lördag, augusti 11, 2012

Måste det bli inflation när euron räddas?

Om den europeiska centralbanken köper krisländernas obligationer med nya pengar kommer räntorna att sjunka. Det ger inte inflation. Om krisländerna gör bankrutt kommer ECB:s nya pengar att steriliseras genom kapitalförlusterna. Det ger inte inflation.

Det finns ingen snabb lösning på eurokrisen. Men krisen kan förkortas genom "kraftiga nedskrivningar av krisländernas statsskulder". Det skriver professor Lars Calmfors i DN 9/8. Han vänder sig främst mot de planer på stödköp av statsobligationer som ECB-chefen Mario Draghi nu tycks ha fått stöd för.

Att kraftiga skuldnedskrivningar skulle vara en realt effektiv metod kan betvivlas. Konsekvenserna för banker, pensionsfonder och andra placerare utanför krisländerna skulle kunna bli ödesdigra med destruktiva spridningseffekter som följd. Dessutom behöver Spaniens banker rekapitaliseras och skulle genom en skuldnedskrivning istället drabbas av ytterligare en motgång. Det påpekar Martin FlodénEkonomistas 9/8.

Skuldnedskrivningar innebär också ett socialpsykologiskt problem. Varför ska man efterskänka skulder till länder som "misskött sig"? Opinionen borde ännu starkare motsätta sig en definitiv förlust än den förlustrisk som ytterligare stöd skulle innebära för eurons framtid enligt Calmfors. Dessutom förlorar blivande pensionärer en del av sitt kapital direkt vid en partiell statsbankrutt i Spanien, Italien, Portugal, Irland och Cypern.

Calmfors återkommer till sin tes att ECB:s tilltänkta stödköp av krisländernas statsobligationer kan ge stora kapitalförluster om de visar sig vara hopplöst insolventa. Detta skulle äventyra opinionen för euron i framtiden. Kanske det skulle vara bättre att ECB ställer ut en kraftfull garanti att räntan på obligationerna inte ska gå över en viss nivå (den skulle i praktiken kanske inte kosta något). Det har Calmfors tidigare varit inne på men nu förefaller han mera skeptisk.

Utgångspunkten för Calmfors' analys av ECB:s obligationsköp är tydligen att de finansieras med upplåning på kapitalmarknaden (steriliserade köp). Några QE (kvantitativa lättnader eller ökning av mängden pengar) ska det inte vara fråga om. Detta alternativ avvisar han med formuleringen:
" ECB kan alltid trycka hur mycket pengar som helst. Men givet centralbankens grundläggande uppdrag att upprätthålla prisstabilitet är det osannolikt att den skulle slå in på en inflationsväg. Förlustkapaciteten är emellertid mycket stor också vid fortsatt låg inflation."
Men om valet står mellan "inflationsvägen" och eurons undergång finns det skäl att tro att politikerna inte väljer att låta euron kollapsa. Den fråga som de därvid har att överväga är hur stor inflation icke steriliserade obligationsköp skulle innebära. Detta måste analyseras konkret så att inga förutfattade meningar kan smyga sig in.

När t ex Spaniens obligationer på andrahandsmarknaden går över 5-6 procent går ECB in och köper. Detta leder till att de tidigare innehavarna ser sig om efter andra, och säkrare, placeringar. Vid en sterilisering skulle dessa placerare ha kunnat köpa skuldpapper utställda av ECB etc. Nu är detta inte möjligt. Så vart ska det lösgjorda kapitalet ta vägen?

Någon kanske menar att de utköpta placerarna sätter in sina pengar i tyska statsobligationer som får ytterligare sänkt ränta. Men varför byta en placering som skulle ha gett 6 procent till en som ger drygt 1 procent? Är det inte mera troligt att placerarna söker sig till spanska obligationer som ger drygt 5 procent? Att de skulle förlora i värde genom att räntan går upp är ju nu genom ECB:s uppköpspolitik uteslutet. Motivet att kräva hög ränta för att kompensera risken för värdesänkning har nu bortfallit.

Inte ens svåra skuldtjänstproblem för t ex Spanien skulle betyda att marknaden skulle behöva befara skuldavskrivning och förluster. ECB har ju obegränsade "resurser" att köpa upp obligationer som sjunker i värde (får stigande ränta). Den privata marknaden kommer istället att vilja ha en någorlunda hög ränta och därför bidra till att sänka den. ECB:s obligationsköp minskar. Någon risk för höjd inflation verkar inte att finnas.

Risken sägs istället ligga i att t ex Spanien blir så till sig när landet kan låna till säg 5 procents ränta att man släpper alla hämningar och ökar de offentliga utgifterna utan hejd. Plötsligt är EMU:s nya finanspakt en nullitet och jättelika budgetunderskott möjliga genom ECB:s uppmuntran av moral hazard. Verkar det troligt?

Min hypotes är emellertid att de som varnar för inflation ser ett helt annat scenario framför sig. ECB misslyckas då i sina strävanden att rädda krisländerna. De ställer in betalningarna. Då har ECB betalat ut stora pengar som inga investerare har förlorat. Pengarna finns på något sätt hos krisländerna och ger då upphov till inflation. Det verkar som om man trodde att investerarna måste förlora sina pengar för att det inte ska bli inflation.

Så vitt jag kan se ger bankruttscenariot först upphov till monetära förluster genom att skulderna skrivs ner. Dessa förluster skulle ge deflation om de måste tas av de privata investerarna. Pensionerna blir mindre, spararna kan inte längre köpa bostäder eller bilar, båtar och andra sällanköpsvaror. Om ECB istället har finansierat lånen med QE kommer dessa pengar att steriliseras genom nedskrivningarna. Någon inflation ser inte ut att uppstå. Men euron går sannolikt under.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

23 Comments:

At 11 augusti, 2012 17:13, Blogger ekvationsteorin said...

Aprll aprill din dumma sill jag kan lura dig dit jag vill.
QE och hyperinflationen är ett aprilskämt, vi är grundlurade av felaktigheter som sprids, journalisterna har gått på bluffen.

wikipedias aprillskämt "Med inflation menas vanligtvis att penningvärdet minskar. Den ursprungliga definitionen är "ökning av penningmängden". När penningmängden ökar kraftigt så minskar i regel penningvärdet. En effekt av inflation är att den allmänna prisnivån stiger, varför inflation ofta mäts med konsumentprisindex och uppfattas av många som synonymt till detta.

För att en inflationsimpuls skall övergå i stadigvarande inflation måste den eller de som har möjlighet att skapa mer pengar, vanligtvis centralbanken och vanliga banker, öka penningmängden. Penningmängden är ett mått på de likvida medel som cirkulerar i ekonomin. . När inflationsförväntningar etablerats drivs ytterligare inflation fram genom att löntagare, långivare och prissättare vill gardera sig för förväntad inflation."

Det sprids en dumhet att en penningökning per automatik ger motsvarande inflation, det är helt enkelt inte sant.
Texten är felaktig på många sätt.

Nuvarande definitionen av inflation är prisökningar alltså en ökning av KPI.
Inflation är en ökning av KPI inte en ökning av penningmängden.

"Den ursprungliga definitionen är "ökning av penningmängden"
Dom använder den gamla definitionen i nuvarande definition, på ett felaktigt sätt.

"Särskilt inflationsdrivande är det om statens utgifter finansieras direkt med sedelpressarna;[källa behövs] ju mer pengar staten skapar, desto större blir inflationen"
Inte en krona har staterna fört ut dom senaste decennierna (Europa)dom ger sken av att staterna har orsakat en del av inflationen.

Med enkel matte från grundskolan kan man se att den allmänna åsikten om inflation är felaktig.
Hypotetiskt vi fördubblar lönerna och halverar penningmängden, företagen måste öka sina priser eller så går dom under.
Vi halverar lönerna och fördubblar penningmängden,företagen får sänkta kostnader och konkurrensen förhindrar löpande prisökningar.

Om oljepriset sjunker kraftigt så orsakar det sjunkande KPI, ökar oljepriset kraftigt så Ökar KPI, det sker helt utan att penningmängden har förändrats, dagens allmänna åsikt om inflation är felaktig.

QE eller en penningmängdsökning får som jag ser det får fart på ekonomin och då är det bara lättare att få igenom orealistiska löneökningar som är den verkliga orsaken till inflation KPI.

I en djup kris är det inte troligt att lönerna ökar, då får vi ingen inflation av en liten QE.

QE och lönestopp är lösningen av den akuta krisen.

 
At 11 augusti, 2012 22:10, Anonymous Patrik said...

Inflation eller inte, kan ju också bero på hur man definierar inflation. Den intressantare frågan är ju om det kommer att bli de som sparat och skött sin ekonomi som kommer att få betala för de som skuldsatt sig, eller om det blir de skuldsatta som får betala av sina skulder (?).

 
At 12 augusti, 2012 10:44, Blogger ekvationsteorin said...

När en felaktighet står överallt så tror alla på det, april april det är hur lätt som helst att lura en människa.
Kvantitetsteorin är inte en riktig matematisk modell det är bara en observation av att en ökning av penningmängden får fart på ekonomin och då tenderar vi att få orealistiska löneökningar som orsakar inflationen.
Av observationen har dom försökt att skriva en matematisk modell MV = PT men den är felaktig.


wiki "Kvantitetsteorin är en penningteori som i sin enklaste form skrivs MV = PT. M betecknar penningmängden, V pengarnas omloppshastighet, P prisnivån och T den reala varuomsättningen (transaktionsvolymen). Teorin kan användas som utgångspunkt för allmänna betraktelser mellan penningmängd och prisnivå (inflation) i en ekonomi. Då tänker man sig att P betecknar det genomsnittliga priset på samtliga varor och tjänster som omsätts under en viss period. M betecknar då allmänhetens genomsnittliga kassahållning (sedlar, mynt m.m.). Teorin säger bland annat följande: Om pengarnas omloppshastighet är konstant och mängden varor och tjänster som säljs i ekonomin är konstant så ökar priserna (P) om penningmängden (M) ökar, det vill säga inflation inträffar. Frågan om penningmängdens omloppshastighet respektive transaktionsvolymen är konstanter har dock varit en omdiskuterad fråga i nationalekonomin[1]."

Var finns lönerna i modellen? Dom har inte med det viktigaste, vad som står i våra nationalekonomiska böcker läser inte journalister och allmänheten dom läser bara felaktigheterna som allmänt sprids sen tror dom blint på det.

Konkurrensen är stenhård och kapacitetsutnyttjandet i industrin är låg, ökar vi penningmängden lite så kan företagen inte öka sina priser pga konkurrensen dom ökar produktionen, först när vi når 100% kapacitetsutnyttjande kan priserna öka.

EU ser ut att få en inflation under 2%, enligt den felaktiga modellen MV = PT, så är M för liten, tror dom på modellen så måste M öka, men alla skriker att M inte får öka för då får vi hyperinflation.

Överallt har det stått att ökar vi penningmängden så får vi inflation, dom flesta tror att det är så för det står så överallt.

 
At 12 augusti, 2012 11:00, Blogger ekvationsteorin said...

patrik sa "Inflation eller inte, kan ju också bero på hur man definierar inflation."

Det finns bara en definition av inflation och det är prisstegringar KPI.
andra definitioner av ordet inflation är påhittat och ska inte användas.

 
At 12 augusti, 2012 12:08, Anonymous Fufluns said...

Så depressionen i exempelvis Tyskland på 20-30-talet, med skenande inflation, berodde på löneökning? Eller hur ska man se på detta exempel?

 
At 12 augusti, 2012 12:59, Blogger ekvationsteorin said...

Flufuns
Orimliga krigsskadestånd ger en depression, betalar man krigsskadeståndet med sedelpressen så får man löneökningar och inflation.
Dom betalade ut lön till folk som inte arbetade.
penningmängden ökade medan produktionen av varor upphörde.

Vad har det med dagens situation att göra?


Aprillskämtet om Weimarrepubliken som alla har gått på.

Det enda som har fastnat i folks medvetande är deras sedelpress och hyperinflationen, vad som verkligen hände är bortglömt.

Kvar finns föreställningen att penningökning direkt orsakar inflation, vilket felaktig kan förenklas till 2% ökning av penningmängden ökar inflationen med 2%.

Det måste vara denna vanföreställning som gör att dom inte kan lösa krisen i EU.

Deras obegripliga handlande blir då begripligt.
Journalisterna som tror på vanföreställningen kommer inte att ifrågasätta det dom gör.

 
At 12 augusti, 2012 20:18, Anonymous Anonym said...

Hur ska vi förstå det som pågår i Mellersta Östern?
The Transparent Cabal:
The Neoconservative Agenda, War in the Middle East, and the National Interest of Israel
http://home.comcast.net/~transparentcabal/index.html

Lyssna:
Press TV-The Autograph-Stephen J Sniegoski-01-04-2010
http://www.youtube.com/watch?gl=US&v=hZ3eNIGG8jI

An exclusive interview with Stephen J Sniegoski , author of The Transparent Cabal

The war on Iraq:
Conceived in Israel
http://www.thornwalker.com/ditch/conc_toc.htm

Karen Kwiatkowski jobbade i Pentagon. Hon såg hur de agerade. Hon är ett ögonvittne:
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Karen_Kwiatkowski
I witnessed neoconservative agenda bearers within OSP usurp measured and carefully considered assessments, and through suppression and distortion of intelligence analysis promulgate what were in fact falsehoods to both Congress and the executive office of the president.

Lyssna till en längre intervju med Stephen Sneigoski

http://www.americanfreedomradio.com/American_Forum_10.html

Monday 01/04/2010 2nd Hour Second Hour: We spoke with Stephen Sneigoski, Ph.D. and author of "The Transparent Cabal: The Neoconservative Agenda, War in the Middle East, and the National Interest of Israel."

http://www.americanfreedomradio.com/archive/American_Forum_32k_010410_Hr_2.mp3

 
At 12 augusti, 2012 20:18, Anonymous Fufluns said...

Ekvationsteorin m fl,
Nej, min fråga har inget med dagens situation att göra - jag pratar om begreppet inflation - precis som du.

Och mitt exempel är ett av de mest kända i historien. När man pratar om inflation tänker man ofta på 20-30-talets Tyskland. De hade ju billionsedlar som bekant.

Du övertygar mig inte helt. Ditt sätt att resonera fungerar måhända om man ökar penningmängden en smula. Men vad händer om man t ex fördubblar penningmängden? Kan man även då undvika inflation?

Vet iof inte om det finns exempel på detta.

 
At 12 augusti, 2012 23:34, Blogger Danne Nordling said...

ekvteorin, du pekar på en anmärkningsvärd definition av inflation i Wikipedia (Sv). Det är enligt vanlig nationalekonomi inte så att själva ökningen av penningmängden utgör inflationen. Då skulle vi ha haft inflation under lång tid även när det inte förekommit någon allmän prisstegring. Transaktionsvolymen ökar när BNP växer och det kräver ökad penningmängd - annars måste priserna sjunka.

Definitionen av av inflation är allmän prisstegring. Att definiera inflation som ökning av penningmängden hör till den omstridda österrikiska skolan. I svenska Wikipedia har tydligen någon därifrån skrivit artikeln i Wikipedia vad gäller definitionen.

En förutsättning för inflation är att penningmängden ökar. Orsakerna till inflation under mera normala tider är komplicerade och fordrar en särskild diskussion. Ökningen av penningmängden sköts av allt att döma genom bankernas kreditgivning som indirekt påverkas av centralbankerna genom styrräntan och andra operationer.

Under mer onormala förhållanden kan dock en ökning av penningmängden långt utöver ökningen av produktionen självständigt ge upphov till inflation. Detta såg vi prov på i Tyskland under första världskriget. Hyperinflationen under början av 20-talet orsakades dock av en kraftig produktionsminskning i det återockuperade Ruhr-området där de tyska arbetarna strejkade mot de franska trupperna. Deras löner fortsatte dock att utbetalas av tyska staten, men inte genom en skattehöjning utan genom att nya sedlar trycktes (se bloggartikel 2 dec-11).

Fufluns, om vi har fullt kapacitetsutnyttjande kan man inte öka penningmängden ens "en smula" utöver produktionsökningen utan att det blir någon form av prisstegring (t ex på fastigheter, aktier, guld, insatsvaror eller konsumentvaror). Om detta ska leda till en inflationsprocess hänger på om lönerna också börjar öka mer än tidigare.

Men idag är T i ekvationen MV=PT markant under fullt utnyttjande. Så varför skulle P öka? Det är ju prisökningarna alla är rädda för - inte att M ökar. Men om man definierar detta ökade M som inflation blir det naturligtvis tautologiskt sant att det blir "inflation".

En fördubbling av penningmängden skulle ganska säkert leda till inflation eftersom Europas produktion inte sjunkit med 50 procent. Utbudsgapet (för BNP) för 2012 bedöms av kommissionen till -2,7 procent. Till detta måste man dock lägga effekter av credit crunch i det finansiella systemet.

Ett misslyckat stöd av krisländerna genererar en credit crunch som kommer att äta upp även mycket stora ökningar av penningmängden. Om stödet lyckas betyder det att penningmängden inte behövt ökas så mycket. Dessutom kan ECB sälja ut de inköpta obligationerna på marknaden igen.
/DNg

 
At 12 augusti, 2012 23:50, Blogger Danne Nordling said...

Länken till min artikel om den tyska inflationen här:
http://danne-nordling.blogspot.com/2011/12/vantar-hyperinflation-som-i-tyskland-pa.html
/DNg

 
At 13 augusti, 2012 00:25, Blogger ekvationsteorin said...

Fufluns
http://danne-nordling.blogspot.se/2011/12/vantar-hyperinflation-som-i-tyskland-pa.html

http://sv.wikipedia.org/wiki/Inflationen_i_Weimarrepubliken
"Inflationen i Tyskland på 1920-talet innebar att värdet på riksmarken minskade extremt. Orsaken var det stora krigsskadeståndet efter första världskriget samt strejken som följde på ockupationen av Ruhrområdet, som finansierades genom nytryck av sedlar."

Man kan inte strejka och betala lönerna med sedelpressen, det leder till att mer pengar jagar färre varor, det finns pengar men inga varor.
Nu är det motsatsen vi har varor i affären men inga pengar att köpa dem med.

Man kan säga att tyskarna vattnade gräset när det regnar, det blir en översvämning men om det råder extrem torka så är det bra att vattna gräset,
gräset behöver lagom med vatten.
Det har sen förvrängts till att det blir översvämning när man vattnar gräset i en extrem torka.

kapacitetsutnyjandet är lågt i industrin, först ökar produktionen tills vi når 100% därefter kan priserna öka, vi ska inte göra en så stor QE att vi når max kapacitet i industrin.

Kan vi producera tio bilar men vi har bara pengar till nio så har vi arbetslöshet, mer pengar då kan vi köpa alla tio bilarna för samma styckespris, mer pengar kan jaga fler varor då blir det ingen inflation.
En liten QE kan gå ut i ekonomin som ökad produktion och konsumtion, då får vi ingen som helst inflation.

aprill aprill vi luras av det som ser ut som en matematisk sanning men det är inte sant i alla lägen "mer pengar jagar samma varor" det gäller inte då kapacitetsutnytjandet är lågt, vi har lurat oss själva.

Bara genom att göra ECB till en lender of last resort utan att en krona har tryckts så hävs en del av den akuta krisen.

 
At 13 augusti, 2012 02:26, Blogger ekvationsteorin said...

Vi är människor och då har vi våra brister.
Humoristisk beskrivning av EU-ledarnas oförmåga att agera?

"Svensk kortfilm från 2010. Ett misslyckat bankrån skildras på ett detaljerat och humoristiskt sätt. En enda tagning med över 96 personer samt professionella skådespelare. Detta är en rekonstruktion av en händelse bevittnad i centrala Stockholm 2006. En studie i hur vi människor reagerar på det oväntade. Regissör: Ruben Östlund. I rollerna: Bahador Foladi, Ramtin Parvaneh, Leif Edlund, Rasmus Lindgren m.fl.
http://www.svtplay.se/kortfilm-i-svt

Man kan byta ut ordet bankrån till ekonomikris.
Är det verkligen en ekonomisk kris? ska vi göra något?
ska vi ringa ECB (polisen)?
ska vi göra QE?
Alla journalister (åskådare) tittar bara på och gör inget.

Sen klagar dom på att det är fel på mobilen (ECB)och går iväg som om inget hadde hänt.


Motsatsen är aprilskämt som presenteras som en sanning av en auktoritet då tror vi på det hur dumt det än är.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aprilsk%C3%A4mt

Fru Merkel reser sig högtidligt och uttalar sig i
TV och säger att vi har alt under kontroll, sånt tror vi på.
:)

Illusion
http://en.wikipedia.org/wiki/Illusion
Våra sinnen går att lura.


QE och lönestopp är lösningen.
Det första man blir blind på är ögonen, du ser lösningen men du tror inte på det, för så enkelt kan det väl inte vara?

 
At 13 augusti, 2012 07:49, Blogger Per-Olof said...

Definitionen på inflation är ursprunglingen "en ökning av penningmängden".

Värdet med att hålla sig till denna definition är att "mikroekonomiska skeenden förklarar makroekonomiska skeenden". Därför var det inte i heller några keynesianska nationalekonomer som varnade för vad som kunde hända med en valuta som Euron eller varnade för en internationell kris.

 
At 13 augusti, 2012 17:56, Blogger ekvationsteorin said...

Per-Olof
Definitionen måste vara enhetlig den officiella är en ökning av KPI.
Du kan kalla det för penninginflation i stället, det borde vara en riktig definition av det du menar.
Ska en del kalla fotbollar för tennisbollar och kalla fotbollsspelare för tennisbolsspelare?
DEFINITIONEN AV INFLATION ÄR BESTÄMD I VÅRT SPRÅK.

Om Borg säger att inflationen är 2% då vet alla att han menar KPI men tänk om han använde den gamla definitionen då skulle han menat hur mycket penningmängden har ökat och då skulle helt andra siffror redovisats 4%


Österrikarna kallar bilar för automobiler? För det är den ursprungliga definitionen, eller motordriven hästdroska.
wiki
"Från början användes benämningen automobil, från grekiskans αὐτός, autós, "själv" och latinets móbilis, "rörlig". Förkortningen skapades i den danska tidningen Politiken, 1902."

 
At 13 augusti, 2012 20:04, Blogger ekvationsteorin said...

"Eurozonen mot recession "
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/eurozonen-mot-recession_7418724.svd
Det är bara början på eländet som vi får om vi inte gör QE.


Enligt modellen MV=PT så måste M öka när nu EU verkar gå under 2% i inflation,
M lär inte öka med krediter till konsumtion.
M lär inte öka med krediter till industriinvesteringar.

Då återstår bara QE som kan öka M.

Men enligt vanföreställningen att M=P så blir väl EU-ledarna totalt handlingsförlamade.

30 talet i repris?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Den_stora_depressionen
Det som hände under den stora depressionen var att M minskade och deflationen härskade.
Min lösning är QE och lönestopp.

 
At 13 augusti, 2012 20:25, Anonymous Fufluns said...

Ekvationsteorin, Nordling,

Så ökad penningmängd är ett slags symptom, men inte själva sjukdomen?

Det ligger alltid andra saker bakom, löneökning, kostnader etc - som utlöser sedelpressarna.

När sedan snöbollen rullar blir det inflation.

Så - om vi vänder på det - det finns alltid en slags orsak till att man börjar trycka mer pengar.

Och dagens orsak (det panka och skuldsatta Sydeuropa) är inte av en sådan dignitet att det kan leda till inflation.

Det krävs emellertid lönestopp & quantitative easing för att det hela ska fungera - om sedelpressarna ska gå på högtryck.

Risken är väl möjligen att lönestopp och QE inte fungerar som det var tänkt. Människor och deras företag är irrationella.

*

Mitt förslag är att AVVECKLA euron medan det fortfarande går under ordnade former.

En gemensam valuta fungerar ej utan en gemensam statsbildning, centralbank samt finans- och penningpolitik. Vilket vi inte har, och det finns inte heller en folklig opinion för detta. Och har aldrig funnits.

 
At 14 augusti, 2012 02:54, Blogger ekvationsteorin said...

"Risken är väl möjligen att lönestopp och QE inte fungerar som det var tänkt. Människor och deras företag är irrationella."

QE kan inte misslyckas direkt pengarna stimulerar ekonomin, ett misslyckande kan bara bestå av att löneökningarna tar fart.
Risken bedömer jag som liten i denna djupa kris.
Om politikerna kan komma överens med facket om frysta centrala löneavtal så är risken för inflation mycket liten.
Facket erbjuds QE i stället för löneökningar under några år.

Man måste komma ihåg att den främsta kostnaden företagen har är lönerna, utan stora löneökningar så kan inte inflationen få fart.
Vinsterna företagen gör regleras av konkurrensen vilket bromsar upp alla orimliga prisökningar.

I normala fall så ökar penningmängden lite varje år se SCB, nu i krisen så upphör penningmängden att öka lika mycket, jag ser det så här QE kan mer normalisera penningmängdens normala ökningstakt än att öka penningmängden.

Detta att göra QE är något nytt för politiker och ekonomer, det är svårt för man har ingen erfarenhet och rutiner för sånt man inte har varit med om.
http://www.svtplay.se/kortfilm-i-svt
Filmen visar tydligt hur svårt vi människor har för att agera i nya oväntade situationer.


Om jag satt som en aktör på marknaden så skulle jag vara rädd för det faktum att ECB inte kan agera som en lender of last resort, just detta att dom inte "får" lösa krisen måste skapa en stor osäkerhet för marknaden.
Lån till länder utan lender of last resort kan leda till hundraprocentiga förluster, lån till länder med en lender of last resort där får man alltid tillbaka pengarna, risken är mest valutaförändringar som delvis minskar värdet på pengarna.
Journalisterna borde direkt fråga marknadens aktörer om vad som gör dom oroliga, nu skriver dom mest om hur marknaden har reagerat på politikernas beslut.

 
At 15 augusti, 2012 17:50, Blogger ekvationsteorin said...

"Lägre inflation öppnar för räntesänkning "
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/bank-och-fastighet/lagre-inflation-oppnar-for-rantesankning_7422074.svd

"I juli sjönk priserna markant jämfört med juni och inflationstakten — prisförändringarna på årsbasis — ligger nu på låga 0,7 procent, långt under Riksbankens mål på 2,0 procent."

Dom som tror att QE orsakar inflation varför vill dom inte nu göra QE, så inflationsmålet uppfylls?

Utan QE så är nog en räntesänkning nödvändigt men med QE så borde ränta i stället kunna höjas lite.
Dagens låga räntor är inte så bra det snedvrider marknaden.


Räntan är egentligen för låg, (krisränta) räntan borde vara lite högre, det kan åstadkommas med att stimulera ekonomin med QE i stället för att sänka räntan, inflationsrisken minskar med en mer normal ränta, det ger utrymme för QE.

 
At 15 augusti, 2012 22:44, Blogger Danne Nordling said...

Fufluns, normalt ökar penningmängden i takt med produktionen plus kreditgivning till bostadsköp mm (i nominella tal). Hastigheten i denna ökning kan i någon mån påverkas med penningpolitiska åtgärder (främst räntan) från centralbanken. Denna kan dock inte i fysisk mening kontrollera ökningen så som bilden av tryckandet av pengar ger sken av.

Om det uppstår stora prisfall på olika tillgångar som är belånade kan långivarna drabbas av stora förluster eftersom säkerheterna inte längre täcker lånen. Långivarna säger då upp krediter till andra låntagare som tvingas i konkurs. Banksystemet drabbas då av ännu större förluster och kan gå under.

Eftersom detta inträffar mycket sällan har politikerna inte skaffat sig någon mental beredskap för att möta allvarliga finansiella kriser. Normalt finns en centralbank som kan improvisera åtgärder. Men EMU skapade ingen riktig centralbank så därför är man värre ute.

Processen i andra stycket ovan förintar en betydande del av penningmängden. Då är det naturligt att ersätta detta bortfall med nyskapade "pengar". Men eftersom hela skeendet beskrivs på det barnsliga sättet med sedelstock och sedelpressar ser den okunniga opinionen detta som att penningmängden ökar. De gamla sedlarna finns ju kvar och så trycker man nya. Det måste rimligen bli inflation...

ekvteorin, i Sverige finns det ingen anledning att laborera med QE eftersom räntan kan sänkas. Inte ens detta vill rikbanksdirektionens majoritet göra. LEO Svensson hävdar att detta lett till 40 000 fler arbetslösa de senaste åren. Sannolikt är orsaken att man vill undvika en bostadsprisbubbla.
/DNg

 
At 15 augusti, 2012 23:55, Blogger ekvationsteorin said...

Danne
"i Sverige finns det ingen anledning att laborera med QE eftersom räntan kan sänkas."
Jag håller inte helt med dig där, du har givetvis rätt om att räntan kan sänkas men jag tror att det är bättre att behålla räntan och i stället stimulera även Sveriges ekonomi med lite QE.
En lägre ränta riskerar uppenbart att få fart på bostadspriserna vilket inte är önskvärt.

Smittan från Europa sprider sig till Sverige inom en snar framtid och då måste vi ändå stimulera med QE, därför förordar jag QE i stället för en räntesänkning, min bedömning.

Precis som du sa vi är vana att agera på ett vist sätt vi tar för givet att räntan ska sänkas utan att värdera alternativet QE, vi är vana att alltid reglera med räntan.

Hm var det folkpartiledaren som nyligen sa att dom skulle satsa på infrastrukturen exempelvis SJ (underhåll av räls)till sånt kan man använda QE.

En fråga som i princip aldrig ställs i den offentliga debatten är om M0-M3 är lagom stor?
Man bara tar det för givet helt utan minsta eftertanke.


QE och centrala lönestopp är enligt min mening det som behövs även för Sverige.

 
At 16 augusti, 2012 00:10, Blogger ekvationsteorin said...

"Sannolikt är orsaken att man vill undvika en bostadsprisbubbla."
Det finns andra sätt att reglera priserna minska på ränteavdraget som ett exempel.
Om politikerna gör klart för allmänheten att allmänna prisuppgångar kommer att mötas med motåtgärder så kan i bästa fall priserna stabiliseras på denna nivån under 10-20år vilket skulle vara relativt smärtfri lösning av överpriserna i storstäderna.

 
At 17 augusti, 2012 00:16, Blogger Danne Nordling said...

ekvteorin, det penningpolitiska medlet QE tar man till när styrräntan redan sänkts till praktiskt taget noll. Genom QE kommer den långa räntan att sjunka ytterligare.

Ett mer okonventionellt grepp är att staten lånar i centralbanken för att finansiera ett budgetunderskott. Sådant diskuteras inte ens eftersom alla är övertygade om att det leder till kraftig (okontrollerad) inflation.

Jag delar din uppfattning att ränteavdragen borde minskas.
/DNg

 
At 17 augusti, 2012 01:23, Blogger ekvationsteorin said...

" staten lånar i centralbanken för att finansiera ett budgetunderskott."
Ja dom verkar inte använda den kunskapen som finns i nationalekonomin.
Det är skrämmande.

Jag är inte så rädd för krisen för den går att lösa, men jag är livrädd för deras oförmåga att göra något.

Jag tror att centrala lönestopp ger oss nya möjliga lösningar som kan tas till för att lösa krisen, inflationsrisken minskar markant.

Även krisen i sig stoppar löneökningar som inte är centrala avtal.

Jag ser framför mig att den dåliga majskörden i USA ska driva upp matpriserna och då kommer dom att skrika inflationen ökar (importerad inflation som beror på råvarukostnader är egentligen inte inflation)

Om oljan och andra råvaror skulle stiga kraftigt i pris efter en större naturkatastrof, säg att inflationen blir 15% ska dom då höja räntan till 20%?

Jag ser inflation mer som orealistiska löneökningar än som en ökning av KPI.

 

Skicka en kommentar

<< Home