onsdag, februari 28, 2007

Klimatförändringarnas orsaker enligt läroboken

I en lärobok om klimatförändringar av tre experter från Göteborgs universitet visas samma bild av naturliga variationer i temperaturen som jag tidigare redovisat. Författarna konstaterar att dagens uppvärmning ryms inom den naturliga variationen. Men de säger inte varför växthusgaserna är en troligare förklaring.


Varför kan vi nu registrera en temperaturstegring sedan slutet av 1500-talet och mera tydligt sedan 1860-talet? För att besvara den frågan har jag granskat en lärobok av tre klimatologer som vänder sig till universitetsstudenter. Dessutom tittade jag på en liten skrift av självaste professor Bert Bolin, ordförande i IPCC 1988-1997 skriven 1993. I båda böckerna beskriver man den historiska temperaturuvecklingen under olika tidsperioder inklusive istiderna.

Det intressanta är dock den temperaturvariation som dessa experter refererar för de senaste 10-15 000 åren. Dessa bekräftar den bild som jag skrev om 2/2. Här nedan visas Bert Bolins diagram för de senaste 9 500 åren:
Utan någon ytterligare utveckling kommenterar Bolin diagrammet ovan med orden: "Samtidigt varierar emellertid klimatet på ett till synes slumpmässigt sätt både i tid och rum, vilket medför att det är svårt att bestämma en långsiktig trend med hjälp av de observationer som finns att tillgå."

Men som var och en kan se varierar temperaturen uppåt med ibland nästan fyra grader och nedåt med nästan tre grader jämfört med dagens medeltemperatur. Eftersom Bolin inte hänför dessa variationer till förändringar av koldioxidhalten eller andra växthusgaser kan man fråga sig om inte orsakerna till dessa temperaturvariationer i första hand måste sökas i andra faktorer. Men det gör inte Bolin trots att diagrammet i första hand talar för att vi ånyo ser en "till synes slumpmässig" temperaturökning av samma slag som vi upplevt tidigare.

Bert Bolin går istället vidare med att diskutera växthusgasernas inverkan på klimatet. Någon orsak till att dessa nu skulle vara en mer relevant förklaringsfaktor än tidigare ger han inte. Inte heller ger han någon motivering till varför det nu inte kan vara fråga om en sådan variation som vi sett tidigare.

Boken Klimatförändringar. Naturliga och antropogena orsaker av Bogren, Gustavsson och Loman (2a uppl 2006, Studentlitteratur, 270 s), vilka är klimatologer vid Göteborgs universitet, visar också upp temperaturvariationerna globalt sett under de senaste 15 000 åren (s 87). Detta visas i nedanstående diagram:
Författarna kommenterar diagrammet med att ett temperaturoptimum uppnåddes 4000 år f Kr. "Sommartemperaturerna var både i Antarktis och Europa ungefär 2-3 °C högre än vad de är idag." De uppgångar som diagrammet visar för 400-talet och 1000-talet kommenterar de inte närmare utom att de omnämns - dock beskrivs den senare som att man kunde odla korn, havre och råg på Grönland, som hade ca 3 000 nya invånare.

Anmärkningsvärt är att de tre författarna sammanfattar de senast 10 000 åren med orden: "klimatet har varit relativt stabilt med en variation av medeltemperaturen i storleksordningen någon grad." Det är ju tydligt att diagrammet varierar uppåt med närmare 1,5 grader och nedåt med nästan en grad. Om detta är "stabilt" är rimligtvis den ökning med 0,6- o,7 grader som nu anses konstaterbar helt inom ramen för en stabil utveckling.

Därefter diskuterar författarna orsakerna till uppvärmningen och 40 sidor senare återkommer man till att uppvärmningen på 0,6 grader utan motivering "kan anses betydande". Men i nästa mening tar de tillbaka hela argumenteringen när de skriver:
"Givetvis kan man även säga att den temperaturökning som vi sett från slutet på 1800-talet mycket väl ryms inom den naturliga variation som förekomnit sedan senaste istiden." (J Bogren et al, s 127)
Men istället för att diskutera implikationerna av detta ganska anti-konsensusartade påstående fortsätter klimatologerna med att beskriva olika följder av en temperaturuppgång såsom höjning av havsytan. Här skulle åtminstone behövts en redogörelse för varför växthusgasernas ökning skulle vara en mer sannolik förklaring än att det ånyo mest är fråga om en naturlig variation.

Hur Bogren, Gustavsson och Loman försöker förklara uppvärmningen med ökningen av GHG skall jag återkomma till senare. Här räcker det att konstatera att naturliga förändringar eventuellt skulle kunna förklara det mesta av temperaturuppgången hittills. Men forskarna har en förutfattad mening om att det är koldioxid och andra GHG som är orsaken. Frågan är hur denna mening går att bevisa.

Andra bloggar om: , , , , , , , , intressant.se

Fortsättning del II i bloggartikel 5/3

Etiketter:

15 Comments:

At 28 februari, 2007 19:25, Blogger Magnus Persson said...

Har verkligen de variationer du anger skett över lika korta tidsperioder som den senaste (som ju passerat under mindre än 100 år). Egentligen vore det mycket intressantare med ett diagram som visade derivatan av klimatförändringarna.

Jag håller med om att den uppvärmning vi hittills sett inte är mycket att oja sig över. Problemet är bara att de flesta klimatforskare tror att den kommer att fortsätta en bra bit till. Och att det går fort...

 
At 28 februari, 2007 20:12, Anonymous Anonym said...

Jag hittade boken på ett bibliotek även om jag bara hunnit snabbbläddra i den. Du hittar förklaringen till varför man anser att koldioxiden har betydelse kring sidan 40 där man tittar på jordens energibalans och hur den förändras. Eftersom detta är en bok som undviker all matematik kan man dock inte komma längre än att ge siffror för denna inverkan, för att härleda dessa får du gå till läroböcker på högre nivå.

Det är sannolikt att växthusgasernas ökning är det som styr dagens uppvärmning eftersom:
a) Teoretiska beräkningar säger att de skall ha en sådan uppvärmande effekt.
b) Vi inte har hittat någon annan förklaring till varför det blir varmare just nu. Har du själv någon bra alternativ teori till hands?

 
At 01 mars, 2007 02:43, Blogger Danne Nordling said...

Det är en bok som vänder sig till universitetsstuderande. Varför skulle författarna inte klara att åtminstone ge en översiktlig bevisföring för de teoretiska beräkningar som du säger finns under a)?

Andra teorier under b) är kanske på gång så småningom, men hittills har forskarna mest prioriterat att försöka bevisa koldioxsidteorin. Tycker du Thomas, att det är tillfyllest att avfärda de tidigare temperaturvariationerna som Bolin gör med att de är "tillsynes slumpmässiga"?
/DNg

 
At 01 mars, 2007 07:49, Anonymous Anonym said...

Det må vara en universitetsbok, men den förutsätter inte de kunskaper i termodynamik och strålningsfysik som behövs för att ens börja kvantitativt diskutera de teoretiska beräkningarna som ligger bakom. Du får gå upp till nästa nivå av läroböcker för att hitta sådana, det här är bara en översikt av ett extremt stort område. Boken ger en beskrivning av de energiflöden som förekommer och hur de förändras vilket är vad man kan begära, men uppenbarligen är du inte nöjd med detta. Ärligt talat tvivlar jag dock på att det finns något som skulle göra dig nöjd.

Bara för att testa om du kan ens grunderna. Antag först att jorden saknade atmosfär men hade samma albedo som idag. Vad skulle medeltemperaturen vara? Antag sen att du lägger till ett tunt lager en bit upp som är transparent för synligt ljus men absorberar all infraröd strålning. Vad skulle jordytan då få för temperatur? Ändra nu detta lager så att det också blir ogenomskinligt för synligt ljus, vad blir temperaturen då?

Forskarna sysslar, tvärtemot vad du tycks tro, med att göra sitt bästa för att förstå hur klimatet fungerar. Att koldioxiden är av stor betydelse är ett resultat av detta inte ett grundantagande. Du är yrkesskadad av av jobba i ett så genompolitiserat fält som ekonomin!

Vi gör vårt bästa för att förstå hur forna tiders klimat såg ut, men som tidigare konstaterat så saknar vi tillräckligt med information för att göra detta perfekt. Man kan förklara en del, men i brist på information får man nog tyvärr nöja sig med att betrakta en hel del som slumpvis. (I många fall handlar ju det vi kallar slump bara om bristande information). Sen är Bolins skrift från 1993, vi har lärt oss en hel del sedan dess!

 
At 01 mars, 2007 20:45, Blogger Danne Nordling said...

Det är inte särskilt förtroendeingivande att det inte skulle finnas översiktliga redogörelser för hur växthuseffekten i grova drag kan bestämmas. Hur är det med alla de tusentals forskare som skulle vara helt eniga om växthuseffekten - är de insatta i de frågor du ställer? Och behärskar de resten av växthusteorin? Då borde det väl finnas åtminstone ett par stycken som också hade en sådan pedagogisk förmåga att de kunde ge en översiktlig bild för intresserade lekmän!

Jag skulle inte säga att det är en yrkesskada att nationalekonomer måste vara beredda att beskriva sina rön så att politikerna begriper de stora dragen. Varför skall vi inte begära samma sak av naturvetarna? De skall obeivrat få uppträda arrogant och aukitoritärt bara därför att vetenskpsjournalisterna är lika okritiska som samhällsjournalisterna är kritiska.

Vad har det framkommit för nytt om temperaturvariationerna sedan Bert Bolin skrev sin bok "Hotet om klimatförändring" 1993? Att det har förekommit sådana de senaste 10 000 åren tycks inte längre redovisas i mera populära beskrivningar - exempelvis Naturvårdsverkets bok. Sådant inger inte förtroende för klimathotsföreträdarna.
/DNg

 
At 02 mars, 2007 13:16, Blogger magnus said...

Ser att en solaktivitetsförnekare är här och med "slump" viftar bort att förklaringar skulle kunna finnas till de naturliga variationerna.

 
At 02 mars, 2007 19:02, Anonymous Anonym said...

Danne, jag skulle vilja påstå att klimatforskarna varit minst lika framgångsrika i att övertyga politiker och allmänhet om sina resultat som nationalekonomerna varit. Du tillhör en liten och krympande minoritet. Givet ditt parodiska "bevis" för det felaktiga i progressiva skatter tycker jag heller inte du är rätt person att avgöra vad som skall klassas som bra bevis eller inte.

 
At 04 mars, 2007 18:18, Blogger Jonas N said...

Thonas Palm

Hävdar du nu att de ganska stora temperaturvariationerna som observerats hittills trots allt är 'slumpvisa', dvs inte kan förklaras med deterministiska modeller!?

Jag vill minnas att du för inte alls länge sedan helt och hållet avfärdade att klimatet uppvisar kaosegenskaper och i stället påstod att alla variationer hittills kunde förklaras deterministiskt direkt ur naturlagarna, eller som du kallade det 'energibalans'!?

Notera att 'naturlag' och 'kaosegenskaper' inte är ömsesidigt uteslutande!

 
At 05 mars, 2007 08:57, Anonymous Anonym said...

Jonas, jag hävdar att vi saknar tillräckligt med data för att kunna förklara forntida klimatvariationer. Detta är inte detsamma som att klimatet är kaotiskt! Jag hävdade inte heller att klimatet inte kan ha några drag av kaos, bara att dessa av allt att döma är relativt små. Exakta timingen av El Nino kanske styrs av kaos men dess statistiska egenskaper är i princip förutsägbara.

Det senaste är att man insett att något dramatiskt inträffade för ca 5200 år sedan men ingen vet riktigt vad mer än att glaciärer runtom världen växte till.

 
At 05 mars, 2007 20:20, Blogger Jonas N said...

Thomas

Vad du säger här (delvis implicit) är alltså:

Det har tidigare funnits ganska drastiska temperaturvariationer (även mellan istiderna) vars orsak vi bla pga av otillräcklig information inte kan säkerställa.

Men vi kan iaf säkert säga att de inte har varit antropogena pga av CO2-utsläpp före ca år 1900.

(så här långt är jag helt med)

Men i mycket av din övriga argumentation hävdar du att den temperaturökning därefter fram till ca 1940, som sedan avstannade men tycks ha återupptagits fr sena 70-talet är i huvudsak driven av mänskliga ökade CO2 utsläpp, samt att alla de orsaker som tidigare har orsakat långt större temperatursväningnar (men vars orsaker alltså inte är kända/identifierbara) alltså kan uteslutas som orsakande eller bidragande i jämförbar nivå!?

Detta senare anser jag vara en ren förhoppning, dessutom en som utan massivt underbyggande av vetensakpliga solida argument är rent antiintellektuell.

Nu brukar du hävda att där finns modeller som förklarar de senaste decenniernas variationer. Men detta ensamt räcker inte, även tidigare variationer måste förklaras övertygande, och visas inte vara gällande sedan 1900.

Det låter inte som en enkel uppgift.

Sedan:
Bra att du nu iaf (delvis) backar om kaotiskt beteende. Men min bedömning är fortfarande att du inte är riktigt på det klara med vad begreppet betyder eller medför. Och redan detta enbart gör att sakfrågan (den riktiga) blir lite svår att diskutera med dig.

Men:
För 5200 år sedan säger du ... OK. När påstås syndafloden ha inträffat förresten?

 
At 06 mars, 2007 11:42, Anonymous Anonym said...

Jonas, grundskillnaden mellan oss är att jag accepterar att de beräkningar om koldioxidens uppvärmande effekt som gjorts är i huvudsak riktiga. Dessutom kan jag konstatera att man för de år man har rimlig täckning av jorden inte lyckats hitta någon annan förklaring till varför det blir varmare.

Man kan naturligtvis aldrig med 100% säkerhet utesluta att det finns något avgörande fel i beräkningarna av växthuseffekten och att man missat någon stor naturlig påverkan, men nu grundas naturvetenskapens på Ockhams rakkniv, att man väljer den enklaste lösningen av de möjliga, och det enklaste är att anta att när modeller och verklighet stämmer överens båda är riktiga.

Går vi tillbaka i tiden så finner du "spagettigrafer" där olika forskargrupper får rätt olika resultat för temperaturen. Om vi inte ens vet temperaturen, hur skall vi kunna förklara den? Nog för att de arbetats en hel del på saken. Magnus Westerstrand skrev ett ironiskt inlägg om saken:
http://westerstrand.blogspot.com/2007/02/extra-extra-stoppa-pressarna.html

Jag har inte backat om kaotiskt beteende utan sagt samma sak hela tiden. Om du missförstår mig för det stå för dig.

 
At 06 mars, 2007 12:56, Blogger Jonas N said...

Fast nu byter du fot ytterligare en gång, Thomas.

Nu menar du att det är olika 'spaghettigrafer' som är kruxet, att om vi hade haft heltäckande temperaturinformation, hade den kanske varit en rak fin linje under de långa tider som vi inte haft högre CO2 halt?

Alltså behöver tidigare temperaturvariationer inte förklaras?

Ett väldigt tveksamt argument, även om du inte uttalar den sista slutsatsen, du insinuerar den bara för att komma runt min förra fråga: Kan alla alla tidigare temperaturvariationer inkl deras orsaker avfärdas? Svaret är givetvis 'Nej'!

Angående Ockhams rakkniv verkar du ha missförstått även den. Skulle man tillämpa den på frågeställningen skulle den mest närliggande förklaringen vara att det vi observerar nu är samma slags naturliga variationer som man observerat över väldigt långa tider.

Tom du borde ju vara medveten om de påstådda CO2-effekterna hittills (om man nu accepterar modellerna som riktiga) 'förklarar' förändrningar som är långt mindre än historiska och naturliga.

Och angående 'kaotisk' är just mitt intryck att du inte har någon djupare förståelse av begreppet. Vad du har skrivit tidigare indikerar mer att du har blandat ihop dess innebörd ungefär med 'slumpmässig'. Du kanske har läst på lite mer sen dess, vad vet jag, men att dina inlägg varit luddiga (och i strikt mening felaktiga emellanåt) och nu även skiftat lite i innebörd har inget att göra med att jag skulle missförstå. Tvärtom, jag läser faktiskt vad du skriver.

Problemet är väl snarare att det är mycket åsikt, och däremellan lite allmänt hållna, ibland ytliga referenser till vetenskaplighet. Ditt första stycke om att "accepterar att de beräkningar om koldioxidens uppvärmande effekt som gjorts är i huvudsak riktiga" är just en åsikt.

Jag är också övertygad om att beräkningarna är riktiga, men den relevanta frågan är förstås om dessa beräkningar innehåller all den fysik som är relevant, och beskriver den på ett korrekt sätt?

Tydligen finns det en del fysik som man medvetet inte har valt att ta med. Hävdar du att det är på solitt vetenskapliga grunder? Eller bör den frågan inte ställas eftersom den är jobbig och svår? Både frågan och/eller fysiken!?

 
At 06 mars, 2007 17:44, Anonymous Anonym said...

Jonas, temperaturen var bara ett exempel på något vi inte har perfekt information om. Vi har begränsad information om solaktivitet, aerosoler (t ex från vulkanutbrott), ändringar i havsströmmar etc. Det spelar ingen roll hur bra klimatmodell man har, utan korrekta indata får man väldiga osäkerheter.

Jag har inte missuppfattat Ockhams rakkniv. På vilket sätt skulle det vara naturligt att ignorera koldioxiden när vi har så goda teoretiska skäl att tro att den har betydelse? Varför skall vi tro att det rör sig om naturliga variationer när vi inte kan se något som skulle orsaka dem?

CO2- effekten fungerar bra som delförklaring till istidscyklerna i konbination med banvariationer och is-albdeoförändringar. Däremot har mig veterligen ingen lyckats ge en rimlig förklaring till dessa utan att ta med koldioxid (och positiv återkoppling från vattenånga för den delen).

Du anklagar mig för att bara ha åsikter. Då kastar du rejält med sten i glashus! Du tycks ha åsikten att den bästa vetenskap vi har idag inte "innehåller all den fysik som är relevant, och beskriver den på ett korrekt sätt". Anser du verkligen att vi skall haka upp vår framtid på antagandet att vetenskapen inte bara har fel, utan också har fel i rätt riktning. Börjar man väl anta att vi inte förstått klimatet ordentligt kan ju nämligen felen precis lika gärna gå åt hållet att vi underskattar problemen. I själva verket visar känslighetsanalyser på att det är mycket svårare att sätta en övre än en undre gräns på uppvärmningen.

Vilken fysik är det du menar att man medvetet valt att inte ta med? Hoppas du inte menar den där hypotesen med kosmiska strålar för den tar man inte med eftersom det inte finns några belägg för den.

 
At 06 mars, 2007 23:34, Blogger Jonas N said...

Ja du, Thomas

Du manövrerar dig länge och längre in i en återvändsgränd. Du säger nu dels att det finns en massa effekter som man inte har koll på, och du säger också att de effekter man (somliga) tror kan påverka inte finns. Återigen verkar det som om du försöker sitta på flera stolar samtidigt.

Att det inte finns några belägg för dem är dessutom nonsens. Vad som saknas är vattenfasta bevis på storleksordningen. Dvs något helt annat. (Fel en gång till, alltså)

Riktigt roligt är att du först säger att vi har begränsad information om solaktivitet och aerosoler längre bakåt i tiden (helt sant) för att i sista stycker hävda att solaktivitet (som av vissa hävdas påverka aerosoler) är fullständigt irrelvant (non sequitor!)

Och fortfarande går ditt inlägg ut på att alla de faktorer som historiskt har orsakat de ganska påtagliga temperaturvariationerna (som ev inte är alldeles korrekt uppmätta), att alla dessa effekter (som alltså inte ens ärkända) inte har någon som helst effekt i den senast uppmätta temperaturförändringen. Utan att hela den enbart skall förklaras av CO2-haltens ökning.

OK, det är en hypotes man kan ha, men den medför väldigt långtgående beviskrav och avfärdande av ett stort antal effekter (av vilka du räknar upp några) som man har väldigt vad information om.

Om du hävdar att alla andra förklaringar kan avfärdas, eller visas vara irrelevanta får du förstås göra det. Men jag godtar inte sån't innan solid bevisföring

'Kasta sten i glashus', ja jag är väl lika lite klimatexpert som du och det mesta jag tar upp är befogade tvivel, påpekanden om att 'bevisningen' läcker som ett såll, och det utan att ha alternativa förklaringar som står pall varje vetenskaplig granskning. Om du vill kalla det för åsikter så gärna för mig. Ditt problem är ju att exakt samma beskrivning gäller dig, men att du ständigt kastar ur dig absoluter, påståenden som exkluderar alternativ, och ganska ofta gör du sådant som rena chansningar.

Detta kan beror på okunskap eller ohederlighet (eller både ock), jag vet inte vilket.

Sen tar du återigen upp påståendet att 'vår framtid' hänger på detta. Detta är ytterligare en förhoppning(?) som jag anser vara helt gripen ur luften utan solid bevisning som du, som ingen har!

Snygg glidning där torts allt ...
Vår framtid allstå ...
Men inte min ...

 
At 07 mars, 2007 12:19, Anonymous Anonym said...

Jonas, du är så mån att hitta fel i vad jag skriver att du inte gör minsta försök att förstå det istället.

Jag säger att det finns en massa effekter man vet finns, men som man inte har data för om man går tillbaka i tiden. Och vad menar du egentligen med att det finns belägg för mekanismer när man inte har en aning om storleksordningen? Hur kan man påvisa att något finns utan att samtidigt få i alla fall ett hum om storleken?

Direkta variationer i solinstrålningen har naturligtvis viss betydelse, det är inget vare sig jag eller IPCC förnekar, tvärtom tas det med i beräkningarna. Det är de indirekta effekterna via molnbildning som är kontroversiella. Att aerosoler är betydelsefulla är också klart, men det är inte några solvariationer som är huvudkällan till dessa.

Mitt inlägg går sedan ut på att i valet hur man skall förklara en uppmätt uppvärmning så föredrar jag att hänvisa till en känd mekanism, koldioxidhalten, snarare än till okända. Är det så att du påstår något annat är det snarare du som har bevisbördan att först bevisa att koldioxid inte har förutsagd effekt och sedan att något annat fenomen har precis samma effekt!

Om någon ville bygga ett kärnkraftverk nära där du bor och sa att visserligen visste man inte riktigt om konstruktionen fungerade men ingen hade i alla fall kunnat bevisa att det skulle bli en härdsmälta även om de flesta forskare trodde det, skulle du acceptera det eller skulle du anse att det var den som byggde kraftverket som hade att bevisa att det var säkert? Om du som väntat inte accepterat kraftverket på de premisserna, varför skulle det vara annorlunda med kolkraftverk?

Vad anser du förresten om den pågående försurningen av haven? Det är ett problem från koldioxidutsläppen som är helt orelaterat till klimatet.

 

Skicka en kommentar

<< Home