onsdag, juni 14, 2006

Tar oljan snart slut?

Oljepessimisterna eller företrädarna för Peak Oil menar att toppen på oljeproduktionen kommer att uppnås detta årtionde. Detta är sakligt fel, menar professor Radetzki med visst fog. Vi bör fråga oss vilka intressen som ligger bakom spridningen av en felaktig uppfattning.

Jag var igår 13/6 på Nationalekonomiska föreningen och lyssnade på professor Marian Radetzki, som talade över ämnet "hur högt kan oljepriset bli". Det bestod till större delen av en kritik mot de s k oljepessimisterna eller "peak-oil-företrädarna" som hävdar att oljekonsumtionen kulminerar när hälften av alla resurser förbrukats. Detta kommer att inträffa det här årtiondet pga resursbrist.

Debatten började den 12 maj 2005 då professor Kjell Aleklett, ordförande i ASPO, the Association for the Study of Peak Oil&Gas, skrev ett inlägg på Brännpunkt i SvD där Kinas stigande konsumtion anfördes som argument för att toppen för oljekonsumtionen snart är nådd. År 2003 var konsumtionen i Kina 6 milj fat och den kan kanske bli 10 milj år 2010. Det ifrågasattes av Radetzki den 12 juli 2005. Kinas ökning 2004 berodde på exceptionella förhållanden. Högkonjunkturen i USA går dessutom mot sitt slut och därför kommer efterfrågeökningen att lugna ner sig.

Idag producerar världen drygt 80 miljarder (rättelse miljoner) fat olja om dagen. Opec-ländernas andel har sjunkit från 44 procent 1980 till 35 procent 2005 genom att man där varit ointresserad av att bygga ut produktionskapaciteten särskilt mycket. Det ligger i kartellens intresse att hålla tillbaka utbudet för att hålla uppe priset. För en professor i fysik är det kanske inte riktigt klart vari skillnaden består i kartellinitierade utbudsbegränsningar och sådana som beror på resursbrist.

Paradargumentet för peak-oil-företrädarna är att de nya fyndigheter av olja som nu hittas varje år är mindre än världens årliga oljeförbrukning. Alltså dröjer det inte särskilt länge innan det blir fysisk brist på olja. Mot detta anförde Radetzki att det historiskt har visat sig att nyupptäckta fyndigheter i genomsnitt varit sex gånger större än vad som troddes vid upptäckten.

Ett annat argument är att det bara skulle upptäckas små fyndigheter idag jämfört med tidigare. Men om de visar sig vara sex gånger större är detta argument inte mycket värt, enligt Radetzki. Det är som att i skogsbruket bekymra sig om att de nyplanterade områdena bara innehåller små träd.

Att oljepriserna stigit kraftigt det senaste året beror på en "efterfrågechock" enligt Radetzki. Han kunde peka på en rad andra råvaror som också stigit kraftigt ungefär samtidigt (t ex koppar). Det är inte bevisat att resursbrist eller höga marginella utvinningskostnader skulle vara orsaken till de höga priserna. Om de blir bestående kommer lönsamheten i oljeutvinningen till långt lägre kostnader att bli enastående exceptionellt hög.

Argumenten för att oljan håller på att ta slut håller inte enligt Radetzki. Trots detta är oljepessimisternas rörelse synnerligen inflytelserik. Den har t ex fått företräde i USA:s senat för att redogöra för sin syn. Därför måste man enligt min mening fråga sig vad som ligger bakom denna rörelse som företräds av högt ansedda vetenskapliga experter. Vi kanske ser embryot till en ny växthusteori?

Vi borde ställa oss frågan vad det i så fall är för faktorer som ligger bakom spridningen av föreställningen att oljan snart tar slut. Min fråga om detta kunde enligt föreningens ordförande professor Ulf Jakobsson inte besvaras eftersom det inte hade inbjudits någon företrädare för Peak Oil som kunde försvara deras tes. Men jag vill här ställa upp en lista på sex tänkbara intressen som gärna ser att även en sakligt svårförsvarad hypotes om sinande oljetillgångar sprids i opinionen:
  1. Miljöintressen. Det kanske är lättare att få ner oljekonsumtionen om det önskvärda för klimatpolitiken görs till det nödvändiga för att oljan ändå tar slut.
  2. Kärnkraftsintressen. Om oljan tar slut måste vi satsa på kärnkraft även om vi miljöpolitiskt är skeptiska till denna energikälla. I USA har det inte byggts någon ny reaktor sedan 1973 men nu har den tidigare så motspänstiga Bush-administrationen tänkt om.
  3. Handelspolitiska intressen. Man kanske inte vill köpa olja från terroristinfluerade stater som dessutom framstår som opålitliga och instabila. Oljeberoendet och beroendet av dessa stater kan då avvecklas samtidigt.
  4. Politiskt yrkesintresse. En prognos som säger att oljan tar slut ger politikerna en ny funktion i form av utarbetandet av regleringar som förbereder avvecklingen av oljeberoendet. Svenskt exempel: Oljekommissionen som till 2020 skall avveckla Sveriges oljekonsumtion.
  5. Massmedias yrkesintresse. Den som ställer upp en spektakulär men inte helt vederhäftig tes om omvälvande förändringar skapar läsintresse, som massmedia kommer att exploatera trots saklig och evident kritik från andra forskare.
  6. Oljeintressen. De som sitter på oljetillgångarna nu har ett intresse att psykologiskt trissa upp priset på sina tillgångar för att kunna sälja aktier till ett högre pris. Därför stödjer oljeindustrin Peak Oil. Radetzki berättade för mig efteråt att Lundin Oil hör till bidragsgivarna.
Hur som helst skall det bli intressant att se om det blir en oljekris 2007 som Aleklett förutspådde för några år sedan. Mest intressant är dock om alla expertbedömningar om att oljepriset långsiktigt skall sjunka till 25-30 dollar per fat (mot ca 70 idag) skall slå in. Men dit återstår ännu många år.

9 Comments:

At 14 juni, 2006 17:28, Anonymous Anonym said...

Oljan tar aldrig slut, det är fel rubrik, sen skall det vara millioner fat inte mdr.
Radetzki spådde oljepriser på 10 dollar fatet 2005. Han har för övrigt ALDRIG haft rätt om oljan, så bara det är ett gott tecken.
Peak oil har redan inträffat på de lättare oljorna, typ Brent.
Vitsen är ju att det produceras
mindre än vad som konsumeras. Detta kommer otvivelaktigt att
inträffa 2007. Läs M. Simmons
Twilight in the desert eller G.Lindqvists Oljan.GLOBAL OLJEPRODUKTION mars 2005 - mars 2006

Urval av länder. Framöver förväntas bla Mexiko och Kuwait också uppvisa fallande oljeproduktion. Egentligen är det bara Ryssland som ökat väsentligt det senaste året, och det är nu Ryssland och FSU (Former Soviet Union) som avgör när "peak oil" inträffar. Kanadas oljeproduktion stiger marginellt, trots allt snack om oljesand.

Avrundat till hela procentenheter. Källa: EIA

NORDSJÖN:
Norge -9% (-0.257 Mboe/d)
UK -11% (-0.199 Mboe/d)

Hela Nordsjön -10% (-0.49 Mboe/d)

OPEC:
Indonesien -2% (-0.033 Mboe/d)
Iran -2% (-0.08 Mboe/d)
Saudi-Arabien -2% (-0.15 Mboe/d)
Venezuela -4% (-0.1Mboe/d)

Hela OPEC: -1% (-0.388 Mboe/d)

ÖVRIGA LÄNDER:
USA -9% (-0.482 Mboe/d)

 
At 14 juni, 2006 20:06, Blogger Per-Olof Persson said...

Växthuseffekten består av vattenånga

95 % av växthusgaserna är vattenånga och 3,6 % är koldioxid. Koldioxid fanns i atmosfären innan industrialiseringen och därför har människan enbart skapat 0,28 % av växthusgaserna. Källa - "Environmental Economics":

http://www.clearlight.com/~mhieb/WVFossils/greenhouse_data.html

 
At 15 juni, 2006 03:32, Blogger Per-Olof Persson said...

Konspiration för att hålla priset uppe

Rob Kirby anser i en artikel att "Peak Oil" säljs in för att hålla priset på olja uppe. Kirby menar att det finns oljereserver på södra halvklotet som "hemlighålls" av bolag och regeringar:

"THE OIL THAT GREASES THE SQUEAKY WHEEL OF PEAK OIL"

http://www.financialsense.com/fsu/editorials/kirby/2006/0614.html

 
At 15 juni, 2006 13:39, Blogger Danne Nordling said...

Tack för påpekandet om miljoner. Radetzki bedömer jag som en vederhäftig bedömare även om han kan ha fel i sina prisprognoser. Hans bild ifrågasattes inte av den inbjudne kommentatorn från Norge Auke Lont, VD i ECON.

Att oljan skulle "ta slut" är natyrligtvis bara en metafor för det förhållandet att det blir dyrare och dyrare att utvinna olja från alltmer otillgängliga tillgångar. Men pessimisterna verkar hävda att det faktiskt är så att det snart bara finns ändliga resurser kvar för några årtiondens konsumtion även om mycket höga kostnader accepteras.

Pessimisterna borde visa varför det historiska sambandet nu har upphört och någon sexdubbling eller liknande inte längre kan påräknas. Dessutom borde de förklara varför inte de s k okonventionella tillgånarna räknas in bland dem som finns att tillgå.

Det är naturligtvis en principiell skillnad mellan en peak orsakad av ovilja att producera och en som beror på omöjligheten att producera till rimliga kostnader.
/DNg

 
At 15 juni, 2006 20:44, Anonymous Anonym said...

Det tyngsta skälet till att oljan aldrig tar ‘slut’ är att långt dessförinnan blir syntetiska petroleumprodukter lönsam. Redan vid nuvarande pris är syntetiska produkter förmodligen mycket lönsamma, men rädslan för ett prisras på råolja gör att ingen hittills har satsat stort. Fisher-Tropsch teknologin utvecklades redan på 30-talet i Tyskland och producerade bränsle åt Hitlers arméer. Då använde man stenkol som startmaterial, men man kan även använda naturgas, ved, sopor eller vadhelst kolinnehållande material man kan hitta.

 
At 16 juni, 2006 08:05, Anonymous Anonym said...

efter att ha följt debatten om olja en längre tid så tycks ekonomerna hävda att priset måste falla för det har det alltid gjort

Simmons (den ende som faktiskt personligen, mig veterligen, studerat Saudis statistik) Campbell och Aleklett med fl menar att man kan se hur mycket olja det finns genom att aggregera utvinningskaraktäristiken för alla kända oljekällor och eftersom de alltid följer en "klock"-kurva så är det bara att identifiera var man är på kurvan för att beräkna den totala utvinningsbara volymen - "Hubberts Peak" (antagligen felstavat)

Personligen tycker jag Simmons och Campbells angreppssätt verkar något mer vetenskapligt än ekonomernas tyckande:
- vi vet i vilka bergarter det kan finnas olja och var dessa finns på ett ungefär (världen har blivit mindre) - möjligen innehåller de arktiska områdena okända tillgångar
- vi kan nu med nya verktyg grafiskt se utbredningen men inte tätheten av oljekällor - dvs ganska klart skönja hur mycket där max kan vara, men det kan vara mindre (tekniken har blivit bättre)
- Petroleum Inst kom nyligen med en prognos att det sak fall för det gör det i cykler utan att inse varför det föll förra cykeln - genom nationaliseringar av de landbaserade oljekällorna på 60-talet kom offshoroljan att utvinnas före den ekonomiskt skulle kommit ifråga och vi fick en utbudschock - den är över och alla regioner utanför OPEC tycks ha "peakat.
- Kina/Indien torde även framgent komma att stå för en efterfrågetillväxt

Branschmän som Adolf Lundin och T Boone Pickins verkar också luta åt teorin att tillgången på olja är begränsad.

Jag som inte själv kan/hinner undersöka fakta för försöka värdera de som säger sig göra det - och då tycker jag att argumenten från de som föreräder Peak-Oil-synsättet (vi vet var det kan finnas, vi kan se hur mycket där max kan vara) verkar klart mer vederhäftiga än allehanda ekonomers back-spegels-tittande i macro-statistiken! Därmed inte sagt att de fått den absoluta tidpunkten på året rätt...

 
At 07 oktober, 2006 02:55, Anonymous Anonym said...

http://www.youtube.com/watch?v=kaKaH2UTsNE&mode=related&search=


Se alla 7 clip, lite grundläggande aritmetik. Kan ju behövs om man ska kunna räkna på nåt.

 
At 04 juli, 2007 19:25, Anonymous Anonym said...

Olja kan transformeras till pengar, men pengarkan aldrig transformeras till olja.
Oljan är en ändlig resurs och vi kan enligt vetenskapliga belägg framlägga attoljan kommer att räcka ca 20 år tillmed stigande priser innan detinte längre är lönsamt att pumpa upp den.

 
At 19 oktober, 2008 22:24, Blogger bonken said...

hallå? har någon tänkt på hur de kommer att bli när oljan tar slut? som alla vet (hoppas jag iaf...) att jorden har en kärna? hur kommer det sej att den brinner? nån som har svar på de? kan de vara oljan? hur som hällst om oljan tar slut och det är oljan som får kärnan att brinna vad gör vi då då? dela gärna åsikter :D

 

Skicka en kommentar

<< Home