tisdag, juni 10, 2008

Bygg inte dyra järnvägar, Carlgren!

Miljöministern vill satsa 136 miljarder på en 50-procentig ökning av järnvägskapaciteten. Men han tycks inte veta att Konjunkturinstitutet anser att effekten på utsläppen borde skrivas ner med 60 procent. Samtidigt blir en utbyggnad av järnvägarna mer än fyra gånger dyrare än en höjning av bensinskatten med 70 öre.

Miljöminister Andreas Carlgren går ut i SvD med ett miljömål för järnvägen som går ut på en ökning av kapaciteten för både gods- och persontransporter med 50 procent till 2020. DN har hängt på och förgäves sökt statsminister Fredrik Reinfeldt för en kommentar till Carlgrens fronderande utspel. Artikeln i SvD är skriven av Lova Olsson och framstår för den som är insatt i problematiken som ganska oklar. Dessutom får Carlgren inte kommentera den förödande kritik som Klimatberedningens idé har utsatts för av Konjunkturinstitutet (KI) trots att hon hänvisar till att han nu ställer sig bakom beredningens förslag till skillnad mot Reinfeldt. Andra bloggkommentarer sväljer okritiskt hela upplägget och berömmer Carlgren (Svensson, Augustekman, Linnéa, Monica Green).

Såvitt jag kan förstå har Kimatberedningen inte på allvar föreslagit att både godstransporterna och persontransporterna på järnväg skall byggas ut med 50 procent. Det förslag som beredningen tog fasta på var en ökning av godstransporterna med 50 procent vilket skulle kosta 45-50 miljarder kronor och ge en minskning av växthusgaser med 1 Mt CO2e (1,5% av Sveriges utsläpp).

Den stora nyheten verkar vara att Carlgren nu också vill bygga ut persontransporterna med 50 procent vilket ökar investeringskostnaderna med nästan 90 miljarder till totalt 136 mdr kr. Fortfarande anger han dock att utsläppsminskningen skulle bli "en miljon ton koldioxid" från godstransporterna. Blir det ingen minskning från persontransporterna? Är 90 miljarder bortkastade vad gäller minskning av växthusgaser (inte CO2)?

Frågan är om det finns någon beräkning av hur mycket persontransporternas överflyttning till järnväg skulle minska utsläppen, vilket Klimatberedningen inte trodde. Det kanske bara blir en obetydlig minskning om de flesta personbilar på 2020-talet drivs med el och biobränslen. I varje fall anser KI att Klimatberedningen räknat fel när det gäller minskningen av utsläppen från en omläggning av godstransporterna. Det blir bara 0,5 Mt mindre utsläpp istället för 1 Mt.

KI konstaterar först att Sverige redan ligger bra till när det gäller järnvägarnas andel av transporterna. För godstrafiken är järnvägens andel 35,5 procent (2006) mot 17,7 inom EU. Endast de gamla östländerna Estland och Litauen ligger före. Även för persontrafikens andel ligger Sverige över genomsnittet. Ökad eldriven trafik kan på marginalen leda till att utländsk kolkraft måste tas i anspråk, nämner KI. Men detta är inte något klimatargument i den mån utsläppshandeln (EU ETS) då tvingar andra att avstå från el - elpriset blir högre.

KI analyserar därefter den beräkning av Banverket som Klimatberedningen hänvisar till. Här räknar man med en utbyggnad av godskapaciteten med 50 procent och en femprocentig ökning av personkapaciteten till 2020. Kostnaden för investeringsprogrammet skulle bli 58,5 mdr kr (2005 års priser). Denna beräkning bygger dock på att lastbilarnas utsläpp är 130 g CO2 per tonkilometer medan en mera realistisk siffra är 50 g. Utsläppsminskningen bör därför halveras, menar KI ödmjukt. Mera exakt borde den minskas med 62 procent. Det betyder i så fall bara en minskning med 0,4 Mt CO2e.

Om lastbilar kan drivas med el och metanol från el på 2020-talet kommer utsläppen från dessa att bli ännu mindre och satsningen på järnvägsutbyggnaden ännu dyrare ur klimatpolitisk synvinkel. Redan med känd teknik kommer KI fram till att det kostar drygt 5000 kr per ton CO2e att minska utsläppen med hjälp av ökade godstransporter på järnväg. En lika stor minskning (0,4 Mt) kan åstadkommas med en höjning av bensinskatten som "bara" kostar 1225 kr/t CO2e. Det är alltså dumt att bygga ut nya dyra järnvägar för att åstadkomma en futtig minskning av utsläppen av klimatgaser. Reinfeldt borde därför säga nej till Carlgrens ogenomtänkta förslag i SvD.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 10 juni, 2008 20:35, Anonymous Anonym said...

Främsta anledningen till att bygga ut järnvägen är ju att vi ska få åka fortare =)

Göteborg-Stockholm på 1,5 timmar! Ökad närhet till Europa!

Det blir supernajs!

 
At 11 juni, 2008 01:40, Anonymous Anonym said...

Vansinnigt prestigeprojekt. Man kan undra vem som viskar i Carlgrens öra då det till och med finns mer effektiva sätt att spendera pengarna.

(Om vi nu ska glömma att Sverige redan ålagts ett stort miljöbeting av EU, trots vårt tidigare sparsamma beteende. Men det ser säkert inte den gratistaxiåkande klassen som ett minus.)

 
At 11 juni, 2008 10:31, Anonymous Anonym said...

Det låter bra att frankt gå emot en statsminister som inför fortsatt beredning av klimatberedningens förslag så starkt prioriterar utanbyggnad av järnvägen som endast en minoritet av folk och företag kan använda sig av.

Även utbyggnad av det dåliga vägnätet är en miljöinvestering med goda samhällsejonomiska effekter.
PFö

 
At 11 juni, 2008 10:31, Anonymous Anonym said...

Det låter bra att frankt gå emot en statsminister som inför fortsatt beredning av klimatberedningens förslag så starkt prioriterar utanbyggnad av järnvägen som endast en minoritet av folk och företag kan använda sig av.

Även utbyggnad av det dåliga vägnätet är en miljöinvestering med goda samhällsejonomiska effekter.
PFö

 
At 11 juni, 2008 11:32, Blogger gardebring said...

Några noteringar.
Höjningar av bensinskatten har hittills inte gett någon större effekt. Koldioxidutsläppen från trafiken ökar fortfarande. Anledningen är naturligtvis att det saknas alternativ. Brist på etanol (och tveksamheter kring framställningen), laddbara elhybrider har fortfarande inte kommit ut på marknaden (av någon underlig anledning...) och sedan så finns naturligtvis inte heller något alternativ. Bygger man ingen järnväg utan bara vägar, så kommer ju folk tvingas göra på dem.

Men, hursomhelst, jag tycker att du missar en viktig sak i ditt resonemang. Nämligen att stirra dig blind på miljöfrågan. Detta gör ju förvisso även Carlgren i sitt utspel.

Tidsvinsten. Att köra bil mellan Stockholm och Göteborg tar runt 5 timmar. Att åka X2000 tar strax över 3 timmar, förutsatt att tåget kommer fram, spårbristen är som bekant ett stort problem...
Redan här har vi alltså gjort en stor samhällsekonomisk vinst då du har sparat 2 timmars restid. Dessutom kan du också arbeta på tåget!
Om vi bygger höghastighetslinjer kan vi få ner dessa dryga tre timmar till under två timmar. Nu blir det riktigt intressant då även inrikesflyget på sträckan kommer att slås ut (vilket såklart ger en hel del miljömässiga vinster som du väljer att undvika i ditt resonemang).
I hela sydeuropa byggs höghastighetslinjer ut i snabb tack, planer på en järnvägsförbindelse mellan Tyskland och Danmark över Fehmarn Bält vid Schleswig-Holstein finns. På så sätt kan Sverige kopplas samman med resten av Europa via höghastighetslinjer. En oerhört attraktiv konkurent till flyget (där biobränslen idag inte är ett alternativ). I Sverige har X2000 svårt att komma fram med sina långsamma 200km/h då kapaciteten på många platser helt enkelt har slagit i taket. Fler vill åka och fler företag vill frakta gods via tåg. Men kapaciteten finns inte. Särdeles allvarligt är att snabba persontransporter och långsamma godståg måste dela samma svår vilket är mycket allvarligt för tågets utveckling.

I SIKA:s prognoser för 2010 räknade man med att ökningen av personbilstrafik 1997-2010 skulle bli 29%. Andra kvartalet 2007 hade den bara ökat med 15%.

I prognosen för tåg för samma period (fram till 2010) räknade man med en ökning på 26%. I kvartal två 2007 hade tåget i verkligheten ökat med hela 41%. Trots sin styvmoderliga behandling med stor kapacitetsbrist som leder till förseningar och inställda tåg.

För flyg vara prognosen 23%, utfallet 6%.
För buss 8%, utfallet 16%.

Trenden är onekligen väldigt tydlig.

 
At 24 juni, 2008 15:53, Blogger Olle said...

Jag håller verkligen med hr Gardebring. Problemet är ju klimatfrågans totala dominans i all debatt om energi och transporter gjort lite grann att de övriga fördelarna med järnvägen på nåt vis glömts bort vilket är helt vansinnigt. Inte minst när oljepriset är vad det är.

 

Skicka en kommentar

<< Home