söndag, april 02, 2006

Fastighetsskatten neutraliserad i valet?

Om fritidshus får inräknas i en begränsningsregel utan tak blir bara låginkomsttagare med både villa och fritidshus kvar som ömmande fall. Dessa borde Alliansen genast vädja till. Ett avskaffande av fastighetsskatten leder däremot till nya problem som ännu inte är lösta, vilket särskilt gäller kd:s förslag.

I TV:s Rapport i fredags 31/3 kunde man avslöja att regeringen planerar att vidta sänkningar av fastighetsskatten på två områden: fritidshus skulle räknas in i begränsningsregeln och taket på 3 miljoner kr skulle slopas så att även dyrare hus skulle få en reduktion. Sänkningarna skulle gälla reroaktivt. Med det menas sannolikt att de kommer att gälla från årsskiftet 05/06 vilket innebär att de är uttänkta för att påverka valrörelsen.

Med fortsatt regeringsinnehav kommer socialdemokraterna att lägga fram sitt förslag till lindring, vid en valförlust blir det den oeniga Alliansens förslag som skall genomföras. Men även Alliansen kan genomföra de nu aviserade idéerna eftrsom de inte kostar särskilt mycket i skattebortfall.

Regeringens första sänkning innebär en reduktion av fastighetsskatten för låginkomsttagare som enbart äger fritidshus. Skatten skall högst få uppgå till 4 procent av hushållets sammanlagda inkomst. Finansdepartementet bedömer att detta berör ca 30 000 fritidhus av de omkring 460 000 fritidshus som är taxerade i Sverige. Man får väl anta att även de som äger ett lågt taxerat permanenthus men ett dyrare fritidshus nu kan skifta till det senare när begränsningsregeln skall tillämpas. Men alla de som lider av hög fastighetsskatt på både permanenthuset och fritidshuset får fortsätta att kämpa. Endast ett hus får omfattas av begränsningsregeln. Den gav förra året 105 000 hushåll en lindring (av de 1 570 000 hushåll som ägde permanenthus).

Regeringens något ogina bud skulle omedelbart kunna kontras av Alliansen med att två hus kan få inräknas i en extra begränsningsregel på t ex 6 procent. Givetvis skulle man också vara med på slopandet av taket. På detta sätt skulle Alliansen få tid på sig att komma till klarhet i hur man vill göra med fastighetsskatten på litet längre sikt. Det skulle kanske öppna för att fastighetsskatten ändå kan bli en fråga i valrörelsen.

Det stora felet med Alliansen på fastighetsskatteområdet är att kristdemokraterna har ett förslag som ger sken av att denna skatt skall avskaffas och ersättas med en kommunal avgift. Hur det är konstruerat är emellertid inte klarlagt och därför är finansieringen ytterst dubiös. (Se vidare Mats Odells försök till förklaringar.)

Dessutom lider kd:s förslag av en grundläggande orättvisa genom höjningen av reavinstskatten från 20 till 30 procent som en del av finansieringen. Det betyder att de som under de senaste tiotalet åren kämpat med en hög fastighetsskatt för att kunna bo kvar skall få ytterligare 10 procent av reavinsten indragen när de till slut säljer. De skall alltså finansiera en sänkning av fastighetssaktten som de själva inte får någon glädje av. Tvärtom kommer de att straffas för att de förmått bo kvar och således kan fångas av ytterligare en skattehöjning. Är inte det retroaktiv lagstiftning som kristdemokraterna borde akta sig för att föreslå?

Slutligen lider alla förslag till avskaffande av fastighetsskatten utan ett avskaffande av ränteavdragen mot inkomst av tjänst av att skattesystemets rationalitet ytterligare bryts ner. Det är redan en anomali att ränta får dras av mot arbetsinkomster. Orsaken är det gamla skattesystemets oförmåga att särskilja mellan olika typer av underskott från de gamla inkomstslagen. Fastighetsskatten motsvarades där av en schablonintäkt som innebar att den formellt kunde hanteras men som öppnade för obegränsade "schablonkostnader" i form av ränteutgifter.

Om man inte har en schablonintäkt borde man inte heller ha en avdragsgill "schablonkostnad". Detta förhållande ändras inte av att man byter namn på företeelserna. Men avskaffade ränteavdrag skulle nu få en oönskad ökning av räntebelastningen på högbelånade hushåll som inte mer än delvis kan uppvägas av avskaffad fastighetsskatt. Det finns alltså svåra problem med även övriga allianspartiers förslag. Inget av detta framkom vid förra veckans polemik mellan m och kd i SvD.

1 Comments:

At 05 april, 2006 13:13, Blogger Danne Nordling said...

Idag meddelas att fastighetsskatten skall sänkas i uppgörelsen mellan samarbetspartierna. Begränsningsregelns begränsning genom ett tak på 3 milj kr i taxeringsvärde skall lättas. När detta infördes 2001 låg 8 000 hus över, 1993 låg 17 000 hus över och idag är det ca 30 000 hus, enligt Villaägarna.

V ville höja taket till 5 milj. Regeringen ville införa en kompletterande begränsningsregel på 2 procent mellan 3 o 5 milj. Hur utfallet blivit har ännu inte rapporterats.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home