söndag, januari 03, 2010

Orsakas kylan av sjunkande freonhalt?

Temperaturvariationerna över Antarktis kan inte relateras till koldioxiden. Däremot är sambandet med freoner tydligt. Eftersom sådana CFC-gaser nu har börjat minska menar en professor i Kanada att kylan kanske orsakas på detta sätt, vilket fortsätter i flera årtionden.

Forskaren Qin-Bin Lu, professor i fysik och astronomi vid det kanadensiska universitetet i Waterloo, kommer att publicera en "peer reviewd" artikel i den ansedda tidskriften Physics Reports där han som en biprodukt lanserar en hypotes om den globala uppvärmningen som inte bygger på koldioxidhypotesen. Artikeln accepterades 26 nov -09.

Professor Lu ville studera vad som påverkar ozonhålet över Antarktis. Huvudtesen är att det är en kombination av kosmisk strålning och freoner (CFC:s), som tidigare användes i kylskåp och luftkonditioneringsapparater. Den kosmiska strålningen från yttre rymden påverkas av solens magnetfält och leder till att CFC-gaserna (klor-fluor-kolföreningar) bryter ner ozonet (O3) med vissa variationer i t ex en 11-årscykel.
Vi ser i diagrammet ovan hur ozonhalten sjunkit i takt med ökningen av freonhalten (CFC) som mäts med WMO:s index "effectiv equivalent stratopheric chlorin" (EESC). Kortsiktiga variationer enligt en 11-årscykel kan också urskiljas. EESC anger en eftersläpning i relation till CFC-halten med ca 6 år.

Ett delresultat från Qin-Bin Lus mätningar är hur temperaturen på Antarktis är relaterad till ozonhalten. Det syns tydligast i det mittersta diagrammet ovan. Korrelationen mellan ozon och temperatur är där ytterst stark. Ozonhalten kan grovt bestämmas med en modell som bygger på elektronbeteendet vid variationer i den kosmiska strålningen (CR) och freonhalten. Detta anges av den blåa streckade kurvan CRE. Någon inverkan från koldioxid på temperaturvariationerna kunde Lu inte fastställa.

Från denna avsaknad av samband mellan koldioxid och temperaturvariationer över Antarktis genererar professor Lu hypotesen att den globala temperaturen istället sammanhänger med CFC-halten:


Även korrelationen mellan global temperatur och EESC (CFC-gaser) finner professor Lu vara god. Från detta generar han en hypotes om kommande "global cooling" beroende på att indexet EESC har prognostiserats av meteorologerna att sjunka framöver pga de minskade utsläppen av freoner.

Att kylningen går litet snabbare än minskningen av freonerna (EESC) beror enligt Lu på en svagt stigande trend i den kosmiska strålningen (CR) som minskar ozonhalten och ökar kylningen. Professorn framhåller dock att det behövs mer studier och forskning.

Det är naturligtvis intressant att en alternativ hypotes till koldioxiden som huvudorsak till uppvärmningen kan lanseras i seriösa vetenskapliga tidskrifter. Men för att övertyga borde inte bara ögonskenliga samband visas upp utan också argument för att nuvarande gängse teorier är felaktiga. Varför skulle CFC-gaser ha en så mycket större effekt på strålningsdrivningen och uppvärmningen än de ca 10 procent av alla GHG som hittills varit uppfattningen? Vilka mätningar måste då ifrågasättas? Eller har CFC-gaserna andra effekter än att som en del av GHG ta upp infraröd utstrålning från jorden? Mätningarna över Antarktis tyder på det senare.

Vidare visar professor Lus resultat att sambandet mellan orsak och temperaturpåverkan är ganska omedelbart och inte fördröjt av världshavens kylande effekter, som IPCC hittills har räknat med. Det kan tänkas att ett sådant mera direkt samband är möjligt lokalt över Antarktis men inte över större delar av jordklotet. I så fall blir den globala hypotesen väsentligt försvagad. Å andra sidan har det fördröjda sambandet ifrågasatts av professorerna Douglass & Knox tidigare under 2009.

Professor Lu menar att det behövs "further examinations and studies". Det är en åsikt som man kan instämma i.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

8 Comments:

At 05 januari, 2010 13:30, Anonymous Magnus A said...

En hel del data och utifrån dem spekulerande i en hypotes om vad som sker bl a i övre troposfären och stratosfären ger Erl Happ i denna post, där exempelvis graf 12 och 13 har slående symmetri.

Det finns alltså processer vi ännu vet rätt lite om. Det som denna rapport och Happ visar är inget IPCC:s klimatmodeller berör. (De får väl snart kastas i soporna såsom sämre än amatörmässiga...)

 
At 06 januari, 2010 22:07, Blogger Danne Nordling said...

Magnus A, jag skall försöka titta närmare på Erl Happs teori. Den tycks gå ut på att det främst finns en självgående cykel av joniserat kväve, iskristaller, ozonhalt mm som påverkar havsströmmarna (mätt som SOI) men också en inverkan från solaktiviteten.

En faktor som jag inte såg behandlad var dock varför vi fått det temperaturmönster som anses registrerat. Uppvärmningen under det andra årtiondet på 1900-talet borde enligt diagram 22 vara en kylning. Därefter har svängningarna blivit starkare. Men förklarar modellen varför vi ändå fått en nettovärmningstrend? Av 22 ser det ut som om det är lika stora effekter före och efter 1978.

Det är kanske här som prof Lis hypotes om CFC kommer in? Han menar ju att dessas ökning påverkat ozonet mera än tidigare o medfört en uppvärmning, som nu har övergått i en kylning när CFC-halten minskar.

Den hypotesen håller enbart om CO2 inte har någon större inverkan. Annars kunde någon lika gärna påstå att orsaken ligger där. Har Li bevisat detta? Eller har Happ visat att CO2 faktiskt inte har någon effekt?
/DNg

 
At 07 januari, 2010 22:37, Blogger Errbe said...

KOLDIOXIDEN HAR FAKTISKT INGEN VERKAN

Koldioxiden absorberar solens energi inom ett mycket smalt spektralband. Där finns inte särskilt mycket energi att hämta. Och redan vid låga koncentrationer, 100 ppm, har det allra mesta av denna verkan nåtts. Vid dagens halter om 385 ppm kan koldioxid inte göra mera.

Hela hypotesen om koldioxidens påverkan på klimatet är en bluff.

Vattenångan har 100 ggr så stor verkan, förutom molnbildningens effekt, vilken troligen är helt dominerande.

Mer konkret info hittas i Stockholmsinitiativets "Handbok för klimattänkare" och här:

http://bouman.chem.georgetown.edu/S02/lect23/Solar_Spectrum.png

Lägg till att Climategate avslöjat rena falsarier i de data IPCC byggt sina argument på.

Det finns visst plats för en effekt från freonerna.

 
At 08 januari, 2010 19:25, Anonymous Thomas Palm said...

Att det finns en korrelation mellan ozonhalt och temperatur är inte så konstigt: den kemiska process som styr nedbrytningen är starkt temperaturberoende. Lu halkade dock redan tidigare in på att ozonnedbrytningen styrdes av kosmisk strålning, och när sedan korrelationen med temperatur var bättre än den med kosmisk strålning så valde han att anta, utan några bevis, att det berodde på att ozonhalten styrde temperaturen snarare än den etablerade versionen att det är temperaturen som styr ozonnedbrytningen.

Danne gör mycket av att Physics Reports är en ansedd tidning, och det är den. Men det är också en tidning som enligt sin egen beskrivning specialiserar sig på att publicera reviewartiklar över redan känd forskning, och då inte inom klimatet. Lu's val av tidskrift är därför lite lustigt, och än mer lustigt är att han inte nämner påverkan på global uppvärmning förrän i sista meningen i abstract. Ett sådant bombnedslag borde ju annars leda till minste en egen artikel.

Allt tyder på att det här är en ren anka.

 
At 09 januari, 2010 14:10, Anonymous Per 99 said...

Här är en länk till ett temperatur diagram över de senaste 450.000 åren:

http://www.torbjornsassersson.com/articles/2009/1209-climategate/global_temp.jpg

Diagrammet visar på en utomordentlig symetri i amplitud och period samt likartad utveckling. Vi kan se att temperaturen med stor sannolikhet har toppat och att vi nu är på väg ner mot kallare klimat och ultimat en ny istid innan nästa uppgånsfas startar.

Jag vet inte om detta diagram är sant eller falskt som allt annat i klimatdebatten, men ett vackrare och mer symetriskt diagram får man leta efter.

 
At 10 januari, 2010 18:53, Blogger Danne Nordling said...

Thomas Palm, du har tydligen inte läst Lus artikel. Ändå dömer du ut den som "en ren anka". Varför skulle Physics Reports acceptera en artikel som bygger på fria fantasier?

Det som Lu pekar på är en biprodukt av hans huvudteori. Han måste då visa att det är ozon, CR och CFC som påverkar temperaturen och inte CO2. Givet att detta stämmer indikerar den ökade halten CFC fram till 1995 att freonerna bidragit till den globala uppvärmningen. När halten CFC sedan minskar blir det kallare.

"Biprodukten" är ganska enkel. Men huvudtesen är svårare att bevisa. Det är väl denna som Physics Reports i första hand accepterat, viket tyder på att den har visst fog för sig. Eller kan du Thomas visa att Lu har fel?

Per 99, diagrammet från East Anglia visar också att det förekommit väl så kraftiga temperaturvariationer under den senaste värmeperioden som den vi nu upplever. Det är inte bara den medeltida värmeperioden som behöver "trollas bort" för att göra AGW mer trolig.
/DNg

 
At 10 januari, 2010 22:18, Anonymous Thomas Palm said...

Danne, har du inte förstått att det ofta tas in artiklar som visar sig vara fel? Editorer och reviewers är inte ofelbara, speciellt inte när de har att bedöma ämnen som ligger utanför deras egen specialitet (Ta och titta på vad editorn för den där artikeln står listad som).

Lu har hittat en korrelation mellan temperatur och ozonhalt i stratosfären vilket som jag påpekade är naturligt. Korrelationen mellan CFC:s och marktemperaturen är rimligen bara en slump. Halten CO2 och CFC har ökat samtidigt i och med industrialiseringen.

Men det är som det brukar med er "skeptiker, så fort det handlar om något som talar mot CO2 som klimatdrivande försvinner ert kritiska tänkande.

 
At 13 januari, 2010 18:46, Anonymous Per said...

Den som inte är skeptisk till AGW-teorin efter "climategate" som visar att allt var en enda stor jättebluff måste vara förblindad av sin tro. Vi har blivit utsatta för en sanslös hysteri, en enorm skrämselkampanj där vi alla kommer att dö av värmeslag om vi inte betalar CO2 skatt och slutar andas. CO2 har nu blivit ett miljögift, helt otroligt egentligen.

Bifogar ett diagram som bevisar att klimatet är fullständigt normalt och att CO2 inte har någon påverkan på klimatet. Vi kan här se hur jordens temperatur varierat mellan +4C och -10C under de senaste 450 000 åren, vi har haft 5 värmeperioder och 4 istider under denna period och om den senaste värmeperioden har nu skulle ha orsakats av mänskliga CO2 utsläpp, vad var det då som orsakade de tidigare värmeperioderna när det inte fans någon industri och knappt några människor heller? Svara på det den som kan!

http://2.bp.blogspot.com/_lD5nplPLYn4/S0h4ssflQUI/AAAAAAAAAWk/ls0u7_goT5U/s1600-h/global_temp.jpg

Det är intressant att notera att etablerade media och politiker tiger om climategate så nu vet vi vilka medlöparna är.

 

Skicka en kommentar

<< Home