tisdag, mars 20, 2007

Naturvårdsveket mörkar klimatstatistiken

Personbilarna svarar för bara en tiondel av växthusutsläppen. Det är lastbilarna som svarar för ökningen inom vägtransportområdet. Men miljöaktivisterna är ute efter privatbilismen - inte efter att rädda klotet från utsläpp av växthusgaser. Ett statligt verk borde inte spela med i sådan oseriös aktivism.

För tio år sedan var det SCB som skötte statistiken över Sveriges utsläpp av växthusgaser (GHG). Men sedan tog Naturvårdsverket över statistiken och då blev det praktiskt omöjligt att att studera förändringarna av utsläppen. Det blev inte ens möjligt att se andelarna för olika aktiviteter längre. Det statliga propagandaverket (?) väljer att redovisa en tillrättalagd bild som är konform med den bilismfientliga klimatpoitiken som bedrivits under lång tid. Här är det diagram som visar bilismens andel. Det visar transportsektorns absoluta utsläpp i en otydlig stapel där andelen bara kan anas.

Man kan dock med viss möda räkna ut att transportsektorn år 2005 svarade för 30 procent av de totala utsläppen på 67 Mton koldioxidekvivalenter. Men man kan inte räkna ut att personbilarna svarar för ca 9,8 procent av utsläppen. Den som vill tränga djupare i statistiken måste titta på den föga begripliga tabellsammanställning som varje år rapporteras till EU.

Nu har Lasse Swärd på DN-motor fått uppgifter från Håkan Johansson på Vägverket i Borlänge som visar att det är lastbilarna som driver upp utsläppen (17/3). Trots att personbilarna körs mera har de minskat sina utsläpp. Från denna sammanställning kan den intresserade räkna fram personbilarnas andel genom att jämföra med uppgiften 67 Mton för 2005.

Jag har räknat om DN:s uppgifter i ton till procentandelar för vägtransporterna och till höger i tabellen nedan visas också ökningen 1990-2006. Basen är 18,64 Mton -06.

Transportkategori . . . . . . Andel % . . . 90-06 %

Personbilar . . . . . . . . . . . . 65,9 . . . . . . . -1

Tunga lastbilar >3,5 t . . . 21,4 . . . . . . 35

Lätta lastbilar <3,5 t . . . . 9,0 . . . . . . . 27

Bussar . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 . . . . . . -8

Motorcyklar, mopeder . . 0,7 . . . . . 117
_______________________________

Hela ökningen från vägtransporterna sedan 1990 har alltså orsakats av lastbilarna (utom en obetydlig del från MC mm). Men miljöpaniken har likväl riktats mot personbilarna. Det är de som skall köra mindre genom höjd bensinskatt och genom särskilda straffskatter på stadsjeepar. Det visar att det inte finns ett seriöst klimatpolitiskt intresse bakom den nya miljöaktivismen. Växthuseffekten används bara som ett bekvämt slagträ mot privatbilismen som man avskyr av helt andra orsaker. Och Naturvårdsverket spelar med genom att mörka den relevanta klimatstatistiken. Är det seriöst och lämpligt av ett statligt verk?

Andra bloggar om: , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

11 Comments:

At 20 mars, 2007 19:11, Blogger Per-Olof Persson said...

Lastbilstrafiken

Lastbilstrafiken är viktig för landets ekonomi. Görs transporterna dyrare kan företag och arbeten försvinna. Jag har dock sett en uppgift på att regeringen vill höja kilometerskatten för lastbilar.

 
At 20 mars, 2007 19:23, Blogger Heiti Ernits said...

Detta faktum har miljöetablissemanget vetat länge, och flera åtgärder har dryftats inom politiken.
Det pratas idag om sk. ”rullande lager”, dvs. att det är billigare med ett mobilt lager på vägarna. Det är helt enkelt för billigt med lastbilstransporter, som det ser ut i dagsläget, vilket skapar ineffektivitet, med t.ex. ofullständigt lastade lastbilar, och att företag inte samordnar sina transporter, vilket borde vara fullt möjligt med dagens teknik.
Det är inte enbart utsläppen av koldioxid som är problemet, även om det är det största bidraget till växthuseffekten. Den ökade lastbilstrafiken genererar ett högre slitage på vägarna, och bidrar även med en ökad mängd luftföroreningar i form av partiklar, kväve- och svaveldioxider, samt genererar ett högre buller i boendemiljöerna.

 
At 20 mars, 2007 19:41, Blogger Christoffer Willenfort said...

Danne Eftersom du inte tror på att koldioxid orsakar växthusefekten varför bryr du dig ? Enligt dig så är ju utsläppen irrelevanta.

Sen så vill jag påpeka 2 GROVA fel med detta.

1) Naturvårdsverket mörkar ingenting.
de redovisar utsläppen i både diagramm och dataform i olika granularitetsgrader. Att just dina favissifror inte var sepparerade i överskiten är inget mörkande. Du hittade ju de detaljerade siffrorna eller hur ?

2) att man studerar åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från småbilar betyder inte att man inte försöker minska utsläppen från lastbilar. Att påstå det är att hamna i samma gäng som ursäktar diktator x med att diktator y är mycket värre. BÅDA ska bort.

/C

 
At 20 mars, 2007 19:51, Blogger Heiti Ernits said...

Per-Olof:

” Lastbilstrafiken är viktig för landets ekonomi. Görs transporterna dyrare kan företag och arbeten försvinna”

Snarare tvärtom.
Transportsektorn är en viktig del i landets ekonomi, ja, men transportsektorn består inte enbart lastbilstrafik. Lastbilen är ett billigare alternativ idag, än att hålla lager eller involvera andra lösningar; som i slutändan genererar fler jobb.
Det är viktigt att bygga ut järnvägsinfrastrukturen, samt hitta lösningar för att kombinera
järnväg och lastbilstransporten, som i fallet Schweiz, där lastbilarna transporteras i långa sträckor på järnvägen, det skulle vi vara väldigt betjänta av i vårt avlånga land.

Och som jag sa innan, så är lastbilstransportera väldigt ineffektiva idag, de körs oftast ofullständigt lastade, och inte sällan helt tomma på returvägen.

Och jag saknar utveckligt och investeringslusta på alternativa och miljövänliga motorer, både i transport- och jordbruks branschen.

 
At 20 mars, 2007 22:17, Anonymous Anonym said...

Det är bra Danne att du skapar lite balans i något som verkar vara hysterisk miljöpanik.

 
At 21 mars, 2007 07:09, Anonymous Anonym said...

Danne, det förekommer en lång, kontinuerlig debatt om klimatet under dina inlägg, som ofta inkluderar saker som inte direkt har med innehållet i inlägget att göra. Du får gärna säga något om hur du önskar att debatten bland
kommentarerna ska se ut, så att vi håller oss på spåret.

(Detta som en ursäkt för resten av min kommentar :+)

Jag är beredd att ompröva min hållning i klimatfrågan, ifall jag kan bli övertygad om följande:

1) Att man med säkerhet kan säga att det framtida klimatet gör större delen av jorden obeboeligt för ryggradsdjur, för att det blir a) extremt varmt, b) extremt kallt, eller c) instabila vatten och luftflöden (mera extremväder). Förändringar av klimatet får vi leva med ändå, så det måste vara en katastrofal förändring för att övertyga mig.

2) att man kan med säkerhet visa att de konsekvenser man är beredda att ta leder till mindre bekymmer än vad man har att vinna på det. Specifikt avser jag de globala, socioekonomiska konsekvenserna av att drastiskt reglera förbränning av olja och kol.

3) att de åtgärder man är beredda att ta är tillräckliga för att stoppa de klimateffekter man fruktar, från och med 2007. Symbolhandlingar räknas inte.

För eller senare kommer vi ändå att gå över helt till alternativ energi, av ekonomiska orsaker. Eftersom ingen är i närheten av att övertyga mig om 1), 2) eller 3), föreslår jag att fokus går till mera akuta frågor: vattendistribution och sanitet, organiserad brottsliget, integrationsfrågor, säkerhet och integritet, etc etc.

 
At 21 mars, 2007 08:44, Anonymous Anonym said...

Fredrik,
1. Detta kommer inte att inträffa. Måste det handla om jordens undergång för att du skall vilja göra något?
2. Vad menar du med "säkerhet". Vi kan antingen fortsätta släppa ut koldioxid okontrollerat eller begränsa utsläppen. Varför anser du att det är de som vill begränsa utsläppen som har hela bevisbördan på sin sida? Är det inte vettigare att agera på vad som verkar troligast givet den information vi har?
3. Det handlar inte om att stoppa utan om att minska. Vi kan inte stoppa stora klimatförändringar men vi kan göra dem något mindre.

Sen får vi en massa positiva bieffekter. Minskar vi fossilbränsleanvändningen får vi ned många andra luftföroreningar på köpet. (Enligt en artikel i Lancet för många år sedan räcker bara denna effekt för att bekosta Kyotoavtalet). Mindre oljeförbrukning gör Mellanöstern till något mindre av en krutdurk etc.

 
At 21 mars, 2007 16:14, Blogger Danne Nordling said...

Till Heiti Ernits:
Jag såg just en uppgift i DI att lastbilarna blivit mycket effektivare sedan 1970. Koldioxidutsläppen per tonkilometer har halverats. Och det utvecklas mer koldioxidsnåla lasrbilar framöver. Men likväl har ökningen varit 35 procent sedan 1990. Det tyder alltså på mer körning till skillnad från personbilarna som antagligen har en mindre expansiv körning.

Det är sannolikt att lastbilstransporterna bidrar till den goda svenska produktivitetsutvecklingen. Fördyrar vi dem snabbt kan vi få effekter på vissa företag som blir utslagna i den internationella konkurrensen. Om långsamt, ersätts de med lagring, järnväg och andra arbetskrävande processer. Produktiviteten sjunker.

Christoffer, även om man är skeptisk till teorierna kan man tillämpa emotionella eller rationella resonemang i den praktiska politiken där man antagit att teorierna nog stämmer.

Det emotionella resonemanget säger att eftersom ni som haft makten avskyr privatbilismen så skall klimatteorierna utnyttjas för att strypa denna. Det har inget med rationalitet i sakfrågan att göra. Men om ingen påtalar detta kan Naturvårdsverket fortsätta att försvåra för politiskt intresserade och massmedia att få en korrekt bild av vilka bilar som släpper ut vad och hur mycket. Det hela tycks gå ut på att skapa dåligt samvete hos privatbilisterna såsom varande miljöbovar för att få dem att acceptera nya pålagor och restriktioner. Om det var känt att det var lastbilarna som låg bakom ökningen skulle det bli mycket svårare för miljöaktivisterna. Därför finns det ett intresse att mörka informationen. Cristoffer, du kan inte mena allvar med att Naturvårdverkets redovisning är tillfyllest.

Låt oss ta en diskussion om vad en strypning av lastbilstrafiken skulle kunna få för konsekvenser för jobben och välståndet istället för att lansera myter om att koldioxidutsläppen märkbart skulle kunna påverkas genom restriktioner mot SUV:ar eller att några börjar cykla till jobbet.

Eftersom bilismen svarar för det näst dyraste området (flyget dyrare) för att åstadkomma minskningar av utsläppen borde vi också ta diskussionen om varför det ändå är så viktigt att göra mycket just här.

Fredrik, visst kan klimatfrågan diskuteras fortlöpande men då helst under artiklar som har viss anknytning, som ovan.

Thomas, varför tror du att vår minskade fossilbränsleanvändning skulle få positiva effekter? Det betyder bara att Kina och Indien kan öka sin användning, med luftföroreningar och explosiv utveckling i Mellanöstern som följd.
/DNg

 
At 22 mars, 2007 03:51, Anonymous Anonym said...

Thomas,

1. Svar ja. ifall så stora åtgärder som att reducera fossilbränsleförbrukningen till en bråkdel. Ett par grader varmare vid polerna är bättre snarare än sämre.

2. Med "säkerhet" menar jag en rimlig, allmängiltig, robust hypotes som kan fastställas med 95% konfidens, minimikravet för vad som kan kallas vetenskap, annars är det bara spekulation. Självklart ligger bevisbördan på tesen och inte antitesen. Annars skulle vi ju vara helt handlingsförlamade av att bevisa att våra gärningar är säkra mot alla möjliga osannolika hot.

3. Minska med hur mycket? Kyotoavtalet, t ex, ger ju ingen effekt. Dessutom, är det säkert att koldioxidutsläpp är linjärt relaterat till klimatförändringar? Ifall det är icke-linjärt, kan en minskning antingen vara kritisk, eller helt irrelevant.

Jag håller med om positiva bieffekter i en global mening. Det är högst angeläget att hitta alternativa energiformer av en massa andra anledningar. Men återhållsamhet löser ingenting. Det är moraliseringen av energiförbrukning som jag är emot.

 
At 22 mars, 2007 09:13, Anonymous Anonym said...

Det kan åter vara på sin plats att påminna om att Sternrapporten var ett beställningsjobb från SAMMA brittiska regering som är i full färd med att bygga ut sju av de största flygplatserna i GB, för att klara den ökande (!) flygtrafiken.

Klimatet struntar de i. Men de vill gärna ha mer pengar. Dina pengar.

Tänk er att Thomas Palm och Al Gore går ut och ställer sig på en gräsmatta. Titta rakt upp, så ni tydligt ser moln, himmel, sol, flaxande kråkor och allt det där.

Thomas Palm ger nu Al Gore 1000 kronor i klimatskatt.

Nu har Al fått pengar av Thomas.

Titta rakt upp igen.

Förändrades klimatet till det bättre?

Ja eller Nej?

 
At 22 mars, 2007 09:34, Anonymous Anonym said...

Vad gäller privatbilism så finns det redan tekniska lösningar som mycket väl skulle kunna hjälpa till att minska förbränningen av fossila bränslen.

Till exempel BMW:s vätgasdrivna bilar:
http://www.bmwworld.com/hydrogen/

En sådan skulle jag gärna köpa om jag hade råd och om det fanns tankställen.

Jag är inte alls emot att minska utsläpp och spara energi. Det är den massiva mediepropagandan med sina rent religiösa drag som jag är allergisk emot.

Jag är också emot ÄNNU fler helt onödiga skattepålagor på Västeuropas skatteslavande befolkning som redan dignar under det trycket.

Plus det faktum att forskarna som medverkade i exempelvis Sternrapporten var köpta av brittiska regeringen. Det är verkligen ingen opartisk rapport.

Och den handlade om ekonomi, inte naturvetenskap.

Länk till The Stern Review on the Economics of Climate Change:

http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm

 

Skicka en kommentar

<< Home