fredag, september 18, 2009

Sahlins otydliga politik

Mona Sahlin förnekar att Socialdemokraternas politik är otydlig. Men hon ger inte besked om mer än 5 mdr kr i skattehöjningar trots att det långsiktiga behovet är ansenligt. Ska löntagarna få det sämre 2011? Vilka miljöskatter skall höjas? Blir det en förbifart och nedlagd kärnkraft?

Idag intervjuas Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin i DN. Hon berättar att det varit en jobbig period att "få ihop det rödgröna". Det måste med klarspråk betyda att hon hade oerhörda svårigheter. Resultatet blev också en förtroendeminskning för henne personligen.

Ett kommande svårt prov blir att komma överens om Förbifart Stockholm. Sahlin tror att förbifarten behövs. Hon menar att de andra partierna skulle påverkas av att "vi kan visa hur det skulle påverka trafiken i Stockholm". Men vi vet ju redan (bloggart) att det anses bli en trafikökning med 2-3 procent, vilket Mp och V kategoriskt går emot av klimatpolitiska skäl. Hur skall då Sahlin kunna komma överens med dem? En näraliggande fråga är kärnkraften, som hon dock inte fick någon fråga om.

Utan kärnkraft och med ett byggande av förbifarten kommer koldioxidutsläppen ceteris paribus att öka. Det hade varit intressant att få veta hur Sahlin hade tänkt sig att en överenskommelse om detta skulle kunna åstadkommas.

Men det är skatterna som är den centrala frågan. Av de 80 miljarder kronor som regeringen sänkt med består 65 av tre steg av jobbskatteavdrag. "Det går inte att återta alla de här miljarderna, men en del av dem" säger Sahlin och fortsätter:
"Skatterna behöver öka och de behöver fördelas mer rättvist, och det kommer vi att gå till val på."
Vad betyder det för jobbsaktteavdraget? I en tidigare debattartikel nyligen framgick att Sahlin inte föreslog att hittills införda delar av jobbskatteavdraget skulle återtas. Men hon svarar otydligt när hon får frågan huruvida det blir fler höjningar än de 5 mdr kr som tas in med förslagen om förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och skatt på höga inkomster. Svaret blir: "Ja. Skatterna är inte bara inkomstskatterna, det är också kapitalskatterna och miljöskatterna. Så det kommer att bli mer."

Strikt tolkat säger hon att miljöskatterna också kommer att höjas. Mindre strikt säger hon att inkomstskatterna kommer att höjas utöver förslaget om den extra värnskatten över 80 000 kr/m och kapitalskatterna utöver förslagen om förmögenhets- och fastighetsskatt samt att miljöskatterna skall höjas. Varför denna otydlighet?

Ställd inför anklagelsen om att hennes politik är otydlig, vilket gruppledaren i riksdagen Sven-Erik Österberg undsluppigt sig, säger Sahlin att hon inte skulle "beskriva den som otydlig". Orsaken skulle vara att det blev så mycket på en gång i höstas med uppgörelsen och omprövningen efter valet.

Hon är inte heller tydlig med om huruvida ett fjärde steg i jobbskatteavdragen kommer att rivas upp av en rödgrön regering. Sahlin säger bara att hon inte kommer att godta det. Men det är ju samma inställning som hon har till de tre första stegen.

Oklarheten fortsätter när det gäller beskattningen av pensionärerna. Hela gapet mot löntagarna ligger på 20 mdr kr och måste tas bort. "Men det kommer att kräva många steg." Det är ett till intet förpliktande uttalande. Med tillräckligt små steg kan det ju ta exempelvis 20 år.

När det gäller frågan om det offentliga underskottet kommer hon med ett påstående som går tvärs emot den puritanska syn som Thomas Östros så länge framfört (bloggart). Det är tydligen inte längre fel att starta sedelpressarna och låna till underskotten. "Vi följer slaviskt Konjunkturinstitutets råd och bedömningar" säger hon. Det är skattesänkningar för lånade pengar som är det stötande och oansvariga. Alltså inte underskott och låntagning i sig. Något underligt är att Konjunkturinstitutet gör bedömningen att den ökning av underskottet som man rekommenderar består till lika delar ökade utgifter och skattesänkningar. Här följer S inte "slaviskt" institutets intentioner.

Eftersom Socialdemokraterna utöver satsningar på investeringar för att tillfälligt skapa jobb med lån också har ett långsiktigt program att förbättra förmånerna i a-kassan (även sänkta avgifter?) och sjukförsäkringen samt vill ge ökade permanenta bidrag till kommunerna, kommer behovet av skattehöjningar att bli betydande. Något besked om detta kommer vi inte att få förrän valet 2010 närmar sig (valplattformen i augusti?). Det är solklart att Mona Sahlins politik kan beskrivas som otydlig.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

7 Comments:

At 18 september, 2009 15:25, Blogger Nils Lindholm said...

En sak som aldrig diskuteras är att då jobbavdraget har strukit med i inflation, så har du ju pensionen.
Den baseras på ju på bruttot och blir väl nåt i stil med 40% av den kontanta lön du fått med jobbavdraget.
Vi ser ju nu hur kronofogden säljer hus där folk blivit arbetslösa och Ooppps a-kassan ger nu bara ett snitt på 53% av tidigare disponibelt.

 
At 19 september, 2009 01:04, Blogger Per-Olof Persson said...

"Det är tydligen inte längre fel att starta sedelpressarna och låna till underskotten."

- Finns det något skäl till att man undanhåller sanningen för människor? Att betala de offentliga utgifterna över "sedelpressarna" innebär att köpkraft överförs ifrån löntagare och pensionärer till den offentliga sektorn.

Det går inte att skapa något utav ingenting som att en trollkarl trollar fram en kanin ur en hatt. Mer pengar över "sedelpressarna" innebär att den offentliga sektorn kan spendera pengar på resurser innan priset på resurserna stiger. Löntagare och pensionärer måste således betala åtgärden med sänkt köpkraft.


Exempel på keynesianska paradoxer:

- Köpkraften höjs i ekonomin genom att människors realinkomster sänks.

- Det går inte att öka sysselsättningen genom att sänka de nominella lönerna, men det går att öka sysselsättningen genom att sänka reallönerna.

- Om en ekonomisk kris uppstår för att företag och människor är överbelånade, så löses problemet genom att företag och människor tar mer lån.


"Keynesianism Loves the Total State"

http://mises.org/story/3693

Keynes did not create the modern state. He found it the way it is, and, obviously, from the context of his German foreword, prepared a scheme or system to work within its confines; the greater and more total the state employment of his General Theory, the better. The core of Keynes is found in two consecutive sentences in the German foreword:

"The theory of aggregate production, which is the point of the following book, nevertheless can be much easier adapted to the conditions of a totalitarian state than the theory of production and distribution of a given production put forth under conditions of free competition and a large degree of laissez-faire. This is one of the reasons that justifies the fact that I call my theory a general theory."

 
At 19 september, 2009 01:14, Blogger Per-Olof Persson said...

"JOHN MAYNARD KEYNES, SOCIALISM AND ECONOMIC POLICY OF NAZI GERMANY"

Abstract:

"Keynes foreword to the German edition of his General Theory is one of the causes of the association between his name and a total state. This paper looks into how justified the link between Keynes's theory and the Nazi German economic policy really is. The first part introduces Keynes's ideas on economic policy and his vision of society. These are in the second part confronted with the economic policy of the Nazi Germany (and partly that of Bolshevik Russia) and common components are identified. The conclusion is that despite his explicit repudiation of socialism and dictatorship and his efforts to "save" capitalism, Keynes's concept of economic policy was similar to the economic policy of Nazi Germany and opened the way towards socialism and planning."

http://econpapers.repec.org/article/prgjnlaop/v_3a2008_3ay_3a2008_3ai_3a1_3aid_3a25_3ap_3a108-116.htm

 
At 19 september, 2009 01:26, Blogger Per-Olof Persson said...

Keynes utnyttjande av småpojkar i Tunis

"Chief of this ring of homosexual revolutionaries was John Maynard Keynes, who eventually became the economic architect of English socialism and gravedigger for the British Empire."

"Keynes was characterized by his male sweetheart, Lytton Strachey, as “A liberal and a sodomite, an atheist and a statistician.” His particular depravity was the sexual abuse of little boys. In communications to his homosexual friends, Keynes advised that they go to Tunis, “where bed and boy were also not expensive.” As a sodomistic pedophiliac, he ranged throughout the Mediterranean area in search of boys for himself and his fellow socialists. Taking full advantage of the bitter poverty and abysmal ignorance in North Africa, the Middle East, and Italy, he purchased the bodies of children prostituted for English shillings[See Lytton Strachey, A Critical Biography, Michael Holyroyd, Holt, Rinehart and Winston, two volumes]."

http://www.knology.net/~bilrum/keynes.htm

 
At 19 september, 2009 01:42, Blogger Per-Olof Persson said...

Bolsjeviken Keynes

"Keynes’ deviate socialist circle was almost completely pro-bolshevik. One month after the Revolution, J.M. Keynes wrote his mother”

“Well, the only course open to me is to be buoyantly bolshevik; and as I lie in bed in the morning I reflect with a good deal of satisfaction that, because our rulers are as incompetent as they are mad and wicked, one particular era of a particular kind of civilization is very nearly over.”

On February 22, 1918, Keynes proudly boasted of “being a bolshevik.” Yet the British Government blindly sent Keynes to the Versailles peace talks. There he joined forces with his Fabian American comrade, Walter Lippmann, who was among those representing the equally blind U.S. Government. The ensuing pro-bolshevik and anti-American machinations were largely responsible not only for laying the basis for continuing Red victories, but also for setting off the chain of events that eventually brought Hitler to power.

In 1919 Keynes authored The Economic Consequences Of The Peace, which was promptly acclaimed from Moscow by Nikolai Lenin, himself."

However, Keynes’ value as a hidden Red was in danger. The Fabians had developed the posture of “respectability” to a fine art and the value of Keynes’ book as an “impartial work” was in jeopardy. With Keynes’ future usefulness in upper-class circles at stake, Lenin had personally come to the rescue. He pulled the classic Leftist double-twist, praising Keynes’ book as a model for Communist revolutionaries and at the same time covering for Keynes by labeling him as “anti-bolshevik.”

Thus was launched the career of Fabian leader Keynes as a “non-Leftist” and “non-Communist.”

 
At 19 september, 2009 10:19, Anonymous Anonym said...

Det finns en mängd oklarheter i Mona Sahlins skattepolitik, som man för övrigt inte kan vara så säker på blir en ny regerings.

En vänsterregering har liksom andra regeringar ett kollektivt ansvar och det räcker att närmare studera vilka betydande skillnader som det hittills varit främst mellan vänsterpartiet och socisaldemokraterna.

De har alla varit emot införda jobbskatteavdrag liksom borttagandet av förmögenhetsskatten samt även avskaffandet av fastighetsskatten så som det nu skett.

Vänsterpartiet vill återgå till ruta ett, ta bort alla skattesänknngar på 80 miljarder.

Dessa medel vill man ograverat överföra till den offentliga sektorn.

Detta ville emellrertid inte socildemokraterna godta. De ställde som villkor för "samtal" med vänsterpartiet att det övergav sin ansvarslösa budgetpolitik.

Socialdemokraterna verkar ha accepterat de skattesänkningar som motsvarar stegen 1 och 2.

De kommer att motsätta sig ett eventuellt steg 4 och sannolikt blir ett borttagande av steg 3 ett led i deras kommande skattehöjningar.

Vad det gäller förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och värnskatt är det svårt uppskatta beloppen men de ligger klart under 10 miljarder.

Även detta innebär föörstås skattehöjningar.

Vi kan också räkna med skärpta skatter och avgifter för att tillgodose miljöpartiets prioriteringar m ett grönt samhälle.

I övrigt är detta partis syn på skatterna oklart.

Även vänstern mste givetvis ställa sig frågan hur väljarna kommer att ställa sig till de skattehöjningar som man eventuellt öppet kommer att redovisa.

Med största säkerhet kommer medelklassen vara klart emot liksom småföretagarna.

Däremot är det troligt att kvinnor inom den offentliga sektorn kan uppleva att skattehöjningar behövs för att de ska säkra sina jobb.

Vad gäller pensionärerna uppträder Sahlin tveeggat.

Hon kan förstås inte utlova att de ska få höjda pensioner motsvarande de jobbskatteavdrag västern varit emot.

Reservationn att det kommer att ta mycket, mycket lång tid är inte heller förtroendeingivande.
/Per Fredö

 
At 20 september, 2009 01:07, Anonymous Tom said...

Sahlin kunde inte motstå sedelpressarnas locksång, vilket inte direkt förvånar.

Sammanfattningsvis vill alltså Alliansen stimulera ekonomin genom löntagarna, medan Vakansen (så att säga) ämnar istället stimulera offentlig sektor. Det förra ter sig överlägset det senare.

 

Skicka en kommentar

<< Home