fredag, april 29, 2005

Är utilitarismens moral rimlig?

Är nyttomoralen en rimlig grund för ett modernt samhälles politiska beslut? Det maximalt värdefulla saktillståndet kan ju inte ha några moraliska anspråk. Ändamålet borde inte få helga medlen. Det finns gränser för kravet på uppoffringar. 12 argument.

Jag skrev i min blogg 27/4-05 att den progressiva beskattningen grundar sig på den etiska teori som kallas utilitarism. Om den visar sig felaktig faller också den progressiva beskattningens teoretiska legitimering.

'Man skall maximera summan av allas lycka minus allas olust.' Utilitarismens sakliga innehåll har utsatts för en så omfattande kritik att den som etisk teori och morallära enligt min mening måste betraktas som orimlig och tillbakavisad med tillräcklig evidens. Här skall jag kort redovisa 12 kritiska argument mot U.

1) Omöjlig att tillämpa U kräver en omåttlig mängd kunskaper om olika sannolikheter och konsekvenser som gör den omöjlig att hantera i det praktiska livet.

2) Hot mot vänskap och kärlek U kräver ett kyligt kalkylerande som är oförenlig med human spontanitet. Att som Sidgwick föreslår hemlighålla beräkningarna inom "kanslihuset" är knappast behjälpligt.

3) Alltför krävande U kräver att vi nivellerar inkomsterna i hela världen. Här i Sverige skulle vi tvingas avstå från mer än 2/3 av vårt välstånd och välfärd. Gör vi inte det accepterar vi att vi får tänka på oss själva och bli etiska egoister. (Ett alltför svart-vitt argument.) Eftersom vi ständigt måste åsidosätta U och ge upp inför kraven riskerar U att leda till att många kastar allt vad moral heter på sophögen. U motverkar sig själv.

4) Alltför tillåtande U innebär att "ändamålen helgar medlen" men vissa medel borde inte få tillåtas. Att "gå över lik" för den högsta lyckosumman är orimligt. Harmans exempel: två personer väntar på organtranspantationer och är snart döende. Då tas en luffare in för benbrott. U föreskriver då att han slaktas på sina organ för att rädda livet på två andra. Tännsjös exempel: hemligt lotteri om vem som skall avlivas för att tillgodose tillgången på organ att transplantera. (Dworkin vill därför införa rättigheter.)

5) Leder inte till jämlikhet U kräver att resurser ges till dem som kan utvinna mest nytta ur dem. Det medför att det kanske är kunniga och kultiverade personer snarare än enkla och fattiga som skall ha höga inkomster. Denna insikt har fått de vänstersinnade att alltmer överge utilitarismen.

6) Inget moraliskt ansvar U leder till att det moraliska ansvaret kollapsar. Exempel: genom att hänga en oskyldig kan folket lugnas och lyckosumman maximeras.

7) Illegitima handligar sanktioneras U ger ingen evidens åt förpliktelser. Exempel: Jag har avtalat om att en pojke skall klippa min gräsmatta. När han skall få sin lön måste jag överväga om jag inte kan ge någon bättre användning för pengarna.

8) Avundsjuka och rasism likabehandlas U räknar både personliga och externa preferenser lika i kalkylen för lyckosumman. Det är enligt sentida utilitarister orimligt att inkludera rasism, avundsjuka, illvilja och andra externa preferenser (Harsanyi o Dworkin).

9) Förtjänst som rättvisa kan ej förklaras U kan inte förklara varför det allmänt anses rättvist att förtjänta insatser belönas. Att åsidosätta detta medför att U genom sin omfördelning skadar incitamenten och välståndsutvecklingen.

10) Ingen likabehandlig och respekt U kräver maximering av lyckan och inte likabehandling. Människor är bara lyckans bärare. Det kan motivera att jordens befolkning borde fördubblas.

11) Nyttomaximering ingen moralisk plikt U har tagit sin grundläggande princip som given (ett misstag) utan att ge den ett etiskt rättfärdigande. Gentemot vem har vi en plikt att maximera nyttan? Det maximalt värdefulla saktillståndet kan inte ha några moraliska anspråk.

12) Grundar sig på metafysiska syften U var ursprungligen en teori om varför den faktiska moralen i 1700-talets civiliserade värld i princip såg ut som den gjorde. Lyckomaximeringen som dess grund vilar därför ytterst på den tidens trancendentala föreställningar.

Utilitarismen bygger på övergripande resonemang av typ "Vi bör göra världen så bra som möjligt" som på det abstrakta planet förvisso verkar bestickande. Felet är att intuitivt lita på en axiomatisk algoritm istället för på intuitionerna i mer konkreta fall. Stora abstrakta principer är farliga för mänskligheten. Det finns gränser för vilka uppoffringar och frihetsinskränkningar enskilda individer får utsättas för. Jag skall så småningom utforma ett moraliskt rättfärdigande av denna slutsats.
(Se även diskussionen om frihet och utilitarism)

Till arg 1 o 2

Andra bloggar om: , , på intressant.se

Etiketter:

19 Comments:

At 30 april, 2005 10:14, Anonymous Anonym said...

Enklare

Är det inte egentligen mycket enklare ?

Hur mäter du lycka ? I meter eller kilogram ?

Är inte faktiskt så att Andersson mäter sin i meter och Pettersson sin i kilogram ? De kan alltså inte jämföras.

Hela idén är orimlig i grunden.

 
At 30 april, 2005 10:52, Blogger Wille said...

"Här i Sverige skulle vi tvingas avstå från mer än 2/3 av vårt välstånd och välfärd."

Kunde inte lata bli, men ar inte det fallet redan? ;)

 
At 30 april, 2005 12:47, Blogger Danne Nordling said...

Det blir värre

Observera att jag skrev välstånd och välfärd. Det betyder att den tredjedel du har kvar efter alla skatter skall reduceras med två tredjedelar ytterligare. Och de två tredjedelar som går till den offentliga sektorn skall också reduceras med två tredjedelar: din sjukvård blir alltså en tredjedel av dagens, din pension en tredjedel, dina barns skola en tredjedel osv.

Ganska krävande, eller hur?
/DNg

 
At 30 april, 2005 19:00, Anonymous Anonym said...

Jag skulle vilja bemöta dig. Jag har valt att bemöta var och en av dina 12 punkter, även om det leder till en del upprepningar. Jag rekommenderar att läsa Dannes punkter parallellt för att förstå vad jag syftar på.

1. Om en teori är lätt att tillämpa är inte relevant för om den är sann eller inte. Vi får göra så gott vi kan helt enkelt.

2. Det här var flummigt. Vad menar du egentligen? Vi behöver heller inte göra utilitaristiska beräkningar så ofta. Oftast fungerar det bra med intuition och tumregler.

3. Sant, men är det inte bättre att erkänna att vi inte handlar fullt moraliskt, än att anpassa moralteorin efter vårt handlande? En moralteori, som andra teorier, ska vara riktig. En moral anpassad för att rättfärdiga vårt handlande är meningslös.

4. Det inses ganska lätt att det skulle ha stora negativa konsekvenser göra som i exemplet. Det skulle förstöra tilltron till sjukvården. Vi kan inte lita på att läkarna inte missbrukar makten att döda. Det är viktigt för människor att känna sig säkra, och inte riskera att bli slumpmässigt avlivade.

5. Det är sant att U inte i sig föreskriver jämlikhet. Frågan är om vi maximerar lyckan genom en jämn fördelning, en ojämn, eller någonting däremellan. U ställer frågan åt oss, men att besvara den är en politisk uppgift.

6. Precis som med organexemplet skulle det ha stora negativa konsekvenser. Rättssystemet förväntas vara förutsägbart. Till en viss del fungerar samhället redan som du beskriver. Vi accepterar att enstaka oskyldiga döms för att kunna döma många fler skyldiga.

7. Samma som tidigare. Samhället fungerar bättre om man håller löften, så därför bör man göra det.

8. Det kan hända att människan har en viss biologiskt betingad rasism, men blir vi verkligen lyckligare av att få rasistiska preferenser uppfyllda? Framför allt skulle det kräva att man skapar större olycka hos andra människor. Om det vore så att totala lyckan maximerades av att "raser" levde åtskiljda skulle det också vara rätt, men jag har mycket svårt att tro att det skulle göra oss lyckligare, särskilt om man tänker på risken för krig.

9. Du förklarar ju själv hur det hänger ihop. Att belöna insatser kan ge incitament för fler insatser, vilket skulle ge större lycka (välstånd). Denna effekt får vägas mot att nettonyttan av mer resurser ofta är större för den som har små resurser.

10. Flummigt. Lyckan är förstås bara meningsfull för att den upplevs av människor (eller djur om man så vill).

11. Andra moralteorier utgår också från någonting. Hur kan man i en rättighetsteori veta att just de här rättigheterna är de rätta och inte bara är ett resultat av kulturella faktorer och ren vidskeplighet?

Dock har du rätt i att man inte gärna vill ta någonting för givet, inte ens en så självklar princip som utilitarismens. Jag vill här skissera en motivering:

* Jag tror inte att det finns någonting övernaturligt. Det finns alltså egentligen inget syfte med universum. Universum består bara av elementarpartiklar, vågor, strängar, eller vad det nu är. Det gör egentligen ingen skillnad om dessa bygger upp lyckliga människor, olyckliga sådana, eller inga alls.

* Dock föredrar jag att vara lycklig framför att vara olycklig. Vi kan väl bestämma oss för att, givet allt annat oförändrat, är det bättre att jag är lycklig än att jag är olycklig. Det finns ingen egentlig motivering, men det finns i alla fall ingen anledning att det skulle vara tvärt om. Jag har alltså anledning att maximera min egen lycka.

* Om jag nu jämför mig själv med andra framstår det som att de är ungefär som mig. Alla människor är olika, men andra människor verkar skilja sig lika mycket från varandra som från mig. Det verkar alltså rimligt att anta att det är bra att maximera även andras lycka på samma sätt som min egen. Här kan man också föra in djuren.

* Vi har alltså nått fram till utilitarismens princip, att maximera allas lycka.

12. En teoris ursprung är inte intressant för att avgöra om den är riktig.

Jag tycker också att det är ett rimligt krav på en moralteori att den förespråkar ungefär de handlingar som de flesta anser vara rätt. Den uppfattning av vad som är rätt och fel som de flesta har är förmodligen inte helt fel, även om det säkert finns en del fel som en moralteori kan peka på.

Epilogen. Du har helt rätt i att utilitarismen inte alltid är användbar i praktiska situationer. I vardagslivet är det ofta bättre att följa intuitionen och regler som "du skall icke döda". Det kan motiveras utilitaristiskt.

Fastlagda regler och intuitionen (som mycket baseras på kultur) kan dock slå fel i speciella situationer eller bli omoderna när samhället förändras.Allmänt. Det du verkar ha problem med är att U inte säger så mycket direkt utan vidare information om situationen. Medan många andra moralteorier direkt säger t.ex. att det är fel att stjäla, så säger U ingenting specifikt om stöld. Vi kan dock lätt inse att totala lyckan skulle minska om vi tillät stölder. Många andra teorier tvingas införa undantag för extrema situationer. Jag tycker t.ex. det är rätt att stjäla en förbandslåda ur en bil för att rädda en svårt skadad. Ur U följer detta utan särskilda undantag.

 
At 30 april, 2005 20:40, Anonymous Anonym said...

Du skriver att man vill maximera sin egen lycka. Ok. Men jag förstår inte sen steget till att maximera allas lycka. Varför skulle man vilja det? Varför inte nån annan lycokfördelning?

Exempel, vi har 6 personer A, B, C, D, E och F som kan ha en lycka mellan 0.0 och 1.0.

I grupp 1 har man lyckofördelningen
A= 0,80, B = 0.75, C = 0.70, D = 0.75, E = 0.75, F = 0.75 (total lycka: 4.0)

I grupp 2 har man lyckofördelningen
A= 0,90, B = 0.85, C = 0.90 D = 0.95, E = 0.2, F = 0.3 (total lycka: 4.1)


Varför ska man föredra 2 före 1. Varför skulle man föredra ett samhälle där 1/3 är jätteolyckliga? Varför skulle man inte kunna tänka sig vilja att alla ska ha en miniminivå av lycka på 0.5(även om det innebär att den totala lyckan minskar ngt).

Miniminivån skulle tex kunna garanteras av allas rätt till liv, frihet och egendom. Ingen kan då förslavas, censureras, torteras, spärras in eller få sin egendom stulen.

 
At 01 maj, 2005 14:15, Anonymous Anonym said...

Är du inte med på steget att man ska maximera någon annans lycka på samma sätt som sin egen, eller är du med så långt?

Då till fördelningen. Det man måste tänka på är att det är lyckan som ska mätas, och inte t.ex. mängd pengar eller liknande. Jag tror bestämt att det är lättare att höja lyckonivån en viss mängd hos någon som har låg lyckonivå än hos någon som har hög. 1000 kr kommer öka lyckan mer hos en fattig än hos en rik. Det leder till att det bästa sättet att maximera totala lyckan är att höja de som ligger lägst.

Men rent principiellt har du rätt i att grupp 2 skulle vara bättre än grupp 1. Jag tror bara inte att man hamnar i sådana val så ofta.

PS. Jag såg just att Danne är någon slags höjdare i skattekverullantkretsar, men det gör det väl bara roligare att diskuttera. Kanske minskar chansen att jag ska få svar dock.

 
At 01 maj, 2005 17:49, Anonymous Anonym said...

"Är du inte med på steget att man ska maximera någon annans lycka på samma sätt som sin egen, eller är du med så långt?"

Om man ska maximera andras lycka så kan det ju ske på bekostnad av sin egen. Det finns en motsättning här i maximeringsprincipen och det är därför man inte bara kan generalisera principen över ett samhälle.

Jag är med på att alla ska få maximera sin lycka så länge man inte gör det på andra bekostnad, dvs använder våld och tvång. Man måste samarbeta frivilligt med andra individer. 100 pedofiler kan inte våldföra sig på ett barn bara för deras lycka ökar mer än vad det minskar för det enskilda barnet.

 
At 01 maj, 2005 18:48, Anonymous Anonym said...

"Skatt är stöld" anser alltså att det är moraliskt fel att ta en förbandslåda ur en bil för att rädda en person, såvida man inte är ägaren till bilen och förbandslådan (eller har dennes tillstånd)?

Ja det är klart att maximering av allas lycka kan ske på bekostnad av ens egen lycka, det som är moraliskt rätt och "egoistiskt bra" behöver inte vara samma sak. Och ur en egoistisk synvinkel så är det inte alls säkert att det vore fel att ta förbandslådan, annars skulle personen kanske plågas hela livet av tanken på att inte ha räddat någon som hon kunde ha räddat. Den enda som möjligen kan förlora på att förbandslådan tas är dess ägare - men varför ska hans lycka ges större moralisk vikt än de övrigas lycka?

Det verkar också konstigt att prata om "på andras bekostnad", ifall personen inte får ta förbandslådan och rädda den andra personen, så har ju förbandslådans ägare gjort sig själv lyckligare (iaf om han är sadist) på de övriga tvås bekostnad. Såvida man då inte menar att "på andras bekostnad" ska tolkas på ett sådant sätt att det bara kan ske ifall man bryter mot någons äganderätt eller använder våld mot personen, men vad är egentligen grunden för en sådan rättighetsmoral? Utiliarismen (hedonistisk utilitarism) utgår ju ifrån att lycka är bra för en individ (oavsett hur den har uppstått (inkluderar upplevelsemaskiner)) och att en riktig moralteori måste vara universalistisk - anse att allas lycka är moraliskt bra och ingens lycka är viktigare än någon annans. Men de flesta rättighetsbaserade moralteorier verkar vara moralteorier helt utan grunder.

 
At 03 maj, 2005 11:06, Blogger Danne Nordling said...

En kort kommentar till forbandsladan

Det gar att losa sadana vardagsproblem med hjalp av gottgorelse i efterhand. Den som blev raddad med den "stulna" forbandsladan vill antagligen gora ratt for sig genom att ersatta bilagaren efterat.
/DNg

 
At 03 maj, 2005 16:49, Anonymous Anonym said...

Det är inte säkert att förbandslådans ägare går med på det. Han kanske ville ha just den förbandslådan som stulits (inte nödvändigtvis för att det var något speciellt med den, utan för att han helt enkelt är irrationell), eller så kanske han anser att det var ett intrång i hans integritet att rota i bilen. Enligt en nyliberal moralteori är situationen då solklar - det var moraliskt fel att ta förbandslådan. Vad Danne Nordling anser vet jag inte, eftersom jag inte vet vilken moralteori han hävdar är riktig.

 
At 08 maj, 2005 14:58, Blogger Danne Nordling said...

Förbandslådan mm

Om någon bryter sig in och stjäl en förbandslåda för att rädda liv och lem på någon allvarligt skadad sker det definitionsmässigt utan ägarens samtycke. Eftersom man inte har rätt till detta måste gottgörelse för rättighetskränkningen utges i efterhand. Det är inte en fråga om ägaren går med på detta eller inte. Han är dock fri att avböja att få kompensation.

De 12 invändningarna mot mina argument mot utilitarismen kommer jag att ta upp vartefter det finns tid.
/DNg

 
At 12 maj, 2005 00:54, Anonymous Anonym said...

"Jag skrev i min blogg 27/4-05 att den progressiva beskattningen grundar sig på den etiska teori som kallas utilitarism. Om den visar sig felaktig faller också den progressiva beskattningens teoretiska legitimering."

Politik är väl ändå inte så att man konsekvent måste ha en viss moralisk hållning eller inställning i alla frågor? Det är ju inte teorin som bestämmer hur politiken förändras, utan folkets vilja (förmedlad genom de folkvalda) i de olika separata frågorna. Om folket tycker att den proggresiva beskattningen är nåt bra, så blir det så, oavsett hur utilitaristiskt det är. Folk i allmänhet vet inte ens vad utilitarism är för något. Det må vara utilitaristiskt efter analys, men det är också folkets vilja som det ser ut nu. Och det är väl det som beslutet i frågan grundas på – och måste grundas på? "Legitimeringen" görs väl av folket och inte av nån teori?

 
At 14 maj, 2005 00:36, Anonymous Anonym said...

Utopia: Du blandar ihop saker lite. Att folket tycker X betyder att X ska genomföras, förutsatt att man tror på demokrati. Men det betyder inte att alla som tycket tvärt om har fel. Tvärt om ska alla ha rätt att föra fram sina argument (en annan viktig del av demokrati) och sedan är det folkviljan som avgör hur det ska bli.

 
At 17 maj, 2005 12:45, Blogger Danne Nordling said...

Makt är inte rätt

Till Utopia: Demokrati tolkas i allmänhet inte som majoritetens despoti. Om folk tycker att progressiva skatter är bra gör man det för att det är rättvist - inte för att man tjänar på det själv eller för att de rika skall få lida eller liknande.

Om regeringens företrädare inte kan visa att det är rättvist med progressiv skatt kommer saken i ett annat läge - i synnerhet som det finns en klar majoritet bland medborgarna som tycker att platt skatt är rättvist. Den politiska filosofi som rättfärdigar progressiv skatt är utilitarismen. Om denna lära är felaktig kan det bli svårt att hävda att progressiv skatt ändå är rättvis.

Men i en demokrati utan konstitutionella begränsningar kan folkmajoriteten naturligtvis fortfarande genomdriva uttaxeringar som efter analys är orättvisa men som majoriteten tjänar på genom att sko sig på minoritetens bekostnad. Detta sägs dock sällan explicit. Inte ens motiveringen för "engångsskatten" 1986 var så rå, utan Carlsson hänvisade till att "medborgarrätten går före äganderätten".
/DNg

 
At 02 september, 2016 03:39, Blogger oakleyses said...

nike air max, tory burch outlet, tiffany and co, polo outlet, longchamp outlet, longchamp pas cher, nike air max, christian louboutin uk, louis vuitton, christian louboutin outlet, oakley sunglasses, ray ban sunglasses, uggs on sale, louis vuitton outlet, replica watches, tiffany jewelry, ray ban sunglasses, oakley sunglasses, ugg boots, ray ban sunglasses, replica watches, kate spade outlet, louboutin pas cher, oakley sunglasses wholesale, jordan shoes, burberry pas cher, nike free run, michael kors pas cher, louis vuitton outlet, polo ralph lauren, nike outlet, nike free, jordan pas cher, louis vuitton outlet, louis vuitton, prada outlet, cheap oakley sunglasses, nike roshe, ugg boots, christian louboutin shoes, prada handbags, longchamp outlet, christian louboutin, oakley sunglasses, chanel handbags, sac longchamp pas cher, longchamp outlet, gucci handbags, air max

 
At 02 september, 2016 03:39, Blogger oakleyses said...

michael kors, coach outlet, true religion outlet, north face, ray ban uk, coach outlet store online, hollister pas cher, nike air max uk, sac vanessa bruno, nike tn, ralph lauren uk, new balance, michael kors outlet online, oakley pas cher, abercrombie and fitch uk, kate spade, replica handbags, burberry outlet, true religion outlet, hollister uk, north face uk, nike roshe run uk, nike blazer pas cher, nike free uk, coach purses, michael kors outlet, nike air force, michael kors outlet, lululemon canada, michael kors outlet online, nike air max, michael kors outlet, michael kors, nike air max uk, hogan outlet, mulberry uk, timberland pas cher, michael kors outlet online, michael kors outlet online, polo lacoste, true religion jeans, true religion outlet, uggs outlet, converse pas cher, sac hermes, burberry handbags, vans pas cher, uggs outlet, ray ban pas cher

 
At 02 september, 2016 03:41, Blogger oakleyses said...

links of london, pandora charms, hollister, moncler outlet, marc jacobs, doudoune moncler, ugg,ugg australia,ugg italia, swarovski, louis vuitton, moncler, juicy couture outlet, moncler, louis vuitton, ugg, wedding dresses, canada goose outlet, thomas sabo, montre pas cher, moncler outlet, canada goose uk, ugg,uggs,uggs canada, pandora jewelry, pandora uk, pandora jewelry, ugg uk, moncler uk, moncler, canada goose outlet, toms shoes, ugg pas cher, coach outlet, replica watches, supra shoes, moncler, louis vuitton, canada goose outlet, canada goose jackets, karen millen uk, juicy couture outlet, canada goose, swarovski crystal, canada goose, louis vuitton, louis vuitton, canada goose

 
At 05 april, 2018 21:57, Blogger المتوكل على الله said...


افضل شركة رش مبيدات بالرياض تقدم خدماتنا المتميزة في رش المبيدات الى المنازل والفلل والمحلات التجارية والفنادق المختلفه حيث تعتمد الشركة على مجموعه من المبيدات الآمنه والفعالة والموثوق فيها بإعتماد وزارة الصحة السعودية
شركة رش دفان بالرياض
شركة رش مبيدات بالخرج
شركة مكافحة فئران بالرياض
شركة مكافحة بق الفراش بالرياض
شركة مكافحة الصراصير بالرياض
شركة مكافحة النمل الاسود بالرياض
شركة مكافحة الحمام بالرياض

 
At 31 maj, 2018 11:29, Blogger the Arabian Bridge said...

شركة مكافحة حشرات بالدمام - ضهوة 0505108424
عندما نعلن عن تصدينا لمكافحة الحشرات نكون بذلك قد تحملنا مهمة ليست هينة ، حيث نكون في الواقع بصدد التعامل مع أكثر الكائنات الحية جرأة على اختراق منزلك ومشاركتك فيه بما في ذلك الطعام والأماكن الدافئة المفضلة لديك وحتى كتبك التي تقرأها ، لا شك أن الأمر يحتاج إلى قوة عظيمة لإقناعها بمغادرة منزلك إلى الأبد ، ونحن في شركة مكافحة حشرات بالدمام على قدر هذه المهمة ، بما استطعنا تطويره من تقنيات وما نمتلك من معدات وأسس علمية مدعومة بخبرة طويلة ، علاوة على ما يغلف ذلك من ضمانات طويلة على الخدمة .

من خلال هذه المقال يمكنك معرفة ما يلي :
ـ كيف تعمل شركة مكافحة حشرات بالدمام .
ـ خدمات شركة مكافحة حشرات بالدمام .
ـ عوامل تزيد من نجاح خدمة مكافحة الحشرات .
ـ أسعار مكافحة حشرات بالدمام.
ـ الاتصال وطلب خدمة مكافحة حشرات بالدمام .

للإتصال بنا ضهوة : 0505108424
 

Skicka en kommentar

<< Home