torsdag, juni 19, 2008

Koldioxidhypotesen en generationsfråga

Att den globala uppvärmningen beror på koldioxidutsläpp är delvis en fråga om en generationsväxling bland forskarna på 1980-talet. Då fick hypoteser som krävde modellering och stor datakrft snabbt genomslag. Det menade professor Sverker Sörlin i vetenskapsradion.

I Vetandets värld 19/6 framträdde professor Sverker Sörlin, miljöhistoriker från KTH. Han menade att medierna till för två år sedan framställde klimatfrågan som att det fanns två uppfattningar. Men redan på 1970-talet fanns det en bild aför att uppvärmningsteorin var mer dominerande. Paradigmet började byggas upp. Det var också en generationsfråga. Nu har man lärt sig något som man är väldigt förtjust i och inte gärna vill överge. Tidigare var det många som pekade på riskerna för en nedkylning.

När nedkylningsgenerationen ersattes med yngre forskare som var inriktade på uppvärmning fick denna ett snabbt genomslag på 1980-talet. Sörlin gjorde sedan en utvikning till Arrhenius och Callender. Den senare var på 30-talet en föregångare till det moderna sättet att se på uppvärmningen men Callender blev ignorerad som "amatör". När modelleringen kom in på 1960-talet anslöt sig fler forskare till växthusteorin. Den tidigare generationen ville dock ha empiriska bekräftelser och då byggdes det in en spänning i klimatforskningen. Koldioxidhypotesen förutsatte kraftfulla datorer som först blev tillgängliga på 1960-talet.

Karriärsynsättet för forskare är betydelsefullt enligt Sörlin. Även krafter utanför vetenskapen har inflytande. Varför har den "obekväma" synen kunnat bryta ner motståndet? Det var Tony Blair som gav uppdrag åt en oberoende utredare som visade att det var lönsamt att inte vänta (Stern). Paradigmet kan komma att överges om det kommer fem eller tio kalla år, både enligt Blair och Sörlin. Ett mera klimatneutralt synsätt skulle ta 30-40 år att etableras inom vetenskapen. Det är dessutom mycket osannolikt, sade Sörlin.

Dessvärre framstod inte Sörlin som särskilt kunnig i hur vetenskapliga paradigm kan hållas kvar in absurdum. Det finns flera historiska exempel hur de etablerade gjort motstånd mot information som inte stämt med det rådande paradigmet, se min artikel om Semmelweis och den begränsade synliga oppositionen mot IPCC. Han nämnde inte heller något om de auktoritära metoder som används mot oppositionen. Det verkade som om Sörlin trodde att etablerandet av det nuvarande koldioxidparadigmet skett genom att det faktiskt finns begripliga och övertygande bevis för detta. Det hade varit intressant att få en redogörelse för hur strävan efter konformism påverkat vetenskapsutvecklingen. Många tog ju fel när man trodde att bilarnas utsläpp dödade skogen.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

5 Comments:

At 20 juni, 2008 09:51, Anonymous Anonym said...

Naturligtvis är det intressant att verkligen veta, hur det vetenskapligt hänger ihop med klimatförändringarna.

Men det tar lång tid.

Mer intressant dock är politiska ledares förslag till lösningar.

I förrgår morse höll amerikanske presidentkandidaten John Mc Cain ett tal i Springfield, Missouri, där han förklarade, att en utbyggnad av kärnkraften med 45 kärnreaktorer till år 2030 var nödvändig, utöver de 104 som redan är i drift.

Därefter bör ytterligare 55 byggas ut efter år 2030 enligt Mc Cain.
Källa: Yahoo news.

Men dessutom bör en mycket stor satsning på kol genomföras för att göra den miljövänlig. 2 miljarder dollar bör satsas per år.
USA har som bekant ganska gott om kol.

Jag kan tyvärr inte hitta denna information i svenska
media.

Ingen vet, vem som blir president i USA. Men jag tror, att USA kommer att visa vägen. Som vanligt
Olaus
Skogsarbetare

 
At 20 juni, 2008 13:46, Anonymous Anonym said...

Det finns planer på 1000tals nya reaktorer om man adderar planer från alla länder.

Dagens uran har en horisont på 60-80 år. Med 450 reaktorer. Jeg går utifråna att Dannes publik kan dividera : Dvs at en tredobling til 1500 reaktorer tar ned uranhorisonten til 20-30 år. En reaktors livslängd amorteras over 60 år - 60 år.

Sen skall jag passa på att stoppa dom her som pratar om uranfångst från havne : Jo, det stemmer at japanske forskare har fiskat hem 7 kg. Med help av 350kg platinum.
Kommentarer överflödiga.

 
At 21 juni, 2008 12:26, Blogger Per-Olof Persson said...

Miljörelsen har förlorat världen

Enligt energiexperter finns det idag två trossystem i världen. I västvärlden finns uppfattningen att koldioxiden ökar den globala uppvärmningen. I Kina, Indien och Ryssland (dessa länder stöds av de flesta länder i Asien och Afrika) finns uppfattningen att världen står inför en global nedkylning. Solforskningen och forskningen om La Nina/El Nino stöder denna uppfattning. De fattiga länderna vet också att en minskad energianvändning kommer att leda till fattigdom, svält, sämra hälsa, mindre resurser till utbildning etc.

Enligt energiexperter är det troligt att det kommer att förbrännas dubbelt så mycket kol om 25 år jämfört med idag. 75 % av denna ökning kommer Kina och Indien att stå för. Experterna menar också att kärnkraften kommer att byggas ut i världen. Enbart Kina planerar att bygga 100 reaktorer under en 20-årsperiod. Om ett årtionde kommer en ny reaktor att startas vart 5-6 dag.

Miljörelsen kommer att förlora världen när det gäller utsläppen av koldioxid. Miljörelsen kan vinna slaget om Sverige. Men Sverige släpper ut 0,016 % av världens koldioxid. Får miljörörelsen som den vill får vi leva i ett nytt Fattig-Sverige. Fattigdomen kommer att skapa miljöförstörelse eftersom desperata människor gör allt för att överleva.

 
At 21 juni, 2008 17:02, Anonymous Anonym said...

Jag tycker du var snäll mot Sverker, Danne. Han tog uppdraget att släta över de övriga tre SR programmen, varav nr 2 var alldeles otroligt bra, om oppositionen mot klimatalarmismen. Någon måste väl göra det, men han hade haft råd att tacka nej, eller?

Visst vet han att oppositionen mot IPCC räknar mer än 30000 vetenskapligt skolade personer och forskare. Ändå säger han att de är obetydliga till antalet. Och pratar om något som många anser vara en politiskt åstadkommen opionion som ett paradigm. Konsensus har man ju hört till leda, men paradigm!

 
At 22 juni, 2008 00:05, Blogger Danne Nordling said...

Jag erkänner att jag kanske var för snäll mot Sverker. Han hade förvisso en poäng med generationsväxlingen och om man studerade detta uppslag mer ingående kanske man skulle kunna utvinna en del ytterligare utom-vetenskapliga effekter på klimatfrågans hantering.

Vad konstituerar ett paradigm? Är det att vetenskapen faktiskt är ense om hur det seriösa teorikomplexet ser ut eller är det att en dominerande grupp kan förege att så är fallet? Det är nog det förstnämnda medan Sverker tagit fasta på det sistnämna.

Hur kommer energiproduktionen att ske på 25 års sikt? I Sverige blir det tydligen dyr vindkraft som blir den stora utbyggnaden trots att kärnkraft hade varit billigare. Om USA och i viss mån Kina bygger ut kärnkraften i modest omfattning kommer även pessimistiska uppfattningar om urantillgången att kunna hanteras. Frågan är då om det ändå blir kol som blir den stora energikällan i framtiden?

Om koldioxidhypotesen inte kraftfullt kan falsifieras ökar trycket att inte bygga ut kolkraften utan avskiljning. Eftersom denna blir dyr öppnar det för vindkraft och framförallt solceller. Det verkar som om solcellstillverkningen är på väg att bli flera gånger billigare än tidigare. I så fall skulle Kina och södra USA samt Indien kunna satsa på solel. Dessutom borde Nordafrika kunna exportera el till Europa.

De stora förlorarna blir främst Sverige och Storbritannien om de försöker följa EU-diktaten utan att bygga ut kärnkraften.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home