måndag, maj 30, 2011

Äganderätten har evolutionära rötter

Föreställningar om äganderätt är oerhört mycket äldre än politiken. Ägandet av byte och bindningar mellan könen är en förutsättning för att tvåbenta löpare på savannen genetiskt kunde utvecklas från trädlevande föregångare till människan.

Från vänsterhåll har ofta framhållits att äganderätten är en politisk konstruktion av det borgerliga samhället för att det ska fungera bättre (se min artikel om boken The Myth of Ownership av Nagel och Murphy mars-08). Eftersom äganderätten är artificiell har staten en obegränsad beskattningsrätt, är argumentet. Den romantiske svärmaren JJ Rousseau går ännu längre och hävdar att äganderätten till mark är en bluff som borde ha förhindrats redan från början. Den "ädle vilden" kände inte till äganderätten utan levde i en ursprunglig kommunism fredligt tillsammans med sina likar, enligt Lasse Berg (bloggart mars-11).

Jag vill hävda att äganderättsföreställningar är miljoner år gamla och en evolutionär förutsättning för att människan kunde bli människa. Detta framgår av nyare evolutionsbiologisk forskning som ställt upp teorier om varför människoaporna kom ner från träden och reste sig på två ben på Afrikas savanner. Min argumentation följer boken Därför vill vi vinna av evolutionsforskaren Josef H Reichholf (Daidalos 2010).

Det började med människans förfäder i släktet Australopithecus som övergav schimpansernas och bonoboernas fruktdiet till förmån för kött. Genom att lyckas skaffa kött regelbundet kunde våra förfäder få fler överlevande barn som kunde fortplanta och förstärka dessa framgångsrika egenskaper. Detta fordrade att köttet också kom fram till de barnalstrande honorna. Att dela med sig till honorna blev viktigt för de sprintande hannarna som sökte färska kadaver på savannen. Den våghalsige löparen hade två mål: dels bytet som fordrade snabbhet innan det som fanns kvar av kadavren åts upp av gamar och hyenor och dels familjen som måste förses med köttstycken för att hans gener skulle fortplantas.

Människan skiljer sig från aporna genom att ungarna inte bara försörjs av modern. Men om de duktigaste hannarna i gruppen enbart hade tagit risken att hämta kött hade det ökat de försiktiga och fega hannarnas förmåga att fortplanta sig och därmed minskat den genetiska förmågan att skaffa näringsrik föda. Därför måste de lösligare koalitionerna hos en tätt sammanhållen grupp av t ex schimpanser ersättas med hierarkier där bytet som de högst rankade kommer hem med blir till "egendom". Ägandet av detta blir jämförbart med "ägandet" av honor för fortplantning som kontrolleras genom det rankingsystem som är en förutsättning för att de framgångsrika löparna ska kunna sprida sina gener vidare.

Vi ser av detta att bonoboernas sociala system med kommunistisk kvinnogemenskap och där gruppen kollektivt drar omkring för att skaffa frukter med lägre näringsinnehåll än kött inte skulle ha kunnat frambringa några dristiga löpare på två ben. Varför skulle de ta risker? Utan äganderätt och kontrollerat sex genom bindningar mellan individuella hanar och honor skulle en framgångsrik jaktegenskap bli en genetisk återvändsgränd. Genom övergivandet av kollektivismen uppstod dock starkare konkurrens.

Nästa steg blev att "den starkes rätt" ersattes med "den förstes rätt". Denna är början till en mera abstrakt äganderättsföreställning som också utvecklades evolutionärt. Eftersom förmågan att springa upprätt med ledning av gamarnas ansamling ovanför ett kadaver inte var perfekt från början måste de bättre löparna ha kunnat föröka sig bättre. (Jag hoppar över invändningen att starka men "lata" hannar borde ha kunnat göra det ännu bättre genom våldtäkter.) Detta sker genom att den som vunnit kapplöpningen får behålla bytet för sin familj och enbart behöver dela med sig av överskottet.

Ofta är bytet så stort att den förste som hittar det inte kan tillgodogöra sig allt. De kamrater från gruppen som också deltar i "jakten" kan få del av bytet om den förste inte blir fråntagen sin först valda del. Framgången för gruppen blir större genom samarbete. Att komma tvåa eller trea är också en prestation. De som inte längre är duktiga löpare kan ändå försvara kvinnor och barn och få sin beskärda del av bytet. Samarbete och arbetsdelning har uppenbarligen kunnat utvecklas långt före uppkomsten av jordbrukande kulturer, framhåller Reichholf.

Mot denna teori står teorin att människan är utpräglat kollektivistisk utan ursprungliga föreställningar om äganderätt (utom till personliga småsaker). Beviset är san-folkens levnadssätt i södra Afrika (bushmännen i Kalahari) som präglas av en primitiv kommunism som tillskrivs människans ursprungliga altruistiska natur till skillnad från andra naturfolks. Kan san-folken i själva verket vara orepresentativa? Det är svårt att se att generell altruism av det slag som karaktäriserar de utrotningshotade bonoboerna, skulle ha kunnat utgöra grunden för den mänskliga evolutionen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

17 Comments:

At 30 maj, 2011 06:15, Anonymous Anonym said...

Hur kan en mekanisk process som använder slumpen som generator och maximerad fortplantningsförmåga som urvalskriterium någonsin bli relevant för att avgöra vad som är önskvärda egenskaper i ett civiliserat samhälle?

göran johansson

 
At 30 maj, 2011 09:09, Anonymous PKo said...

Vad har mekanismerna för hur äganderättens upphov med politiska val i ett samhälle med en teknik som utvecklats och där planeten blivit globalt beroende av individuella beslut att göra?
Det är mig en ständig källa till fascination när jag läser högerföreträdare att se hur fixerade de är vid pengar och rätten att hindra andra att ta del av det som eventuellt kan härledas till deras ansträngningar!!
Utan att vara alltför vänstervriden (röstar oftast M) kan man konstatera att det idag inte finns någon person som kan säga att de inkomster han/hon drar in inte till stor del är en följd av offentliga förutsättningar. Flertalet har gått i en offentligt finansierad skola, offentliga sektorn är en stor kund till den egna verksamheten eller kundernas och de anställdas och ofta är det egna arbetet beroende av offentlig service för att vara möjligt - vägar, barnomsorg, äldreomsorg etc.
För övrigt tycker jag att bonobernas (delar, löser konflikter med sex) livsval verkar mycket mer attraktivt än schimpansernas (alfahannen terroriserar alla i gruppen och bara han får enligt honom föra gener vidare) - kan vara värt en mycket avsevärd standardsänkning sett ur min synvinkel!! Vore "ap-valen" tydligt representativa (ibland undrar man faktiskt om det inte finns beröringspunkter) för den svenska höger-vänsterskalan skulle M nog inte få många röster!

 
At 30 maj, 2011 15:21, Blogger J. Mikael Olsson said...

Huvudsaken efter ett sådant resonemang är nog att man (om det hela är sant) inte drar för långtgående slutsatser av typen "...därför är det fel att beskatta människor". Ty även om föreställningen om privategendom må vara urgammal, så tror jag knappast man kan påstå att det har varit vanligt att denna äganderätt har varit helt frikopplad från diverse plikter mot det omgivande samhället (i form av lagar, eller i form av oskrivna regler som är så starka att de gäller som lagar).

 
At 31 maj, 2011 00:00, Blogger Danne Nordling said...

göran johansson, det som är naturligt är inte nödvändigtvis det moraliskt riktiga. Man får inte göra det "naturalistiska misstaget".

Vilken relation mellan individer och materiella ting är önskvärda i ett civiliserat samhälle? De som vill ha ett kollektivt ägande har ofta motiverat detta med att "ursprunglig kommunism" är naturlig. Beviset är hur naturfolken uppträder. Det är den tillgjorda civilisationen som medfört privat äganderätt, menar de och tycker sig kunna bevisa att följden blivit en rad olägenheter och missförhållanden.

Socialister skulle alltså enbart kunna tillbakavisas med hänvisning till "det naturalistiska misstaget" om deras verklighetsbeskrivning vore korrekt. Men det är den inte. Det är inte bildandet av politiska samhällen som sedan ledde till föreställningen om äganderätten. Den är urgammal och genetiskt betingad.

PKo, du tar upp ett föga belyst problem när du pekar på inkomstbildningens beroende av skatter och offentlig sektor. Men det är ändå ett stickspår. Bara därför att vi gått i en skattefinansierad skola etc och därför har högre inkomster än utan skolgång kan man inte hävda att vi alltid måste ha skattefinansierad skola. Det är bara elementär skolgång som bör vara skattefinansierad eftersom den har karaktären av kollektiv nyttighet.

Bonoboernas livsstil har långt före upptäckten av dem varit ett ideal för många kommunister. De utopiska socialisterna tänkte sig någon form av kvinnogemenskap (=fri sex) och även Marx och Engels var inne på detta i kommunistiska manifestet. Engels var privat en "kvinnokarl" och Marx gjorde till slut hembiträdet med barn (som Engels tog på sig). Den nya 68-vänsterns devis var ju också: "make love, not war".

Mikael Olsson, det är många som genom att utgå från en absolut äganderätt har avvisat all beskattning som ett moraliskt övergrepp. Ett fungerande samhälle på en nivå som kan kallas civiliserad måste dock av praktiska skäl ha en del skatter - främst för att finansiera kollektiva nyttigheter.

Härutöver kan någon hävda att det också behövs skatter för att finansiera sociala välfärdsanordningar. Detta tror jag är fel till allra största delen. Välfärden kan organiseras genom medborgarkonton och försäkringar. Det är väldigt litet som blir kvar för att finansieras med skatter.
/DNg

 
At 31 maj, 2011 06:20, Anonymous Anonym said...

Danne Nordling, hur folk levde i förhistoriska tider är det ingen som vet och det går att fantisera ihop förhållanden som stöder en godtycklig moralisk uppfattning.

Men även om man visste i detalj hur människan evolverat,levt och interagerat med artfränder de senaste årmiljonerna så kan detta ändå inte användas som argument för eller emot olika beteendenormer i dagens samhälle.

Ditt hänvisande till "urgammal" och "genetiskt betingad" är alltså irrelevant.

göran johansson

 
At 31 maj, 2011 14:06, Blogger Danne Nordling said...

Nej göran johansson, hur folk levde i förhistoriska tider är relevant för bedömningen av om vi ska satsa på privat eller kollektivt ägande i det moderna samhället.

Om det finns en genetiskt betingad preferens för privat ägande blir det svårare att införa ett "artificiellt" kollektivt ägande. Individerna kommer att göra motstånd och sänka produktiviteten i ekonomin.

Om det inte är korrekt att människans natur är kommunistisk och att det finns en genetiskt betingad preferens för kollektivt ägande faller det naturalistiska argumentet för socialism. Det går då inte att hoppas på att det skulle gå att övergå till socialism genom någon sorts naturlig process (som Lasse Berg). Socialismen måste då motiveras med pragmatiska argument.

Relevant, eller hur?
/DNg

 
At 31 maj, 2011 17:14, Blogger mats c said...

Jag skulle bara vilja nämna att jag såg ett program om Stonehenge på SVT kunskapskanalen för att par veckor sedan och där hävdade en arkeolog något om att byggandet av Stonehenge var ett kollektivt projekt och att sannolikheten att någon sådant skulle göras minskade drastiskt då bronsåldern medförde ökade intresse för individuellt ägande av främst metaller.

 
At 31 maj, 2011 18:37, Blogger Nils Lindholm said...

Danne är nog inne på att försvara o tala om Fredrik Reinfeldts 'den som inte bidrar till samhället ska inte svälta, men inget mer heller'.

Detta FR:s uttalande gäller även den som pga. arbetsgivarens försumlighet blivit skadad o hamnat i 'bidragssystemet'.

 
At 01 juni, 2011 00:03, Blogger Per-Olof said...

"Danne är nog inne på att försvara o tala om Fredrik Reinfeldts 'den som inte bidrar till samhället ska inte svälta, men inget mer heller'."

- Detta är något som alla politiska partier försvarar, dvs försörjningsstöd till de som tjänar mindre än en viss summa.


"Detta FR:s uttalande gäller även den som pga. arbetsgivarens försumlighet blivit skadad o hamnat i 'bidragssystemet'."

- Marknadsekonomi definieras som att det sker frivilliga byten mellan två individer. Bytena uppkommer enbart om båda individerna anser sig tjäna på bytena.

Det uppstår en vinst-vinst-situation. Båda parter tjänar på bytet. En marknadsekonomi uppkommer spontant eftersom individen vill få en ekonomisk förbättring (oftast vill individen kunna konsumera mer varor och tjänster än tidigare).

I en modern ekonomi med omfattande arbetsspecialisering är en del individer entreprenörer och en del individer arbetstagare. Det sker ett frivilligt byte mellan arbetsgivaren (pengar) och arbetstagaren (arbetskraft). Detta är en vinst-vinst-situation och vi har också idag en hög levnadsstandard jämfört med människans tidigare historia.

Enligt definitionen för en marknadsekonomi skadas marknadsekonomin om en individ skadar en annan individ. Det blir en vinst-förlust-situation och marknadsekonomin går inte att upprätthålla.

Därför tjänar marknadsekonomin på att det existerar lagar och ett rättväsende som försvarar den enskilde individen mot skada ifrån andra individer. Försumlighet måste således leda till ett skadeståndsanspråk som motsvarar skadans värde.


"....byggandet av Stonehenge var ett kollektivt projekt...."

- Ett meningslöst kollektivt projekt som sänkte individernas levnadsstandard. Tiden hade gått att använda till produktivt arbete i stället.


"....bronsåldern medförde ökade intresse för individuellt ägande av främst metaller."

- Människor i allmänhet värderade metallerna till ett högt värde av olika anledningar. Bättre verktyg och vapen. Högre social status....

Privat äganderätt har en viktig social funktion. I annat fall skulle det ske ett överutnyttjande av tillgången. Den som först nyttjar tillgången tjänar mest på nyttjandet, medan den som sist nyttjar tillgången tjänar minst.

Detta kan förstöra tillgångar (exempelvis en utfiskad sjö, förstörd betesmark osv). Det kan dock inte ske investeringar i tillgångar som alla kan nyttja.

 
At 01 juni, 2011 03:03, Anonymous Anonym said...

Danne Nordling, du har inte förstått poängen, preferenser som evolutionen inte sållat bort är helt arbiträra ur etiskt perspektiv och bortfaller därmed som möjlig grund för moraliska argument, även om de råkar stödja eller motverka ens egen uppfattning (ja, även Lasse Berg har fel, men har har ju fått det mesta om bakfoten).

göran johansson

 
At 01 juni, 2011 16:03, Blogger Danne Nordling said...

göran johansson, den grundläggande frågan är uppenbarligen vilken relevans människans natur har för olika principiella frågor.

Vi verkar vara överens om att detta gäller för hur samhällets institutioner på en grundläggande nivå kan konstrueras - t ex vad gäller privat eller kollektiv äganderätt. Som grund för pragmatiska slutsatser är människans natur viktig.

Den svåra frågan är hur dessa institutioner bör konstrueras ur moralisk synvinkel. Här gäller att man inte gör "det naturalistiska misstaget" och hävdar att det naturliga också är det moraliskt riktiga.

För moraliska ställningstaganden skulle man kunna tycka att människans natur är irrelevant. Men redan förekomsten av moraliska bud visar att dessa inte är helt i förening med människans natur eftersom de i så fall rimligen inte skulle behövas. Detta kan dock delvis tillbakavisas genom att hänvisa till att buden främst är till för dem som avviker från den generella mänskliga naturen.

En ytterligare svårighet är att olika etiska system kan ge olika svar på de principiella frågorna. Utilitarismen (i en naiv variant) hävdar att lyckan maximeras om man tar ifrån alla som har inkomster ovanför genomsnittet dessa överinkomster och ger dem till personer med inkomster under genomsnittet. En rättighetsmoral säger att detta är moraliskt förkastligt om det inte sker frivilligt.

Filosofer som Rawls och Harsanyi har emellertid reviderat sådana teleologiska nyttoteorier med hänsyn till människans natur. Man måste ta hänsyn till att människorna har ett egenintresse som måste vägas in i optimeringen av det moraliskt goda i samhället.

Även Peter Singer anser att den genetiskt betingade preferensen för att i första hand hjälpa släktingar från att sjunka ner i absolut fattigdom väger tyngre moraliskt än att hjälpa okända (Praktisk etik). Generellt kommer han fram till att människans "otillräcklighetskänslor" (rimligen genetiska) medför att man inte kan kräva att man betalar mer än 10 procent av sin inkomst till de fattiga.

Det verkar vara relevant att väga in människans natur i moraliska resonemang. Den återstående frågan är huruvida en medfödd preferens för enskild äganderätt har moralisk relevans.

Om vi presumerar att frihet är ett viktigt värde skulle ett avskaffande av rätten till enskilt ägande upplevas som en inskränkning av friheten och därmed som omoraliskt.

Om vi däremot utgår från att välstånd är det viktigaste värdet kan ett införande av kollektivt ägande, kommunism och planhushållning anses vara moraliskt rätt om detta faktiskt gör BNP större än med privat ägande.

Tyvärr har det visat sig att kollektivt ägande inte ger högre välstånd än privat ägande. (Det kan bero på att den mänskliga naturen uppreser sig mot detta system och resulterar i låg produktivitet.) Vi kan därför inte jämföra och moraliskt överpröva dessa två system i den verkliga världen.

Jag anser dock att vi redan på ett hypotetiskt plan kan fälla ett moraliskt omdöme om dessa två system: Välstånd med tvång är moraliskt sämre än mindre välstånd med frihet. Det följer av både Rawls' och Nozicks teorier.
/DNg

 
At 01 juni, 2011 19:41, Anonymous Anonym said...

Danne Nordling, du menar att:
"För moraliska ställningstaganden skulle man kunna tycka att människans natur är irrelevant."
Jag inte bara kan tycka utan anser att moraliska ställningstaganden måste göras utan att snegla på människans natur. Först när man kommit överens om dessa ställningstaganden (hur nu det skulle gå till) kan man gå över till att undersöka vad i den "mänskliga naturen" som måste undertryckas och vad som kan uppmuntras för att dessa (utopiska?) moralnormer eventuellt skulle kunna implementeras.

göran johansson

 
At 01 juni, 2011 23:07, Blogger Danne Nordling said...

göran johansson, jag tror inte att man kan diskutera moraliska frågor utan att ha någon som helst uppfattning om människans natur. De flesta moralfilosofer utgår från att människan besitter ett påtagligt egenintresse (gällande en själv och i viss mån nära släktingar). Men en hel del naturvetenskapliga forskare har återigen börjat driva tesen att människan är altruistisk.

Den traditionella moralen har därför gått ut på att uppställa bud som syftar till att övervinna det "naturliga" egenintresset. Åttonde budet där Gud/Moses förbjuder stöld är ett typiskt exempel. Om den mänskliga naturen vore god och altruistisk skulle ett sådant bud vara överflödigt.

En intressant fråga är hur dagens forskare kan förklara att trots att människans natur egentligen är altruistisk så har civilisationen och kulturen gjort uppträdandet egoistiskt. För att råda bot på denna kulturella påverkan har samtidigt(?) en kulturell påverkan genom moraliska normer i altruistisk riktning introducerats. Det verkar inte gå ihop.

Sådana värden som frihet, välstånd och fred är resultatet av människans natur i generell mening. Därför har moraliska frågor att ta hänsyn till människans natur.
/DNg

 
At 03 juni, 2011 13:20, Anonymous Anonym said...

Beträffande ev konflikt mellan altruism och egoism så är den bara skenbar. Det av evolutionen formade värderingssystemet kan inte detaljstyra beteendet på så låg nivå, generna räcker helt enkelt inte till. Så människans natur är varken altruistisk eller egoistisk, hur vi handlar beror på vilket som "känns bäst" i den situation vi råkar befinna oss, det vill säga det som värderingssystemet beräknar vara bäst för att maximera fortplantningsduglig avkomma. Om det råkar vara en altruistisk eller egoistisk handling saknar betydelse, evolutionen är en mekanisk process (och vi är f ö automater, men det är en annan historia).

göran johansson

 
At 04 juni, 2011 14:50, Blogger Danne Nordling said...

göran johansson, det finns många forskare som tar denna "skenbara" konflikt mellan altruism och egoism på blodigt allvar. Ernst Fehr, som är tippad för Nobelpriset, är en av dem. Han har gjort experiment med barn för att komma runt att altruismen i 'ultimatumspelet' med studenter kunde hävdas vara ett inlärt beteende.

En liten tendens, sannolikt medfödd eftersom det blev fler med ökande ålder, till altruism kunde konstateras. Men det var rimligtvis ändå en alltför liten andel för att man ska kunna säga att "människans natur är altruistisk".

Traditionellt har evolutionsbiologerna under tre årtionden hävdat att altruistiskt beteende inte är bra för spridning av denna gen utanför den närmaste familjen. Det nya är att fenomenet "altruistisk bestraffning" sedan upptäckts och via detta försöker nu en del forskare att återinföra synen att människans natur på något sätt ändå är altruistisk.

Om människans natur är altruistisk har nationalekonomerna fel i sitt grundpostulat och dessutom strider kapitalismen mot människans natur. Det är "ursprunglig kommunism" som är naturlig och på något sätt borde vi återinföra detta system i det moderna samhället, hoppas många romantiska socialister.
/DNg

 
At 04 juni, 2011 17:16, Anonymous Anonym said...

Världen (och människan) är sällan svartvit. Vad sägs om att köra på arbetshypotesen att människans "natur" är både egoistisk och altruistisk? Jag tror detta stämmer rätt bra överens med människors common-sense-uppfattning...

 
At 05 juni, 2011 00:59, Blogger Danne Nordling said...

Det är alldeles riktigt att människans natur inte är svart-vit. Fehrs andra experiment visar detta tydligt och det visar också en komplicerad syn på människans natur att dela med sig (14/9-08).

Barnen fick välja att dela med sig till antingen kompisar i den egna gruppen eller till främlingar som de inte sett förut. När det gällde den egna gruppen syntes en tilltagande tendens så att ca 45 procent av 7-8-åringarna var villiga att dela med sig mot bara ca 8 procent av 3-4-åringarna. Denna ökning borde rimligen kunna tolkas som ett resultat av uppfostran och livserfarenhet - man har ett grupptryck på sig att dela inom den egna kretsen.

Det som är förbryllande är att närmare 30 procent av 3-4-åringarna vill dela med sig till främlingar. De är alltså mer avogt inställda till den egna gruppen vilket väl inte är ett resultat av miljön. Men i de andra experimenten var välviljan större mot den egna kretsen än mot främlingar.

Till råga på allt minskar benägenheten att dela med sig till främlingar med stigande ålder (ca 12 procent för 7-8 år). Det är knappast ett resultat av uppfostran som rimligtvis går ut på altruism. Kan det vara känslan att man inte kommer att få något tillbaka från främlingar som minskar altruismen?

Min slutsats tenderar att bli att den medfödda altruismen finns men är sorgligt begränsad. Däremot finns det en viss benägenhet att åtminstone ta till sig uppfattningen att man ska dela med sig till den egna gruppen. Denna beredvillighet är sannolikt genetiskt betingad (fler experiment skulle behövas dock).

Det är kanske denna (fortfarande begränsade) tendens att vara hygglig mot de egna som är förutsättningen för människans framgång när det gäller lagsamarbete. Men detta ger också styrka i kampen med andra konkurrerande lag. Så det är knappast så att människans natur generellt sett är godsint mot alla.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home