måndag, augusti 10, 2009

Utilitarismen i kommunerna är utbredd

En undersökning visar att 25 procent av kommunpolitikerna är beredda att åsidosätta lagen för att göra gott för medborgarna. Det visar att utilitarismen har fått en betänkligt stor utbredning. Principen att låta ändamålen helga medlen borde ersättas av ett annat synsätt.

Idag 10/8 publicerar SvD en artikel med uppgifter från en undersökning om korruption i lokalpolitiken som pågår vid Växjö universitet. En av forskarna är Andreas Bergh vid Lunds universitet som också skriver om undersökningen på sin blogg. Syftet med forskningen är att belysa frågor om tillit och korruption (rapport). Men en av frågorna har direkt anknytning till den utilitaristiska frågan som f landshövdingen Marianne Samuelsson på Gotland aktualiserade (bloggartikel 5/8). Denna fråga finns dock inte redovisad i korruptionsrapporten.

Frågan som riktades till 1 900 tjänstemän och förtroendevalda i kommunerna berörde upphandling till äldreomsorgen. Ett eventuellt byte av leverantör av blöjor förestår. Nuvarande leverantör har de billigaste och enligt personalen bästa blöjorna. Men en lokal företagare vill ha kontraktet. Han ger jobb åt kommunens anställda genom att också köpa det mesta av materialet lokalt. Är det acceptabelt att det lokala näringslivet får uppdraget?

Bara hälften av männen och ca 38 procent av kvinnorna fann detta vara oacceptabelt. Föreställningen om lika rättigheter för olika företagare när detta hindrar en bättre utveckling i kommunen är alltså mycket dåligt förankrad hos de tydligen utbrett utilitaristiska kommunalpolitikerna. En fjärdedel svarade explicit att det var acceptabelt att gynna det lokala näringslivet. Detta brännmärks bestämt av Konkurrensverket i Ekot idag.

Politikerna tror tydligen att man moraliskt får åsidosätta lagen för ett gott ändamål. Marianne Samuelsson var inte ensam om att låta ändamålet helga medlen. Det underliga är däremot att i den efterföljande debatten sågs hennes agerande som ett utslag av någon sorts korruption. Det är inte korruption att tillgodose väljarnas intressen. Men det är utilitarism att åsidosätta lagar och regler för att gynna sina väljare.

SvD relaterar några andra exempel på tvivelaktigt agerade från kommunalpolitikernas sida. Ett är från Värmdö där företaget Villeroy & Boch väntat i flera år på att få tillstånd att bygga ut porslinsfabriken. När man till slut hotade med att flytta ut med 300 anställda gjorde kommunen en snabbehandling av ärendet. Om andra fick vänta i åratal för att de inte hade motsvarande hot att komma med finns ingen likabehandling.

Ett värre exempel är Antonia Ax:on Johnson som fick dispens för att bygga ett fritidshus i Båstad på strandskyddat område. Detta beviljades av länsstyrelsen eftersom hon bekostade en upprustning av det kulturellt värdefulla torpet Klintenhuset. Detta var korrekt menade styrelsens jurist Margareta Svenning. - Så, den som kan betala för behjärtansvärda allmännyttiga ändamål får köpa sig förbi lagar och regler som gäller för alla andra? Det är inte korruption utan ett utslag av nyttomoralens princip att "ändamålet helgar medlen".

Ren korruption är det dock fråga om i SvD:s tredje exempel. Det handlar om en kommunalpolitiker som skulle rapporteras för en rödljuskörning och som försökte muta den civilklädda polisen med en flaska vin att glömma det hela.

Att utilitarismen ser till konsekvenserna av olika handlingar är i många fall vällovligt. Men dess ovilja att erkänna rättigheter och att tänja på lagar och regler för att göra gott är inte acceptabelt enligt min mening. Och utilitarismens mörka sida - att vissa kan offras för att gynna andra - talar man ofta tyst om. Därför borde utilitarismen utsättas för fortsatt kritik och läran borde så småningom ersättas av ett bättre synsätt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 11 augusti, 2009 02:10, Blogger Per-Olof Persson said...

Jämlikhet inför lagen

F.A. Hayek skriver:

"The attack on the principles of the Rule of Law was part of the general movement away from liberalism which began about 1870. It came almost entirely from the intellectual leaders of the socialist movement."

"The socialists understood that if the state was to correct the unequal results which in a free society different gifts and different luck would bring to different people, these had to be treated unequally."

- För att ett socialistiskt samhälle ska kunna skapas måste jämlikhet inför lagen avskaffas. I annat fall går det inte att ha högre beskattning för de rika.

"Decline of the Rule of Law"

http://mises.org/story/3610

 
At 11 augusti, 2009 10:10, Anonymous Anonym said...

De ommuner som ska gynna lokala företag i samband ed en upphandling.

Det strider inte bara mot LOU, det kan överklagas även om möjligheterna till det är bristfälliga och även anbud från icke lokala företag kommer in och så länge de är bättre till exempelvis kostnade oh kvalité måste kommunerna godta dem.

I min hemkommun Alingsås ville kommunen bilda ett så kallat Arenabolag, till 85 procent ägt av handbollsklubben och detta bolag skulle svara för ombyggnad av Nolhagahallen utan att ågon upphandling skule ske.

Allt var uppgjort i förväg mellan handbollsklubben, banken, kommunen och den lokala byggfiman och något öppet redovisat kontrakt skulle inte heller redovisas om det nu fanns ett sådant.

Jag och ytterligare några alingsåsare kritiserade detta i en rad inlägg i Alingsås Tidning och kommuen fann till sist att ge vika och nu ska en upphandling ske.

Åtskilligare förtroendevalde vet inte vad LOU och offentlighetsprincip är och även om de vet det hittar de på en rad metoder för att som det heter vårt näringsliv står före allt annat och kommunal vinst och effektivitet kräver bildand av kommunala bolag, som tar över även lagstadgad uppgifter.

/Per Fredö

 
At 12 augusti, 2009 01:48, Blogger Danne Nordling said...

Per-Olof Persson, det är verkligen en sinkadus att Hayeks artikel från 1953 återpubliceras just när de svenska överträdelserna mot "the rule of law" är så aktuella.

Hayek har en poäng i att principer som inte aktualiseras bara blir något för en liten krets experter. Rättsstaten, grundläggande rättigheter och personlig frihet håller på att gå denna väg i Sverige.

Utilitarismen kanske breder ut sig på det praktiska planet. Socialisterna på 1870-talet var mera utilitarister än marxister. Så är det kanske i Sverige idag. Problemet är att denna "socialism light" är mycket utbredd. Det förekommer dessutom ingen kritik eftersom det inte finns något politiskt parti som opponerar. Inte heller någon tongivande organisation eller en dagstidning.

I Sverige med sin rättspositivistiska tradition och "lidbommeri" är steget inte långt till att praxis ändras så att rättsstaten i djupare mening överges. Kvotering av offentliga och privata styrelser, övervakning och privatjustis, miljölagstiftning utan säker grund, svepande angrepp på näringslivets belöningssystem med hjälp av AP-fonderna är några exempel.

Det är tacknämligt att Hayek var så bestämd när det gäller Rättsstaten. Han var ju annars inte särskilt inriktad på att rättigheter skulle bilda utgångspunkten för frihetens grundvalar.

Men Hayek hade förstås Hitler i färskt minne 1953. Det framgår av hans kritik mot Hitlers påstående att majoriteten kan vara oklok eller galen, Rättsstaten består eftersom i en demokrati är rätt vad majoriteten bestämmer att är rätt.

Per Fredö, under många år har Skattebetalarnas förening hjälpt medlemmarna att överklaga kommunala manipulationer för att gynna egna företag och tvivelaktiga företagskonstruktioner. Men någon allmän debatt har det inte blivit.

Jag pekar nu på möjligheten att ideologiskt angripa fenomenet genom att ställa utilitarismens pragmatism mot rättigheternas "lagsamhälle". Men frågan är om någon ännu är intresserad av principiell debatt?
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home