lördag, december 19, 2009

Reinfeldt är utslätad och alltför lågmäld

Statsministern gav inga konkreta besked om jobben i samband med Saabs nedläggning. Fiaskot i Köpenhamn såg han som en god början till en ny klimatpolitik. Nya sjukregler påverkar moderaternas siffror negativt. Men inga besked om hur detta skall vändas uppåt. Var finns handlingskraften?

I Ekots lördagsintervju var statsminister Fredrik Reinfeldt gäst 19/12 (lyssna). Han intervjuades av Tomas Ramberg. Den första frågan gällde Saabs nedläggning. Reinfeldt var inte överraskad till skillnad mot Maud Olofsson. Bilindustrin har överkapacitet. Regeringen har byggt ut kapaciteten att "stödja människor". Vi kan mycket om omställning. Men någon "plan B" har regeringen tydligen inte haft. Några konkreta besked om andra jobb gav inte Reinfeldt.

Klimatet var nästa område. Reinfeldt såg uppgörelsen som ett politiskt dokument om ansvarfördelning mellan i- och u-länder samt om finansieringsfrågor. Han var kritisk till delegater som dök upp "halv elva" och underkände vad som avhandlats på morgonen. Några länder motarbetade arbetet genom att ställa procedurfrågor. Att skriva på bindande avtal är för vissa länder omöjligt: det gäller snabbväxande ekonomier med stora utsläpp. (Kina och Indien nämndes.)

Barack Obama är en positiv kraft men han har inte valt klimatfrågan som huvudfråga. Det är istället sjukförsäkringsreformen. När Reinfeldt anlände i torsdags hade man i fyra dygn enbart diskuterat procedurfrågor. När Obama kom tog man upp verifieringsfrågan. Då togs också minskning med 50 procent till 2050 upp. Hillary Clinton hade tidigare utlovat pengar. Men EU ger nu 10,5 mdr dollar på tre år medan USA bara utlovade 3,6 mdr.

Hade inget avtal varit bättre? Det trodde inte Reinfeldt. Man äter sig in en liten bit i positiv riktning. Finansiering och verifiering är viktiga frågor. Kommer utsläppsbuden att ligga fast? Angela Merkel kallar till möte i juni. Därefter blir det möte i Mexiko senare under 2010. Kan ett nytt tryck byggas upp när ballongen är punkterad? En bra fråga, blev svaret. I många länder finns det inget opinionstryck (USA).

Skattelättnaden på handelsgödsel diskuterades. Det ökar utsläppen av N2O. Orsaken var ett borttagande av en skattelättnad för diesel. Östersjön kan påverkas negativt. En framgång för RLF? Hur sambanden sågs ut beskrevs inte närmare.

Moderaternas opinionssiffror går ned. Det beror på krisen, menade Reinfeldt. Men krishantering förbättrade siffrorna. Nu är det mera vardagsrädsla för arbetslöshet. Själv hade Reinfeldt fullt upp med ordförandeskapet. Det fanns en nedgång i siffrorna redan före sjukförsäkringsfrågan. Hur kan man skaffa sig underläge med en oppositionsledare utan politik etc? Förändring är svårt. Framtidens intressen hörs inte. De nya Moderaterna står för välfärd och den bilden påverkas negativt. Vi har inte nått ut med beskrivningen av vad vår politik går ut på, menade Reinfeldt [inte särskilt kraftfullt]. Och så var tiden slut.

Det var inte mycket som kunde klargöras när det gällde handhavandet av sjukförsäkringen. Vi fick inte veta om kritiken varit förhastad och därmed saknad grund eller om det faktiskt begåtts sakliga misstag i reformeringen av sjukförsäkringen. Att det begåtts politisk-taktiska misstag antyddes mycket vagt. Men om det var en följd av för dålig styrning från moderatledarens sida eller om det var bristande förmåga hos socialförsäkringsministerns och partisekreterarens sida togs inte upp. Varken Cristina Husmark Perssons namn eller andra nämndes.

Var inte utnämningen av Husmark Persson ett felgrepp när prövningarna verkligen träffade henne? Då höll hon inte måttet. Det gäller alldeles oavsett hur starkt hon stått ur saklig synvinkel. En politiker på statsrådsnivå måste klara attacker från upprörda cancerläkare på DN-debatt och från populistiska och demagogiskt skickliga oppositionsledare som försöker utnyttja en reformsträvan för att framställa regeringen som cynisk och hjärtlös.

Det stora felet med moderaterna av det nya snittet är att de framstår som kyliga byråkrater utan känslor. Det skulle naturligtvis inte vara något fel om politiken överlag karaktäriserades av lågmält lugn och vilja till saklig analys och debatt. Men så ser inte verkligheten ut i dagens Sverige. Det borde Reinfeldt också ha tänkt på under intervjun som antagligen för många framstod som utslätad och i avsaknad av känslor och ideologi.

Med en så låg profil som Reinfeldt visade upp kommer opinionssiffrorna knappast att kunna vändas tillräckligt mycket. Varför demonstrerade han ingen handlingskraft? Även om han var trött efter nattvak har han väl medarbetare som kan förse honom med en handlingskraftig agenda?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 21 december, 2009 10:35, Anonymous Anonym said...

Jag lyssnade också på Ekots intervju med Reinfeldt och tyckte att han gjorde ett kraftfullt intryckt, långt ifrån de luftbubblor som Mona Sahlin och Maria Wetterstrand ägnar sig år.

Det var naturligt att frågorna främst var inriktade på klimatmötet i Köpenhamn men även delvis om vilka frågor som varit viktigast under det svenska ordförandeskapet.

Vad gäller den svenska insatsen förtjänar den stort beröm och det gäller Reinfelds ledarskap, Anders Borgs insatser inom det finansiella området och inte minst vad Carl Bildt med sitt stora kontaktnät deltagit i lösandet av skilda internationella konflikter.

Den som följt Carl Bildts blogg kan inte gärna bli annat än imponerad. I övrigt har våra massmedia knappast berört detta.

Man vill ha vilken uppfattning som helst vad gäller koldioxidens framtida påverkan på vårt klimat, men vad man ändå borde kunna enas om är att genomföra en rad förbättringar för att utvinna mer energi, få den mer effektiv och även renare.

Det finns också betydande naturområden som måste skyddas, vattentillgångarna är ofta obefintliga eller också är vattnet fruktansvärt nedsmutsats.

Vad gäller sådant kan betydande insatser ske lokalt, regionalt, nationellt och även globalt.

Sådant är betydligt viktigare än att söka definera vilka utsläppsmål som man ska uppnå vid olika tidpunkter.

Reinfeldt gav också besked om vad samtalen gett ed världens ledare och inom EU.

Vad gäller EU är man ju nå överens om vilka mål man ska söka nå, hur finansieringen ska ske mellan olika länder och även vilken delaktighet EU kan ha för att hjälpa de fattiga länderna.

Deras förutsättningar ta emot hjälp dock skiljer sig rejält åt.
Vilken hjälp kan man ge ett land med inbördeskrig och pågående folkmord?

Reinfeldts samtal med Kinas ledare visade egentligen bara att detta land utan inblandning utifrån gör vad man vill efter landets "juridiska lagar".
Även Obama gjorde av politiska skäl andra prioriteringar.

Det rådde stundtals kaos på klimatmötet och det var värt noter vad han sa om att inget egentligen sker om man inte behöver visar på resultat gentemot några väljare.

De inrikespolitiska frågorna fick litet tidsutrymme och den markering Reinfeldt gjorde var tydlig; man han inte överge arbetslinjen om man ska kunna finansiera nuvarande välfärdssamhälle med alltfler äldre.
Ska vi gissa att detta blir en av valets huvudfrågor?
/Per Fredö
Detta gäller inte minst den förändring av förtids-och sjukförsäkringen, som borde ha ägt rum för länge sedan.

 
At 22 december, 2009 22:40, Blogger Danne Nordling said...

Per Fredö, vi måste skilja mellan vad en politiker har att säga i sak och hur man framför budskapet.

Jag tycker inte att Reinfeldt gav särskilt mycket konkreta besked. Det gällde jobben i Trollhättan, klimatuppgörelsen och det fortsatta klimatpolitiska agerandet, men framför allt gällde det sjukförsäkringens reformering.

Jämfört med Sahlin och Wetterstrand var Reinfeldt möjligen något mer sakligt orienterad. Men jämfört med Wetterstrand framstod han som en känslomässigt osäker person som inte var säker på sin sak och inte visste vad han ville. Sahlin har också förmågan att låta inkännande men hennes floskler genomskådas av många.

Det jag såg av Reinfeldt på WTC igår verkade avsevärt bättre. Där framstod han som mindre utslätad och mer handlingskraftig.
/DNg

 
At 31 december, 2009 10:16, Anonymous Anonym said...

Fredrik Reinfeldts beskrivning av vad alliansen uträttat hittills finnns i hans brännpunktsartikel i dag.

Den tycker hag visar att alliansen genomfört ett gediget reformprogram,

Men mer återstår, som Reinfelt påpeKar.
Nugra huvudpunkter redovisas. men merparten lär komma när alliansen kommer med hela sitt program för kommande mandatperiod.

Detta kommer att ställas mot vad de röd-gröna eftersträvar.
Som dessa partier deklarerat menar kan välfärdssamhället enbart finansieras via skatteskärpningar med hur mycket under en hel mandatperiod återstå att se.

Det har även du Danne redovisat, nu senast vad gäller Miljöpartiet,

Men det finns också dolda skattehöjningar.
De ligger t ex i det stopp för kärnkraftskraftsutbyggnaden och eventuellt även en avveckling. som dessa partier vill ha.

Likaså innebär höjda skatter att det blir lågre ekonomisk tillväxt, färre jobb, minskade offentliga intäkter och därmed också ökade kostnader för att finansiera de allt större kostnader vi för vår äldrevård.

Detta är en bidragslinje. I den ligger också en lägre ambitionsgrad vad gäller att minska utanförskapet.
Den innebär också minskad individuell frihet.

Det har nu bl a skett via den sakligt sett nya sjukförsäkringsreformen, vilken socialdemokraterna i det tysta godtar, länge varit medvetna om behövs, men som u för att vinna väljare de stormskäller över.

Vi måste få en ökad invandring eftersom vi får brist på arbetskraft.
Det gäller kvalificerad arbetskraft främst.

Därutöver måste vi ha en skola, med kompletterande åtgärder, som gör att våra ungdomar kommer ut på arbetsmarknaden i stället för att låsas in i utanförskap och bidrag, vilket länge rått.
Detta har också inneburit att vår ställning som forskarnation har underminerats kraftigt.

Vad gäller detta med Trollhättan så har regeringen klart sagt ifrån att staten inte ska gå in som ägare däremot som garant för eventuella lån till nya ägare som har kompetens och tillräcklig finansiell styrka.

Om några dagar får vi reda på om detta lyckas, sannolikt inte. Likaså GM:s syn på hur avvecklingen ska ske.

Något pokerspel vill i varje fall inte Reinfeldt ägna sig åt. Tvärtom har han flera gånger påpekat att det finns en betydande överproduktion på bilar.

Wettwrstrands syb på klimatfrågan är sväårbegriplig.
För min del har jag svårt förstå vart hon vill komma annat än motsätta sig allt.
/Per Fredö

 
At 15 januari, 2010 18:58, Anonymous Anonym said...

Reinfeldt är Svensk modern politikerhistoras störste blffmakare.
Han kallar socialförsäkringar bidrag.Detta medan hans eget anhang aldrig betalat till sina bidrag avdrag och allt som de fått som allmosor taget från fattigfolket under hans mandatperiod.
Han säger välfärden förbättrats, sannigen är att välfärden har han monterat ner. Däremot har överklassens välfärd avsevärt stärkts.
Han kallar sig arbetarparti, detta när han slår sönder facket a-kassan
Han har utnyttjat pensionärer, arbetslösa unga samt sjuka som valboskap. Men har enbart gett dessa försämringar i ersättningssystemen.
Så Reinfeldt , Borg, Schlingmann,
är nog de största gangstarna vi haft inom Svensk politik, Det syns på Reinfeldts ögon att där finns bara skumma saker och en ond blick.

Reinfeldt säger han gett skattesänkningar till pensionärer
Under borgarnas mandatperiod får en genomsnittspensionär betala mellan 30-40000 kr mer i skatt på lika inkomst. Samma gäller sjuka, arbetslösa.
En absurd politik, att skatter ska läggas mest på de som har det svårast.

Vi behöver få bort högerpolitiken och in med solidarisk politik där de samlade pengarna fördelas bättre.

 

Skicka en kommentar

<< Home