söndag, juli 17, 2005

Avund och rasism relevanta för utilitarismen

Utilitarismen går ut på att alla källor till lycka skall räknas lika. Tillfredsställandet av obehagliga preferenser såsom illvilja, rasism och egoism blir därför viktiga. Det framstår som orimligt och beror på att en teori om rättmätiga andelar saknas i U.

(< Nr 8 av 12) Ett problem som börjat uppmärksammas först under slutet av 1900-talet är att alla preferenser inte borde räknas in i den utilitaristiska nyttokalkylen. En besvärande implikation av U är att varje källa till lycka skall tillmätas samma vikt. Om folk blir lyckligare när deras preferanser av sådant slag som avund, illvilja, missunnsamhet, hat, rasism, homofobi, sadism eller aggressiv själviskhet tillfredsställs måste utilitarismen sanktionera detta.

Dessa preferenser vill utilitaristerna gärna karaktärisera som illegitima och få bort ur nyttokalkylen. Ronald Dworkin använder metoden att skilja mellan 'personliga' och 'externa' preferenser. Externa preferenser berör inte hur man själv har det utan om hur andra skall ha det. En vit rasist vill kanske att svarta inte skall köra omkring i "stora glänsande bilar". Det borde inte få leda till att det blir ett moraliskt krav att hindra svarta från göra detta.

För att råda bot på detta problem kan man också försöka utveckla en regelutilitaristisk rättighetsteori (antyddes redan av J S Mill) vilket Dworkin försökt med när han lanserade rättigheter "som trumf". Nobelpristagaren John Harsanyi har däremot försökt begränsa preferenserna så att 'anti-sociala' preferenser skall betraktas som illegitima. Det bygger enligt nobelpristagaren A Sen på en mera grundläggande föreställning om det goda som inte kan härledas ur den samlade nyttan. Det tycks alltså finnas andra normer utanför U som måste användas för att försöka få U att bli "rimlig".

Jag och andra kritiker kan peka på att de illegitima preferenserna är oacceptabla därför att ett tillfredsställande av dem begär att något på ett orättfärdigt sätt skall berövas vissa människor. Nyttan skall också maximeras genom ett ianspråktagande av fördelar som rätteligen tillhör andra. U erkänner inte något kriterium för vad som rätteligen tillhör någon utanför nyttokalkylen. Handlingar som maximerar nyttan kan per definition inte beröva mig min rättmätiga andel. Det står i strid med mångas vardagsmoral. Ett stöd för konsekventialism betyder rimligen inte detsamma som utilitarismens idé att varje källa till nytta skall ges samma vikt (se äv comments till p7).

Den utilitarisatiska teorin haltar betänkligt på detta område genom att den helt enkelt saknar en teori om rättmätiga andelar. Här manifesterar U att den egentligen inte kan betraktas som en heltäckande etisk teori. Som på flera andra områden måste U retirera till regelutilitaristiska idéer, vilka hotar att demolera hela teoribygget i grunden.

4 Comments:

At 18 juli, 2005 01:50, Anonymous Anonym said...

Håller med om att den utilitarismens idé haltar en aning, men Bentham hade redan ett svar i detta. "Panopticon" var hans mekaniska sätt att resonera kring rättvisa - som redan subtilt existerar i vårt västerländska samhälle. (Själv har jag som samhälls- och kulturanalytiker tendensen att infoga detta under definitionen "livsvillkor".) Nu har den vetenskapliga filosofiska disciplinen inte fogat med denna bi-teori, som omsluter kärnan om maximerad nytta. Jag skrev om detta: http://www.utilitarism.net/cgi-bin/diskus/diskus__debatt__.py?msgid=89

 
At 23 juli, 2005 23:16, Blogger Danne Nordling said...

Panopticon ingen demokratisk princip

Jag kan inte hålla med Peter Soilander att Benthams idé om Panopticon skulle vara något av en demokratisk princip. Vad vi ser i tangentens riktning är istället den politiska Utilitarismens högsta stadium. Modern teknik gör det inte bara möjligt att övervaka grovt omoraliska personer (fångar) för att få dem att bli utilitarister utan alla medborgare med hjälp av modern IT.

Vad vi kan befara(?) är också att inopererade elektroniska impulsgivare så småningom kan användas för korrektion av icke-utilitaristiskt beteende både i form av mildare verbala tillrättavisningar och i form av direkt stimulering av hjärnans "obehagscentrum". Det måste vara en våt dröm för de styrande etiska experterna att först få hjälp med modern datateknik att detektera omoraliskt beteende kanske kontinuerligt hos alla medborgare. Därefter skulle datorerna i rutinärenden välja ut lämpliga korrektioner och låta experterna ta hand om de svårartade fallen. Allt skulle ske på distans med hjälp av elektromagnetiska signaler. Ingen utom experterna skulle behöva bli övertygade utilitarister. Panopticon är "1984" i tredje potens.

 
At 24 juli, 2005 16:05, Blogger Danne Nordling said...

Rättigheter skydd mot avund och rasism

En politisk teori som inte kan hantera avund och rasism är som Disen anmärker naiv. Den kritiken drabbar särskilt utilitarismen. De försök att göra U mer salongsfähig genom uteslutandet av vissa nyttokällor kan inte betraktas som tillräckligt lödiga.

Rättighetsteorier går däremot i allmänhet ut på att skapa skydd mot aktiv egoism och illvilja. Det är tydligt inom "nyliberal" teoribildning och sannolikt även inom randiansk teori (som jag inte har studerat på länge). Hur man kan hävda motsaten skulle vara intressant att veta.

Däremot är det inte så att jag hävdar att U aktivt framstår som en kognitiv drivkraft för avund och rasism. Det är de valhänta försöken av utilitarister att distansera sig från dessa som inte är tillfyllest. Det gör att U framstår som inkonsekvent och godtycklig. När det är politiskt inkorrekt att vara rasist tar man avstånd. Men i andra fall som skattepålagor som mest är till för att ställa till förtret för dem som drabbas (utan att betyda något praktiskt för skatteintäkterna) kan man tala om tillgodoseendet av illvilja och avund. Det gäller i Sverige den sk värnskatten, förmögenhetsskatten och de extrema delarna av fastighetsskatten.
/DNg

 
At 24 oktober, 2022 12:45, Anonymous Anonym said...

yeezy
bape
off white hoodie
curry 8
palm angels outlet
stephen curry shoes
off white clothing
steph curry shoes
paul george
golden goose

 

Skicka en kommentar

<< Home