vidare. De som av olika anledningar anser sig ha rätt att påtvinga sina åsikter på andra faller ju bort då staten utgör det ultimata verktyget för just detta syfte.

Att någon fortfarande kan ha förhoppningar om att vi kan hålla tyglarna på en stat någon längre tid med de senaste århundradenas erfarenheter förefaller mig väldigt märkligt.

 
At 14 april, 2012 12:40, Blogger Patrick Sellman said...

@Gl

Jag nöjer mig med tre kommentarer i vår konversation.

Du har hakat upp dig på "fria och beväpnade individer". Fria och beväpnade individer behöver ju inte betyda att en massa folk springer omkring med varsin bössa helt oorganiserat.

Vad gäller våld och upprätthållande av lag så finns det en som jag tycker stor moralisk skillnad i våld att upprätthålla en stat och dess lag och att upprätthålla en äganderätt där du äger dig själv och din egendom.

Upprätthållandet av en stat kräver offensivt våld i form av rån, hot och angreppsvåld. Upprätthållandet av äganderätt kräver självförsvar.

Vad gäller USA så syftar jag mer på det fantastiska arbete som lades ner när USA grundades. En mycket stark konstitution för att skydda folks rättigheter, maktdelningen mellan president, kongress med sina två kamrar och högsta domstolen. De försökte verkligen göra allt rätt för att skydda individerna från statens övergrepp.

Vad har hänt? Jag drar mig inte för att kalla USA för en fasciststat. Totalt övermilitariserat. Har en krigsbudget som är 7 ggr större än näst största. Större än de 10 följande tillsammans. Inför lagstiftningar efter hand som tillåter i princip vilka övergrepp som helst mot sin egen befolkning.
Staten används för att gynna mäktiga intressen i sann korporativistisk anda. För mig har USA blivit ett skrämmande exempel på en stat som löper amok.

Staten är ett såpass dåligt verktyg att vi inte skall nöja oss med det. Även om Churchill sa att den demokratiska staten är det minst dåliga.

Tack för att du tog dig tid att pröva mina argument. Alltid lika värdefullt :-)

 
At 14 april, 2012 15:11, Anonymous Anonym said...

"Du har hakat upp dig på "fria och beväpnade individer". Fria och beväpnade individer behöver ju inte betyda att en massa folk springer omkring med varsin bössa helt oorganiserat."

Så tolkar jag dig inte heller riktigt, men eftersom du inte slagit fast vilken sorts samhällsorganisation du vill se utöver just hänvisningar till FBV så är det svårt att vara mer precis i min diskussion.


"Vad gäller våld och upprätthållande av lag så finns det en som jag tycker stor moralisk skillnad i våld att upprätthålla en stat och dess lag och att upprätthålla en äganderätt där du äger dig själv och din egendom."

Frågan är ju bara vems lag och vilka rättigheter som ska upprätthållas? Har ett samhälle i din modell med 1000 invånare också 1000 lagar? Och vem upprätthåller dessa lagar?

Ska var och en upprätthålla sin lag? I så fall får du nog räkna med rätt mycket konflikter - konflikter som kommer att driva människor till att slå sig ihop i större grupperingar för att försvara just sina intressen...


"Upprätthållandet av en stat kräver offensivt våld i form av rån, hot och angreppsvåld. Upprätthållandet av äganderätt kräver självförsvar."

Den här sortens uppdelning mellan "offensivt våld" (jag antar att du menar etablerandet av en stat och polismakt i sig) och "äganderätt" är enligt min mening artificiell - ingen meningsfull "äganderätt" i modern bemärkelse kan upprätthållas utan en stat, eller statsliknande organisation.

/GL

 
At 14 april, 2012 15:33, Anonymous Anonym said...

Tar diskussionen angående USA i en separat post, eftersom den är ett stickspår.

- USA:s grundande: Korrekt att man hade högre ambitioner på vissa områden, särskilt avseende decentralisering, jämfört med dagens läge. Den federala regeringen har tagit mycket makt på bekostnad av delstaterna, delvis genom revisionen av konstitutionen efter inbördeskriget, delvis genom juridiskt 'fiffel'.

När det gäller "individens rättigheter" är det dock tveksamt om det skett någon signifikant försvagning. Snarare är nog skyddet för t.ex. yttrandefrihet, etc. starkare nu än 1800.

Individens rättigheter vad gäller rätten att inte vara slav, rösträtt, etc. har också expanderats betydligt.

- Vad gäller militariseringen av USA är det tveksamt om vare sig militärens storlek (knappt 1,5 miljoner soldater i ett land med över 300 miljoner invånare) eller militärutgifterna (4,8 % av BNP) är särskilt anmärkningsvärda.

Att det kan verka så vid en internationell jämförelse beror snarare på att USA demilitäriserades i mindre grad efter kalla kriget än Europa (Europa lägger nu extremt lite pengar på militären), i kombination med att USA:s ekonomi är mycket stor. Jag är dock tveksam till att en något mindre kraftig demilitärisering än i t.ex. Sverige innebär att USA nu är en "fasciststat". (Om vi inte brukar den moderna definitionen av "fascism", som väl närmast är liktydigt med "något jag inte tycker om", det vill säga).

- Vilken eller vilka lagar syftar du på, och exakt vilka övergrepp mot medborgarna är det du har i åtanke? Din beskrivning för nästan tankarna till något i stil med Hitlers formella förklaring att han själv hade rätt att diktera lagen allteftersom (i april 1942).

- Tyskland 1939 löpte amok. Om USA anno 2012 skulle löpa amok på allvar skulle världen (det som fanns kvar) märka det rätt tydligt.

"Staten är ett såpass dåligt verktyg att vi inte skall nöja oss med det. Även om Churchill sa att den demokratiska staten är det minst dåliga."

- Det beror på alternativen som sagt - i det hade Churchill helt rätt. Demokrati har även det sina begränsningar, främst att det krävs ett visst mått av enighet och ömsesidig respekt för att det ska vara möjligt att implementera.

- "Tack för att du tog dig tid att pröva mina argument. Alltid lika värdefullt :-)"

Detsamma, hövliga diskussioner på Internet om kufiga saker är alltid lite skoj! ;)

/GL

 
At 14 april, 2012 16:03, Blogger Patrick Sellman said...

@GL

En avslutande liten notis om vad jag bl.a åsyftar med övergrepp.

http://www.scn.org/ccapa/pa-vs-const.html

Finns fler lagstiftningar i samma anda, lång lista men jag har inte djupstuderat dem.

Fascism var inte menat som skällsord.

Text att reflektera över i ämnet. https://mises.org/daily/5752/The-Fascist-Threat

Finns översatt till svenska här
http://www.mises.se/2011/10/12/det-fascistiska-hotet/

 
At 14 april, 2012 18:38, Blogger Patrick Sellman said...

@GL

Jag delar svaret på två kommentarer.
"Så tolkar jag dig inte heller riktigt, men eftersom du inte slagit fast vilken sorts samhällsorganisation du vill se utöver just hänvisningar till FBV så är det svårt att vara mer precis i min diskussion."

Den samhällsorganisation jag förespråkar är den konkurrerande och frivilliga. Jag vill inte tvinga på någon mina åsikter. Det enda jag önskar är att jag får äganderätten till mig själv, frukterna av mitt arbete och rätten till min egendom. Får jag inte detta så är det beroende på övergreppen en glidande skala mot fullständigt slaveri. Vill folk leva i socialistiska samhällen är det ok för mig så länge det sker frivilligt. När de skall råna mig och tvinga mig eller någon annan kommer jag att protestera.

Det finns exempel på konkurrerande rättssystem. I själva verket är det så idag. Entreprenörer med rätt kompetens väljer jurisdiktion. Skillnaden idag är att den är geografisk och det gör det lättare just för företag.

Jag kan tyvärr inte gå in djupare på detta. Studier behövs. Ethics of Liberty av Rothbard ligger och väntar på skrivbordet som en bra start hoppas jag.

Finns faktiskt en väldigt stor kompetens i världen på området redan idag. All internationell handel, utbyte, försäkring, finans osv. Språnget är inte så stort som det verkar.

Vad som krävs är att fler får upp ögonen för det djupt omoraliska och destruktiva med staten.

 
At 14 april, 2012 18:39, Blogger Patrick Sellman said...

@GL

"Den här sortens uppdelning mellan "offensivt våld" (jag antar att du menar etablerandet av en stat och polismakt i sig) och "äganderätt" är enligt min mening artificiell - ingen meningsfull "äganderätt" i modern bemärkelse kan upprätthållas utan en stat, eller statsliknande organisation."

Det är en väsentlig skillnad. Statens hela fundament bygger på att under hot om våld konfiskera individernas inkomster och tillgångar. I förlängningen kraftfullt våld om du inte fogar dig. Det är per definition rån. Staten upprättar oöverblickbara lagar som ändras relativt godtyckligt. Ofta är dessa lagar för att skydda staten och många ggr kriminaliseras handlingar där offer saknas.

Det är genomnormaliserat i vårt samhälle. Nästan ingen ser vapnet som är riktat mot dem längre. Rädslan för att göra upp med denna institution ser jag närmast som en institutionsskada liknande den som slaven uppvisar när han blir fri och stannar hos sin husbonde.

Vi uppfostrar våra barn att man skall inte slåss(använda våld), man skall inte stjäla och man skall inte tvinga någon till saker och man skall inte hota någon. Det är ett hyckleri av stora mått när vi har ett samhälle vars hela fundament bygger på just rån, hot, våld och tvång. Hur mycket vi än försöker diffusera det så är det fortfarande så. Det är inte en fråga om tolkning eller upplevelse. Det kräver ett stort mått av förvrängning av innebörden av detta för att påstå något annat.

Jag kommer aldrig att acceptera det.

Av den anledningen försöker jag tydliggöra statens väldigt fula ansikte för så många som möjligt. Jag studerar mycket och hoppas jag blir bättre på det med tiden.

Jag kan av egen erfarenhet medge att det är ett rätt skrämmande steg att förkasta staten. Jag tror de flesta kommer hålla kvar vid tryggheten av "pappa slavägaren" i det längsta.

För att åtminstone göra en liten återkoppling till själva inlägget ovan så kan inte detta i grunden groteska som kallas staten vara historiens slut. Det vore om inte annat alldeles för dystert för att jag skulle acceptera det. Det sista som överger människan är hoppet :-)

Hobbes och även Rousseau hade fel både om Leviathan och kontrakten.
När civilisationsprocessen går vidare kommer staten att ha spelat ut sin roll. Kanske hinner vi vara med om det under vår livstid kanske inte.

De förslavande välfärdsstaternas tid är hur som helst över inom en snar framtid. Tar livet av sig själva. Jag hoppas därmed att vi kan börja bry oss om varandra igen och inte överlåta det till någon stat. Jag är övertygad om att det blir så av den enkla anledningen att vi blir beroende av varandra på ett mycket mer konkret sätt igen.

Uttrycket att behandla andra så som man själv vill bli behandlad kommer att återfå sin betydelse igen.

Bara att hoppas att tillräckligt stor del av mänskligheten bär med sig kunskapen om mänsklighetens framgångsväg.

"Fria individer som ingår frivilliga avtal till ömsesidig nytta och lever i fredligt samförstånd."

 
At 14 april, 2012 19:31, Anonymous Anonym said...

Kanske är dags att runda av - Sammanfattningsvis tycker jag att dina tankar behöver större konkretion of du ska kunna omsätta dem i något praktiskt.

Det du lägger fram i diskussionen är målsättningar, inte förslag. Det gäller såväl "fria individer som ingår frivilliga avtal till ömsesidig nytta och lever i fredligt samförstånd", "konkurrerande och frivillig samhällsorganisation", "fria och beväpnade individer", etc.

Likaså är det svårt att lyfta fram "internationell handel, utbyte, försäkring, finans" som någon sorts praktisk modell för hur samhället ska förändras, eftersom alla dessa verksamheter i dag sker under i princip fullständig statlig reglering och kontroll.

För visst är det sant att vi är "förslavade", även om jag skulle använda termen "zooifierade". Vi är inte slavar, utan djur i ett zoo vi själva konstruerat.

Liksom djuren i ett Zoo har vi stor trygghet samt skydd mot kyla, hunger, törst och sjukdom. Men liksom djuren på ett zoo drabbas vi också av de problem som följer av att vi flyttats ut ur vår naturliga miljö. Det gäller inte bara staten som fenomen, utan alla moderna sociala och teknologiska strukturer.

Dock misstänker jag att det inte är möjligt att i grunden ändra dessa förhållanden, och att det bästa som går att åstadkomma är "damage control" och fortsatt utveckling för att dämpa den tidigare utvecklingens negativa effekter.

Alternativet är att flamma ut i ett poänglöst och grymt korståg a la (den briljanta men antisociala, labila och och omdömeslösa) Ted Kaczynski.

/GL

 
At 14 april, 2012 19:58, Blogger Patrick Sellman said...

@GL

En film på ditt tema om Zoo/farm.

https://www.youtube.com/watch?v=Xbp6umQT58A

Jag har inte alla konkreta svar, kommer aldrig att få det heller. Snarare är det de tragiska konsekvenserna av statismen och den hoppfulla förmåga att hitta lösningar som mänskligheten uppvisat de senaste århundradena speciellt när vi får mer frihet som gjort att jag tagit ställning mot staten.

Jag är övertygad om att vi kommit så långt att vi skulle kunna frigöra oss från att vara statsträlar. Marknadens/vår förmåga är enorm i positiv bemärkelse om inte staten är där och lierar sig i sann korporativistisk anda med kapitalet. Det är ren emperi. När kapitalismen spårar ur är den under beskydd av staten på olika sätt. Ett aktuellt exempel är bank och finanssystemet.

Faktum är att det mesta av det som de flesta ser som mänsklighetens urspårningar är i själva verket staternas verk.

Fortsatt trevlig helg.

 
At 14 april, 2012 20:16, Blogger Patrick Sellman said...

"Likaså är det svårt att lyfta fram "internationell handel, utbyte, försäkring, finans" som någon sorts praktisk modell för hur samhället ska förändras, eftersom alla dessa verksamheter i dag sker under i princip fullständig statlig reglering och kontroll. "

Ja visst är det så. Det var mer en uppräkning av branscher där det finns en stor kompetens att hantera olika jurisdiktioner och att det egentligen inte är så speciellt märkvärdigt. Verktygen finns redan.

 
At 21 april, 2012 19:23, Blogger Em said...

Lite sen på det men... Jag anser att den största svagheten i Pinkers teori är att han i sin jämförelse inte tar med det våld som vårt samhälle för med sig men som inte är explicit för oss i väst. Den faktiska kostnaden för att upprätthålla vår civilisation så som den ser ut idag, är ett ofattbart antal människoliv som offrats för att säkerställa tillgång till de resurser som möjliggör att vårt samhälle kan frodas. Vi har förskjutit kostnaden till andra delar av världen. Eftersom deras lidande är ett direkt resultat av vårt icke-lidande, bör detta tas med i beräkningen. Och då kanske utfallet av jämförelsen inte skulle vara till vår fördel.

Dessutom undrar jag om Pinker har tagit hänsyn tillsaker såsom att vi i vår tid kan rädda livet på många våldsbrottsoffer, vilka i "primitiva" samhällen troligtvis inte skulle överlevt. En mer rättvis jämförelse skulle kanske vara att titta på antalet grova våldsbrott. Det kanske låter långsökt men jag tror att om vi inte hade sjukvård så skulle vår mordstatistik vara radikalt annorlunda, och därmed Pinkers slutsats. En annan sak att ta hänsyn till är att i till exempel USA avrättar staten medborgare, vilket om det skulle ske i primitiva kulturer troligtvis skulle ske av brottsoffrets anhöriga och se ut som mord i statistiken. Men är det verkligen ett mått på högre våldsamhet än om staten gör det?

 
At 10 mars, 2013 22:47, Anonymous Anonym said...

[url=http://fastcashloandirectly.com/#izyzo]fast cash advance payday loans[/url] - payday loans , http://fastcashloandirectly.com/#xovkz payday loans

 

Skicka en kommentar

<< Home