fredag, januari 23, 2009

Bruna moln förvrider växthuseffekten?

Gigantiska moln av sot och stoft över Asien bidrar till uppvärmningen med hälften så mycket som koldioxidutsläppen. Eftersom man tidigare bedömt att dessa partiklar endast haft en liten effekt på temperaturen borde växthusteorin revideras.

Media kan idag rapportera om en svensk-indisk forskning som går ut på att utröna varifrån det gigantiska "bruna moln" som vintertid lägger sig över länder från nordöstra Afrika till sydvästra Japan egentligen kommer. Det visar sig att ursprunget till två tredjedelar härrör från småskalig förbränning av biomassa (t ex ved, halm och torkad kodynga). Resten kommer från bilar och kolkraftverk mm. En ny kol-14-metod har använts. Forskningen har letts av miljökemisten Örjan Gustafsson, professor vid SU och resultaten redovisas i dagens utgåva av Science.

Det intressanta med rapporteringen är också att man slår fast att det bruna molnet står för en genomsnittlig uppvärmning av jorden som motsvarar hälften av koldioxidutsläppen.
"Så mycket som en fjärdedel av den globala uppvärmningen som har uppmätts under 1900-talet kan bero på dessa så kallade bruna moln, eller lika mycket som hälften av det koldioxidutsläppen orsakat." (SvD)
Vad den sista fjärdedelen beror på anges inte. Men det rör sig sannolikt om koldioxid från avskogning och icke antropogen uppvärmning.

Nettoeffekten på temperaturen av förbränning av biomassa har hittills ansetts som svårbedömd och möjligen svagt positiv. Det innebär att växthusteorins förklaring av uppvärmningen med utsläpp av växthusgaser överdrivit dessas betydelse om de bruna molnen istället har en påtaglig betydelse. En betydande del av uppvärmningen skulle enligt dessa rön enligt min mening kunna elimineras på kort tid om partikelutsläppen kunde hejdas. Partiklarna försvinner på någon månad i så fall. En utbyggnad av vattenkraft, solkraft, biogas, etanolkök, partikelfilter i dieselbilar och på kolkraftverk i Indien, Kina och andra länder i regionen skulle snart sätta stopp för en stor del av partikelutsläppen från biomassaeldningen och från bilar och kraftverk. Redan en övergång till småskalig naturgas istället för ved skulle ge effekt. Dessutom skulle hälsan förbättras i regionen.

Om bruna-molnteorin för uppvärmningen är riktig kan rimligtvis billigare och mera snabbverkande åtgärder mot den globala uppvärmningen sättas in istället för de dyra och långsammare åtgärder som växthusteorin leder till. Dessutom försvinner smogen och luftvägssjukdomar, hjärtinfarkter och andra rökrelaterade sjukdomar i betydande omfattning. Och växthusgasernas genomslag på temperaturökningen i klimatmodellerna måste revideras ner.

Anmärkningsvärt i detta sammanhang är hur media rapporterar om de nya forskningsrönen. I DN idag 23/1 beskrivs de bruna molnen som ett fenomen begränsat till Indien och ingenting nämns om uppvärmningens betydelse för den globala temperaturen. Men där står åtminstone att bruna moln kan ha nästan lika stor uppvärmande effekt som koldioxid. I SvD är resultaten mer ingående beskrivna med en karta över Asien och molnets utbredning (även online). Även Aktuellt igår hade en mer intressant rapportering än DN liksom Vetenskapsradion idag.

Andra bloggar om: , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

13 Comments:

At 23 januari, 2009 17:19, Anonymous Anonym said...

Ur "uppvärmningssynpunkt" så bör väl detta moln närmast fungera dämpande. Eller? En ökande del av solinstrålningen "fastnar" ju på högre nivå i atmosfären och värmer upp luften där och därifrån "strålar" energi både "uppåt och neråt" (hälften ivardera riktningen). Sedan har vi väl en variant på Svensmark: Ju fler "partiklar" som finns i atmosfären ju lättare bildas moln och moln reflekterar solstrålarna.

Sedan nämner du inte det hederliga fotogenköket. Jag kan ge mig den på att ett sådant kök producerar en tiondedel av den koldioxid som uppkommer vid vedeldning.

 
At 24 januari, 2009 14:33, Anonymous Anonym said...

Att det är människan som påverkar miljön blir mer och mer troligt.
Du har en poäng där, gör det som går snabbast och är lättast att åtgärda först. (vi får sen fortsätta med det ”vanliga” koldioxidproblemet)
Rökgasrening är känd vetenskap kunskapen att rena finns.

Olja duger i en kvartalsekonomi, men inte om våra barn ska bli hundra år.

Ett vanligt villatak tar imot mer energi på ett år än vad huset gör av med totalt
ola

 
At 24 januari, 2009 22:05, Anonymous Anonym said...

Gösta Oscarsson
Vedeldning har ingen inverkan på CO2-halten, eftersom kolet i veden redan ingår i den korta kolcykeln. Det är endast fossila bränslen (kol, olja, naturgas) som ger ett tillskott till CO2 i atmosfären, och dessutom kalhuggning av urskogar, t ex i tropikerna, där de nya grödorna inte binder tillnärmelsevis så mycket kol som de gamla träden.

 
At 24 januari, 2009 22:16, Blogger Toprunner said...

Gösta:
Fotogen är inte förnyelsebar :-), om du trodde det. AGW-teoretikerna tycker det är bättre att elda biomassa än fotogen som är en petroleumprodukt. Artikeln visar ju hur bra det resonemanget hänger ihop.

Ola: Var ska du lagra solenergin som kommer på sommaren, till vi behöver den.. alltså på vintern. Solenergin finns då vi minst behöver den, vi använder ju energi för att kyla bort den istället.. tänk om!

 
At 24 januari, 2009 22:17, Anonymous Anonym said...

Det handlar nog mest om "brun snö" som smälter snabbare än vit snö...

Men man kan ju inte begära hur mycket som helst av journalister.

 
At 24 januari, 2009 22:20, Blogger Toprunner said...

Anders L:

Och en frusen kines skall värma sig med... vad ? Kanske han kan elda utsläppsrätter? Om de är tryckta på papper .. alltså.

 
At 24 januari, 2009 23:29, Blogger Danne Nordling said...

Det intressanta med Örjan Gustafssons forskning är att småskalig biomassaeldning leder till ett moln som netto är kraftigt uppvärmande (har inget med CO2 att göra). Tidigare trodde man att effekten var närmast noll. Detta kräver en revidering av den konventionella växthusteorin.

Naturgas i små tuber av typ campingkök, etanoldrivna campingkök och även fotogendrivna har enligt ÖG:s teori en dämpande effekt på temperaturen. Även partikelfilter har det.

Trots att fotogen och naturgas är fossila bränslen skulle en övergång från vedeldning leda till en avkylning. Forskningen borde ta reda på vilket som är det billigaste sättet att få bort vedeldningen när man också beaktar de olika bränslenas olika koldioxidutsläpp.
/DNg

 
At 25 januari, 2009 00:38, Anonymous Anonym said...

Luta Er tillbaka, AGW teorierna är snart ett minne blott, domedagsprofeter har alltid fun-nits och kommer alltid att finnas, teorier som egentligen inte går att bevisa eller motbevisa är ett utmärkt sätt att manipulera menigheten.Religiösa teorier har varit ett sätt, men mer fri-tänkande och utbildning genom-skådar bluffen.Då behövs nya och mer sofistikerade teorier, som efter en tid visar sig vara precis som det flesta domedags-profetior bara bullshit.

 
At 25 januari, 2009 12:14, Anonymous Anonym said...

Topprunner
Man kan flytta solenergi om man använder solel till den som behöver och senare (under vintern köpa tillbaka elen) har vi vinter så har någon annan sommar även lagra i ex vattenmagasin, vätgas, med mera,
Vår och höst så behövs energin.
Solel kan användas för att kyla med under sommaren.

Olja är föresten upplagrad solenergi (biomassa som har lagrats blir olja) tänkbar möjlighet i framtiden gör olja direkt av solenergi (CO2 neutralt).

Oljan tar slut så vi måste byta energikälla i vilket fall som helst.
ola

 
At 25 januari, 2009 13:54, Blogger Per-Olof Persson said...

"Forskningen borde ta reda på vilket som är det billigaste sättet att få bort vedeldningen"

Det finns inga smådriftsfördelar när det gäller att försörja miljardtals människor med ren el. Små anläggningar i form av vindkraft och solenergi ger för höga investeringskostnader per kWh el. Det är enbart rika människor i rika länder som har råd med "lyxproduktion" av el. De fattiga i dessa länder får frysa ihjäl under vintrarna.

Eftersom produktionsresurserna alltid är knappa måste fattiga länder välja mellan "lyxproduktion" av el eller att sluta producera livsmedel. Således måste målet vara att Asien satsar på att bygga tusentals torium-reaktorer som ger en stor mängd el till en låg kostnad per kWh el.

 
At 26 januari, 2009 11:15, Anonymous Anonym said...

De nya rönen, kända egentlingen sedan länge, kräver förstås hjälp från den rika världen.
Därutöver måste också framväxande ekonomier som de kinesiska och indiska göra andra prioriteringar.

Men min fråga är, hur finna tekniker som kan ersätta t ex vedeldning i länder med begränsade resurser att ta ifatta med detta problem.

Per Fredö

 
At 26 januari, 2009 15:21, Blogger Danne Nordling said...

Partikelutsläppen är huvudsakligen av fyra slag: sotpartiklar, svaveldioxid, organiska partiklar och mineralstoft. Gängse teori har antagit att partiklarna främst härrör från fossilförbränning och att SO2-effekten nästan uppvägt sotpartiklarnas värmande effekt.

Nu har Ö Gustafsson lanserat en teori som sägs visa att de organiska utsläppen tillsammans med en tredjedel partiklar från fossilförbränning svarat för en fjärdedel av uppvärmningen. Jag antar att han då inte reducerat partiklarnas effekt med en effekt från SO2 från fossilförbränning.

Sotpartiklarna härrör alltså till kanske mer än 2/3 från biomassa eftersom organiska partiklar har en avkylande effekt. Stoftpartiklarna har också en avkylande effekt som ÖG också måste ha tonat ner.

Själva biomasseförbränningen anses i gängse teori inte ha gett just någon nettoeffekt på uppvärmningen. Det nya med Gustafssons teori är att detta inte skulle stämma. Den har en kraftigt värmande effekt som tillsammans med sotpartiklar från fossilbränning svarar för en fjärdedel av uppvärmningen.

Enligt de angivna resultaten motsvarar effekten hälften av koldioxidens effekt. Det betyder att man hittills skulle ha överskattat koldioxidens effekt med bortåt 50 procent. Det var nog inte känt "sedan länge".
/DNg

 
At 26 januari, 2009 22:11, Blogger Toprunner said...

Anonym:
Visst kan man lagra solenergi i vätgas, men då kan man så tusan heller hävda att det går att använda 100% av energin från solen. Till att börja med har en solcell bara 30% verkningsgrad sen kommer förlusterna vid vattenspjälking til vätgas.. det blir kvar en tumme av den vanten.

 

Skicka en kommentar

<< Home