onsdag, augusti 31, 2005

Klas Eklund SEB godkänner expansiv politik

Den svaga arbetsmarknaden motiverar expansiv finanspolitik, menar SEB:s ekonomer. Det strider mot varningarna nyligen från tre professorer. Men trots underfinansiering blir det bara 30 000 nya jobb 2007.

I dagens media (31/8) rapporterar man om SEB:s konjunkturprognos (pdf) med uttalanden av chefekonomen Klas Eklund. Huvudbudskapet är att det går hyfsat bra för Sverige. De varningar för expansiv finanspolitik när ekonomin växer som uttalats av Hamilton, Jonung och Ingemar Hansson får inget stöd av Eklund. Han säger i SvD 31/8:

- Det är svårt att kalla det för en procyklisk politik när arbetsmarknaden är svag. Jag har svårt att hetsa upp mig för det här. (Klas Eklund)

Anmärkningsvärt är också att Eklund helt har svängt i synen på räntan. I DN 16/3 menade Eklund att det inte var någon större vits att sänka räntan eftersom efterfrågan redan var god (se bloggen 17/3). Nu vill han inte kritisera Riksbanken för räntesänkningen i juni och tycker inte att en höjning från 1,5 till 2 procent, som andra bedömare förordar, är motiverad. En höjning av räntan kommer tidigast i mars 2006.

Denna räntehöjningsprognos implicerar att Riksbanken då skulle bedöma att det i mitten av 2007 blir så stor brist på arbetskraft att inflationen går över 2 procent. Det är alltså samtidigt som förvärvsavdrag och sänkt a-kassa samt rigorös kontroll av sjukskrivningarna modell fp har fått effekt. SEB:s ekonomer antar nämligen att Alliansen vunnit valet och börjat införa sin nya politik.

Men var det inte ökat arbetsutbud, så att ökad efterfrågan på arbetskraft skulle kunna tillgodoses, som var vitsen med Alliansena politik? Hur kan den då leda till inflation?

Det är tydligen så att effekten av den borgerliga politiken inskränker sig till 0,7 procents sysselsättningsökning eller 30 000 personer 2007. Men eftersom detta kommer efter en ökning med 1,1 procent 2006 eller 50 000 personer till följd av nuvarande regeringspolitik kan naturligtvis en dålig matchning på arbetsförmedlingarna och bristande effekter av utbudspolitiken leda till brist på arbetskraft tots att det fortfarande finns bortåt 800 000 egentligt arbetslösa kvar 2007.

Även om SEB räknat försiktigt på hur stora skattesänkningar en ny regering förmår genomföra till 2007 framstår 30 000 nya jobb som ett tämligen ynkligt resultat av den nya politiken. Ändå har SEB räknat med att Alliansen också kommer att bedriva expansiv finanspolitik 2007 om än i mindre omfattning än Persson-administrationen. (Underfinansieringen motsvarar 0,25 procent av BNP 2007 mot 1,25 procent 2006.) Det skulle vara intressant att beräkna hur effekterna av vad Alliansen formellt har föreslagit idag skulle slå på sysselsättningen (och med neutral finanspolitik).

Persson kontrar med överbud

23 Comments:

At 31 augusti, 2005 21:01, Anonymous Anonym said...

Den nuvarande regeringen med stödpartier lägger fram förslag som innebär budgetunderskott redan 2006 och dessa kommer att kraftigt förstärkas under perioden 2006-2012. Det kan röra sig om hundratals miljarder.

Det säger sig självt att detta är oklokt i ett läge då det är det privata näringslivet, som behöver få stimulanser, då det finns en enorm effektiviseringspotential inom den offentliga sektorn, men ändå allra viktigast , då alltfler blir äldre och då stat och kommuner inte har några medel avsatta till sina pensionsåtaganden.

Mot denna bakgrund är det inte så underligt att t ex Konjunkturinstitutet varnar för denna politik och kräver åtstramningar inom den offentliga sektorn. Om så inte sker vet KI berätta att en rad otrevligheter kommer att inträffa.

Alliansens politik är nu mer samordnad än tidigare. Danne menar att det mesta är välkänt och att det inte blir nån stimulans om man plockar av de arbetslösa slantar som de nu har i sin egen ficka , detta utan att ha nåt jobb eller att kanske ens ägna personliga krafter åt att skaffa sig ett.

Det tror inte jag och jag tror också att de arbetslösa får en bättre situation om man dels underlättar för småföretagen att anställa, dels även via en nedtrappning av ersättningsnivåerna markerar att nu är det dags göra vad som göras kan.

Vad gäller inkomstskatterna så är ju kompromissen tydlig, men då perspektivet är framtidsinriktat här så har nog moderaterna vunnit mest.

Och vad gäller sjukpenningen så kommer det knappast att räcka med en mer förfinad kontroll. Som Leijonborg sa, händer här inget snart så kan inget parti försvara nuvarande ersättningsnivåer.

 
At 31 augusti, 2005 21:19, Anonymous Anonym said...

Your blog is creative Keep up the great work. This may be of interest to you; culture shock in respect to info on culture shock

 
At 31 augusti, 2005 22:29, Blogger Danne Nordling said...

Klas Eklund och hans ekonomer har antagit att Alliansen har en liten underfinansiering i sin politik. Bl a därför blir det 30 000 nya jobb 2007. En del jobb uppstår också därför att finansieringen genom sänkta eller inhiberade bidrag, höjd a-kasseavgift och höjd trafikförsäkring medför att importen reduceras (en del av pengarna skulle ha använts för köp av utländska varor).

När staten ger ut pengarna mera selektivt till företag som kan anställa ger det jobb mera direkt. Men de pengar som delas ut till låg- och medelinkomsttagare kommer inte att generera några nya jobb netto. En del av pengarna kommer att användas för att köpa utländska varor. Det blir bara mer attraktivt att jobba istället för att lyfta bidrag om det finns jobb. Dessa jobb måste åstadkommas på något sätt.

Folkpartiets hårdare kontroll av bidragen kommer indirekt att leda till färre nya jobb. Fler kommer ju att vara tvugna att jobba vidare och då behövs inga vikarier eller efterträdare till dem. Pengarna som staten då sparar in används för sänkt inkomstskatt där en del av efterfrågan hamnar utomlands utan att generera nya jobb i Sverige.

Per, du tror att det blir en ansenlig mängd nya jobb. Men kan du beskriva varför du tror detta? Det finns inga auktoriteter som är partipolitiskt obundna som har påstått att det blir många nya jobb. Och ingen som jag känner till har beskrivit hur de ekonomiska mekanismerna ser ut som skall generera alla dessa jobb. Innan jag tror på detta vill jag ha en förklaring.
/DNg

 
At 01 september, 2005 19:36, Anonymous Anonym said...

I en marknadsekonomi är det konsumtionen som genererar nya jobb, skapar tillväxt och ger välfärd.

Men det räcker inte med att konsumera. Bakom konsumtionen finns det realkapital,företagande, tekniskt kunnande , innovationer och mycket,mycket annat.

Detta i sin tur gör att de anställda kan få hygglig lön och företagens ägare vinster. Går företagen bra, vilket ofta kräver ökad produktivitet, så investeras det mer och företagen kan växa , vilket bland mycket annat kräver en näringslivsvänlig politik. Sådant har alliansen gett prov på vill jag mena.

Men en marknadsekonomi med sin konsumtionsinriktning kan inte den offentliga sektorn få sina skatteinkomster och sedan använda dem efter politikernas och en folklig majoritets val utan den konsumtion jag här beskrivit.

Länder som har praktiserat skilda varianter av planekonomi har varit duktiga på att sätta folk i arbete, men det har skett efter kommandostaten villkor.

När dessa länder egfter övergången till demokrati måste visa sin internationella konkurrenskraft så stiger arbtslösheten, men levnadsstandarden ökar stadigt, ibland explosivt.

Nu är vårt land i det läget att 1,5 miljon svenskar är öppet arbetslösa, befinner sig i arbetsmarknadspolitiska program samt är sjukskrivna eller förtidspensionerade. I en offentlig budget på totalt 1 450 miljarder så är det dessa kostnader som årligen växer mest och därtill kommer det jag skrivit om i mitt förra inlägg.

Du Danne verkar mena att sånt som hög skattenivå, stödbidrag tll privta företag samt fortsatt höga ersättningsnivåer i socialförsäkringarna stimulerar konsumtionen och därmed ger mer jobb än det borgerliga alternaivet.

Men alla dessa pengar kommer i själva verket från den konsumtion, som jag ovan beskrev innebörden av och det betyder att en konsumtion via bidrag har en annan inriktning. Därför måste den ned i omfattning och lika viktigt som det är att sänka skatterna är det att via lägre bidragsnivåer få ned statens kostnader och stimulera till mer jobb . Att sen i siffror ange effekterna vilka tal det kan röra sig om kan nog vare sig Reinfeldt, Nuder eller Ekland avgöra med större exakthet.

Dock vill jag hävda att all forskning visar att låga skatter i kombination med rimligt höga ersättningsnivåer i transfereringssystemen skapar bäst förutsättning i en ekonomi.

Och vad gller den offentliga sektorn finns det en stor effektiviseringspotential att ta tillvara, vilken ska användas till lägre skatter och till att finansiera de ökade kosnader som vi vet kommer.

Sen vad gäller fusk så det helt helst omintetgöras.

 
At 02 september, 2005 00:40, Anonymous Anonym said...

Per Fredö skrev:
"I en marknadsekonomi är det konsumtionen som genererar nya jobb, skapar tillväxt och ger välfärd."
o.s.v.

Jag skulle hemskt gärna vilja skåda in i keynesianers hjärnor.

Av yttrandet ovan måste vi dra slutsatsen att fattiga länders problem är för låg konsumtion.
Sedan de vita jordägarna i Zimbabwe försvann så gick uppenbarligen en stor del av *konsumtionskompetensen* förlorad.

Klas Eklund gör upp med keynesianismen i sin bok "Vår ekonomi". Vilken människa vid sunda vätskor kan tro att välstånd skapas vid kontrollpanelen?

 
At 02 september, 2005 10:45, Anonymous Anonym said...

"Detarbete som årligen utförs hos varje folk bildar det grundkapital som primärt förser det med alla förnödenheter och nyttigheter som det varje år konsumerar.
Detta grundkapital består antingen av den omedelbara produktionen av detta arbete eller det man för denna produktion köper av andra folk"

Detta är första meningen i Adam Smiths Nationernas välstånd, dess natur och orsaker och har föga att skaffa med keynesianism.

Sen finns det en massa andra tokigheter t ex att räntan är arbetsfri inkomst, att arbetarna exploateras,att allt kan produceras bara konsumenterna är villiga betala för det, att vi mer elller mindre pemanent kan konsumera genom att låna till allt eller för att nu bara nämna den perssonska varianten att bidrags-och skattekonsumtion är minst lika värdefull som den typ av konsumtion som Adam Smith så insiktsfullt förstod var grunden till ökad levnadsstandard.

 
At 02 september, 2005 13:33, Blogger Danne Nordling said...

Nej, jag menar inte att hög skattenivå stimulerar konsumtionen. Som jag förklarat i min serie bloggposter om hur nya jobb kan stimuleras i somras så fordrar detta skattesänkningar både generellt och för företagen kombinerade med lättnader i hindren för expansivt småföretagande samt ett säkerställande av arbetsvilligheten när nya jobb erbjuds (t ex lämpligt sänkta bidrag, och förvärvsavdrag).

Vad vi nu diskuterar är Alliansens kolartro på Perssons beskrivning(!) av vad den vill, nämligen att nya jobb kommer att skapas genom sänkta bidrag. Då frågar man sig hur det konkret skall gå till.

Själv kan jag bara komma fram till att sänkta bidrag enbart kan hjälpa till att få redan skapade jobb besatta med fysiska personer. Någon annan åtgärd måste skapa de lediga platserna.

Jag tror vidare att det är helt fel att ta pengar från dagens konsumtion för att kunna öka den offentliga sysselsättningaen, öka bidragen, sänka skatterna och liknande. Det leder i princip till att man stimulerar jobb med den ena handen och förstör jobb med den andra. Om man inte kan visa att en del av effekten träffar utlandet är det bara en fråga om omfördelning på kort sikt.
/DNg

 
At 02 september, 2005 15:01, Anonymous Anonym said...

Danne skriver:
"Om man inte kan visa att en del av effekten träffar utlandet är det bara en fråga om omfördelning på kort sikt."

Jag undrar vad du har i tankarna. Kanske:
* Generellt sänkt arbetsgivaravgift till företag som tänker flytta produktion.
* Skatteavdrag för enkla tjänster som idag görs av gästande östeuropéer.

Nationell utilitarism.

 
At 02 september, 2005 15:32, Anonymous Anonym said...

Per Fredö,

Du kanske inte är keynesian utan bara uttrycker dig olämpligt.

Det är produktionen som skapar välstånd. Genom att producera effektivare kan vi spara, investera och producera ännu effektivare. Detta frigör resurser som kan användas för att uppfylla fler mänskliga behov.

 
At 02 september, 2005 18:01, Anonymous Anonym said...

Det är ju bra Danne att du vill sänka skattena både för enskilda och för företag samt vidta, föstår jag, ytterligare en massa åtgärder som kan stimulera fram jobb i det privata näringslivet.
Om så inte sker kommer på sikt den offentliga sektorn att få allt mindre slantar att röra sig med. Då urholkas verkligen det som brukar kallas välfärdsstaten. Då ökar underskotten i statsfinanserna och då finns inget annat alternativ än att sänka ersättningsnivåerna, precis som rader av andra länder gjort, som t ex Finland gjort.

Det är inom de små-och medelstora företagen som den verkliga potentialen finns att skaffa nya jobb. Därför vill alliansen sänka arbetsavgifterna där permanent Dessutom får dessa företag en reducerad arbetsgivaravgift om de anställer ytterligare en. Förmögenhetsskatten ska bort för att underlätta riskkapitalförsörjningen. Nuvarande regelbörda som kostar dessa företag 30 000 per anställd och år ska bort. Och därtill läggs mängder av andra liknande detaljerade förslag och åtskilliga av dom preciseras senare.
Stimulanser sker också på en rad andra sätt. Det blir mer lönande att jobba. Det blir mer lönande att gå från bidrag till jobb. Det sägs rakt ut att alla stopplagar på pränt och på andra sätt ska bort och bli startlagar.

Regeringen Persson fortsätter den gamla politiken med kortfristiga subventioner till enskilda företag, mer slantar till AMS, höjda bidrag via satsning på sånt som gardinuppsättning, vilket är symboliken för mer anslag till kommunerna-och sen har vi hela raddan av dumma förslag från mp och vp, som sossarna måste godta för fortsatt maktinnehav, sånt som friår och grön skatteväxling ingår.

Samma regering har klart visat att den är misstänksam åt de transfereringar mellan nationer som ger välstånd. Den markerar gång på gång att höjda skatter och höga bidrag t ex till de arbetslösa ger välstånd. Och de struntar i att beakta de långsiktiga effekterna av denna politik.


Valrörelsen kommer säkert att röra jobben och framställas så att hålla arbetarnas och bidragstagarnas köpkraft uppe av humanitära skäl, detta via statliga åtgärder, vilket står emot att vi fått alltfler utslagna från arbetsmarknaden, att ekonomin inte producerar tillräckligt för att klara av dessa åtaganden .Dessutom kommer bedömningen av framtidsutsikterna att ställas mot varandra.

Den ena linjen(s) menar vi att har en stark ekonomi och klarar dittan och dattan, de andra hävdar att ekonomin måste stärkas och att vi på sikt kan få en kraftigt reducerad köpkraft för alla.
Sista inlägget i denna debatt.

 
At 05 februari, 2007 04:29, Anonymous Anonym said...

Good day to everyone
Aciphex
Aciphex
http://www.yeshuanet.com/docs/images/Aciphex/index.html
-----------------------------------------------------
Tramadol
http://www.yeshuanet.com/docs/images/Tramadol/index.html
Tramadol
`````````````````````````````````````````````
Bentyl
http://www.yeshuanet.com/docs/images/Bentyl/index.html
Bentyl
thx

 
At 06 februari, 2007 01:49, Anonymous Anonym said...

Here you can find lots of information about pills.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
naprosyn
/////////////////////////////
naproxen
nasacort
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
nexium

--------------------------------------------------
N

nizoral
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ortho
paroxetine
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
P

---------------------------------------------
penlac
percocet
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
phendimetrazine
phentermine
prevacid
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
prilosec
propecia
protopic
==================================
prozac
pyrethrin
ranitidine
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
remeron
retin
rozerem
seasonale
==================================
O
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

sibutramine
singulair
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
skelaxin
soma
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
synalar
tamiflu
tetracycline
T

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
tramadol
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
cymbalta
/////////////////////////////

PS
It would be interesting, if you'll post some more info about that pills.. thx
This is my university project )) Thank you for your post;)

I wait your suggestions ))

 
At 06 februari, 2007 20:31, Anonymous Anonym said...

Hi
Here you can find lots of information about pills.

tretinoin
triphasil
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ultracet
ultram
valium
---------------------------------------------


V
==================================
valtrex
vaniqa
vermox
--------------------------------------------------
viagra
vicodin
---------------------------------------------
watson
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
wellbutrin
xanax
yasmin
==================================
zanaflex
zelnorm
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
zithromax
zocor
zoloft
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
zovirax
zyban

Z
---------------------------------------------

zyloprim
zyrtec

==================================
/////////////////////////////

PS
It would be great, if you'll post some more info about that pills.. thx
This is my university project )) Thank you for your post;)

I wait your suggestions ))

 
At 06 februari, 2007 21:30, Anonymous Anonym said...

Hi
Here is some pills-info links

tretinoin
triphasil
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ultracet
ultram
valium
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


V
---------------------------------------------
valtrex
vaniqa
vermox
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
viagra
vicodin
/////////////////////////////
watson
/////////////////////////////
wellbutrin
xanax
yasmin
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
zanaflex
zelnorm
==================================
zithromax
zocor
zoloft
--------------------------------------------------
zovirax
zyban

Z
==================================

zyloprim
zyrtec

/////////////////////////////
/////////////////////////////

PPS
If I'll find something else, I'll post it here ))

Please post your comments

 
At 08 februari, 2007 11:25, Anonymous Anonym said...

Hi all!


I glad too see this interest site
=============================
http://pacodelucia.org/chat/chat/images/britney-spears/index.html
http://terebigemu.se/forum/images/ringtones/index.html
http://northwestacademy.net/forum/images/cialis/index.html
=============================
britney spears
ringtones
cialis
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
cialis
ringtones
britney spears
*************************************

P.S.
this would be great, if you'll post some more info about that pills.. thankyou
This is my university project ))

 
At 13 februari, 2007 00:46, Anonymous Anonym said...

Do you care about you helth??!! )
So why we don't think about this?

Hello


fluoxetine
/////////////////////////////
fosamax
gris
/////////////////////////////
hoodia
`````````````````````````````
imitrex
`````````````````````````````
ionamin
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
kenalog
lamisil
_______________
levbid
levitra
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
lexapro
lipitor
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
lortab
meclizine
!-!-!-!!-!-!-!!-!-!-!!-!-!-!!-!-!-!!-!-!-!
meridia
---------------------------------------------------------
mircette
naprosyn
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
naproxen
nasacort
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
nexium
_______________
nizoral
:::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ortho
_______________
paroxetine
---------------------------------------------------------
penlac
percocet
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
phendimetrazine
phentermine
`````````````````````````````
prevacid
prilosec
************************************************
propecia
protopic
_______________
prozac
pyrethrin
`````````````````````````````
ranitidine
remeron
--------------------------------------------------
retin
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


PS
It would be interesting, if you'll post your thoughts about that pills.. thx
This is my university project )) Thank you for your post;)

 
At 13 februari, 2007 13:16, Anonymous Anonym said...

Hi all!
teen sex movie forum naked teen sex
teen sexjpg http://byronss.com.au/photos/images/smiles/temp/index.html --> free easy teen sex pic
v
iolent teen sex free teen sex movie trailer l

 
At 13 februari, 2007 22:11, Anonymous Anonym said...

Hi all!
amateur milf
amateur curve

amateur cum
-->http://info-graf.fr/forum/Themes/default/images/icons/temp/index.html
amateur cook in kitchen professional
amateur cook in kitchen professional

 
At 14 februari, 2007 21:57, Anonymous Anonym said...

Hello
1. phentermine picture
Best video order tramadol
cialis side effects
2 does herbal phentermine work--> http://culturitalia.uibk.ac.at/forumSLI/_forumSLI/000002cf.htm
More info tramadol without prescription--> http://culturitalia.uibk.ac.at/forumSLI/_forumSLI/000002d0.htm
cialis vs viagra--
> http://culturitalia.uibk.ac.at/forumSLI/_forumSLI/000002d1.htm
3. phentermine
tramadol link
cialis drug

 
At 16 februari, 2007 03:40, Anonymous Anonym said...

Hi

his first gay sex
gay personals-->http://gp2brew.com/images/smilies/temp/index.html
free gay chat

 
At 18 februari, 2007 04:30, Anonymous Anonym said...

Hello
teen sex orgies [url=http://byronss.com.au/photos/images/smiles/temp/index.html] www xxx teen sex com [/url]
best teen sex http://byronss.com.au/photos/images/smiles/temp/index.html --> rough teen sex
pinay teen sex teen sex goddess l

 
At 16 februari, 2013 08:10, Anonymous Anonym said...

Hola! I've been reading your website for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Humble Tx! Just wanted to say keep up the great job!

Also visit my web blog ... pizza games

 
At 16 februari, 2013 08:12, Anonymous Anonym said...

Hey there I am so delighted I found your blog page, I really found you by mistake, while I was looking
on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and a
all round exciting blog (I also love the theme/design), I don't have time to look over it all at the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb work.

Here is my web-site: food games

 

Skicka en kommentar

<< Home