torsdag, maj 26, 2005

Dan Andersson har fel om förtidspensionerade

Det är inte befolkningsökningen som skenbart kan förklara förtidspensioneringarna. Andelen arbetslösa kan redan i utgångsläget vara betydande. Dessutom har sambandet arbetslösa-förtidspensionerade förstärkts och inte försvagats.

Efter LO:s seminarium 25/5 om hur stor arbetslösheten egentligen är, orsakad av Edlings rapport, uttalade sig LO:s chefekonom Dan Andersson i en TV-intervju. Han sade då att det inte är arbetslösheten som orsakat de ökade förtidspensionerna utan att det har blivit fler äldre. Om jag uppfattade det rätt (inslaget var otydligt) menade han att det var 40-talisterna som nu kommit upp i de aktuella åldrarna för förtidspension och då är det bara naturligt att det sker en ökning.

Sverige har nu drygt en halv miljon i förtidspension (ej helårsekvivalenter). Sedan 1980 har det skett en ökning med 70 procent och på 10 år med ca 40 procent. Eftersom 5-årsgruppen närmast pensionering i befolkningen har ökat med nästan 50 procent på 10 år kan det förefalla som om det senaste decenniets ökning av förtidspensionerade är en demografisk effekt.

Om förtidspensioneringarna var en demografisk följd skulle ändå Dan Andersson kunna ha delvis fel eftersom redan utgångsläget för tio år sedan kan innehålla en arbetslöshetskomponent. Det skulle betyda att om exempelvis 40 procent för tio år sedan förtidspensionerades på grund av brist på jobb och därför egentligen var arbetslösa så är det naturligt att detta mönster fortsätter när befolkningen i de aktuella åldrarna ökar. Det enda som kunde bryta detta mönster vore en kraftig generell ökning av efterfrågan på arbetskraft. Det har vi inte sett.

Att förtidspensioneringarna delvis kan bero på arbetslöshet stärks av att det nästan skett en fyrdubbling sedan 1960. När befolkningen minskade i aktuella åldrar från början av 80-talet till början av 90-talet ökade förtidspensioneringarna ändå med drygt 20 procent.

Det starkaste argumentet för att förtidpensioneringen innehåller arbetslösa är det starka sambandet mellan total officiell arbetslöshet och förtidspensionering i olika kommunner i Sverige. För samtliga kommuner är korrelationskoefficienten 0,68.

Om Dan Anderssons tes att ökningen av förtidspensionerade förklaras av befolkningsökningen i aktuella åldrar skulle vara riktig skulle korrelationen för tio år sedan varit densamma. Men jag plockade fram LO:s rapport från 1996 ("Att vända på stenar - Om möjligheten att halvera arbetslösheten") som också innehåller samma analys av sambandet arbetslösa/förtidpensionerade. Där framgår det att korrelationen var 0,63 (för 1993).

Sambandet mellan förtidspensionering och arbetslöshet har alltså stärkts på 10 år enligt LO:s egna uppgifter. Hade det varit fråga om en generell befolkningsökning borde sambandet istället ha försvagats. Dan Andersson har alltså fel ännun en gång.

2 Comments:

At 26 maj, 2005 17:16, Anonymous Anonym said...

Nu har det kommit ännu en internationell studie som visar att Sverige ligger i absolut bottenklass.

Det gäller antalet förtidspensionärer som uppgår till 16 procent av alla i produktiv ålder.

Den slutsats som Mannheimerinstitutet drar är att det är för lätt att få förtidspension i Sverige.

Detta i sin tur beror på stort antal faktorer. Lättast för sig har Göran Persson gjort: men det finns ju ändå ett stort antal människor som inte vill arbeta,

 
At 27 maj, 2005 04:54, Blogger Per-Olof Persson said...

EFTERFRÅGAN KOMMER FRÅN PRODUKTIONEN

En persons köpkraft kommer från personens förmåga att producera varor och tjänster som kan bytas mot andra varor och tjänster. Om en lantbrukare producerar vete så kan efterfrågan öka på bilar, skor, kläder och annat som den producerande behöver. Det innebär att det aggregerade utbudet och efterfrågan är inte bara är lika stora utan också identiska.

Varje produkt kan ses som utbudet av sig självt eller som efterfrågan på andra produkter. Detta gäller dock bara så länge produkterna produceras i de rätta proportionerna, det måste finnas en jämvikt. Om man stör denna jämvikt - kan vara skatter, lagar, ökning av penningmängden, artificiell sänkning av räntan, kollektivavtal som inte tar hänsyn till personens värde för arbetsgivaren mm - så skapas arbetslöshet, recessioner, depressioner och annat elände.

EFTERFRÅGAN I EKONOMIN

Är det lönerna som skapar efterfrågan i ekonomin? Nej, en del av efterfrågan i ekonomin skapas av löntagarnas produktion av produkter. Den stora delen av efterfrågan i ekonomin skapas av den produktion som går emellan företagen i ekonomin. Denna del av ekonomin är idag 3-4 gånger större än den privata och offentliga konsumtionen i ekonomin. Enligt Hayek så var denna del av ekonomin i USA 1928 12 gånger större än konsumtionen. Så om man bortser från den teknologiska utvecklingen så var amerikansk ekonomi vid denna tidpunkt mer avancerad än svensk ekonomi.

Vad händer om man försöker öka konsumtionen genom räntesänkning och penningmängdsökning? 1) Konsumtionen ökar på bekostnad av sparandet och investeringarna, 2) Man förstör proportionerna (jämvikten) - obalanserna skapar recessioner eller depressioner, 3) Man förändrar på lång sikt näringslivsstrukturen - man kommer att producera relativt sätt mer produkter som är mindre sofistikerade, mindre bearbetade och mindre värdefulla. Detta skapar en serviceekonomi med låga löner. Den stora ekonomin blir relativt sätt mindre än konsumtionen i ekonomin.

ATT SPARA ÄR SAMMA SAK SOM ATT KONSUMERA

Att spara innebär att människor konsumerar mindre än det de producerar. På längre sikt så blir konsumtionen större pga investeringarna. Sparandet används då som: 1) Investeringar, 2) Som företagens förskottsbetalningar av löner och andra produktionskostnader, 3) Som de varor som handlas mellan företagen.

Om sparandet inte används som investeringar så har antingen politikerna skapat en recession, eller beskattat bort lönsamheten i att investera eller infört omöjliga lagar att övervinna.

ETT FALL AV LÖNER OCH PRISER

Idag är detta omöjligt pga kollektivavtal, lagar och av att Riksbanken måste hålla inflationen uppe. Innan depressionen 1929 lyckades USA att uppnå en hög sysselättning i nedgångarna genom att låta löner och priser falla samt att avveckla obalanserna som skapats. Den obalans som främst skapar nedgångar är att man sänker räntan under marknadsräntan. Då blir ekonomiskt lönsamt enligt kalkylerna för de stora företagen som ligger tidigt i produktionskedjan (som är längst från konsumenterna) att investera. Man lurar dem genom bedrägeri att göra investeringar som inte är långsiktigt hållbara. Dessa investeringar måste först avvecklas innan ekonomin blir frisk igen.

Det som hände 1929 var att president Hoover ansåg det var lönerna som skapade efterfrågan i ekonomin och därför samlade han företagsledarna i de stora företagen till konferens. På denna konferens så kom man överens om att lönerna skulle hållas uppe men detta höll inte efter som priserna föll. Vinsterna kraschade och företagen fick säga upp anställda. President Roosevelt var ännu värre han försökte hålla både löner och priser uppe samtidigt som han höjde skatterna. President Roosevelt var den största idioten i världshistorien och kunde bara förbättra sig rykte inför framtiden genom att se till Japan och Tyskland blev USA:s fiender. Detta rykte blev miljontals människors död.

KEYNES BEDRÄGERI

Keynes syfte med sin bok från 1936 var inte att få ner arbetslösheten. Keynes var en psykopat, väldigt karismatisk och övertygande och med ett enormt självförtroende. Han tillhörde den styrande och rådgivande aristokratin. Han ville vinna ära och berömmelse. Han var man av mycket låg moral - han och andra unga aristokrater vid Eton och Cambridge Universitet motreagerade starkt mot dåtidens viktorianska moral genom att anse att det inte var omoraliskt att handla omoraliskt. Han hatade medelklassens (borgarnas) drift att spara. Denna motvilja hade han redan innan han började studera nationalekonomi. Ett annat exmpel på omoral var att använda inside-information vid spekulationsaffärer. Han var dessutom en dåligt utbildad ekonom - han var inskriven vid Cambridge men gick enbart ett fåtal kurser. Han var ingen forskare som ägnade sig åt att vända och vrida på saker. Han använde sig i stället av intuitionen och att stjäla andras idéer. Keynes syfte, vilket han tar upp i sin bok, är att förändra Storbrittanien till en socialistisk stat. Men dock ej genom revolution.

Keynes fantiserade upp sin bok och alla hans teorier är motbevisade. Han påstod att investeringarna gav en för låg avkastning (då är det bättre att sänka skatterna för företagen än att gå denna omväg) och därför samlades pengarna på hög och ändå så skriver han på åtskilliga ställen i boken att företagens vinster är för höga i ekonomin?????

 

Skicka en kommentar

<< Home