onsdag, juli 01, 2009

Kan ekonomer kritisera klimatlarmet?

I den svenska debatten tror man att klimathotet är en naturvetenskaplig fråga. Ekonomer får därför inte ifrågasätta växthusteorin. Men mycket av bevisningen bygger på statistiska datorkörningar som ekonometriskt inriktade ekonomer är experter på. De auktoritära alarmisterna borde släppa in kritiska forskare.

För en vecka sedan refererade DN (23/6) att ekonomerna Nils Lundgren och Marian Radetski kommer med en artikel i Ekonomisk Debatt i höst efter sommaren med kritik mot klimatlarmen och IPCC. De har granskat de naturvetenskapliga förutsättningarna och kommer fram till att de statistiska bevisen för sambandet mellan koldioxidutsläpp och temperatur inte håller. Några detaljer ges inte.

Man kan dock inte ta miste på att Lundgren och Radetzki kraftfullt ifrågasätter klimathotet. Det har blivit en "religiös sanning" att en global uppvärmning förestår med katastrofala konsekvenser. Oliktänkande hotas med en "grön fatwa" vilket får flertalet forskare att anpassa sig.

Utspelet har medfört ett antal reaktioner - en del hätska och en del mer nyanserade. Ingen reaktion handlar om sakfrågan. Ekonomerna Stefan Fölster (SN) och Klas Eklund (SEB) ifrågasatte dagen efter i DN att ekonomer skulle få uttala sig i naturvetenskapliga frågor (Eklunds blogg). Dagen därpå skrev en Nina Halling i Sydsvenska Dagbladet (25/6) på samma tema. Och dagen därpå kommenterade Expressen frågan under rubriken "Högertrams om klimatet" (26/6).

Nu vet vi inte hur mycket Lundgren och Radetski har på fötterna när de explicit säger sig ha granskat naturvetenskapen. Den kritik som uttalas i DN hänvisar egentligen enbart till det ekonomer är experter på - statistiska modeller:
"För oss är det tydligt att klimatforskarnas slutsatser avgörs av hur deras statistiska beräkningsmodeller är uppbyggda. Men fakta visar inte att mer koldioxid leder till någon farlig global uppvärmning, säger Nils Lundgren."
Detta uttalande kan tolkas som att själva hanteringen av givna fakta kan göras på ett annat sätt som medför att den förstärkta växthuseffekt som hotar inte ger någon större ("farlig") uppvärmning. Om det är på detta sätt finns det ingen grund för att kritisera ekonomerna för att de ger sig in på naturvetenskapliga frågor. Detta skulle vara sensationellt.

Min egen tolkning är istället att L&R tagit fasta på en del av den grundläggande kritiken av klimatmodellernas antaganden om återkoppling mellan koldioxid och vattenånga i klimatmodellerna. Det är för en lekman plausibelt att tro att ökad uppvärmning leder till mer vattenånga i atmosfären. Och eftersom denna är en växthusgas i sig skulle det bli ännu varmare. (Varför detta inte leder till att det ytterligare temperaturökning osv förklaras inte.) Det är denna uppfattning klimatalarmisterna tagit fasta på. Genom att anta positiv återkoppling kan modeller som "förklarar" uppvärmningen sedan mitten av 1950-talet konstrueras.

Om det inte finns någon positiv återkoppling, som jag inte sett något egentligt bevis för, kommer de statistiska modellerna inte längre att stämma. Då måste det finnas någon ytterligare effekt som verkar uppvärmande (samma effekt som verkat sedan 1600-talet?). Eftersom klimatforskarna inte funnit denna effekt måste det i brist på annat vara så att det finns en positiv återkoppling, verkar IPCC mfl resonera.

En tredje möjlighet är att effekterna som upptäckts och konstaterats vara relevanta är så små att det inte kommer att bli någon "farlig" uppvärmning. Själva växthuseffektens förstärkning har i så fall överdrivits genom bristfällig hantering av de grova siffrorna.

Denna tredje möjlighet kan ta fasta på att vi någorlunda säkert vet att koldioxidhalten ökat med 22 procent sedan slutet av 1950-talet när Keelings mätningar på Hawii började. Detta anses ge en direkt CO2-effekt på ca 0,3 graders temperaturökning. Eftersom den faktiska temperaturökningen anses vara omkring dubbelt så stor uppkommer ett förklaringskrav som i brist på annat tar fasta på återkopplingen. Grunden för detta är historisk. Läget hade kanske varit annorlunda om man istället hade tagit fasta på uppvärmningseffekten från "bruna moln" och funnit att förklaringen till den ytterligare ökningen av temperaturen kunde tillgodoses denna väg. Eventuellt hade man också kunnat komplettera förklaringsbilden med effekter från havsströmmarna.

Men ytterst innebär denna tredje väg att det förefaller vara sannolikt att den uppvärmning som pågått sedan 1600-talet och som inte har någon säker förklaring har fortsatt att verka även i slutet av 1900-talet. Det behövs då ingen teori om återkoplling för att förklara denna senare uppvärmning på annat sätt än den tidigare. Men om man förnekar att den tidigare uppvärmningen existerar i påtaglig mening kan man naturligtvis återföra problemställningen till kravet på en särskild förklaring för de senaste 50 åren (utöver den direkta CO2-effekten).

Att ifrågasätta växthushypotesen denna tredje väg är dock inte enbart en fråga om statistiska beräkningar. Det förutsätter också naturvetenskapliga kunskaper för att kunna bedöma vilken relevans alla de övriga temperaturpåverkande faktorerna i kalkylerna skall ha. Rent statistiskt finns dock ändå vidsträckta möjligheter att kalibrera kalkylernas ekvationer så att tyngden hos påverkansfaktorerna förändras utan att förklaringsutfallet förändras nämnvärt. Det kan ekonometriskt inriktade ekonomer utföra. Men vad de då har visat är bara att forskningsläget är osäkert - inte att någon specifik förklaringfaktor är felaktig.

Det stora problemet i debatten om klimathotet är fortfarande att alarmisterna inte vill ge någon övergripande förklaring till hur de kommer fram till sina slutsatser. Vill man undvika att bli ifrågasatt eftersom kalkylerna är osäkra? Eller består alarmisterna bara av personer med en fascistisk personlighetstyp som inte tål invändningar mot den "stora sanningen"?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

9 Comments:

At 02 juli, 2009 01:40, Blogger Per Welander said...

Klimatmodellerna har inte validerats. De har anpassats till historiska data bakåt i tiden. De kan inte simulera molnbildning korrekt och tar inte eller hänsyn till cykliska förlopp som PDO, AMO (havsströmmar). De bygger matematiskt på samma principer som väderprognoser (som inte klarar att spå vädret två veckor framåt).

Om man jämför klimatmodeller som Hansens från slutet av 1980-talet spricker det totalt mot verkligheten. De nya modellerna tar 10-20 år innan de kan förkastas om de inte stämmer. Jorden har blivit kallare de senaste sju åren och det finns ingen statistisk ökning av globala temperaturen sen 1995. Inte alls vad klimatmodellerna sagt.

Läser man IPCC:s huvuddokument TAR och AR4 framgår tydligt att det finns inga prognoser alls. De kallas numera för scenarier. Allt tal om katastrofal uppvärmning vilar på mycket svag naturvetenskaplig grund och är bara en obevisad hypotes. Inga klara bevis trots miljarder kronor i forskningspengar. Sen har media och politiker gjort detta med katastrofal uppvärmning till en "sanning". Precis som med skogsdöden.

 
At 02 juli, 2009 14:10, Blogger Per-Olof Persson said...

Det handlar inte om vetenskap

Det handlar inte om vetenskap utan om att krossa kapitalismen som har gett ett för högt välstånd åt människor. Kapitalismen ska ersättas med en socialistisk planekonomi där ett fåtal "miljöexperter" reglerar konsumtionen och produktionen.

97 % av växthusgaserna i atmosfären är vattenånga och vattenångan återstrålar den infraröda strålningen över ett mycket brett våglängdsområde. Koldioxiden återstrålar den infraröda strålningen över ett mycket smalt våglängdsområde.

Samtidigt har växthusgaserna en kraftigt avtagande möjlighet att återstrålar den infraröda strålningen med en ökad volym växtusgaser. Exempelvis är effekten mellan 1 ppm och 2 ppm koldioxid den samma som mellan 385 ppm och 600 ppm. Den största effekten finns i de första 50 ppm.

Det hävdas att enligt experiment att en fördubbling av koldioxiden skulle ge en uppvärmningseffekt på 1,2 grader. Men om det vid dessa experimentet även låter provet innehålla vattenånga så blir uppvärmningseffekten nästan noll.

I naturen har även vattenångan en avkylande effekt eftersom ett varmare klimat skapar mer vattenånga. Mer vattenånga skapar en ökad molnbildning som återstrålar den infraröda strålningen bort ifrån Jorden.

Det forskningen inte tar hänsyn till är att havens översta vattenlager på 2,6 m innehåller lika mycket värmeenergi som hela atmosfären. När haven tar emot mer värmeenergi ifrån Solen än de avger till atmosfären blir det kallare, och vice versa.

 
At 02 juli, 2009 17:43, Blogger Danne Nordling said...

Per Welander, problemet med klimatmodellerna i debatten är att de inte tycks kunna diskuteras. Det är lätt att vara alarmist genom att hänvisa till modeller som ingen tycks kunna beskriva ens översiktligt. Därför blir debattformerna auktoritära.

Modellerna består av att man tar hänsyn till att en fördubbling av CO2 ger ca 1 grad temperaturökning. Utöver detta finns det mer osäkra temperaturpåverkande faktorer såsom sotpartiklar, organiska partiklar, mineralstoft, partikeleffekt på moln, effekter på vattenånga, effekter på molnbildning, albedo, solstrålning och havsströmmar samt havens kylande effekter. Men för en modellkörning måste man ta ställning till vilka parametrar man skall ha även för osäkra samband. Här finns rimligtvis utrymme för nästan godtyckliga bedömningar.

När du säger att klimatmodellerna inte validierats måste du avse att det inte finns tillräckligt många enskilda test av de olika temperaturpåverkande faktorernas betydelse var för sig. Då återstår att komponera en mix av de olika faktorernas betydelse för helhetsutfallet och testa olika mixningar mot historiska temperaturdata.

När modellkonstruktörerna gör detta kan de säga sig att det är orimligt att inte lägga in ett antagande om positiv återkoppling mellan initial temperaturökning och vattenångans ökning. Andra komponenter kan inte tänjas så mycket att modellerna ändå skulle stämma. Alternativet är att anta en okänd faktor, vilket man tydligen är obenägen att göra.

Detta är inget bevis eftersom återkopplingen inte kan bevisas utom genom mycket elementär fysik som inte tar hänsyn till tex molnbildningen. Är det här striden egentligen står? Varför hör vi inte detta från skeptikerna?

Per-Olof Persson, om den initiala effekten av en fördubbling av CO2-halten enligt Stefan-Bolzmanns lag inte är 1-1,2 graders tempökning kommer hela återkopplingshypotesen att falla. Att vattenångan nästan skulle stoppa CO2-effekten borde vara känt och du borde ange källorna till detta avgörande icke-samband.
/DNg

 
At 03 juli, 2009 01:05, Blogger Per Welander said...

Danne sa: "När du säger att klimatmodellerna inte validierats måste du avse att det inte finns tillräckligt många enskilda test av de olika temperaturpåverkande faktorernas betydelse var för sig"

Nej det menar jag inte. Modellerna måste i sin helhet valideras framåt i tiden och vara bättre än en nullhypotes. Då enskilda komponenterna är osäkra, t.ex. vattenångans återkoppling samt andra faktorer som havsströmmar helt saknas blir bakåtvalidering inte tillräckligt. Modellerna klarar inte att köras från långt bak i tiden (ex. tusen år). Tvärtom är det så att modellerna är ett cirkelbevis då de "trimmas" mot historiska data i närtid. Tar man sen bort CO2 ur modellen så ger de temperaturer under verkliga temperaturer. Detta "bevis" för att CO2 kommer att orsaka katastrofal uppvärmning via en antagen positiv återkoppling är inget bevis utan en hypotes. De flesta, både alarmister och skeptiker, är överens om att ökad CO2 ensamt inte kan orsaka någon större uppvärmning.

För övrigt stämmer Hansen et al:s modeller från 1988 dåligt med verkligheten tjugo år framåt i tiden. Källa Polarfront juni 2009 - svenska meteorologiska sällskapet.

 
At 03 juli, 2009 17:16, Blogger Danne Nordling said...

Så vitt jag förstår av ekonometri är en modell beroende av ett antal samband som man menar sig ha kunnat fastställa från historiska data. Om modellen med grundläggande antaganden kunnat ge en "god" anpassning till den faktiska utvecklingen kan man använda den för förutsägelser.

En modell som inte ger så bra prediktioner måste revideras. Man kanske upptäcker något nytt samband som man inte var medveten om tidigare. Eller så har de ingående sambanden "råkat" ge en god anpassning trots att de borde ha haft andra vikter eller parametrar. Kanske en annan mix kan ge nästan lika bra anpassning för den första perioden och även bra för den första prognosperioden när den kan avläsas?

Ett osäkert samband som återkopplingen förs in i modellerna "i brist på andra förklaringar" och när de trimmas mot historiska data får vi ett cirkelbevis. Men det talas det tyst om både från alarmister och skeptiker.

Per, vet du varför inte en initial uppvärmning från CO2 ger en kumulativ effekt genom mera vattenånga som sedan ger mera vattenånga osv?

Slutligen undrar jag hur man kan validiera framåt i tiden utan att ha utfallsdata?
/DNg

 
At 05 juli, 2009 18:04, Blogger Thomas Palm said...

Danne, du undrar "Det är för en lekman plausibelt att tro att ökad uppvärmning leder till mer vattenånga i atmosfären. Och eftersom denna är en växthusgas i sig skulle det bli ännu varmare. (Varför detta inte leder till att det ytterligare temperaturökning osv förklaras inte.)"

Här har du missuppfattat. Visst ger även uppvärmningen från mer vattenånga upphov till mer vattenånga som ger mer uppvärmning etc. Dock är det så att så länge varje bidrag i den här serien är mindre än den föregående så får man en slutsumma av alla dessa termer som är ändlig.
1+1/2+1/4+1/8...=2 inte oändligheten.

 
At 07 juli, 2009 02:32, Blogger Per Welander said...

Danne: Dagens klimatmodeller går inte att validera nu utan man behöver vänta många år (säg 20 år)för att se utfallet. Därför passar de så bra för klimathysterikerna. Men vi kan nu se att Hansens et als klimatmodeller inte håller måttet mot verkligheten. Fortsätter nuvarande (svaga) avkylning några år till går det också att förkasta modellerna i IPCC-rapporterna.

Även om delar av modellerna bygger på etablerad vetenskaplig kunskap som har verifierats mot verkliga data så innehåller de också massor av:
* gissningar
* implicita och explicita antaganden
* utelämnade processer
* stora approximationer
* förenklingar

Ett enda misstag i något av dessa kan kullkasta modellen. Det är inga problem att konstruera modellen så att den ger det resultat man önskar. Sen det viktigaste - modellerna är inga prognoser - det säger t.o.m. en av huvudförfattarna till IPCC:s rapport.

 
At 16 juli, 2009 10:20, Anonymous Anonym said...

Vad är problemet? Det är självklart att ekonomer skall diskutera klimatkrisen, eftersom ekonomin är den vetenskap som behandlar själva våra livsbetingelser ifråga om världens samlade vinster och förluster. I själva verket är det ekonomernas inblandning helt oundgänglig, eftersom ändamålsenliga politiska beslut måste fattas på grundval av en korrekt utförd samhällsekonomisk kostnads/intäktsanalys, vilken i sin tur naturligtvis skall ta hänsyn till de empiriska material som framtas av den naturvetenskapliga experisen. Rollfördelning och kategoriseparation, således. Vad är det för konstigt med detta? Jag tycker själva frågan är så grumligt tänkt att den inte bort komma upp överhuvud taget, men förekommen anledning finns säkert, och det är väl det Danne Nordling reagerat på. Understöd från mig i det läget, alltså.

- Peter Ingestad, Solna

 
At 18 juli, 2009 13:15, Blogger Thomas Palm said...

Kraxpelax, 1998 gjorde Radetzki i boken "klimatpolik efter Kyotoavtalet" precis det du tycker, en ekonomisk analys av mest lönsamma sätt att hantera klimatfrågan givet tillgänglig naturvetenskaplig kunskap. Det finns andra ekonomer som kommer till andra slutsatser än Radetzki, men frågan ligger helt klart inom hans kompetensområde.

Det som är kontroversiellt nu är att ett par ekonomer anser sig kunna motbevisa de naturvetenskapliga delarna av IPCC:s rapport, och än mer att de går ut och påstår det långt innan de kommer med själva argumenten.

Om det istället varit Erland Källén som gått ut och sagt att han hade ett bevis för att marknadsekonomin borde avskaffas och att han tänkte presentera sitt bevis till hösten, vem skulle tagit det på allvar?

 

Skicka en kommentar

<< Home