fredag, oktober 07, 2005

Nozicks teori om likabehandling

Alla medlemmar i staten skall behandlas lika. Deras rättigheter att inte tvingas skall respekteras. Då blir skatterna låga. Några skatter för att utjämna inkomster får inte förekomma. "Oförtjänta" inkomster som är berättigade får inte beslagtas. Rawls och utilitarismen har fel.

< Individer har rättigheter, och det finns handlingar som ingen får utföra mot dem (utan att kränka dessa rättigheter), skriver harvardfilosofen Robert Nozick i förordet till sin epokgörande bok Anarcy, State and Utopia (1974). Dessa rättigheter bildar utgångspunkten för hans samhällsteori om den minimala staten där någon tvångsbaserad omfördelning inte kan tillåtas.

Om var och en har rätt att inte skadas till liv, hälsa, frihet och egendom är det lätt att inse att några skatter, i syfte att omfördela mellan individer eller ens för dessas eget bästa, inte får tas ut av en stat som respekterar dessa rättigheter [förbudet mot "koersion"]. En stor del av Nozicks samhällsteori handlar om hur en stat ändå kan ta ut skatt för att täcka kostnaderna för att skydda medborgarnas rättigheter. Han ger dessutom i tredje delen av sin bok en utblick mot hur en rad verksamheter kan bedrivas på frivillig grund som alternativ till tvångsfinansierad statlig verksamhet.

Alla medlemmar i staten skall behandlas lika av dess rättssystem. I princip är alla berättigade till den inkomst och egendom som de på ett rättmätigt sätt erhållit. Det finns inget legitimt sätt att lägga beslag på inkomster och egendom som många eller starka personer eller grupper anser vara oförtjänta men som enligt Nozicks teori är berättigade. Vi kan göra en analogi med den konventionella civilrättsliga juridiken.

Den praktiska konsekvensen blir att skatterna blir mycket låga och någon skattebaserad omfördelning av inkomster mellan olika personer inte får förekomma. Därför måste olika sociala arrangemang organiseras genom frivilliga avgifter och försäkringar. Om medborgarna önskar någon ytterligare omfördelning måste de som skall avstå inomster övertalas att frivilligt göra detta.

En god del av Nozicks bok innehåller kritik mot utilitarismen och mot Rawls´teori. Han menar att det inte är möjligt att upprätthålla ett visst mönster för inkomstfördelningen ens utifrån dessa teoriers egna utgångspunkter. Detta förutsätter dock, enligt min mening, att man inte kan betrakta ett tänkt samhällskontrakt som giltigt. Om alla medborgarna är med på avstå stora delar av sina inkomster för att gynna de sämst ställda måste de rimligen få göra detta. Nozick skulle invända att detta är fullt möjligt inom den utopiska aspekten i hans samhällsteori. Det som inte framgår är hur han skulle ställa sig till att kommande generationer skulle bindas av det ursprungliga kontraktet.

Förvärv av oägda nyttigheter
En ofta framdragen oklarhet i Nozicks teori är problemet med det ursprungliga förvärvet av oägd egendom. Nozick stöder sig på John Lockes arbetsteori och den begränsning som brukar kallas 'Lockes förbehåll'. Det går ut på att kolonisterna måste lämna kvar så mycket naturliga resurser att det räcker till andra. Personligen tycker jag att Nozick skulle ha kunnat utveckla en förvärvsteori baserad på Henry Georges synsätt - alltså någon sorts auktionsförfarfarande av egendoms- eller förfogandekontrakt. Nu avfärdar han George på två rader.

Det är fullt möjligt att Nozick har utvecklat en koherent moralisk teori för samhällets institutioner. För individerna ger en rättighetsmoral avsevärda frihetsgrader, men det finns uppenbarligen fortfarande stora möjligheter att utöva exempelvis en radikalutilitaristisk personlig moral och att försöka övertyga andra. Det är bara när man försöker ta statens hjälp för att genomdriva sin egen moraluppfattning med tvång som Nozick säger stopp.

Praktiska problem upprättar Rawls
Problemet med Nozicks teori är inte moraliskt utan praktiskt. Eftersom stora delar av dagens egendomsinnehav ursprungligen har kommit till stånd genom våld, tvång, bedrägeri eller utpressning kan inte sådana innehav legitimeras som berättigade i hela kedjan bakåt. Vi ställs alltså inför betydande korrigerings problem om vi skall införa ett rättsligt korrekt system i ett gammalt samhälle.

För att klara en korrigering i praktiken kan det enligt Nozick finnas anledning att tillämpa Rawls´teori som en approximation för en mera exakt korrigering. Den borde enligt min mening begränsas till andra utkomstmöjligheter än arbete (eftersom arbetskapacitet inte lätt kan skaffas med koersion) och bara gälla under en övergångsperiod.

Översikten Skatter och rättvisa 18/3-05

6 Comments:

At 07 oktober, 2005 19:21, Blogger Per-Olof Persson said...

Robert Nozick

Robert Nozick har ingen teori för skatter - hur höga ska de vara, vem ska betala, vilken typ av skatter etc. Han tar inte i heller upp vilka uppgifter den minimala staten ska ha och vad den ska kosta. Alla dessa frågor måste bestämmas på något sätt. Detta tas inte upp av Nozick.


Objektivismen (Ayn Rand)

Jag skulle rekommendera objektivismen. Några punkter:

- Det ideala politiska-ekonomiska systemet är laissez-faire kapitalismen.

- Det ska vara en total seperation mellan staten och samhällsekonomin. Marknadsekonomin skapar inte kriser, konjunktursvängningar och arbetslöshet. Dessa problem beror på politiska och fackliga interventioner.

- Statens uppgift är att agera som polis och ska skydda människornas rättigheter; staten kan endast använda fysiskt våld gentemot kriminella och en främmande invasionsmakt.

- Samhället bygger på att människor bytar sin produktion mot andra människors produktion, bytet är fritt, frivilligt och ska ge ömsesidig nytta för parterna.

- Samhället bygger på värderingar som inte tillåter att våld används mot någon annan.

- Verkligheten är objektiv; fakta är fakta oberoende av människors önskningar och känslor.

 
At 08 oktober, 2005 03:42, Anonymous Anonym said...

Många angriper oss liberaler med oklarheten kring det ursprunglig ägandet. Det urpsrungliga ägandet är ett generellt problem. Vad för svar kan tex. socialdemokrati ge på det ursprungliga ägandet?

Man kan inte lasta liberalismen för det tillstånd som var innan. Skulle vi införa en nattväktarstat imorgon så skulle vi också ha problem med det som sossarna har ställt till med tidigare. Felet är inte liberalismen utan socialdemokratins.

Liberalismen erbjuder en lösning för frmatiden. Ju mer och ju längre vi producerar nya värden desto mindre roll kommer det ursprungliga värdet att spela. Den totala förmögenheten i Sverige är ca 5000-10000 miljarder. På ett år produceras nya värden för 2500 miljarder.

 
At 08 oktober, 2005 21:11, Blogger Per-Olof Persson said...

Det ursprungliga ägandet

Principen bör vara att sätta ett stopp vid den generation som inte brukat våld eller stöld för att tillgripa sig äganderätten. Den bästa förvaltningen av egendomar sker på bästa sätt om det finns ett personligt ansvar för egendomen.

 
At 09 oktober, 2005 12:33, Blogger Danne Nordling said...

Nozick har lagt fram en teori om vilken befogenhet staten har utifrån en moralisk ansats. Teorin leder också till liknande slutsater för vilka personliga moraliska uppfattningar som staten skall befatta sig med.

Konkret betyder detta att skatterna endast kan gå till den minimala statens uppgifter. Eftersom den minimala staten ursprungligen är en medlemsorganisation får vi förmoda att skatterna endast kan tas ut på det sätt som Knut Wicksell och Göran Lindahl tänkte sig.

Men Nozick frångår sin teori på ett oklart sätt när han kommer in på hur dagens ägande skall korrigeras därför att det sannolikt inte är berättigat. Då kan han tänka sig att tillämpa Rawls princip av pragmatiska skäl.

Om vi leker med tanken att det ursprungliga ägandet skulle uppstå vid auktioner för rådighetskontrakt kan dagens situation beskrivas som ett långvarigt uteblivande av de köpelikvider som annars skulle ha erlagts. Och då borde korrigeringarna inriktas på detta och inte på en skatte- och välfärdspolitik där enbart de sämst ställda prioriteras.

Min bedömning är att idag skulle kolonisterna medges markförfogande i förhållande till hur mycket de ville betala för den - dvs för att få den beskyddad. I brist på likvida medel skulle resp skyddsorganisation bevilja lån. Och i brist på säkra bedömningar av vad marken skulle avkasta skulle en del av räntan utgå som en vinstandel. Mot denna bakgrund kanske det skulle gå att göra praktiska korrigeringar av dagens innehav.

Moraliskt skulle teorin vinna på att det inte längre skulle leda till oklarheter om hur mycket mark man har rätt att appropriera med hänsyn till Lockes förbehåll. Och problemet med en växande befolkning som ju definitionsmässigt kommer försent när det gäller att förse sig med mark skulle inte heller uppstå.
/DNg

 
At 20 oktober, 2005 00:15, Anonymous Anonym said...

Hur tänker du när du skriver att den växande befolkningen inte kommer försent om den ursprungliga fördelningen sker via auktioner?

Måste auktionsförfarandet kompletteras med sedvanliga antimonopolregler? Jag antar tex. att priset för ett luftmonopol är oändligt.

Vad händer om någon säger nej, kul idé det här ni vill skapa med äganderätter men att ni vill det har ingetting med rätt att göra, bara med makt?

Det här kanske är frågor som är liteväl basic och enklast besvaras med ett boktips, om så är fallet, tveka inte.

 
At 06 mars, 2007 03:58, Anonymous Anonym said...

This is very interesting site... Finding blackberry pin Knee naturally pain relief K-40 radar detectors mercedes s320 cdi 2005 car alarm installers new york city Getting off of effexor

 

Skicka en kommentar

<< Home