fredag, juli 06, 2012

Vägar att rädda Europa

Om Grekland inte ska få lämna euron krävs en sinister räddningsplan som innebär ett åsidosättande av legalistiska restriktioner och konventionellt tänkande. Det går inte att pjunka med hemmaopinionen om obehagliga åtgärder ska vidtas.

Det finns två huvudvägar för att rädda Europas ekonomi från en katastrofal utveckling - om man nu vill det. Många tycks anse att det finns viktigare målsättningar, som exempelvis att utdela bestraffningar eller att klara sig från nästa månads obehagligheter (se bloggartikel 2/7-12). Den ena vägen förutsätter att alla länder stannar kvar i euron. Den andra att ett eller flera länder lämnar.

Här ska jag göra en kort analys av den första vägen. Utgångspunkten är att euron ska behållas till varje pris. Det betyder att eventuella legalistiska hinder, såsom Tysklands författningsdomstol eller Hollands och Finlands parlamentariska situationer kan åsidosättas på mer eller mindre otrevlig väg.

Om vi börjar i slutändan måste dels Grekland och dels Spanien och Italien förhindras från att bli så bankrutta att de måste lämna euron. Greklands problem borde vara lättast att lösa eftersom Grekland är så litet. Jag gjorde en numerisk överslagskalkyl den 21/2-12 för Greklands utveckling till 2020 då statsskulden enligt EU:s målsättning skulle uppgå till 120 procent av BNP. Den fordrade en nominell årlig tillväxt på 4 procent från 2013 till 2020 trots ytterligare nedskärningar. Igår underkände Anders Borg denna målsättning även om Grekland får ytterligare två år på sig att nå dit (Ekot,  DN). Det kan bli statsbankrutt. En statsskuld på 120 procent är för stor om tio år:
"Resultatet av en statsbankrutt i Grekland kan bli att landet tvingas lämna eurozonen, säger Anders Borg, men där är han inte lika säker.
– Det är jag mer osäker på. Men har man så hög skuld så har man bara bistra alternativ.
Så det blir statsbankrutt?
– Man kan ha tur också. Att det blir stolpe in. Men på det sätt de hittills man hanterat situationen så kan man inte utesluta att det här landar i en statsbankrutt till slut, säger Anders Borg (M)."
Här finns två alternativ: 1) Statsbankrutt och att Grekland stannar kvar i euron genom nya räddningsinsatser. 2) Ytterligare stödåtgärder förhindrar statsbankrutt och räddar kvar Grekland i euron. Det är alternativ 2) som är mest relevant att fundera på. Då framstår trojkans plan från februari som orealistisk. Grekland kommer inte vare sig att uppnå 120 procents statsskuld till åren 2020/22 eller ens kunna klara sig med så stor skuld med de räntor som blir följden.

För att motverka den ökande risken för en statsbankrutt måste Greklands tillväxt bli positiv istället för negativ. Den konventionella teorin säger att om ett antal år kommer åtstramningsåtgärderna att leda till att företagen börjar investera och expandera igen.  Problemet är att teorin är utformad för länder som kan devalvera, vilket i Greklands fall är omöjligt inom euron. Dessutom skulle processen ta för lång tid och leda till statsbankrutt långt innan teorins hägrande förbättringar kunde anas. Eftersom många andra länder också befinner sig i svårigheter och håller tillbaka importen finns det inga möjligheter för Grekland att få tillväxt.

Resonemanget förutsätter därför att tillväxten regleras fram. Ett bidrag skulle kunna fås genom att Grekland får exportsubventioner från EMU-länderna. Det är en sorts devalvering som får betalas av länderna som vill behålla euron. Ett annat bidrag till tillväxten är att räntorna på statsskulden förmås bli så låga att de inte utgör någon större belastning. Det kan dels ske med stödköp av statsobligationer från ECB:s eller räddningsfondernas sida och dels genom att räddningsfonderna sätter ner räntorna på beviljade lån.

Slutligen bör några ytterligare nedskärningar inte vidtas i statsbudgeten. Greklands offentliga utgifter exklusive räntor har redan skurits ner med 20,3 procent 2009-11 i reala termer (bart 19/6-12). Det figurerar dock analyser som felaktigt gör gällande att nedskärningarna i själva verket är obetydliga (inkl räntor). Den övervakning som trojkans tjänstemän borde ägna sig åt är att se till att den existerande offentliga verksamheten är någorlunda effektiv och att skattesystemet effektiviseras. Dessutom bör trojkan se till att lönerna inte ökar. Villkoren för exportsubventioner borde vara att lönerna också sänks något.

Ett realistiskt räddningsprogram för Grekland kommer att uppfattas som kostsamt och impopulärt inom övriga EU. Men ska man rädda euron måste det få kosta. Alternativet kan bli ännu mera kostsamt. En misslyckad räddningsprocess som i slutändan ändå kraschar kan få mycket vådliga konsekvenser. Och egentligen blir inte kostnaderna så betydande. Räntenedsättningarna betyder mest att övriga länder avstår från överräntorna på greklånen. Exportsubventionerna och stödköpen av statsobligationerna skulle kunna finansieras av ECB genom en stimulans med hjälp av ökad penningmängd i Europa. Någon inflation borde inte kunna befaras eftersom pengarna grovt motsvaras av ökad grekisk produktion.

En räddning av Grekland inom euron kräver alltså en för övriga Europa ganska kärv räddningsplan som inte tillåter att man ojar sig över grekernas lättja och liknande. Man kan inte pjunka med den europeiska opinionen om euron ska räddas "till varje pris". Att det blir ganska obehagligt måste man vara beredd på.

Övriga berörda problem får jag återkomma till. Dessutom har Krugmans manifest för ekonomiskt förnuft publicerat på svenska i DN 5/7.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

16 Comments:

At 06 juli, 2012 08:29, Anonymous Anonym said...

En generation får offra sig för att nästa ska kunna få det bra. Men vem vill vara i den generation som får offra sig. Särskilt när man redan trodde sig vara i den skördande generationen.

Inge

 
At 06 juli, 2012 11:12, Anonymous Anonym said...

Heh. Krugman kanske inte har noterat att de "undantag" från förtroendeargumentet (I.e. Spanien och Italien) som han noterar i förbigående är just de länder som just nu driver den europeiska skuldkrisen.

En skuldkris som troligtvis hämmar den ekonomiska återhämtningen i hela världen mycket mer än bristen på (ytterligare) finansiell stimulanspolitik.

"Apart from that Mrs. Lincoln, how was the play?"

/Ekon

 
At 06 juli, 2012 22:03, Blogger Danne Nordling said...

Inge, du sätter fingret på en viktig punkt. Kommer folk i Europa utanför Piigs-länderna att få en stor försämring av sin levnadsstandard på grund av att man måste hjälpa de krisande länderna? Eller skulle dagens generation kunna få det bra om man bara struntade i krisländerna, som så klart skulle få det riktigt dåligt?

Detta ser jag som den tyska beskrivningen av problemet. Men jag tror att den är fel.

Ekon, jag tolkar Krugmans resonemang som att förtroendeargumentet är principiellt fel när det gäller att skapa förutsättningar för expansion. Det skulle inte ens behöva åberopas om man inte i högränteländerna hade fast växelkurs och dessutom ingen centralbank i egentlig mening.

England är ett intressant belägg för detta där egen centralbank och valuta håller räntorna nere.

Betyder det att Spanien och Italien borde lämna euron? Sannolikt.
/DNg

 
At 06 juli, 2012 22:36, Anonymous Anonym said...

"Ekon, jag tolkar Krugmans resonemang som att förtroendeargumentet är principiellt fel när det gäller att skapa förutsättningar för expansion."

Men just Italiens, Greklands och Spaniens förtroendedrivna ränte- och defaultriskspiral, plus risken för kaos vid en EMU-kollaps är det som hindrar expansion i världsekonomin just nu, mer än något annat.

Att avfärda deras situation som en anomali lite i förbigående för att sedan lägga det mesta av diskussionen på "the usual" (I.e expansiv finanspolitik) är därför att göra bisak till huvudsak och vice versa.

/Ekon

 
At 06 juli, 2012 23:29, Blogger Danne Nordling said...

Ekon, det är det som gör att keynesianerna inte blir riktigt trovärdiga. Krugman och Layard borde ha antytt hur ett generellt angreppssätt skulle lösa de tre ländernas problem.

I själva verket kräver de tre länderna mycket mer sofistikerade åtgärder vare sig de ska bli kvar eller utträda. Hur löser man Spaniens och Italiens problem mera varaktigt inom euron?
/DNg

 
At 07 juli, 2012 02:05, Blogger ekvationsteorin said...

Danne
"England är ett intressant belägg för detta där egen centralbank och valuta håller räntorna nere."
Dom tryckte precis upp lite mer pengar.
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6240&artikel=5181139

Angående keynes så anser jag att hans misstag var att han inte stoppade löneökningarna, det drev upp inflationen.

QE och lönestopp, är enda lösningen som är kvar för Europa.

Skulden ökar inte med QE och det kostar inget att trycka pengar.


M3 minskar varför inte ersätta dom pengarna som försvinner med credit crunch?

Det är själva minskningen av M3 som förvärrar krisen.

Det verkar saknas en kunskap bland politikerna om penningmängdens betydelse för ekonomin.

 
At 07 juli, 2012 02:21, Blogger ekvationsteorin said...

När man sänker räntan till så låga nivåer som vi har nu så blir det för billigt att låna till ett köp av en bostad.

Det borde vara möjligt att höja räntan och i stället stimulera med QE.
En ränteökning motverkar inflationen, det ger direkt ett utrymme för QE.

Kan vi politiskt stoppa löneökningarna så blir det ingen inflation av QE.

 
At 07 juli, 2012 10:13, Anonymous Anonym said...

"Ekon, det är det som gör att keynesianerna inte blir riktigt trovärdiga. Krugman och Layard borde ha antytt hur ett generellt angreppssätt skulle lösa de tre ländernas problem."

Yep. De väljer att se den kris de skulle vilja se istället för den vi egenligen har.

"I själva verket kräver de tre länderna mycket mer sofistikerade åtgärder vare sig de ska bli kvar eller utträda. Hur löser man Spaniens och Italiens problem mera varaktigt inom euron?"

Det viktigaste är att lösa problemen på kort sikt, så att vi får andrum att lösa det långsiktiga.

Det betyder att ECB måste (välj från nedanstående meny) kunna göra bankräddningar utan att ytterligare spä på de aktuella ländernas statsskulder, finansiera lånebehov utan att behöva gå via obligationsmarknaden, alternativt garantera nya obligationer, osv.

/Ekon

/Ekon

 
At 07 juli, 2012 12:46, Blogger Per-Olof said...

"Kan vi politiskt stoppa löneökningarna så blir det ingen inflation av QE."

- Ett konsumentprisindex mäter inte löneökningarna, utan mäter prisökningarna på konsumentprodukter.

Om vi exempelvis inför lönestopp och fördubblar penningmängden och människor använder mer pengar för att köpa konsumentprodukter, så kommer konsumentpriserna att stiga.

Nackdelen är att reallönerna sjunker. Men fördelarna är att företagens vinster stiger samt att den offentliga sektorns skatteintäkter ökar. Sysselsättningen stiger, investeringarna och produktionen ökar, vilket på kort sikt kan hålla tillbaka prisökningstakten. En höjning av produktionen har en prissänkande effekt, medan en ökning av penningmängden har en prishöjande effekt.

 
At 07 juli, 2012 13:46, Blogger Per-Olof said...

Problemet med BNP och tillväxten

Det hävdas att nedskärningar i den offentliga sektorn skadar tillväxten. Detta påstående är ett klassiskt exempel på cirkelresonemang.

Med tillväxt menas ökning av bruttonationalprodukten (BNP). BNP räknas ut enligt följande formel:

BNP = C + I + G + (X-M)

Översatt till svenska:

BNP = privat konsumtion + bruttoinvesteringar + offentliga utgifter + (export – import)

Vad betyder detta? Ju högre G (offentliga utgifter) är, desto högre är slutsumman (BNP). På motsvarande sätt blir slutsumman mindre om man minskar på de offentliga utgifterna, G.

Med samma resonemang kan en löntagare säga att ju mer arbetsgivaren höjer hans lön, desto större vinst gör bolaget. Bolaget kan säga till kunden att ju mer han betalar för produkten, desto rikare blir han.

Staten säger att ju mer den får spendera desto rikare blir vi som nation. Med andra ord borde vi tiodubbla lönerna för alla offentligt anställda och fördubbla den offentliga sektorns personalstyrka. Enligt det här resonemanget skulle BNP öka hur mycket som helst.

Men vad händer om man sänker de offentliga utgifterna, G? För att förstå det måste man först tänka på var G kommer ifrån. Det kommer från skatter, den offentliga sektorns skuldsättning och inflation (en ökning av penningmängden).

Ju mer skatter som tas in, desto mindre blir över till konsumtion (C) och investeringar (I). Högre skuldsättning kommer likaså att dra ner C och I eftersom högre skatter måste bäras upp i framtiden för att återbetala lånekapitalet och räntan. Inflation leder till spekulationsbubblor och prisökningar.

Genom att sänka G blir mer resurser kvar i den privata sektorn. Dessa kan och skulle även användas till högre privat konsumtion och, mycket viktigare, till privata investeringar i produktionskapaciteten. Det är dessa investeringar som skapar välstånd och sysselsättning.

För att få investeringarna krävs förstås en rad andra saker, men innan vi ens kan börja tala om det måste det först finnas kapital att investera och det är det man får genom att sänka G. Därutöver minskar även den offentliga skuldsättningen, vilket ger ytterligare utrymme för privat aktivitet.

Men det som gör BNP-formeln verkligt löjeväckande är att den offentliga skuldsättningen helt ignoreras. Den finns helt enkelt inte med.

Västerländska stater betalar stora summor i ränta på sina lån. Dessa räntebetalningar räknas med i BNP. Med andra ord blir vi, enligt detta resonemang, rikare ju mer ränta vi betalar på våra egna lån och stödlånen till Sydeuropa.

BNP-formeln inkluderar statliga utgifter utan att hänsyn till förändringen av skuldsättningen, vilket är lika missvisande som en balansräkning som bara omfattar tillgångssidan.

Ökad offentlig skuldsättning ger inte automatiskt ökad BNP. Kreditskapandet, eller penningskapandet, skapar en tsunami som plöjer genom ekonomins prissystem och skapar felaktig information för alla aktörer inom ekonomin.

Eftersom staten är inflationens epicentrum så sväller först ”G” i den löjliga bokföringsformeln, och det kan öka BNP-summan även när det sprids till C och I.

Men den inflationära jordbävningens efterskalv och andra omöjligen förutsebara konsekvenser, sänker ju så småningom C och I. Så summan BNP skvalpar och dyker till slut som en ubåt som mött en mina.

 
At 07 juli, 2012 14:38, Blogger ekvationsteorin said...

Per-olof
"Om vi exempelvis inför lönestopp och fördubblar penningmängden och människor använder mer pengar för att köpa konsumentprodukter, så kommer konsumentpriserna att stiga."

Nej på lång sikt så stoppar konkurrensen prisökningarna.
En förbättring av ekonomin kan göra att företagen får en högre marginal, men konkurrensen stoppar sen all vidare prisökning.

Alla prisökningar kan i princip härledas till löneökningar.
Exempelvis en dyrare TV kan härledas till högre löner till kineserna

En större penningmängd ökar inte företagens kostnad med ett enda öre.

Halvera penningmängden och fördubbla lönerna, så får vi garanterat KPI inflation, företag som inte ökar sina priser går under.

 
At 07 juli, 2012 15:27, Blogger ekvationsteorin said...

Ekon
"Det viktigaste är att lösa problemen på kort sikt, så att vi får andrum att lösa det långsiktiga."
Det är helt rätt.
Min akuta lösning är QE och lönestopp.


"Det betyder att ECB måste (välj från nedanstående meny) kunna göra bankräddningar utan att ytterligare spä på de aktuella ländernas statsskulder, finansiera lånebehov utan att behöva gå via obligationsmarknaden, alternativt garantera nya obligationer, osv."

QE alltså trycka pengar skapar inga skulder.

Det är inte bra att trycka pengar i högkonjunkturer men i en depression är det en annan sak.
Vi är mentalt fastlåsta i ekonomiska åtgärder som används när ekonomin fungerar.

Vi upprepar 1930 talets misstag.

 
At 07 juli, 2012 17:45, Anonymous Anonym said...

"QE alltså trycka pengar skapar inga skulder."

Helt sant, det var precis det som var poängen med mitt inlägg.

Men om nya pengar från QE går direkt till att rädda banker, fylla underskott i statsbudgetar, eller garantera skulder har jag svårt att se varför det skulle krävas ett (troligtvis dyrt och snedvridande) lönestopp.

/Ekon

 
At 07 juli, 2012 18:05, Anonymous Steve said...

Keynes var ju på det klara med att det är konsumtionen som driver världen framåt: Skaffa ihop mer pengar bara så löser sig allt. ”Buy financial assets to inject a pre-determined quantity of money into the economy”, som Wikipedia formulerar sig. QE, quod erat demonstrandum.
Själv gläder jag mig åt att i Jutta Urpilainen hitta en reflekterande politiker. Finland (5 milj invånare) tänker inte slänga pengar till Grekland (11 milj) och dess konsumtion. Och ännu mindre Spanien (47) eller Italien (61).
Tänkbar framtid enligt Market Watch 13/6: En Spanic (panik i Spanien), följt av en Quitaly, och en Fixit (Finland exit).
(Vi är inte med i euron, som bekant. Mår vi illa av det? -- ’Ensamma’ Singapore har 5,2 milj invånare. Och en BNP per capita på US$62,100. Sverige: $39,100.)

 
At 08 juli, 2012 22:22, Blogger Danne Nordling said...

Per-Olof nr 2 (13:46),
Din exposé handlar om en ekonomi med fullt kapacitetsutnyttjande, vilket inte framgår tydligt. Då uppträder naturligtvis absurda effekter om man förändrar storheterna i formeln på ett godtyckligt sätt.

Vi kan först istället betrakta följande konstruerade exempel: Landets ränta på statens utlandslån stiger plötsligt kraftigt. Då höjer staten skatterna för att kunna betala de högre offentliga utgifterna. Konsumtionen och investeringarna minskar men BNP påverkas inte omedelbart. Att betala de högre räntorna ökar inte BNP eftersom de finansierats med högre skatter som sänker BNP på andra områden.

Emellertid får kraftigt höjda skatter en extra negativ effekt i nästa led. De företag som skulle ha producerat varor för den uteblivna konsumtionen och investeringarna avskedar nu anställda som drar ner konsumtionen. Deras grannar och bekanta blir nu oroliga och drar också ner sin konsumtion, vilket ger ännu fler arbetslösa osv.

Statens skatteintäkter sjunker och det blir ett kraftigt ökat budgetunderskott. Då framträder ett antal pundits, låt oss kalla dem "mr Kochs experter", och säger att staten måste minska de offentliga utgifterna för att komma tillrätta med det nya budgetunderskottet. Staten avskedar en del av sina anställda och sänker pensionerna och sjukersättningen mm. Det leder till ännu lägre konsumtion och ännu högre arbetslöshet. Budgetunderskottet ökar igen.

Då säger Koch-experterna: minska ännu mer på statsutgifterna, tids nog blir företagarna så glada över åtstramningspolitiken att de börjar investera och producera med fart och fläng.

I detta läge är det uppenbart att ökade statsutgifter skulle öka BNP om de inte finansierades med högre skatter. Koch-experterna har då kvar ett förtvivlat argument: varje cent som staten lånar upp förhindrar investeringar med samma belopp. Men är det så? Två argument talar emot:

1) Företagen vill inte låna av det ÖKADE sparandet och inte heller av det ordinarie sparandet eftersom de blivit modstulna av åtstramningspolitiken och ser inte att någon skulle vilja köpa det extra som de kunde producera.

2) En stor del av landets sparpengar har redan sökt sig utomlands där avkastningen är bättre. Staten måste då låna utomlands om den saknar centralbank.

Men med egen valuta och centralbank kan staten finansiera både ökade utgifter och sänkta skatter genom kvantitativa lättnader, QE,som ökar tillväxten och höjer BNP uppemot normalläget.

Betyder då detta att levnadsstandarden i landet inte behöver sjunka? Nej, de högre räntorna i initialläget måste betalas genom uppoffringar. Men effekterna kan spridas ut över en längre period som i och för sig kommer att betyda att valutan deprecierar. Det är sannolikt nödvändigt eftersom högre räntebörda till utlandet lämpligen måste mötas med högre export och inte lägre import.

I ett läge med lågt kapcitetsutnyttjande är det uppenbart att påståendet "Ökad offentlig skuldsättning ger inte automatiskt ökad BNP" inte stämmer.
/DNg

 
At 08 juli, 2012 23:37, Blogger Danne Nordling said...

Steve, det kanske blir Finland som sänker euron. Om Katainen hotar med Fixit om det inte blir Grexit måste Merkel hota Finland. Ett land som inte vill uppfylla EMU:s moraliska åtaganden om solidarisk hjälp till svaga länder kan brännmärkas och utsättas för repressalier. Men Merkel har inte rätt att vidta sanktioner eftersom Finland har vetorätt i frågan. Att hota med Fixit borde inte ens behövas.

Så vad ska Merkel ta sig till om hon måste rädda euron "till varje pris"? Ska Tyskland vidta handelsbojkott? Eller ska Tyskland börja med kanonbåtsdiplomati? Merkel borde ta chansen att ta till storsläggan mot Finland eftersom Fixit i varje fall är ett avtalsbrott.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home