fredag, december 07, 2007

Moderaternas röstköpstaktik håller inte långsiktigt?

I tidskriften Fokus nya nummer 41 redovisas en opinionsundersökning som klargör att bara en tredjedel uppfattar att de gynnas av regeringens politik - 44 procent tror att de missgynnas och drygt 20 procent vet inte eller går jämt upp.

Detta är intressant eftersom man kunde vänta att det vinnande blocket skulle bestå av en stor traditionell del som inte bytt block och som därför kunde tyckas vinna något på sin röstning. För att få majoritet har det sedan tillkommit en grupp som borde tro att den vinner på sin röstning (en del kanske dock röstar för att andra skall förlora). Tillsammans borde det alltså finnas en majoritet som tycker sig vinna på det vinnande blockets politik.

Här kan man dock reservera sig för alltför långtgående slutsatser eftersom vi inte ha någon tidigare undersökning att jämföra med. Det kan ju tänkas att det alltid är så att det vinnande blocket stöds av en stor grupp som inte ser sig som förlorare på den aviserade politiken och bara en liten grupp som ser sig som vinnare.

Rent objektivt förefaller det dock som om allmänhetens uppfattning om vem som gynnas och missgynnas av regeringens politik inte avgörs av fundamenta. I tidskriften Sunt Förnuft (8/07) uttalar sig Anders Borg om denna fråga och säger:
"Om man sänker skatterna med 80 miljarder kronor och netto tillför hushållen nästan 50 miljarder kronor, då får hushållen mer pengar kvar. Det är så ekvationen ser ut."
Uppenbarligen upplever inte hushållen situationen så. Av de 44 procent som anser sig missgynnas anger 7 procentenheter den försämrade a-kassan, 6 procentenheter skatterna och 4 de försämrade sjuförsäkringsvillkoren som orsak. Men 28 procentenheter har inget konkret att peka på för att motivera varför de missgynnas. Där har vi den största orsaken till att något gått snett i regeringens taktik.

En valpolitik som går ut på att erbjuda konkreta förbättringar till "låg- och medelinkomsttagare" är synbarligen inte någon enkel taktik. Den kan tydligen slå tillbaka och ge mindre sympatier efter valet jämfört med läget innan politiken presenterades. Det handlar sannolikt om svikna förväntningar och inte om fundamentala förhållanden.

Att kombinera förbättringar med försämringar är en av de osäkra punkterna. Det ger utrymme för subjektiva bedömningar som olika opinionsgrupper underblåser och de som är starkast vinner. I det här fallet är det facket som fått igång ett missnöje med a-kassan och sjukförsäkringen. Att skatterna missgynnar 6 procent av medborgarna är däremot mer förvånande. Det kanske beror på en sammanblandning av 'missgynna' och 'inte gynna'.

Men denna osäkerhet tycks kunna sprida sig till ospeciferade missnöjespunkter. Och här tycks kvinnorna vara mer mottagliga för allmän missnöjespropaganda än männen. Undersökningen visar nämligen att 49 procent av kvinnorna anser att de missgynnas mot 38 procent av männen. Det sammanhänger kanske något med att kvinnorna har lägre inkomster än männen och därför blir de mer mottagliga för argument som går ut på att lågavlönade missgynnas av den borgerliga politiken. Detta svider särskilt illa när förväntningarna kanske var att det skulle bli stora köpkraftsökningar för låginkomsttagarna.

Sammantaget visar undersökningen att det inte bara är det ideologiska slaget som förlorats av regeringen. Någon ideologi presenterades ju aldrig utan oppositionens morlistiska kritik fick i stort stå oemotsagd. Även det sakpolitiska slaget förlorades. En helt felaktig bild av regeringens politik har fått breda ut sig. Att försöka med röstköpstaktik och inte kunna förklara hur den utföll visar antingen att sådan politik är långsiktigt ohållbar i sig eller att regeringen varit sällsynt valhänt med att fullfölja sin egen taktik.

Andra bloggar om: , , , , , , intressant.se

Etiketter:

10 Comments:

At 07 december, 2007 19:42, Anonymous Anonym said...

Politik handlar långt ifrån bara om ekonomi, utan om vad som är bäst för folket. Som Reinfeldt sade så anser han att vi svenskar är "välfärdsnarkomaner" vilket visar att han egentligen inte tillhör den svenska allmogen.

Jag är inte förvånad att allting brakar samman runt de frihetshatande moderaterna som försöker dölja sina innestängande åtgärder med att de gör det för sina "liberala" värderingar.

Jag älskar friheten, men HATAR moderaterna för hur de ständigt missbrukar den och samtidigt fuskar så det står härligt till. Det är enligt min åsikt det sjukaste parti vi har i sverige frånsett sd.

Välfärden är långt viktigare än ekonomin. Vilket amerikanernas sjuka hälsovård visar. Se filmen Sicko så ser ni hur en sk. "nyliberal" dröm ser ut..

Pengarna äger dig, företagen äger dig. i "ny-liberalernas" paradis!

Ge tillbaka friheten dess SANNA betydelse!

 
At 08 december, 2007 09:28, Blogger Kristoffer Lindh said...

Det är ett väldigt stort problem att skattesänkninsvurmare och marknadsliberaler har roffat åt sig frihetsbegreppet. Jag respekterar många av de åsikter som det borgliga blocket står för, men att de skulle vara självklart frihetliga är för mig väldigt konstigt. Att skatt är något tvingande och att fri företagsamhet är något frihetligt är inga sanningar.
Man för ofta en argumentation som bygger på att opinionen missförstår regeringen, att regeringen misslyckats övertyga väljarna. Kan det inte vara så att folk är av en annan åsikt än den sittande majoriteten?
Jag ser mig själv som frihetstörstande och socialliberal. Men precis som vilken antropolog eller etnolog som helst så ser jag att de tvingande krafterna ligger i sociala strukturer och normer. I min frihetsvision ska man kunna arbeta som vårdare och ha råd att gå till tandläkaren, man ska kunna gå igenom 12 år av skola utan att ständigt bli bedömd och nedtryckt av vårt (allt mer, nu när den gamla majoren Björklund sitter vid rodret) aktoritära skolsystem.

Med min syn på frihet skulle jag aldrig kunna rösta på något av allianspartierna. De vägrar att se strukturer och för dessutom en skolpolitik som jag inte i min vildaste fantasi kan se som liberal.

Jag ser mig som missgynnad av borgarnas politik, inte för att jag inte förstått deras politik, utan för att jag är av en annan åsikt.

 
At 08 december, 2007 11:15, Anonymous Anonym said...

Svenskarna har helt glömt liberalismen efter 75 års socialistiskt styre. Hon har blivit som husslaven som inte kan tänka sig något annat liv än det som chef över hushållet iklädd vita handskar och stärkkrage.

Nyspråk har blivit naturligt för de yngre och oreflekterande. "Frihet är slaveri" är något vi faktiskt hör folk säga på allvar. De mest orättvisa ingrepp i människors ägande motiveras med att det är en högre form av rättvisa.

Vi måste kanske acceptera att det gått så långt att människor inte vill klara sig själva. Man vill inte spara sina egna pengar till sin egen ålderdom. Man vill inte uppfostra sina barn. Man vill inte bestämma över sina ägodelar, sina barns skola, vem som skall leverera nyttigheter till en eller vad man skall bygga på sin egen mark.

Majoriteten vill att merparten av vad de arbetar ihop skall skötas av en särskilld politisk klass som förstår bättre. Precis som i brukssamhället där patron ordnade med bostäder, skola, läkarmottagning och pension vill man nu att den politiska klassen sköter det åt en.

Lustigast är kanske att höra de osjälvständigas och oreflekterandes resonemang om skatterna. Man har svårt att få ihop det och säger att skatten betalar man frivilligt och med glädje. Det är inte vad jag har sett. Sedan säger man att skatten är lägre än den är. Ofta försvarar man sig med att skatten betalas av andra varefter man klagar på att man själv betalar mer skatt än man konsumerar tjänster för. Uttalanden om att skatterna används på bästa sätt blandas med uttalanden om att det slösas med skattemedlen.

Nej, folk är nog så inkrökta i det system man byggt upp under en mansålder att de inte ens i fantasin kan tänka sig något annat. Tänk bara hur oroliga vissa har blivit av telefonins och elmarknadens avreglering. Man vill inte för sitt liv välja själv för tänk om det skulle bli fel ...

S kommer snart tillbaka med nya löften om ångestreduktion. Då får vi som kan klara oss på egen hand försöka runda skattestatens grynnor så gott det går igen för det finns alltid inbyggda nödutgångar även i ett genomreglerat samhälle.

 
At 08 december, 2007 14:18, Blogger Kristoffer Lindh said...

Det känns verkligen löjligt hur du Leif beskriver dina meningsmotsåndare som mindre vetande personer. Påståendet att skatteminskning per definition är frihetligt är helt ad hoc. Den frihet ni vurmar för är bara friheten att bestämma själv över sina egna pengar. Ni pratar inte om människors frihet att röra sig fritt, att vara fri från förtryckande och tvingande normer, att vara fri att kunna välja sitt boende trots att man är utvecklingsstörd, frihet att som invånare i ett u-land kunna välja ett arbete med rimliga arbetsförhållanden. För det är friheter som den politik ni förespråkar inskränker på. Ni sätter på er skygglappar och vägrar se det inskränkande i er politik, ni vägrar att se att era meningsmotsåndare kanske har en annan åsikt, att det inte nödvändigtvis handlar om att de är hjärntvättade av sossarna.

 
At 08 december, 2007 15:10, Blogger Per-Olof Persson said...

Lite Historia

A) Socialister och socialliberaler vill ha tillbaka det feodala samhällssystemet. Den romerska kejsaren, Diocletus, skapade det feodala samhället år 395. De statliga interventionerna hade förstört samhällsekonomin och kaos rådde i det Romerska Riket.

Man hade bl a finansierat de statliga utgifterna genom att tillverka helt nya pengar och genom att höja skatterna. För att motverka prishöjningarna infördes prisstopp och avrättning vid prishöjningar. De produktiva aktiviteterna i samhället slogs ut och detta ledde till kaos, arbetslöshet och sjunkande levnadsstandard. Lösningen, enligt kejsaren, var att människor blev livegna under godsägaren. Människor fick inte flytta men de fick arbete och en liten lön att försörja sig på. Människor accepterade denna lösning och kaoset försvann.

B) Den klassiska liberalismen slog i sönder det feodala samhället. Det var handelsmännens förtjänst att det feodala samhället försvann. Handelsmännen var rörliga och kunde undvika de interventioner som den härskande klassen införde. Europa var splittrat i mindre riken och i stadsstater. Genom att minska interventionerna kunde vissa härskare uppnå ekonomiska fördelar. Handeln och produktionen ökade i dessa riken vilket ledde till ett högre välstånd.

C) Det feodala samhället var ett socialistiskt system som genom statliga interventioner skulle gynna den härskande klassen.

D) Den socialism som arbetarrörelsen skapade var en blandning av ideologin för det feodala samhället och ideologin från den klassiska liberalismen. Det feodala samhället skulle i stället för godsägare bestå av en stark stat. Staten fick samma befogenheter som de Romerska kejsarna att införa interventioner. Dessa interventioner slog i sönder samhällsekonomin i framförallt Europa under 1920-30-talen.

E) Socialismen har nu utvecklats till ett feodalt samhälle där det är staten som är härskaren över människorna. Staten ska ta hand om de livegna människorna men till priset av en ständigt sjunkande levnadsstandard. Interventionerna slår ut handeln och produktionen. Detta är början till förslumningen av landet. Människor behöver nu inte producera ihop till sitt eget välstånd och detta system kan under en viss tid upprätthållas genom att nya pengar trycks upp över sedelpressarna.

F) Kaos kommer att utbryta åter igen. Lösningen blir att stärka statens makt ytterligare för att minska oron i landet. Nu kommer den nationalsocialistiska planekonomin att införas. Denna typ av planekonomi går ut på att människor får behålla äganderätten till sina tillgångar. Men det upprättas ett Riksplaneringsdepartement som sätter priserna, lönerna och bestämmer vad som ska produceras.

 
At 08 december, 2007 15:22, Blogger Elling said...

Det står klart att Reinfeldt inte har nåt krut i bakfickan för att fixa opinionsläget. Flintis er altför osynlig och Borg's sifferexersis passar bättre på handels. Rent mediataktisk er pudeln utspelad. Dags att forsöka pitbull istället.
Frågan er : Varför gör dom inget ?
Jag tror Reinfeldt simpelthen er för bekväm. Vi vet alla att det er skillnad på profetens och frälsarens roll. Det måste til en ombemanning : UT med Fredrik, Maud, Billström, Borg. Gör Björklund til statsminister.

Om det "I väntan på Sahlin Godot" går til helvete med trianguleringen och sosseanpassningen ändå, er deras demokratiska förpliktelse och det ända respektabla att ställa om i så stor fart att momentet i 2010 blir såpass att Mona inte klarar att återställa överalt. Brända jordens taktik. Sannolikt möter dom et kompakt motstånd i myndigheterna. Men det er ingen ursäkt för passivitet. Det er vel bara att bryta detta idiotiska tabut om oberoende myndigheter slänga ut alla suspekta femtekolonnister. Dom första GDerna under giljotinen kommer säkert att orsaka et j-la gnäll men sen blir det inga problem. Skal det ta två år att slänga ut polischefen ? Lägg ner mera, som arbetslivsinstitutet.

Har Borg gjord undersökningar på uppsidan givet en ordentlig liberal rallarsväng ? Hur kann Schlingmanns triangulering och Synovats logg visa så stor diskrepans ?

Igår sa Borg i Sveriges Riksdag att " Sverige kommer att ha fortsatt högt skattetryck i decennier". Dags att planera emigrering.

 
At 08 december, 2007 17:04, Anonymous Anonym said...

Leif E, rätt talat. Hear, hear.

 
At 08 december, 2007 17:12, Anonymous Anonym said...

Per-Olof Persson,

Som Franklin sa, "Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety." Här i Sverige verkar det dock, med folkets goda minne, vara brandrea på friheten. Varför?

 
At 08 december, 2007 18:10, Anonymous Anonym said...

Borgarna måste ta makten över tanken. Lägg ner sveriges radio TV, TV4, journalisthögskolorna och lärarhögskolorna.

 
At 09 december, 2007 15:31, Anonymous Anonym said...

Jag tycker Stoffe återspeglar väl vad jag skriver och även det PO och Tom skriver.

Det är Stoffe som ÄR husslaven i mitt exempel, det är han som accepterar livegenskapen i POs exempel och som inte förtjänar varesig trygghet eler frihet när staten ökat förtrycket.

Frihet är slaveri skrev jag men Stoffe kompletterar med slaveri är frihet. I hans värld är det egalt om makthavaren övertar äganderätten till ersättningen för hans ansträngningar. Om Christoffer får ut sin lön eller om det är någon annan makthavare i samhället som tar den bryr han sig inte om! Oerhört!

Detta motiveras med att utvecklingsstörda ju inte får välja var de skall bo. Men det är väl ändå skillnad. Andra väljer åt den utvecklingsstörde eftersom det är förmågan att fatta informerade och övervägda beslut som saknas hos den utvecklingsstörde.

Det finns inget samband mellan val som inskränks av omständigheter och val som inskränks av en förtryckande elit.

Kristoffer förespråkar också att invånare i u-länder som inte kan få ett lika fina jobb som arbetare i väst skall - ja, vad menar han - låta bli att jobba och försörja sig?

Nä, Kristoffer. Nu får du allt skärpa dig eller också sluta att smutsa ner termer som "frihet" och "liberal". Du är inte det minsta frihetstörstande. Du vill ha den feodalism PO beskriver. Och det finns inte ett uns liberalism i din "socialliberalism". Bara tvång och hot om reprisalier från statens sida.

 

Skicka en kommentar

<< Home